• فهرست مقالات ریسک

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
    امین ندایی امیدعلی  خوارزمی
    هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر ریسک پذیری و بررسی سیستماتیک تاثیر ریسک پذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی ریسک پذیری در پارک علمی و فناوری پردیس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمون چکیده کامل
    هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر ریسک پذیری و بررسی سیستماتیک تاثیر ریسک پذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی ریسک پذیری در پارک علمی و فناوری پردیس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این مقاله آمیخته تبیینی است که ابتدا به بررسی و تشریح نظام ملی نوآوری پرداخته شده و سپس ریسک پذیری و نحوه شکل گیری آن بررسی شده، در گام بعد عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری از آن استخراج گردیده است. در ادامه با توجه به در نظر گرفتن عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری و تاثیر آن بر نوآوری، مدل مفهومی تحقیق به صورت سیستمی ‌ارائه می شود. در مرحله بعد مدل مفهومی‌ تحقیق با مطالعات کمی(پرسشنامه) و کیفی(مصاحبه) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان می دهد که عوامل مختلفی بر ریسک پذیری در پارک پردیس تاثیرگذار است. این عوامل با تقویت ریسک پذیری، بر شاخص های نوآوری تاثیر می گذارند و زمینه ساز ایجاد فضایی پویا و خلاق به منظور رشد نوآوری می شوند. همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی زیرساخت ریسک پذیری در پارک پردیس مساعد نمی باشد و این زیرساخت نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمی دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - استراتژی های کارآفرینانه و تاکتیک های نوآورانه برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات در خدمات مالی (مطالعه موردی: بانکهای خصوصی و دولتی استان مرکزی)
    مهتاب عشقی عراقی
    با افزایش سریع تحولات جهانی وعبور از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، توجه به استراتژی های کارآفرینانه برای استفاده درست و بهینه از فرصتها و ارزشهای جدید، نظام بانکی را بیش از پیش ملزم به تغییر و تحول نموده است. برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات به خاطر مزیت‌های نسبتا زیادی چکیده کامل
    با افزایش سریع تحولات جهانی وعبور از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی، توجه به استراتژی های کارآفرینانه برای استفاده درست و بهینه از فرصتها و ارزشهای جدید، نظام بانکی را بیش از پیش ملزم به تغییر و تحول نموده است. برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات به خاطر مزیت‌های نسبتا زیادی که برای سازمانها به همراه داشته به یک گزینه استراتژی در بهره‌گیری از خدمات فناوری اطلاعات برای سازمانها تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی استراتژی های کارآفرینانه و تاکتیک های نوآورانه برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات در خدمات مالی بانکهای خصوصی و دولتی استان مرکزی است. در این پژوهش نوع تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانکهای خصوصی و دولتی در استان مرکزی می باشد که تعداد اعضای این جامعه بالغ بر 103 نفر می باشد. داده های پژوهشی پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه، با آلفای کرونباخ 889/0 به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و برای تحلیل از آزمون رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون کمک گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده تمامی این فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و بین متغییرهای مدیریت و کاهش هزینه ها، فناوری های جدید و دسترسی به تخصص بیشتر (بانکداری موبایل، اینترنتی و الکترونیک)، کاهش ریسک و امنیت فناوری اطلاعات، افزایش انعطاف پذیری تجاری با استراتژی های کارآفرینانه و تاکتیک های نوآورانه برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات در خدمات مالی رابطه مستقیم وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت که بانک های خصوصی استان مرکزی می توانند با افزایش دسترسی به تخصص بیشتر و استفاده از فناوری های جدید، کاهش در هزینه ها، افزایش تمرکز بر فعالیت های اصلی و کاهش ریسک ها و انعقاد قرارداد برای امنیت فناوری اطلاعات و افزایش انعطاف پذیری تجاری از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات، خدمات مالی را افزایش دهند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری
    شعبان الهی احمد  قدس‌الهی حمیدرضا  ناجی
    بانکداری صنعت ویژه‌ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری است که حوزة تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می‌شود، که از یادگیری جمع چکیده کامل
    بانکداری صنعت ویژه‌ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری است که حوزة تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می‌شود، که از یادگیری جمعی برای تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار به فرد متقاضی استفاده می‌کند. ترکیب تکنیک‌های دسته‌بندی و خوشه‌بندی در این پژوهش، منجر به بهبود عملکرد سیستم می‌شود. برای آموزش شبکه‌های عصبی از مجموعة داده‌های واقعی، از نمونه‌های تقاضای اعتبار در بانکی در آلمان استفاده شده است. مدل پژوهش در قالب یک سیستم چند عاملی ارزیابی ریسک‌اعتباری طراحی شد و نتایج نشان داد که این سیستم صحتّی بالاتر، عملکردی برتر و هزینة کم‌تری، در دسته‌بندی متقاضیان اعتبار نسبت به دیگر روش‌های مشابه حاصل می‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم
    ساجده مدنی مکرم  روانبخش سنگجویی مریم پناهنده
    امروزه با توجه به افزایش فعالیت هاي بشر، تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست به منطقه خاصی از جهان محدود نمی شود. از جمله این تاثیرگذاري هاي ویرانگر ورود گونه هاي گیاهی غیربومی به نقاط مختلف جهان بوده است که در طول 200 سال اخیر با گسترش کشاورزي، افزایش مبادله‌هاي کالا، افزایش چکیده کامل
    امروزه با توجه به افزایش فعالیت هاي بشر، تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست به منطقه خاصی از جهان محدود نمی شود. از جمله این تاثیرگذاري هاي ویرانگر ورود گونه هاي گیاهی غیربومی به نقاط مختلف جهان بوده است که در طول 200 سال اخیر با گسترش کشاورزي، افزایش مبادله‌هاي کالا، افزایش فعالیت هاي بشر و همچنین ویرانگري روزافزون محیط زیست، روند افزایشی داشته است. گرچه تنها شمار محدودي از گونه هاي غیربومی می‌توانند به گونه مهاجم تبدیل شوند ولی تاثیرات منفی این گونه ها بر جامعه هاي طبیعی و زراعی، سلامت انسان و دام و تغییر ویژگی هاي اکوسیستم چنان زیاد است که روند تحقیقات در این رابطه پیوسته در حال گسترش است. يکی از این آسیب ها که بویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، مسئله ورود گونه‌های گياهي غیربومی (مهاجم) به اکوسیستم‌های طبیعی می باشد، البته تمام گونه‌های غیربومی زیان‌بار نیستند. گاهی گونه‌های غیربومی به خوبی جذب اکوسیستم شده و موقعیتی مثل گونه‌های بومی پیدا می‌کنند. اما گونه هاي مهاجم گونه هايي هستند كه بومي اكوسيستم نيستند و ورود آنها باعث وارد آمدن ضررهاي اقتصادي، محيط زيستي و يا ضررهاي مربوط به سلامت انسان مي شود. در این مطالعه به ارزیابی ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم پرداخته و راهكارهاي مناسب براي كنترل ورود و كاهش ريسك ارائه خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS
    شمیم مقدمی نیلوفر  عابدین زاده مریم  حقیقی خمامی
    ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔـﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده و در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺴﮏ، ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣـﻞ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ، ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﺘـﺄﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزشﻫﺎي ﺧﺎص زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿـﺰ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در چکیده کامل
    ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔـﺎﻣﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده و در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺴﮏ، ﺿـﻤﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣـﻞ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ، ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﺘـﺄﺛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزشﻫﺎي ﺧﺎص زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿـﺰ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷﻮد. جهت انجام این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدید میدانی فعالیت‌هایی که منجر به بروز ریسک در عملیات ساخت اسکله بندر کاسپین شده‌، شناسایی و بهمنظور استخراج ریسک‌های حایز اهمیت از پرسشنامه متخصصان (دلفی) استفاده گردید. درنهایت از بین ریسک‌های شناسایی شده 10 ریسک محیط زیستی جهت الویت‌بندی انتخاب گردید. پس از شناسایی ریسک‌ها شاخصهای احتمال وقوع، شدت ریسک و حساسیت محیط پذیرنده به‌عنوان معیارهای الویت‌بندی ریسک انتخاب گردید. جهت تعیین احتمال وقوع ریسک از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار 2000 ‌‌ECPRO، جهت تعیین نمرات شدت ریسک از راهنماهای روش تحلیل مقدماتی خطرات و جهت تعیین مقادیر مربوط به حساسیت از متون رفرنس استفاده گردید. پس از تعیین شاخصها از نرم‌افزار تاپسیس جهت الویتبندی ریسک‌ها استفاده گردید. نتایج الویتبندی ریسکهای مورد مطالعه نشان داد بیشترین میزان ریسک مربوط به افزایش کدورت، تغییر شکل بستر وآلودگی آب به ترتیب با اوزان 938/0، 898/0 و 662/0 ناشی از مهمترین فعالیت‌های آمادهسازی اسکله شامل عملیات لایروبی و حفاری بستر دریا میباشد که میتواند اختلاط و آشفتگی بستر، معلق شدن رسوبات و در پی آن کاهش نور و مرگ و میر موجودات در کوتاه مدت و تغییر باتیمتری بستر دریا، فرسایش ساحل، نفوذ شوری و تغییر ذخایر شیلاتی در دراز مدت را ایجاد کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای
    ساجده مدنی مکرم  روانبخش سنگجویی مریم پناهنده
    ارزیابی ریسک اكولوژيك، که به منظور ارزیابی طیف گسترده ای از اثرات نامطلوب اکوسیستم‌هاي در معرض خطر زیست محیطی به‌کار می رود، به شدت برای تصمیم گیری در حوزه محیط زیست توصیه می شود. در این مقاله تاریخچه توسعه ارزیابی ریسک اكولوژيكي (EcoRA) بررسی می گردد و چشم اندازی برای چکیده کامل
    ارزیابی ریسک اكولوژيك، که به منظور ارزیابی طیف گسترده ای از اثرات نامطلوب اکوسیستم‌هاي در معرض خطر زیست محیطی به‌کار می رود، به شدت برای تصمیم گیری در حوزه محیط زیست توصیه می شود. در این مقاله تاریخچه توسعه ارزیابی ریسک اكولوژيكي (EcoRA) بررسی می گردد و چشم اندازی برای مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک اكولوژيكي ارائه می شود. براساس این بررسي، مرحله فرموله كردن مشکل در یک چارچوب یکپارچه مشخص، ویژگی های خطر و ارزیابی ریسک، آینده روشني براي ارزیابی ریسک اكولوژيكي به تصویر کشیده شده است. ارزیابی ریسک اكولوژيك منطقه ای نوعی از ارزیابیست که به مطالعه نظری، تحلیل‌های عدم قطعیت، استفاده یکپارچه از نرم¬افزار GIS و ارزیابی ریسک جامع در مقیاس منطقه ای را در آینده نیاز دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    صفی اله  صفایی نسیم ایزدی مریم  موسیوند
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كارشناسي دانشکده کشاورزي تشكيل دادند. براي جمع¬آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیري تصادفي ساده استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه براي نیت کارآفريني دانشجويان 85/0 محاسبه گرديد که ضريب اعتبار مناسبي مي¬باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع دانشجويان مورد مطالعه از روحيه و نیت كارآفريني بالايي برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می¬باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک¬پذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن¬ها رابطه مثبت و معنی¬داری دیده می¬شود و نیز اختلاف معناداری از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه¬های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی و ارزیابی سلامت ناشی از استنشاق ترکیبات آلی فرارموجود درهوای سطح شهر خرم آباد
    آرمان  ساعی
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی چکیده کامل
    در این مقاله ارزیابی ریسک سلامت (ریسک سرطانزایی و غیر سرطانی) از طریق استنشاق ترکیبات آلی موجود در هوای شهر خرم آباد مورد بررسی قرار میگیرد. این تر کیبات شامل بنزن ، تولوئن ،اتیل بنزن ، زایلن ها (BTEX) و هگزان نرمال می باشد. برای بررسی میزان ریسک ابتدا دو سناریو ی مختلف براساس میزان مواجهه افراد با ترکیبات آلی مورد بحث و مدت زمان تنفس افراد، تعریف گردید . سپس میزان متوسط دریافت CDI یا تنفس آلاینده های مذکور درطول عمر براساس سناریو های دوگانه در مناطق 11 گانه شهر خرم آباد استخراج گردید. میزان ریسک سرطانزایی برای ترکیبات بنزن و اتیل بنزن و همچنین میزان ریسک غیر سرطانی برای تمامی آلاینده های موزد بحث درهردو سناریو محاسبه گردید و مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت. لازم به ذکر است که با توجه به حجم بالای محاسبات و به جهت سهولت و دقت در دریافت نتایج حاصله ، برنامه نویسی در محیط نرم افزار EXCEL انجام شد و نتایج اولیه و نهایی مستقیما از این روش محاسبه گردید و نمودارهای لازم نیز ترسیم گردید . براساس محاسبات انجام شده، ریسک سالیانه و ریسک کل سرطانزایی استنشاق آلاینده های مورد بحث درهوای سح شهر خرم آباد برای سناریوی اول به ترتیب برابر با 1.51 E-06 و 5.65 E -01 نفر در سال می باشد. همچنین ریسک سالیانه و ریسک کل برای سناریوی دوم به ترتیب برابر با 6.19 E-07 و 2.31 E-01 نفر در سال است. علاوه بر این میزان اندیس ریسک غیر سرطانی برای استنشاق ترکیبات الی مذکور موجود در هوای شهر خرم آباد ، برای سناریوهای اول ودوم به ترتیب 3.389 و 0.594 می باشد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره
    سید محمد صادق موسوی روح اله رئیسی
    "با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجار چکیده کامل
    "با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. " جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری
    علی  گلی علی  خوزین مجید  اشرفی آرش نادریان
    این پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روش‌های از بین بردن ریسک، انتقال ریسک می‌باشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسک‌هایی چکیده کامل
    این پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روش‌های از بین بردن ریسک، انتقال ریسک می‌باشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند، بیمه مسئولیت حرفه‌ای در این بین برای آنها راهگشا است. این مطالعه از طریق رویکرد دلفی و براساس 95 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان در سال 1397 صورت گرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری نتایج فرضیه اول نشان داد که حسابرسان مستقل بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای را بر کاهش ریسک شهرت خود مؤثر می‌دانند و ارتباط مثبت و معناداری میان بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای و کاهش ریسک شهرت اخلاقی حسابرسان وجود دارد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج نشان داد که بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می‌شود جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط
    محسن شفیعی نیک آبادی هانیه فرحمند عطیه درخشان فاطمه  رضایی
    سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این چکیده کامل
    سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این بدین معنی است که سازمان فرایندهايی را باید براي مهندسی مجدد انتخاب کند که بیشترین پتانسیل را بر اي تغییر داشته و همچنین بیشترین نتیجه را در جهت چابکی سازمان ایجاد کند. به دلیل بالا بودن نرخ شکست در مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار، ارزیابی میزان ریسک در این فرايندها بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله ارزیابی سطح ریسک بالقوه در موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار می‌باشد. این تحقیق از باب نتایج، تحقیقی کاربردي بوده و از منظر متغیر، شامل متغیرهاي کیفی است و در دسته تحقیقات توصیفی قرار گرفته و به صورت پیمایشی انجام شده‌است. از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از روایی ظاهری و محتوایی برای تأیید روایی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. مطالعه موردی در شرکت‌های کوچک و متوسط مرکز رشد دانشگاه فردوسی است. جنبه نوآوری تحقیق را می‌توان ایجاد نگاهی جدید به بررسی تأثیر ریسک و میزان شکست در بازمهندسی فرايندهای کسب و کار برای اینگونه شرکت‌ها دانست. با توجه به نتایج تحقیق، در بین ابعاد ریسک بالقوه بعد حمایت مدیریت و محیط کاری بر میزان موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار بیشترین اثر را دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - همکاریهای فناورانه ؛ مفاهیم کلیدی و عوامل موفقیت
    رضا انصاری
    در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می¬شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اسا چکیده کامل
    در دنیای امروز، به ویژه پس از توسعه پارادایم نوآوری باز، همكاريهاي تکنولوژیک از جمله مهم‌ترین منابع نوآوری محسوب می¬شود، چرا که در فضای جدید رقابت، سازمان‌ها نیازمند منابع نوآوری هستند و مزیت‌های رقابتی فعلی و منابع داخلی آنها برای رقابت‌پذیری کافی نمی‌باشد و بر این اساس همکاریهای تکنولوژیک به عنوان ابزاری اثربخش برای توسعه مزیت رقابتی و از بین بردن شکاف میان توانمندی‌های موجود و مطلوب به شمار می‌آیند و این باعث شده که همكاريهاي تکنولوژیک به عنوان موتور رشد و بهره¬وري در بازارهاي محلي و بين المللي و يکي از مهمترين ابزارهای مديريت كسب وكار براي بهبود رقابت پذيري سازمانها و مانورهاي استراتژيك در محيطهاي پيچيده و پویا نقش خود را ایفا ¬نماید. گسترش همكاريها در سالهای اخير به حدی رسیده که 500 کسب وکار رده اول جهاني، بيش از 60 درصد اتحادهای استراتژيک را داراست. اين مشارکتها الزاما همواره موفقيت آميز نيستند و نرخ شکست در آنها در برخی منابع 70 تا80 درصد گزارش شده است و این موجب شده تا تلاشهای علمی صاحب¬نظران بر این امر استوار گردد که راهکارهای افزایش اثربخشی همکاریها، روشهای مناسب همکاری، ریسکهای همکاری و عوامل موفقیت برخی همکاریها چه می¬باشد؟ در این مقاله تلاش می¬شود، با مروری بر مفاهیم کلیدی همکاری‌های تکنولوژیک شامل روند مقالات مرتبط با همکاری تکنولوژیک، پاراديم¬هاي تئوريك شكل¬گيري همكاري¬هاي تكنولوژيك، اهداف و انگیزه‌های همکاری تکنولوژیک، ریسک‌های همکاری، انواع همکاری، الگوها و معیارهای انتخاب روش همکاری و عوامل موثر بر موفقيت همكاري¬های تکنولوژیک، بینشی برای مدیران و سیاستگذاران در این زمینه فراهم آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر
    ايمان محمدیان خراسانی رضا صنیعی
    در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از چکیده کامل
    در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از مخاطرات مواجه مي گردند ، كه اين امر لزوم استفاده از مديريت ريسك موثر و همه جانبه در حوزه ي فناوري اطلاعات را آشكار مي سازد . .. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA
    میثم جعفری اسکندری لیلا علي‌بيگي
    شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت چکیده کامل
    شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت وارد می نماید. به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش اثرات ریسک و خسارت وارده بر این شرکت ها، وجود یک روش قدرتمند در شناسایی و رتبه بندی واقعی از ریسک ها ضرورت می یابد. مرحله شناسایی و اولویت بندی ریسک ها از تاثیر گذارترین مراحل در فرآیند مدیریت ریسک است. به همین خاطر در این پژوهش برای تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان از ترکیب تکنیک تحلیل اثرات و حالت شکست ریسک(RFMEA) و فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده شده است که در آن پارامترهای FMEA در قالب یک شبکه با هم مرتبط می شوند و این امر به تجمیع مزایا و توانمندی ها در روش ANP-RFMEA نسبت به روش FMEA منجر می شود. ابتدا با مطالعه و مرور پژوهش های انجام شده در حوزه تحقیق، ریسک های پروژه های شرکت های دانش بنیان شناسایی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در اختیار کارشناسان مربوطه گذاشته می شود و در نهایت نتایج آن با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP-FMEA مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرد. در آخر توانمندی روش فوق در مقایسه با روش FMEA در رتبه بندی ریسک ها نشان داده می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
    ابوالفضل میرزارمضانی سید مهدی گلستان هاشمی سید محمدمسعود ناصریان
    امروزه، بقاي سازمانی درگرو گرایش به سمت محصولات جدید و به‌کارگیری روش‌هایی براي ایجاد آن‌هاست. متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب‌وکار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. به شکل ساده فرایند توسعه محصول جدید عبارت است از استفاده از منابع چکیده کامل
    امروزه، بقاي سازمانی درگرو گرایش به سمت محصولات جدید و به‌کارگیری روش‌هایی براي ایجاد آن‌هاست. متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب‌وکار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. به شکل ساده فرایند توسعه محصول جدید عبارت است از استفاده از منابع و قابلیت‌ها برای ایجاد یک محصول جدید یا بهبود یک محصول موجود. در طول فرایند توسعه محصول جدید ریسک‌های مختلفی وجود دارد؛ که به‌طورکلی به سه دسته عمده تقسیم می‌گردند: ریسک‌های فناورانه، ریسک‌های سازمانی و ریسک‌های بازاریابی. طبق مطالعات صورت گرفته ریسک‌های فناورانه از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ریسک‌ها در فرایند توسعه محصول جدید محسوب می‌گردند. ریسک فناورانه اشاره دارد به ناتوانی یک شرکت در درک کامل یا دقت پیش‌بینی برخی از جنبه‌های فنی محیط که مربوط به پروژه‌های توسعه محصول جدید است. از این‌رو شناسایی، کاهش و مدیریت این ریسک‌ها به بالا بردن درصد موفقیت فرایند توسعه محصول جدید کمک شایانی می‌کند. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع در حوزه‌های فرایند توسعه محصول جدید، ریسک و مدیریت ریسک، تعداد 20 نوع از ریسک‌های فناورانه متداول در فرایند توسعه محصول جدید از ادبیات موضوع استخراج گردیده و با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان که در این حوزه تخصص دارند بررسی و توسط فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) اولویت‌بندی گردیدند. در پایان نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سه ریسک فناورانه "ثبات و پایداری محصول"، "نیروی انسانی متخصص (دانش فنی و تجربه)" و همچنین "کارکرد (عملکرد) مورد انتظار محصول" در فرایندهای توسعه محصول دارای بالاترین اولویت است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری
    محمد حاتمی نژاد محسن اکبری مصطفی ابراهیم پور ازبری
    امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند و از آنجایی که در بازار فعلی، شرکت‌ها با محیط‌های فناورانه پویا و آشفته‌ای روبه‌رو هستند، این امر شرکت‌ها را وا می‌دارد که به دنبال پاسخگویی مناسب و هوشمندانه به این محیط پرتلاطم باشند. نرخ چکیده کامل
    امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند و از آنجایی که در بازار فعلی، شرکت‌ها با محیط‌های فناورانه پویا و آشفته‌ای روبه‌رو هستند، این امر شرکت‌ها را وا می‌دارد که به دنبال پاسخگویی مناسب و هوشمندانه به این محیط پرتلاطم باشند. نرخ سریع تغییرات فناورانه، شرکت‌های دانش‌بنیان را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند؛ بنابراین این شرکت‌ها براي رسیدن به کارایی و اثربخشی در حوزه فناوري، می‌بایست در رابطه با تغییرات محصول، مواد، فرآیندها و فناوری‌های مرتبط با کسب‌وکار قابلیت‌های لازم را به دست آورده و نسبت به آن‌ها آگاه باشند. قابلیت‌های سازمانی و هوشمندی فناوری، ازجمله ابزارهایی هستند که کمک می‌کنند تا شرکت‌ها نسبت به محیط فناورانه خود، آگاهی لازم را داشته و خود را با این محیط همگام سازند. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف، توصیفی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و ازلحاظ نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست. تعداد 63 مقاله که ارتباط بسیار نزدیک با موضوع پژوهش داشته انتخاب شده است. درنهایت با توجه به حداقل تعداد مورد نیاز برای تعمیم نتایج طبق نظر خبرگان و اساتید دانشگاهی 30 مورد از مرتبط‌ترین مقالات به عنوان مقالات جامعه هدف با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد توصیف، ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است. سازمان‌دهی داده‌های کیفی در تحلیل این پژوهش در سه مرحله کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی انجام شده است. پژوهش حاضر با ارائه مدلی نظری بر اساس پیشینه پژوهش و با تأکید بر اطلاعات و دانش کسب‌وکار‌های دانش‌محور، نقش قابلیت‌های سازمانی را در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری به‌منظور رقابت کارآمدتر و توسعه و بهبود محصولات و خدمات جدید مورد بررسی قرار می‌دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL
    سید قاسم  سلیمی زاویه رکسانا فکری
    ریسک‌های بسیاری در فرایند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به‌طور ذاتی وجود دارد. از این‌رو درک، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از اهمیتی راهبردی برای شرکت‌ها برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو‌سازی ایران می‌با چکیده کامل
    ریسک‌های بسیاری در فرایند توسعه محصول جدید در تمام صنایع به‌طور ذاتی وجود دارد. از این‌رو درک، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌ها از اهمیتی راهبردی برای شرکت‌ها برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌‌ها در فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودرو‌سازی ایران می‌باشد. در این‌ راستا، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه‌‌‌های تخصصی انجام‌شده با خبرگان، شاخص‌‌های اصلی ایجاد ریسک در توسعه ‌محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران شناسایی شدند. با توجه به اینکه میان معیار‌ها و زیرمعیار‌ها رابطه وجود دارد، از تکنیک دیماتل برای شناسایی الگوی روابط استفاده‌شده و با در نظر گرفتن معیارها شبکه روابط شناسایی شد. در نهایت با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) و با بکارگیری نرم‌افزار سوپردسیژن، رتبه‌‌بندی معیارها و زیرمعیارها به‌دست آمد. نتیجه حاصل از تکنیک‌های به‌کار گرفته شده ‌حاکی ‌از این است که ریسک سازمانی از بیشترین اهمیت در مدیریت ریسک فرایند توسعه محصول جدید صنعت خودرو کشور برخودار بوده و ریسک فنی‌کمترین اهمیت را دارا می‌باشد. از طرفی زیرمعیار برنامه‌ریزی نادرست منابع، دارای بالاترین اهمیت و زیرمعیار فقدان ارتباطات کافی دارای کمترین اهمیت در صنایع خودروسازی ایران می‌‌باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی
    لیلا  محرابی
    مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی می‌باشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانک‌های اسلامی با ریسک‌هایی روبه‌رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در این مقا چکیده کامل
    مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی می‌باشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانک‌های اسلامی با ریسک‌هایی روبه‌رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی-توصیفی، پس از مروری بر مطالعات انجام شده، انواع ریسک‌ها و مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و سپس مهم‌ترین ریسک‌های مربوط به عقود مختلف اسلامی و قابلیت استفاده آنها در جایگاه ابزارهای مهندسی مالی معرفی ‌می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که برخی ریسک‌ها بین نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا مشترک هستند و با ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند و برخی دیگر به دلیل ویژگی‌های خاص و ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام می‌باشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهایی ویژه و سازگار با اصول اسلامی می‌باشیم. در پایان برخی از ابزارهای پیشنهادی در زمینه مدیریت ریسک ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - ضرورت یا عدم ضرورت پایبندی به الزامات کفایت سرمایه در بانکداری بدون ربا: دیدگاه¬های رقیب
    دکتر ابوالقاسم  توحیدی نیا
    نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمای چکیده کامل
    نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تأثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایه¬های معتبر موجب کاهش ریسکپذیری و احتمال ورشکستگی بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه میباشد. در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین میشود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاه¬های رقیب پرداخته می¬شود. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانکهای اسلامی، دو گروه صاحب¬نظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد می¬باشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف میشود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف میشود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - له طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از گراندیدتئوری وAHPفازی
    اصغر نجفی احمداباد سیروس فخیمی آذر سیدعلی پایتختی اسکوئی ناصر فقهی فرهمند
    هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری AHP فازی بوده و روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. درمرحله اول با استفاده ازرویکردکیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله‌گ چکیده کامل
    هدف این تحقیق طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری AHP فازی بوده و روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده است. درمرحله اول با استفاده ازرویکردکیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله‌گر شرایط زمینه‌ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر استخراج شده و ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه وجامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده که به روش نمونه‌گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. درمرحله کمی هر یک از مقوله‌های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده و ابزارگردآوری داده‌ها دراین بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت‌های بورسی بوده است.حجم نمونه بر اساس توصیه‌های مدل‌های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم درقالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان دادکه هریک از مقوله‌های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت‌های بورسی می‌باشد.درتحقیق حاضربه منظوردستیابی به اولویت‌بندی مقوله‌های اصلی مطالعه ازتکنیک AHP فازی وبه منظور محاسبه سازگاری ازروش گوگوس وبوچراستفاده گردید.ابتددرخت‌های تصمیم ترسیم شده،جداول مقایسات زوجی انجام شده و باروش اصلاح شده سمی و همکارانش(2009) وزن مؤلفه‌ها بدست آورده شده است و بر اساس آن‌ها اولویت‌بندی مقوله‌ها صورت گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
    اميرحسين  اصلاني سید علیرضا  میر محمد صادقی
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
    اميرحسين  اصلاني احمد  نورنگ سید علیرضا  میر محمد صادقی حسام الدین  اصلانی
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان
    پيمان  اخوان محمدرضا  زاهدی تکتم  ژیان
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی چکیده کامل
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینی کارکنان بپردازد تا از این طریق بتواند با آموزش این نیروها و ارائه راه کارهای مناسب به سوی فرآیند کارآفرینی گام بردارد. در این راستا این تحقیق به ارزیابی خصیصه های کارآفرینی (استقلال طلبی، توفیق طلبی،خلاقیت،ریسک پذیری، عزم و اراده) کارکنان بانک سامان از لحاظ میزان دارا بودن این خصیصه ها می پردازد و تاثیر جنسیت و وضعیت تاهل و سابقه کار و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی آنها از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان است وحجم نمونه آماری تحقیق 85 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه " تست جامع کارآفرینی" استفاده شده است که مشتمل بر 54 سؤال در خصوص خصیصه های کارآفرینی می باشد. ضریب اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور 71 درصد برآورد شده است. تجریه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام می پذیرد. در این تحقیق محقق به دنبال این سؤال بوده است که کارکنان بانک سامان چه میزان از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی برخوردار هستند تا این امر مقدمه ای برای سوق دادن سازمان به سوی فعالیت های کارآفرینانه باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد اگر چه كاركنان بانك سامان حداقل هاي لازم براي كارآفرين بودن را دارا نيستند ولي 22 درصد از آنها واجد شرايط كارآفريني مي باشند. از سوي ديگر براساس تحليل هاي صورت پذيرفته خصيصه عزم و اراده از اهميت بيشتري در بين كاركنان بانك برخوردار بوده و در مقابل خصیصه استقلال طلبی دارای اولویت آخر مي باشد. همچنین کارکنان بانک سامان از میانگین خصیصه های استقلال طلبی، توفیق طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، عزم و اراده برخوردار نیستند. همچنين تعداد كاركنان زن از لحاظ دارا بودن خصيصه استقلال طلبي نسبت به مردان كارمند بيشتر بوده و مرداني كه داراي شرايط خصيصه هاي عزم واراده،‌ ريسك پذيري و توفيق طلبي مي باشند نسبت به زنان بيشتر هستند و در مورد خصيصه خلاقيت تعداد هر دو گروه يكسان است. بعلاوه نتایج نشان میدهند که جنسیت و وضعیت تاهل و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی تأثیر نداشته ولی بین سابقه کاری کارکنان و کارآفرینی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی
    امیر محمد فکور ثقیه
    تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند چکیده کامل
    تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند، بکارگیری روش های نوین مدیریت ریسک را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، مدیریت ریسک زنجیره تامین با استفاده از شناسایی مهمترین نقاط آسیب زا و ارائه موثرترین توانمندی ها جهت مواجه با آنها می باشد. برای این منظور ابتدا نقاط آسیب زای شرکت تولیدی" الف " با استفاده از روش تاپسیس فازی اولویت بندی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی توانمندی های مناسب برای مواجه با آنها معرفی می شوند. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نقاط آسیب زای شرکت " الف"، عوامل بیرونی و محدودیت درمنبع یابی هستند.بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه ای مناسب ازتوانمندی ها، جهت مدیریت موثر ریسک برنامه ریزی نماید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی
    امیر محمد فکور ثقیه لعیا الفت
    تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند چکیده کامل
    تحولات سریع محیط کسب وکار،گسترده شدن زنجیره های تامین درسطح جهانی وپیچیدگی روابط میان اعضاء زنجیره ،احتمال وقوع حوادث و ریسک را بالا برده و آسیب پذیری بیشترزنجیره تامین شرکتها را در پی داشته است که نتیجه آن افزایش وقفه در تولید یا ارائه خدمت به مشتریان می باشد. این روند، بکارگیری روش های نوین مدیریت ریسک را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، مدیریت ریسک زنجیره تامین با استفاده از شناسایی مهمترین نقاط آسیب زا و ارائه موثرترین توانمندی ها جهت مواجه با آنها می باشد. برای این منظور ابتدا نقاط آسیب زای شرکت تولیدی" الف " با استفاده از روش تاپسیس فازی اولویت بندی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی توانمندی های مناسب برای مواجه با آنها معرفی می شوند. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که مهمترین نقاط آسیب زای شرکت " الف"، عوامل بیرونی و محدودیت درمنبع یابی هستند.بنابراین شرکت باید با انتخاب مجموعه ای مناسب ازتوانمندی ها، جهت مدیریت موثر ریسک برنامه ریزی نماید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک
    محسن پارساجم محمد رضا  حمیدی زاده بهمن حاجی پور اسماعیل  فدایی نژاد
    طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء چکیده کامل
    طی سالهای گذشته حمایت‌هایی از کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها در صنایع هایتک انجام شده است. بنگاه‌های بسیاری بر مبنای نوآوری فنی، فرصتهای بازار و حمایتهای موجود ایجاد شده‌اند. تعداد کمی از آنها در طول زمان بقا پیدا کرده و توانسته‌اند رشد کنند. در حالیکه حمایت دولتی یا خلاء موقت در بازار ناشی از عدم ثبات می‌تواند کارآفرینان را به ایجاد بنگاه تحریک کند. اما اینکه بنگاههای نورسته بتواند رشد کرده و با رسیدن به مقیاس در گروه‌های استراتژیک صنعتی که در ان فعال هستند، قرار بگیرند و در ساختار رقابتی حضور یابند به الزامات بیشتری نیاز دارد. استراتژی رشد بنگاه یکی از این شرایط است. هدف از این پژوهش مطالعه استراتژیهای رشد بنگاه در صنایع دارای فناوری بالا می باشد. در این پژوهش فرض شده است که اول داشتن استراتژی رشد، در رشد بنگاه موثر است به این معنی که فرآیند رشد تصادفی نیست. دوم، منابع در انتخاب استراتژی رشد موثر هستند و سوم، بنگاه براساس ریسک استراتژی رشد بر می گزیند. و چهارم آنکه حاصل رشد بنگاه در صنعت هایتک افزایش سود و جذابیت است که در تداوم چرخه رشد موثرند. جامعه اماری پژوهش شامل مدیران بنگاه‌ها در صنایع پیشرفته می‌باشد. با مصاحبه حضوری و پرسشنامه اطلاعات جامعه آماری اخذ و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت. حاصل این تحقیق می تواند در اتخاذ راهبردهای حمایت از بنگاهها مورد استفاده قرار بگیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت
    آمنه بذرافشان اشرف رضایی نسب
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه¬های نظارت بر عملکرد آنها می¬باشد. به لحاظ نظری شرکت¬های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت¬ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان بر چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینه¬های نظارت بر عملکرد آنها می¬باشد. به لحاظ نظری شرکت¬های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکت¬ها، ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند. بنابراین حسابرسان برای حفظ سطح قابل قبول ریسک حسابرسی هنگام مواجه شدن با چنین شرکت¬هایی، باید کار بیشتری انجام دهند، و درنهایت حق¬الزحمه بیشتری مطالبه نمایند. برای اندازه¬گیری خودشیفتگی از معیار اندازه¬ی امضاء مدیران استفاده می شود. در این راستا، تعداد 101 شرکت پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8 ساله طی سال¬های 1396-1388 بررسی می¬شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که بین خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره با حق¬الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه خودشیفتگی مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با حق¬الزحمه حسابرسی معنادار نمی¬باشد. این اولین پژوهشی است که رابطه بین خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در یک بازار نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند. همچنین این پژوهش برای اولین بار به بررسی پیامدهای خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره در زمینه حق الزحمه حسابرسی می¬پردازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری
    علی استادهاشمی سید جلال صادقی شریف علی سوری
    هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخل چکیده کامل
    هدف این مقاله بررسی تأثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) طراحی و با استفاده از داده‌های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تأثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی‌که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌گذار پولی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - چارچوبی برای ترکیب ارزیابی تأثیر اجتماعی و ارزیابی ریسک
    فرهاد محمدی ارتوین  رن فرانک  ونکلی فولکه  هوفمان عزت‌الله  کرمی
    تمرکز روزافزون بر رویکردهای ادغامی، یکی از روندهای جاری در ارزیابی تأثیر است. ارزیابی تأثیر دارای پتانسیل ترکیب با انواع مختلف دیگر ارزیابی مانند ارزیابی ریسک است، تا ارزیابی تأثیر و مدیریت ریسک‌های اجتماعی اثربخش‌تر گردند. ما [در این مقاله] ویژگی‌های مشترک ارزیابی تأثی چکیده کامل
    تمرکز روزافزون بر رویکردهای ادغامی، یکی از روندهای جاری در ارزیابی تأثیر است. ارزیابی تأثیر دارای پتانسیل ترکیب با انواع مختلف دیگر ارزیابی مانند ارزیابی ریسک است، تا ارزیابی تأثیر و مدیریت ریسک‌های اجتماعی اثربخش‌تر گردند. ما [در این مقاله] ویژگی‌های مشترک ارزیابی تأثیر اجتماعی (اتا) و ارزیابی ریسک اجتماعی (ارا) را شناسایی و درباره شایستگی یک رویکرد ترکیبی بحث می‌کنیم. مدل تلفیقی ترکیب‌کننده اتا و ارا برای ایجاد یک رویکرد جدید به نام ارزیابی ریسک و تأثیرات اجتماعی (ارتا) معرفی شده است. ارتا، ظرفیت اتا را جهت ارزشیابی و مدیریت تأثیرات اجتماعی پروژه‌های پرریسک مانند انرژی هسته‌ای و همچنین خطرات و بلایای طبیعی مانند خشک¬سالی و سیل گسترش می‌دهد. برای ارتا، سه مرحله ترسیم می‌کنیم: شناسایی تأثیر، ارزیابی تأثیر و مدیریت تأثیر. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - برآورد نمره کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و تمایزات میان‌فردی
    امیر  آذرفر محمدمهدی علیشیری حسین صفری علی عبادی
    از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور بر چکیده کامل
    از جمله روش‌های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی کارکنان، استفاده از کانون ارزیابی است. کانون‌های ارزیابی معمولا از روایی مناسبی در سطح ابزار برخوردار هستند اما در سطح مدل برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی، ضعف‌هایی وجود دارد. این پژوهش به طراحی ارائه روشی به منظور برآورد نمره نهایی کانون‌های ارزیابی مبتنی بر مفهوم ریسک و با در نظر گرفتن تفاوت‌های میان فردی است. برای این منظور از داده‌های کانون ارزیابی 800 نفر از مدیران کشور استفاده شده است. در این پژوهش نه مدل متفاوت طراحی و ارزیابی شده و در نهایت مدلی که کمترین میزان خطا را دارا بوده است، به عنوان مدل منتخب ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - مدلسازی هرزروی گل حفاری و تعیین نقاط بحرانی و مناسب جهت حفاری چاه¬های جدید در مخزن سروک میدان آزادگان
    بهمن  سلیمانی عباس اسماعیلی احسان لرکی
    هرزروﯼ ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ متداول در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎرﯼ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پدیده هرزروی سازند سروک (با سن سنومانین) در میدان آزادگان بعنوان مهمترین سازند مخزنی غنی از هیدروکربور و تهیه مدل آن در محیط نرم افزار GS+ است. این سازند متشکل از توالی ضخیمی چکیده کامل
    هرزروﯼ ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ متداول در ﺣﻴﻦ ﺣﻔﺎرﯼ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی پدیده هرزروی سازند سروک (با سن سنومانین) در میدان آزادگان بعنوان مهمترین سازند مخزنی غنی از هیدروکربور و تهیه مدل آن در محیط نرم افزار GS+ است. این سازند متشکل از توالی ضخیمی از سنگ آهک و میان لایه هایی از سنگ آهک رسی بوده و بر اساس مشخصه های پتروفیزیکی به 7 زون تقسیم شده است. برای این منظور ویژگی¬هایی از قبیل وزن گل حفاری، فشار پمپ، هرزروی و عمق هرزروی 9 حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد با وجود ثابت بودن وزن گل و فشار پمپ ها، وجود شکستگی های فراوان در سنگ مخزن تاثیر گذار بوده و بیشتیرین میزان هرزروی در زون 3 و کمترین میزان هرزروی در زون 7 رخ می دهد. براساس نتایج حاصل از الگوهای داده¬های هرزروی بنظر می¬رسد گسلها، مورفولوژی محیط رسوبی (نظیر کانالهای رسوبی) نقش عمده¬ای در ایجاد شکستگی و یا مناطق مستعد هرزروی داشته باشند. تفاوت در الگوهای مشاهده شده هرزروی بیشتر تائید کننده جابجائی وضعیت کانالی در طول زمان در بخشهای مختلف مخزن است. به طور کلی بیشترین میزان هرزروی در یالهای شمالی و جنوبی، و در قسمت میانی میدان، هرزروی پایین است. حفاری به روش زیر تعادلی در نقاط خاص این میدان برای کاهش آسیب های ناشی از هرزروی بالای گل حفاری پیشنهاد می گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - طراحی مدل توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری وAHP فازی
    ناصر  فقهی فرهمند
    هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش گراندیدتئوری و AHP فازی بوده است. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط چکیده کامل
    هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش گراندیدتئوری و AHP فازی بوده است. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله¬گر، شرایط زمینه¬ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه¬گذاری ریسک¬پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده¬ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق¬های سرمایه¬گذاری بوده که به روش نمونه¬گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله¬های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده¬ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت¬های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه¬های مدل¬های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. درتحقیق حاضر به منظور دستیابی به اولویت¬بندی مقوله¬های اصلی مطالعه از تکنیک AHP فازی وبه منظور محاسبه سازگاری از روش گوگوس و بوچراستفاده گردید.ابتددرخت-های تصمیم ترسیم شده، جداول مقایسات زوجی انجام شده و باروش اصلاح شده سمی و همکارانش(2009) وزن مؤلفه‌ها بدست آورده شده است و بر اساس آن¬ها اولویت‌بندی مقوله¬ها صورت گرفته است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه¬گذاری ریسک¬پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله¬های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت¬های بورسی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران
    سعید  امیریان علی محمد احمدی عباس عصاری آرانی عزت اله  عباسیان
    امروزه گردشگری پزشکی یک صنعت است و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند، صنعت ارزشمندی است. با این حال موضوع نوسان تقاضا تأثيرات مخربی بر صنعت گردشگری پزشکی وارد نموده و شرکت­های فعال را با خطر ورشکستگی مواجه می­نماید. ریسک­های سیستماتیک یکی از چکیده کامل
    امروزه گردشگری پزشکی یک صنعت است و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند، صنعت ارزشمندی است. با این حال موضوع نوسان تقاضا تأثيرات مخربی بر صنعت گردشگری پزشکی وارد نموده و شرکت­های فعال را با خطر ورشکستگی مواجه می­نماید. ریسک­های سیستماتیک یکی از عوامل نوسان تقاضاست که آمادگی شرکت­ها برای مقاومت در برابر آن­ها یکی از نکات با اهمیت در مدیریت ریسک می­باشد. در صورت آماده نبودن شرکت­ها و بروز مشکلات مالی و ورشکستگی گسترده می­تواند آثار و تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، محاسبه ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در جذب گردشگران پزشکی و تخمین عوامل مؤثر بر ریسک­ سیستماتیک می­باشد. برای این کار از روش مدل قيمت­گذاري دارایي­های سرمايه­اي ((CAPM استفاده می­گردد. در این روش برای تعیین میزان تأثيرپذیری شرکت­ها از ریسک سیستماتیک، ضریب بتا را محاسبه می­کنند که یک معیار آماری است و سرنخی را به سرمایه‌گذاران در مورد نوسان‌پذیری می‌دهند. با این حال عدم تقارن اطلاعات بین محیط درونی و بیرونی شرکت­های کوچک و متوسط باعث می­شود این گونه مطالعات با پیچیدگی بیشتری مواجه شود. مطابق نتایج حاصل از مدل پنل­دیتا بزرگی شرکت­های فعال در گردشگری پزشکی و همچنین میزان تبلیغات آن­ها اثر معکوس بر ریسک سیستماتیک دارد. جزييات مقاله