• فهرست مقالات بومی سازی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تجربه بومی سازی صنعت پست های فشار قوی در ایران
    ابراهیم حکیمی محمد رسول زاده
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است.
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی مهم و بحث برانگیز بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی)
    سید روح اله  فرجی حسین ادب جلال حقیقت منفرد
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه چکیده کامل
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید در صنایع لبنی می باشد. این پژوهش از نظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی و از نظر هدف تحقیق اکتشافی می باشد. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر تئوری داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از مدیران و خبرگان حوزه تحقیق و توسعه صنایع لبنی می باشد. نمونه گیری با دو روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انجام شد. نتایج در مورد شرایط علی، روندهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. پدیده اصلی این پژوهش، بومی سازی فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد. عوامل مداخله گر شامل قابلیت های سازمانی، عوامل قانونی، پتانسیل و نگرش مدیریت و تغییرات محیط عمومی می باشد. بستر پژوهش، ساختار ایده و محصول، ساختار بازار و صنعت، بینش و رویکرد مصرف کننده و پایگاه نهادی تحقیق و توسعه است. راهبرد ها شامل ایجاد دانش تحقیق و توسعه، مقابله با ضعف آموزش و منابع انسانی، منابع مالی، مکانیزم های مواجهه با ریسک، مکانیزم های رقابتی، مقابله با ضعف نهادی و مشتری محوری می باشد. در انتها پیامدها شامل بهبود شاخص مالی شرکت، ارائه محصول جدید به بازار، بهبود موقعیت و بهره وری، صادرات و ارتقا دانش بومی و مهارت ها می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقدی بر مقاله‌ قرآن کریم و مهندسی اجتماعی
    فیاض رستمی یکتا
    پیشرفت دنیای غرب در عرصههای مختلف، مرهون تلاشهای علمی‌اندیشمندان آن دیار در پایه ریزی و گسترش علوم مختلف بوده است. این واقعیت سبب شده است که از مدتها پیش در جهان سوم و از جمله جوامع اسلامی، گروهی از روشنفکران به دنبال استفاده از علوم غربی برای ایجاد پیشرفت در جامعه ی خو چکیده کامل
    پیشرفت دنیای غرب در عرصههای مختلف، مرهون تلاشهای علمی‌اندیشمندان آن دیار در پایه ریزی و گسترش علوم مختلف بوده است. این واقعیت سبب شده است که از مدتها پیش در جهان سوم و از جمله جوامع اسلامی، گروهی از روشنفکران به دنبال استفاده از علوم غربی برای ایجاد پیشرفت در جامعه ی خود باشند. حضور این علوم در جامعه ی ایران اثبات کرد که پذیرش بی چون و چرا و استفاده ی افسار گسیخته از این علوم نه تنها موجبات پیشرفت کشورمان را فراهم نمی‌کند بلکه به دلیل مغایرت مبانی این علوم با مبانی اسلامی، در دراز مدت تأثیرات سوء بیشماری در فرهنگ جامعه و ساختار نهادها و سازمانهای اجتماعی خواهد گذاشت و به تدریج جامعه را به سوی سکولاریزه شدن سوق خواهد داد. این مسأله باعث شد که پس از انقلاب اسلامی ایران، علی الخصوص در سالهای اخیر، به بومی‌سازی علوم غربی، توجه جدی شود. دانش «مهندسی اجتماعی» به عنوان دانشی برای مدیریت، اصلاح و پیشرفت هر چه بهتر جوامع، از دهه های قبل در دنیای غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد. دکتر سلیمان خاکبان مدتی پیش با طرح ایده ی «مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی» درصدد بومی سازی این دانش برآمده اند. جدیترین اظهار نظر ایشان در این زمینه ارائه ی مقاله ای بوده است با عنوان «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی». ولی به نظر می‌رسد آنچه در این مقاله آمده است دارای ابهاماتی است که بدون رفع آن ابهامات، این بومی‌سازی درست انجام نخواهد شد. این نوشتار به نقد و بررسی ابهامات آن مقاله پرداخته است تا در حد خود فرصتی فراهم آورد برای راه اندازی درست دانش مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی». پرونده مقاله