• فهرست مقالات اختلال

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آشفتگی‏¬های متابولیک زمینه ساز لنگش در گاوهای شیری
    علی قشقایی محمد ریاحی
    با توجه به تلاش پژوهشگران و فعالان عرصه پرورش گاو شیری، در طی چند دهه اخیر پیشرفت¬های زیادی در افزایش تولید شیر گاوها در یک دوره شیرواری حاصل شده است. اما این افزایش تولید، با افزایش اختلالات و بیماری¬های مختلف و منجمله مشکلات متابولیکی همراه شده است. تراز منفی انرژی با چکیده کامل
    با توجه به تلاش پژوهشگران و فعالان عرصه پرورش گاو شیری، در طی چند دهه اخیر پیشرفت¬های زیادی در افزایش تولید شیر گاوها در یک دوره شیرواری حاصل شده است. اما این افزایش تولید، با افزایش اختلالات و بیماری¬های مختلف و منجمله مشکلات متابولیکی همراه شده است. تراز منفی انرژی با عوارضی همچون کتوز و کبد چرب همراه است. اختلال در متابولیسم و میزان ماکرمینرال‏¬هایی نظیر کلسیم، فسفر و منیزیم، اختلال در میکروالمان¬ها، اختلال درمیزان پروتئین¬ها و آنزیم ¬ها نیز عمدتا در روزها و هفته¬ های اول بعد از زایمان روی می‏¬دهد. اما یکی از مهم‏ترین اختلالات چالش برانگیز اسیدوز شکمبه است، که به¬ دنبال تغییر جیره به یک غذای سرشار از انرژی در زمان بعد از زایش برای حمایت تولید شیر، روی می‏¬دهد. تمام اختلالات اشاره شده به اشکال مختلف می¬‏توانند بر سلامت بافت شاخی سم و ایجاد لنگش در گاوهای شیری اثر بگذارند. لمینیت یکی از پیامدهای اختلالات متابولیک و اسیدوز شکمبه است که در کنار شرایط نامناسب جایگاه و مشکلات مدیریتی، می¬تواند به طور جدی سلامت و آسایش گاو را تحت تاثیر قرار داده، زیان ¬های اقتصادی قابل توجهی را به این صنعت وارد نماید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز
    علی درختکار فاطمه  ناجیان تبریز حانیه  مردادی آرامه  صفی خانی
    هدف مطالعه مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌ جبری و تعیین کارآمدترین نوع درمان از درمان‌های مورد مطالعه در این پژوهش در کاهش علائم مبتلایان به این اختلال بود. این تحقیق از نوع کاربردی و طرح پژوهشی آن هم از نوع ش چکیده کامل
    هدف مطالعه مقایسۀ اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌ جبری و تعیین کارآمدترین نوع درمان از درمان‌های مورد مطالعه در این پژوهش در کاهش علائم مبتلایان به این اختلال بود. این تحقیق از نوع کاربردی و طرح پژوهشی آن هم از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ پژوهش، شامل مبتلایان به اختلال وسواسی‌جبری مراجعه‌کننده به ده مرکز از مراکز درمانی شهر شیراز در تابستان سال ۹۷ بودند که تشخیص قطعی اختلال وسواسی‌جبری را از روان‌پزشک دریافت کرده بودند. نمونه‌گیری در این پژوهش به روش نمونه‌گیری در دسترس و شرکت‌کنندگان در سه گروه پانزده ‌نفری به ‌صورت تصادفی قرار گرفتند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از اجرای مداخله با پرسشنامۀ ییل براون مورد سنجش قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از روش آزمون تحلیل واریانس اندازه¬گیری مکرر با استفاده از نسخۀ 21 نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که هر دو نوع درمان در پس‌آزمون بر روی بهبود علائم اختلال وسواسی‌جبری مؤثرند (P˂0/01)؛ اما در پیگیری، درمان‌ مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اثر درمانی خود را حفظ کرد. لازم به ذکر است که در این پژوهش تفاوت بین زنان و مردان از نظر آماری معنادار نبود. یافته¬های این پژوهش حاکی از کارایی ماندگارتر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دارد و این مهم به¬نظر می¬رسد به علت تلفیق تکنیک¬های شرقی و روان¬شناسی غربی هست که درمان را برای مبتلایان ایرانی کارامدتر می¬کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان
    نیلوفر شهیدپور هاشمی فاطمه اژدری فرزاد  امیری
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه¬ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه¬ی ن چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن با پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانشجویان دختر شهر شیراز انجام شد. مطالعه¬ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی300 نفر از دانشجویان دختر 22-18سال شهر شیراز در دانشگاه فاطمیه و دانشگاه شیراز و به شیوه¬ی نمونه¬گیری دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده¬ها پرسش¬نامه¬های ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI, 2005 (، نئو فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت(NEO-60) و پرسش¬نامه¬ی استاندارد کمال‌گرایی مثبت و منفی تری-شورت و پرسش¬نامه جمعیت¬شناختی بودند. داده¬ها توسط نرم¬افزار 21-spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. با¬توجه به نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، نشان داد که بین متغیر¬های نوروز¬گرایی، توافق¬گرایی و برون¬گرایی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و بین متغیرهای وجدانی بودن و گشودگی با اختلال بدشکلی بدن همبستگی معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از یافته¬ها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت بین نوروز¬گرایی (بتا = 395/0) برون¬گرایی (بتا = 144/0) و توافق¬گرایی (89/0 = بتا) با اختلال بدشکلی بدن ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بین اختلال بدشکلی ‌بدن با کمال‌گرایی منفی رابطه‌ی معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کمال‌گرایی منفی قوی¬ترین پیش¬بین برای اختلال بدشکلی بدن می¬باشد (477/ 0= بتا). علاوه¬بر این بین کمال‌گرایی مثبت با اختلال بدشکلی بدن رابطه غیرمستقیم وجود دارد (224/0 = بتا). بدین معنی که باافزایش مولفه¬ی کمال‌گرایی مثبت، اختلال بدشکلی بدن کاهش پیدا می¬کند. نتایج حاصل از یافته¬ها نشان داد از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سه عامل نوروز¬گرایی، برون-گرایی و توافق¬گرایی قوی¬ترین پیش¬بین ابتلا به اختلال بدشکلی بدن می¬باشد و همچنین کمال‌گرایی منفی می‌تواند موجب افزایش بروز اختلالات شود که این کمال‌گرایی منفی می‌تواند در ارتباط با متغیر صفات شخصیتی که از مولفه¬های مهم در پیش¬بینی اختلال بدشکلی بدن می¬باشد موجب‌ ایجاد و ‌‌تشدید اختلالات شود؛ درحالی صفات شخصیتی مطرح شده با کمال‌گرایی مثبت می‌تواند نتیجه¬ی عکس کمال‌گرایی منفی را بیان کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز
    مرضیه آقائی حجت اله  جاویدی قاسم نظیری
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيون چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسي‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون‌هاي تولد دوباره شيراز بود. طرح پژوهش از نوع همبستگي بود، جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 43 نفر از زنان وابسته به مواد مخدر افيوني مستقر در كانون¬هاي تولد دوباره شيراز که با روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسش¬نامه طرحواره¬هاي يانگ (1988) و پرسش-نامه چند محوري باليني ميلون (1987) پاسخ دادند و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t براي گروه¬هاي وابسته و رگرسيون چند متغيري مدل ورود مورد تحلیل قرار گرفتند. تحقيق حاضر داراي 2 سؤال تحقيق در خصوص وجود رابطه بين طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت، تفاوت¬هاي طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان مي¬باشد. نتايج نشان داد كه بين طرحواره-هاي ناسازگار اوليه و ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت همبستگي معني¬دار وجود دارد. نتايج رگرسيون چند متغيري مدل ورود نیز نشان داد كه طرحواره¬ها قادرند ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت را پيش¬بيني كنند و نيز در خصوص تفاوت ويژگي¬هاي اختلالات شخصيت در بين زنان وابسته به مواد مخدر افيوني، فقط اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی معنی¬دار بودند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بیهقی و روایتگری «علی قاعدة التاریخ»
    ابراهیم  محمدی محمدحسن  الهی‌زاده
    متون تاریخی کهن، از جمله تاریخ بیهقی، بنا بر ساختار روایی¬شان، همواره با ادبیات پیوستگی نزدیکی داشته¬اند. در نگارش این متون که از حیث محتوا کاملاً تاریخ¬بنیان¬اند، گاه از ظرفیت¬های شعری و هنری زبان و نیز آرایه¬های ادبی، به میزان قابل توجهی بهره گرفته شده است. نظریه¬پردا چکیده کامل
    متون تاریخی کهن، از جمله تاریخ بیهقی، بنا بر ساختار روایی¬شان، همواره با ادبیات پیوستگی نزدیکی داشته¬اند. در نگارش این متون که از حیث محتوا کاملاً تاریخ¬بنیان¬اند، گاه از ظرفیت¬های شعری و هنری زبان و نیز آرایه¬های ادبی، به میزان قابل توجهی بهره گرفته شده است. نظریه¬پردازان پست¬مدرن¬- مانند‌ هایدن وایت و پل ریکور- نیز آنگاه که بر روایی بودن متون تاریخی تأکید می¬کنند، یکی دیگر از پیوندهای بنیادی متون تاریخی و ادبی را برجسته می¬سازند. نکته مهمی که بسیار شایسته درنگ و پژوهش می¬نماید، کیفیت روایت در متون تاریخ‌نگارانه و آثار ادبی است. اگر روایت را توالی از پیش انگاشته شده رخدادها بدانیم، هم متون ادبی و هم متون تاریخی که خود شامل «زنجیره‌ای از رخدادهای سازماندهی شده‌اند»، روایت مبنا هستند؛ اما قواعد روایتگری در هر کدام متفاوت است و میان شیوه روایتگری این دو، با وجود برخی همانندی¬ها، تفاوت¬های بنیادینی دیده می¬شود. در این پژوهش با بهره¬گیری از نظریه «تاریخ روایی» و بر اساس مبانی علم روایت¬شناسی، به مطالعه تاریخ بیهقی پرداخته شده است. در متن مقاله با تحلیل روایتگری بیهقی، بر این نکته تأکید شده که اثر بیهقی همان‌طور که از نامش پیداست، نوشته¬ای در حوزة تاریخ‌نگاری است که در آن، گاه از جنبه¬های ادبی زبان (ظرافت‌های شعری) و شگردهای روایی متون ادبی به خوبی استفاده شده است. بنابراين زیبایی‌های ادبی تاريخ بیهقی نباید مخاطب را از بنیان تاریخ‌نگارانه‌اش دور کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT) در سازگاری اجتماعی ، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال
    پروین همت افزا فیروزه سپهریان اسماعیل سلیمانی
    پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ACT در سازگاری اجتماعی، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی میباشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 30 نفر از مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال شناسایی شده در سازمان بهزیستی خراسان چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ACT در سازگاری اجتماعی، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های نیمه آزمایشی میباشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 30 نفر از مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال شناسایی شده در سازمان بهزیستی خراسان شمالی می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامههای سلامت روان 25-SCL، پرسشنامه خودگسستگی صادق زاده و همکاران (1385) و پرسشنامه‌ی سازگاری اجتماعی بل (1961) جمع آوری گردید. یافتههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌ تخلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به صورت معناداری منجر به ارتقای سازگاری اجتماعی و روان آشفتگی و کاهش خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال گردید (01/0>P). با توجه به یافته های حاصله می توان گفت که بهره گیری از درمان های جدید در حوزه روان درمانی و مشاوره نظیر درمان ACT درکنار سایر عوامل روانشناختی و فرهنگی- اجتماعی، می تواند در بهبود وضعیت روانی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال اثرگذار باشد لذا با توجه به مشکلات ویژه این افراد در جامعه ایران توجه به بهره گیری از این درمان ها در میان آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب
    علی حیدری علیرضا مرادی محمدحسین عبداللهی هادی پرهون یزدان نادری
    هدف پژوهش حاضر شناخت وجود حافظۀ کاذب شنیداری و دیداری در بیماران افسرده اساسی است. در یک مطالعه علی- مقایسه ای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 21 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 21 نفر افراد بهنجار عادی که در متغیرهای سن، جنس، هوش و سطح تحصیلات همگن شده بودن چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناخت وجود حافظۀ کاذب شنیداری و دیداری در بیماران افسرده اساسی است. در یک مطالعه علی- مقایسه ای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 21 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 21 نفر افراد بهنجار عادی که در متغیرهای سن، جنس، هوش و سطح تحصیلات همگن شده بودند، انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه ، سیاهه افسردگی بک ویراست 2 ،SCID ساختار یافته سیاهه اضطراب بک، مقیاس هوشی وکسلر و مجموعه تکالیف حافظۀ کاذب شنیداری و دیداری تهیه شده بر اساس پارادایم رودریگر و مک درمورت (1995) بود. داده های حاصله از طریق تحلیل واریانس چند متغیری یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان داد افراد افسرده اساسی در تکالیف مربوط به حافظه کاذب هم در بعد شنیداری و هم در بعد دیداری نسبت به افراد عادی نمرات بالایی کسب کردند که حاکی از وجود حافظه کاذب در این افراد است. به عبارت دیگر گروه مبتلاء به اختلال افسردگی اساسی نسبت به گروه بهنجار حافظه کاذب بیشتری را تولید کردند. یافته های پژوهش جاری موید وجود مشکلات حافظه و بویژه حافظه کاذب در بیماران مبتلاء اختلال افسردگی اساسی بوده و این یافته ها در چارچوب نظریه های مربوط به شکل گیری حافظه کاذب در این بیماران قابل تفسیر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اثر توان بخشی شناختی رایانه ای بر بهبود اختلال شناختی خفیف وظرفیت حافظة کاری
    حسین زارع علی اکبر شریفی سارا حشم دار
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر توانبخشی شناختی رایانهای بر بهبود اختلال شناختی خفیف و ظرفیت حافظة کاری زنان سالمند انجام گردید. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون _پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه به شمار میرود. آزمودنیها 16 نفر از زنان سالمند با اختلال ش چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر توانبخشی شناختی رایانهای بر بهبود اختلال شناختی خفیف و ظرفیت حافظة کاری زنان سالمند انجام گردید. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون _پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه به شمار میرود. آزمودنیها 16 نفر از زنان سالمند با اختلال شناختی خفیف و ظرفیت پایین حافظة کاری (65) سال به بالا در خانة سالمندان مهرپویان شهر بهبهان درسال 1397 بود. که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر گروه شامل 8 نفر بود. برای ارزیابی آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی (MMSE) (فولشتاین وهمکاران، 1975) و آزمون ظرفيت حافظة کاری (دانیمن و کارپنتر، 1980) به کار رفت. گروه آزمایش، با استفاده از نرمافزار توانبخشی حافظه، 8 جلسه آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. دادهها با آزمون تحلیل واریانس مختلط تحلیل شدند. نمرات آزمون مختصر معاینة وضعیت روانی و ظرفیت حافظة کاری گروه آزمایش، به طور چشمگیری افزایش یافت.در نتیجه توانبخشی رایانهای اثر قابل ملاحظهای بر بهبود اختلال شناختی خفیف و ظرفیت حافظة کاری زنان سالمند داشت جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - رابطه فرآیندهای خودنظم‌بخش (بهوشیاری، خودشناسی‌انسجامی و خودمهارگری) با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری: نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی
    مریم کریم پور محمدنقی فراهانی حمید خانی پور
    هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان فرایندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری در یک نمونه‌ی غیربالینی بود. تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌های رگه‎ بهوشیاری بر چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان فرایندهای خودنظم‌بخش با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری در یک نمونه‌ی غیربالینی بود. تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس‌های رگه‎ بهوشیاری براون و رایان (2003)، پرسشنامه‌ تجدیدنظر شده‌ سنجش اختلال شخصیت وسواسی- جبری مارتوکوویچ (2004)، مقیاس خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران (2008)، فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری تنگنی و همکاران (2004) و 10 عامل وجدان‌گرایی پرسشنامه‌ی شخصیت گلدبرگ (1999) پاسخ دادند. با استفاده از روش تحلیل مسیر، نقش واسطه‌ای وجدان‌گرایی در ارتباط میان بهوشیاری و خودمهارگری با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری تأیید شد. بهوشیاری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق وجدان‌گرایی با شدت علائم اختلال شخصیت وسواسی جبری رابطه داشت و رابطه بین خودمهارگری و علائم شخصیت وسواسی جبری به صورت کامل با واسطه‌گری وجدان‌گرایی برقرار بود. به نظر می‌رسد بهوشیاری می تواند عاملی محافظت کننده در برابر تجربه اختلال شخصیت وسواسی جبری باشد و خودمهارگری زیاد در افراد با صفت وجدان گرایی بالا ممکن است زمینه ساز تجربه اختلال شخصیت وسواسی جبری شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - معرفی کتاب
    جواد اژه ای
    معرفی سه کتاب: 1- اختلالات شخصیت بر اساس DSM-5 و الگوی ابعادی / نوشته: کارول برمن/ ترجمة: آزاده محولاتی، دکتر علی فتحی آشتیانی / انتشارات بعثت، 2- مزیت های حافظة کاری/ مؤلفان: تریسی و راس الووی / مترجم: دکتر ندا نظربلند، فرزانه مظفری نژاد / انتشارات رشد فرهنگ، 3- اصو چکیده کامل
    معرفی سه کتاب: 1- اختلالات شخصیت بر اساس DSM-5 و الگوی ابعادی / نوشته: کارول برمن/ ترجمة: آزاده محولاتی، دکتر علی فتحی آشتیانی / انتشارات بعثت، 2- مزیت های حافظة کاری/ مؤلفان: تریسی و راس الووی / مترجم: دکتر ندا نظربلند، فرزانه مظفری نژاد / انتشارات رشد فرهنگ، 3- اصول مشاورة بالینی سلامت روان - درآمدی بر این حرفه / مؤلف: مارک اس. گریک / ترجمه: دکتر جهانبخش صادقی / انتشارات سمت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - رابطۀ امنيت روانی، حمايت اجتماعی و تاب­­ آوری با بروز اختلال تنيدگی پس از سانحه
    پروانه شجاعی مهر خدامراد مومنی جهانگیر کرمی
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة بين امنيت­ رواني، حمايت اجتماعي و تاب­ آوري با بروز اختلال تنيدگي پس از سانحه بود. بدين منظور 130 دانش آموز از دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهر سرپل­ ذهاب به شيوة نمونه ­گيري در دسترس و متناسب با سهم جمعيتي هرناحيه به ­عنوان حجم نمونه انتخ چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة بين امنيت­ رواني، حمايت اجتماعي و تاب­ آوري با بروز اختلال تنيدگي پس از سانحه بود. بدين منظور 130 دانش آموز از دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه شهر سرپل­ ذهاب به شيوة نمونه ­گيري در دسترس و متناسب با سهم جمعيتي هرناحيه به ­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي و ابزار پژوهش شامل سياهه­ امنيت­ رواني امين ­پور برگرفته از مازلو، زمينه يابي حمايت اجتماعي شربورن و استوارت، مقياس تاب­ آوري کونور و ديويدسون و مقياس تجديدنظرشده تأثيرحوادث وايس و­ مارمر بود. داده ­ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شد. نتايج نشان­ داد که بين امنيت رواني با اختلال تنيدگي پس از سانحه، بين حمايت اجتماعي با اختلال تنيدگي پس از سانحه و همچنين بين تاب­ آوري با اختلال تنيدگي پس از سانحه رابطه منفي و معني­ دار وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين
    شهرام وکیلی هریس شعله لیوارجانی نعیمه محب
    هدف از تحقيق حاضر تعيين نقش ميانجي کمالگرايي ناسازگار شخصي و کنترل روانشناختي والدين در اختلال وسواس جبري با استفاده از روش معادلات ساختاري (SEM) است. طرح تحقيق از نوع توصيفي همبستگي ميباشد. شرکتکنندگان 586 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشگاه تبريز و دانشگاه چکیده کامل
    هدف از تحقيق حاضر تعيين نقش ميانجي کمالگرايي ناسازگار شخصي و کنترل روانشناختي والدين در اختلال وسواس جبري با استفاده از روش معادلات ساختاري (SEM) است. طرح تحقيق از نوع توصيفي همبستگي ميباشد. شرکتکنندگان 586 دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشگاه تبريز و دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در ايران بودند که با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند. دادهها با استفاده از سياهه وسواس جبري (نسخه تجديد نظر شده)، مقياس کمالگرايي چند بعدي فراست و مقياس کنترل روانشناختي وابستهمدار و پيشرفتمدار جمعآوري شد و توسط نسخه 24، SPSS و AMOS پردازش شد. مدل پيشنهادي با استفاده از SEM تأييد شد (94/1 = χ2/df ، 04/0=RMSEA ، 97/0=CFI، 96/0=GFI، 94/0=AGFI) و نشان داد، کمالگرايي ناسازگار والديني با ميانجيگري کمالگرايي ناسازگار شخصي و کنترل روانشناختي والدين با ضريب استاندارد 0/47 در سطح معناداري 0/05>p بر اختلال وسواس جبري اثر ميگذارد. يافتهها با حمايت از مدل فرضي، يک چارچوب مقتضي از آسيبشناسي رواني را ارائه ميدهد که در آن کمالگرايي والديني از طريق کنترل روانشناختي والدين و کمالگرايي ناسازگار شخصي اختلال وسواس جبري را پيشبيني ميکند. اين يافتهها ميتواند در توسعه آسيبشناسي، کارآمدي مداخلات درماني و پيشگيري اختلال وسواس جبري مفيد واقع شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - مدل یابی ارتباط ساختاری استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی
    هادی خیرآبادی محمود جاجرمی ابوالفضل بخشی پور
    هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گی چکیده کامل
    هدف پژوهش، مدل یابی ارتباط استرس و اختلال خوردن با میانجی گری معنای زندگی و اجتناب تجربی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل های ساختاری همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 98 می باشد. از بین شاغلین به تحصیل با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 387 نفر انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های استاندارد نگرش به خوردن (گارنر و همکاران، 1979)، اجتناب تجربی چندبعدی (گامز و همکاران، 2011)، معناي زندگي (استگر و شین، 2010) و ارزیابی استرس دانشجویی (راس، نایبلینگ و هکرت، 1999) را تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در تحلیل مدل اثر کامل و مدل اثر میانجی کوچکتر از 01/0 بدست آمد. نتایج تحلیل مدل اثر کامل نشان داد که متغیر استرس به صورت مستقیم و در جهت مثبت با متغیر اختلال خوردن ارتباط دارد. تحلیل مدل اثر میانجی نشان داد در ارتباط بین استرس و اختلال خوردن، اجتناب تجربی در جهت مثبت به صورت جزئی و معنای زندگی در جهت منفی به صورت جزئی میانجی گری می کنند. این پژوهش علاوه بر مفهوم سازی اختلال خوردن، رابطه استرس با اختلال خوردن را نشان داد و نقش اجتناب تجربی و معنای زندگی را به عنوان دو عامل زمینه ساز و تداوم بخش که باید در درمان این اختلال در نظر گرفته شوند، آشکار ساخت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - نقش صفات مرضي، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيش بيني اختلالات شخصيت خوشة C
    علیرضا گل بهناز شیدعنبرانی حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف سید سجاد نامور طباطبایی محمد خاکشور کامه علیا
    هدف مطالعه حاضر تعيين نقش صفات مرضي شخصيت، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيشبيني اختلالات شخصيت خوشه C ميباشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي ميباشد. نمونه آماري 359 نفر (230 نفر زن و 129 نفر مرد) ميباشد که به صورت در دسترس از بين افراد دامنه سني 18 چکیده کامل
    هدف مطالعه حاضر تعيين نقش صفات مرضي شخصيت، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيشبيني اختلالات شخصيت خوشه C ميباشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي ميباشد. نمونه آماري 359 نفر (230 نفر زن و 129 نفر مرد) ميباشد که به صورت در دسترس از بين افراد دامنه سني 18 تا 50 سال شهرستان مشهد انتخاب گرديد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اختلال هاي شخصيت، سياهة شخصيت براساسDSM-5، پرسشنامه روان بنه هاي ناسازگار اوليه و مقياس روان بنه هاي هيجاني ليهي بود. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد که متغيرهاي کنترل، خودگرداني مختل، مهارگسيختگي، بازخورد فکري، عاطفة منفي، اتفاق نظر، منطقي بودن به شکل معناداري داراي توان پيش بيني اختلال شخصيت وابسته هستند و متغيرهاي کنترل، طرد و بريدگي، احساس گناه و شرم، ابراز، عاطفة منفي، ارزش هاي برتر و دوام به شکل معناداري داراي توان پيش بيني اختلال شخصيت اجتنابي هستند و متغيرهاي عاطفه منفي، ديدگاه ساده انگارانه به هيجان، روان پريشي گرايي، ارزش هاي برتر، مهارگسيختگي و احساس گناه و شرم به شکل معناداري داراي توان پيش بيني اختلال شخصيت وسواسي جبري هستند. از يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که صفات مرضي شخصيت، روان بنه هاي ناسازگار اوليه و هيجاني در پيشبيني اختلالات شخصيت خوشه C نقش معناداري را دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تدوین مدل اجتناب متضاد در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
    معصومه شفیعی فاطمه رضایی مسعود صادقی
    پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجتناب متضاد اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل­­ سازی معادلات ساختاری است، جامعه آماری شامل، 457 نفر از افراد دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و از ابزار­های آسیب­­ های دوره کو چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجتناب متضاد اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع مدل­­ سازی معادلات ساختاری است، جامعه آماری شامل، 457 نفر از افراد دارای علایم اختلال اضطراب فراگیر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و از ابزار­های آسیب­­ های دوره کودکی، روان­ آزردگی، مشکلات بین فردی، اجتناب متضاد از نگرانی، اجتناب متضاد هیجانی و اضطراب فراگیر استفاده شد. داده­ ­ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی به خوبی برازش شده است. در این مدل روان­­ آزردگی، مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی بر علایم اختلال اضطراب فراگیر اثر مستقیم و معناداری داشتند، ولی آسیب­­ های دوره کودکی و اجتناب متضاد هیجانی بر علایم اختلال اضطراب فراگیر اثر مستقیم و معناداری نداشتند، همچنین مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی به طور معنا­داری بین روان آزردگی و علایم اختلال اضطراب فراگیر میانجیگری کردند و مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی به طور معنی­ ­داری بین آسیب­­ های دوره کودکی و علایم اختلال اضطراب فراگیر میانجیگری کردند. بر اساس یافته­ ­های پژوهش علایم اختلال اضطراب فراگیر تحت تأثیر آسیب­­ های دوران کودکی، روان­­ آزردگی، مشکلات بین فردی و اجتناب متضاد از نگرانی قرار دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B
    محمد ولی پور بهناز شیدعنبرانی فاطمه داودی حمیدرضا آقامحمديان شعرباف علیرضا گل
    به دليل شیوع بالای اختلالات شخصیت و تغییر مدل طبقه‌بندی اختلالات شخصیت در DSM-5 هدف مطالعه حاضر تعیین نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‍‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B است. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه آماری چکیده کامل
    به دليل شیوع بالای اختلالات شخصیت و تغییر مدل طبقه‌بندی اختلالات شخصیت در DSM-5 هدف مطالعه حاضر تعیین نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‍‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B است. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه آماری 359 نفر (230 نفر زن و 129 نفر مرد) بود که به صورت در دسترس از بین افراد دامنه سنی 18 تا 50 سال شهرستان مشهد انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه تشخیصی شخصیت (PDQ-4)، پرسشنامه شخصیت براساس DSM-5 (PID-5)، پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه (YSQ) (یانگ، 1998) و مقیاس طرحواره‌هاي هیجانی لیهی (LESS) بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده به وسیله‌ نرم‌افزار SPSS-25 تحلیل گردید. یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیرهای قابلیت درک، مهارگسیختگی، اتفاق نظر، روان‌پریشی و خصومت مرضی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند و متغیرهای قابلیت درک، مهارگسیختگی، کنترل، عاطفه منفی، سرزنش، دوام، دیدگاه ساده‌انگارانه به هیجان، نشخوار فکری و کرختی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی هستند و متغیرهای خصومت مرضی، احساس گناه، محدودیت مختل، سرزنش، ارزش‌های برتر، روان‌پریشی و اتفاق نظر به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت خودشیفته هستند و متغیرهای اتفاق‌نظر، مهارگسیختگی، خصومت مرضی، گسستگی، عاطفه‌ منفی، گوش‌به‌زنگی و دیگرجهت‌مندی به شکل معناداری دارای توان پیش‌بینی اختلال شخصیت نمایشی هستند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B نقش معناداری را دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری
    محسن نظری فر ندا قانعی فر
    هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر کاهش احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه¬ی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری مراجعه¬کننده به مرکز اختلالات یادگیری ولایت در ش چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر کاهش احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری کلیه¬ی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری مراجعه¬کننده به مرکز اختلالات یادگیری ولایت در شهر اهواز بود که از بین آنها 20 نفر به شیوه¬ی نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه¬های احساس تنهایی(UCLA) و افسردگی بک (BDI) بود. جلسات گروه آزمایش به صورت مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی در طول ده جلسه 90 دقیقه¬اي برگزار شد. جهت تحلیل داده¬ها از روش¬های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک¬متغیری) استفاده شد. نتایج نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی باعث کاهش افسردگی و احساس تنهایی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال یادگیری شده است. براساس یافته¬های پژوهش حاضر می¬توان چنین نتیجه گرفت که مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی می¬تواند به عنوان یک روش موثر جهت کمک به کاهش احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز
    شیوا زارع سید مهدی حسینی
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل شخصیتی به¬عنوان پیش¬بینی¬کننده¬های اختلال وسواس-جبری صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دختر شهر شیراز بود که در سال 99-1398در شیراز تحصیل می¬کردند که از میان آنها 256 نفر به روش نمونه¬ چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل شخصیتی به¬عنوان پیش¬بینی¬کننده¬های اختلال وسواس-جبری صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دختر شهر شیراز بود که در سال 99-1398در شیراز تحصیل می¬کردند که از میان آنها 256 نفر به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای از میان جامعه آماری انتخاب و سپس پرسش¬نامه¬های پژوهش میان آنان توزیع شد. به¬منظور جمع-آوری داده¬ها از پرسش¬نامه¬ پادوآ (اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتون) و پرسش¬نامه شش عامل شخصیتی هگزاکو استفاده شد. به¬منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش¬های آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش همبستگی پیرسون و نرم¬افزار SPSS-16 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان ابعاد شخصیتی تنها عوامل صداقت/تواضع، برونگرایی، موافقت و وظیفه¬شناسی با علائم اختلال وسواس-جبری رابطه منفی معنادار داشته و از میان آنها تنها عامل وظیفه¬شناسی (18/0Beta=-) قادر به پیش¬بینی معنادار علائم بودند. باتوجه به یافته¬های به¬دست آمده می¬توان نتیجه گرفت که مؤلفه وظیفه-شناسی نقش مهم¬تری در پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری و آسیب¬پذیری افراد در مقابل این اختلال دارد. از آنجایی که سلامت روان افراد در کیفیت زندگی سهم به¬سزایی دارد، درمان¬گران می¬توانند به هنگام تشخیص و درمان این نکات را در نظر داشته باشند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - بررسی نقش واسطه¬ای انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن¬آگاهی و نشانه¬های وسواسی جبری در زنان
    رضا چالمه فاطمه عبدالهی
    پژوهش حاضر به¬منظور بررسی الگوی نقش واسطه گری کنترل و انعطاف¬پذیری شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری در زنان صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگي بود که در چارچوب آن، روابط مفروض میان متغيرها، با استفاده از روش تحلیل مسیر بررسی شد. در م چکیده کامل
    پژوهش حاضر به¬منظور بررسی الگوی نقش واسطه گری کنترل و انعطاف¬پذیری شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری در زنان صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگي بود که در چارچوب آن، روابط مفروض میان متغيرها، با استفاده از روش تحلیل مسیر بررسی شد. در مدل مذکور، متغير ذهن آگاهی به‌عنوان متغير برون‌زاد، کنترل و انعطاف¬پذیری شناختی به‌عنوان متغيرهاي واسطه‌اي و نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری به‌عنوان متغير درون‌زاد در نظر گرفته شدند. جامعه آماری شامل همه زنان 18سال به بالای ساکن شهرشیراز بود که از این میان 150نفر به روش نمونه¬گیری تصادفی به¬عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش¬نامه¬های وسواسی جبری ییل براون، ذهن¬آگاهی فرایبورگ (فرم کوتاه) و کنترل و انعطاف¬پذیری شناختی بود. نتایج حاصل نشان¬دهنده این بود که ذهن¬آگاهی نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری را به¬طور معکوس و معنی¬داری (35/0- = β) پیش¬بینی می¬کند. هم¬چنین انعطاف¬پذیری شناختی (24/0- = β) و کنترل شناختی (23/0- = β) پیش¬بین منفی و معنی¬دار نشانه¬های اختلال وسواسی جبری بودند. ذهن¬آگاهی نیز پیش¬بینی کننده مثبت و معنی¬دار کنترل شناختی (80/0 = β) و انعطاف-پذیری شناختی (60/0 = β) بود و در نهایت انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی توانستند نقش واسطه¬گری بین متغیرهای برون¬زاد و درون¬زاد ایفا نمایند. بر این اساس ذهن آگاهی از طریق تاثیر بر دو متغیر انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی می¬تواند بر کاهش نشانه¬های اختلال وسواسی جبری تأثیرگذار باشد. ذهن¬آگاهی نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری را به¬طور معکوس و معنی¬داری پیش¬بینی می¬کند. به¬علاوه انعطاف¬پذیری شناختی پیش¬بین منفی و معنی¬دار نشانه¬های اختلال وسواسی-جبری است؛ به¬علاوه هر دو متغیر انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی توانستند نقش واسطه¬گری بین متغیرهای برون¬زاد و درون¬زاد ایفا نمایند. بر این اساس ذهن¬آگاهی از طریق تأثیر بر دو متغیر انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی می¬تواند بر کاهش نشانه¬های اختلال وسواسی جبری تأثیرگذار باشد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در شرایط تحریم
    عزت‌اله  اصغری‌زاده سید علی ترابی علی محقر محمدعلی زارع شوریجه
    امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختل چکیده کامل
    امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این مقاله با ترکیب ملاحظات مدیریت ریسک اختلال و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های‌‌ اجتماعی)، یک مدل کلی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط اختلال تأمین مواد توسعه داده شد. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، زنجیره‌‌ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل‌ونقل چندگانه است. رخداد تحریم به عنوان عامل اختلال تأمین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تأمین مواد در مسأله در نظر گرفته شد. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل‌ونقل. در نهایت برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک موردِ مطالعه‌ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مسأله تحلیل حساسیت صورت گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - طراحی پایدار زنجیره تأمین تولید اتانول زیستی از نیشکر
    هادی صاحبی هانی گیلانی
    گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و چکیده کامل
    گراني و خطر پايان يافتن سوخت هاي فسيلي و شدت آلودگي هوا امروزه کلان شهرها را به شدت تهديد مي کند و از این رو توجه به انرژی های تجدید پذیر امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله یک زنجیره تأمین سه سطحی تولید اتانول زیستی با سه هدف ماکزیمم کردن سود، کاهش اثرات زیست محیطی و ماکزیمم کردن اثرات اجتماعی ارائه گردید است که برای حل آن از روش اپسیلون- محدودیت استفاده شده است. در سطح سوم چندین بازار مصرف وجود دارد که به ارضا کردن تقاضای مشتری نهایی می پردازند. نوع خوراک در نظر گرفته شده نیشکر است که می توان از آن ها برای تولید اتانول زیستی استفاده کرد. افق برنامه ریزی چند دوره ای با فرض این که ارتباط سطوح زنجیره با یکدیگر ممکن است دچار اختلال شوند. در نهایت با یک مطالعه موردی در منطقه جنوب شرقی ایران کارکرد مدل نشان داده شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - مقايسه تأثیر دو درمان فراشناختی و شناختي ـ رفتاري بر كاهش علائم اضطراب و نگرانیِ افراد دچار اختلال اضطراب فراگیر
    مینا مجتبایی
    هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشن چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، مقایسة دو روش درمانِ شنـاختی ـ رفتاری و درمان فـراشناختی در کاهش علائم اضطراب و نگرانی در افراد دارای اضطراب فراگیر بود. نمونة پژوهش متشکل است از 25 فرد دارای اختلال اضطراب فراگیر که به صورت تصادفی، در دو گروهِ درمان شناختی ـ رفتاری و درمان فراشناختی گمارده شدند. راهنمای درمان فراشناختی برای اضطراب دارای 10 جلسه و راهنمای درمـان شنـاختی ـ رفتـاری برای اضطراب دارای 9 جلسه است. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب بک (BAI) و نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) را در دو مرحله قبل و بعد از درمان تکمیل کردند. در این پژوهش شرکت کنندگان در هر هفته 2 جلسه درمانی 60-45 دقیـقه ای انفـرادی دریـافت کـردنـد. نتـایج نشـان می دهنـد كه درمـان فـراشناختي در كاهش نمرة اضطراب و نـگرانی، بـر درمـان شنـاختـي ـ اثربخش تر از درمان شناختی ـ رفتاری است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - تأثیر مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلاتِ برون‌ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا
    احمد یارمحمدیان افسانه رحیمی احمد عابدی سالار فرامرزی
    با توجه به افزایش میزان شیوع اختلال طیف اُتیسم، متخصصان نیازمند دسترسی و بررسی برنامه هایی هستند که با هدف بهبود مشکلات اساسی این کودکان طراحی شده ‌اند. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتی چکیده کامل
    با توجه به افزایش میزان شیوع اختلال طیف اُتیسم، متخصصان نیازمند دسترسی و بررسی برنامه هایی هستند که با هدف بهبود مشکلات اساسی این کودکان طراحی شده ‌اند. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخلة گروهیِ مبتنی بر برنامه دی روزیر بر کاهش مشکلات برون ریزی شدة کودکانِ مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا پرداخته است. این پژوهش در چارچوب طرح تک آزمودنی و با استفاده از روش (A-B-A) اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش از کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا در شهر اصفهان تشکیل می شد. با استفاده از نمونه‌ گیری هدفمند، 3 دانش‌آموز انتخاب شدند. خط پایة عملکرد آنان با استفاده از خرده مقیاس مشکلات برون ‌ریزی شده (مقیاس درجه بندی بهبود مهارت های اجتماعی SSIS) ترسیم شد. جلسات آموزشی در قالب 20 جلسة 40 دقیقه ای به وسیلة محقق برگزار گردیدند. ارزیابی ها حین درمان، و به ‌منظور پیگیری نتایج آموزش، یک ماه بعد به وسیلة مربی ویژة این کودکان به عمل آمد. براساس نتایج تحلیل دیداری داده ها، این برنامه در زمینة کاهش مشکلات رفتاری برون ‌ریزی شده درصد داده های ناهمپوش (PND) برای آزمودنی ها به ترتیب، %100، %71/85، %100) مؤثر بوده است. نتایج به‌ دست ‌آمده از درصد داده های بالاتر از میانه (PEM)، جفت های نا همپوش(NAP)، تای کندال همراه با یو مان ـ ویتنی (TauU) (حداقل %85) حاکی از اثربخشی این برنامه است. بر این اساس، بهبود مهارت های اجتماعی در بافت گروهی و با ترکیب روش‌های شناختی ـ رفتاری و یادگیری اجتماعی، رشد تجارب ارتباطیِ مثبت و کاهش مشکلات رفتاری را برای این گروه از کودکان به دنبال خواهد داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - "نقش بدرفتاری دوران کودکی و آلکسی تایمی در پیش¬بینی اختلال شخصیت مرزی (BPD): مطالعه ای در جمعیت غیر بالینی "
    تورج هاشمی محمد امین شریفی عباس بخشی پور مجید  محمود علیلو منصور بیرامی
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآو چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی بر اساس سبک های دلبستگی در دانش‌ آموزان است. جامعه آماری شامل 200 دانش ‌آموز دختر مقطع پیش ‌دانشگاهی در سال تحصیلی 95ـ94 در منطقه 2 تهران بود که به روش نمونه ‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‌ها از سه پرسشنامه سبک دلبستگي كولينز و ريد (ASQ)، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS)، و پرسشنامه مشکلات بین ‌فردی (IIP) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام نشان دادند که بین سبک ‌های دلبستگی با نارسایی هیجانی و مشکلات بین ‌فردی رابطة معنا دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، مؤلفه های دلبستگی قادرند نارسایی هیجانی (حدود 22 درصد) و مشکلات بین‌ فردی را (حدود 27 درصد) در دانش ‌آموزان پیش ‌بینی کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - مطالعه کیفی علائم اختلالات هیجانی در برخی از اقوام ایرانی
    مصطفی  زارعان شهریار  شهیدی فونز  وان دی فایفر محسن  دهقانی
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر مطالعه ابعاد فرهنگی اضطـراب و افسردگی در سه قومیت آذری، کرد، و فارس است. در یک پژوهش مقطعیِ کیفی، تعداد 44 فردِ مبتلا به اختلالات هیجانی وارد مطالعه شدند و در مصاحبة عمیق انفرادی با محورهای ادراک مشکلات هیجانی، عوامل آنها، و رفتارهای جستجوی مراقبت بهداشتی، شرکت کردند. تکنیک تحلیل محتوای مرسوم برای دستیابی به نتایج تحقیق به کار گرفته شد. نتایج اولیه از شباهت نسبی مقوله های گزارش شده در سه قوم خبر داد که بیشتر در سه مقولة هیجان منفی، جسمانی سازی و شناخت معیوب خلاصه می شدند. عوامل ادراک شده برای اختلالات هیجانی شامل فرایندهای روان شناختی و پس از آن، ترکیبی از عوامل اجتماعی و محیطی هستند. مقوله های سه قوم مجموعه ناهمگونی از سازه های روان شناختی را تشکیل می دهند. این امر لزوم در نظر گرفتن متغیرهای بافتاری همچون فرهنگ و قومیت را، در ارزیابی، تشخیص، و درمان اختلالات هیجانی مورد تأکید قرار میدهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی
    احمد به پژوه حامد مغربی
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به¬طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع چکیده کامل
    عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات، عصر انفجار دانش، يا هنگامۀ انفجار انتشارات ناميده‌اند، به¬طوری که هر پژوهشگری يا خواننده‌ای در پيدا کردن مطلب مورد نظر خود به آسانی دچار سردرگمی می‌شود و دقيقاً نمی‌داند از کجا بايد شروع کند! در اين مسير، وجود تنوع و پراکندگی در منابع اطلاعاتی و مطالعاتی، از قبيل پايگاه‌های اينترنتی، سايت‌ها، کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های مرجع، اطلس‌ها، زندگینامه‌ها، فرهنگنامه‌ها، دايره¬المعارف‌ها، روزنامه‌ها، و مجله‌های تخصصی به این سردرگمی دامن می‌زنند! از این رو، تهیه و تدوین کتاب‌شناسی جامعی در مورد موضوعی خاص و حوزۀ علمی مشخص، خوانندگان و پژوهشگران را به آخرین و جدیدترین کتاب‌ها و منابع و مآخذ راهنمایی و هدايت می‌کند و به آنان کمک بسیاری می‌نمايد تا از این سردرگمی رهایی یابند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری
    صدراله خسروی سحر اسمعیلی
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه مراجعانی ک چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی در مبتلایان به اختلال پرخوری است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بود بر کلیه مراجعانی که از ماه آذر لغایت بهمن سال ۱۳۹6 به مراکز کاهش وزن شهر شیراز مراجعه کرده بودند. از بین مراجعانی که در آنها تشخیص اختلال پرخوری داده شد، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ۳۰ نفر انتخاب‌ شدند که به پرسشنامة پرخوری (BES) و پرسشنامة نگرانی از تصویر بدنی (BICI) پاسخ دادند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش، 8 جلسة 90 دقیقه‌ای تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند و سپس مجدداً از آنها آزمون به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش مانووا و تحلیل کوواریانس تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که در میزان پرخوری و نگرانی از تصویر بدنی، میان نمره¬های آنان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنا‌دار وجود دارد. این امر بیانگر اثربخش بودن گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال پرخوری و نگرانی از تصویر بدن است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون ‏کنشی
    مهدیه  شفیعی تبار صغرا  اكبري چرمهيني
    پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقايسه تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی و كودكان عادي انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصيفي و از نوع علّي- مقايسه‌اي بود. جامعه آماري كودكان 6 تا 12 ساله با و بدون اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی شهر اراك بود. 6 چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقايسه تنظيم هيجاني و تاب‌آوري در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی و كودكان عادي انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصيفي و از نوع علّي- مقايسه‌اي بود. جامعه آماري كودكان 6 تا 12 ساله با و بدون اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی شهر اراك بود. 61 كودك به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گيري در دسترس و به صورت هدف‏مند انتخاب شدند (31 کودک با اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی و 30 کودک عادی). شركت كنندگان به فهرست تنظیم‌هیجانی شیلدز و سیچتی و فرم کوتاه مقیاس توانمندی اجتماعی – هیجانی و تاب‌آوری کودکان- نسخه والدین پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی در مقايسه با كودكان بدون اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی در تنظيم هيجاني و تاب‌آوري به طور معناداري نمرات پايين تري دارند (P<0/05 ). یافته¬های این پژوهش اهمیت توجه به آموزش مهارت¬های تنظیم هیجان و تاب‏آوری در کودکان دارای اختلال نارسايي توجه/ فزون‏کنشی را آشکار می سازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر- ميزبان در شهر مشهد
    آرش قهرمان ساره   نعمتيان
    هدف از انجام این مطالعه، بررسي وضعيت اختلال در روابط اجتماعي گردشگران با جامعه ميزبان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. جامعه آماری شامل شهروندان و گردشگران داخلی است و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 676 نفر در نظر گرفته شد از روش نمونه¬گیری طبقه¬اي متناسب با حجم برای ا چکیده کامل
    هدف از انجام این مطالعه، بررسي وضعيت اختلال در روابط اجتماعي گردشگران با جامعه ميزبان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. جامعه آماری شامل شهروندان و گردشگران داخلی است و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 676 نفر در نظر گرفته شد از روش نمونه¬گیری طبقه¬اي متناسب با حجم برای انتخاب گردشگران و از نمونه¬گیری خوشه¬ای برای انتخاب شهروندان استفاده گردید. در این پژوهش ابزار سنجش، پرسشنامه بود و اعتبار آن از طریق اعتبار صوري و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید گردید. براي تبيين متغير اصلي از تحليل رگرسيون استفاده و در نهایت تحليل مسير مدل نهايي ترسيم شد. همچنين به منظور بررسي مدل و نيز روابط بين متغيرهاي پيش¬بيني کننده و سازه¬هاي پژوهش و تعيين سهم وزني ابعاد تشکيل دهنده آن، از مدل¬سازي معادلات ساختاري استفاده گردید. نتایج نشان داد که در روابط بین گردشگران با شهروندان، در سازه رابطه اجتماعی، بیشترین میانگین مربوط به بعد شدت 17/44 (100-0) و کمترین به بعد قرینگی 37/35 (100-0) است. در روابط بین شهروندان با گردشگران بیشترین میانگین مربوط به بعد قرینگی رابطه و کمترین مربوط به بعد چگالی بود. در روابط گردشگران با شهروندان اختلال زیاد و بسیار زیاد 8/58 درصد، اختلال بینابین 4/23 درصد و اختلال کم و بسیار کم 7/17 درصد حاصل گردید. در روابط شهروندان با گردشگران اختلال زیاد و بسیار زیاد 7/86 درصد، اختلال بینابین 3/8 درصد و اختلال کم و بسیار کم 5 درصد بود و پيشنهاد به ارتقای اعتماد اجتماعی در مناسبات گردشگر ـ ميزبان شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی¬، پیامدها و درمان اختلال واژینیسموس (مطالعه¬ی مروری)
    شیوا زارع سوده دشتیانه زهرا شمالی
    هدف: واژینیسموس از رایج¬ترین اختلالات جنسی در بین زنان می¬باشد و تأثیر قابل توجهی بر زنان و همچنین زوج¬های جوان دارد. مقاله مروری پیش¬رو با نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان این اختلال انجام شد. روش: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک بود. چکیده کامل
    هدف: واژینیسموس از رایج¬ترین اختلالات جنسی در بین زنان می¬باشد و تأثیر قابل توجهی بر زنان و همچنین زوج¬های جوان دارد. مقاله مروری پیش¬رو با نگاهی روانشناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان این اختلال انجام شد. روش: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک بود. بدین منظور کلید واژه¬هاي روانشناسی واژینیسموس، اختلال واژینیسموس، اختلال درد / دخول، تناسلی، درد، در پایگاه داده¬های¬ Springer، Science Direct، PubMed ، SID، Magiran، Noormags و Civilica جست و جو و مجموعه مقالات مرتبط از 1940 تا ۲۰۲۱ استخراج شد. یافته¬ها: در بررسی مقالات مرتبط مشخص شد اختلال درد / دخول تناسلی از رایج¬ترین اختلالات در زنان می¬باشد. این اختلال در کیفیت رابطه¬ی جنسی و همچنین سلامت روان زوجین بسیار تاثیرگذار است. نتیجه¬گیری: با توجه به بررسی¬های انجام¬شده تغییر در سبک تفکر و تربیتی والدین و فرهنگ¬سازی در یک جامعه بسیار حایز اهمیت است. همچنین آموزش صحیح در خصوص رابطه¬ی جنسی به دختران و پسران نوبلوغ و تهیه¬ی محتوا و ابزار آموزشی بسیار مفید خواهد بود. جزييات مقاله