• فهرست مقالات سازي

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري در تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي
    حمیدرضا  آراسته حسینعلی جاهد
    يكي از راه‌هاي ممكن جهت ايجاد همكاري ميان دولت، دانشگاه و صنعت، كه توسط ديگر كشورهاي توسعه‌يافته به صورت جدي ترغیب و مورد بهره‌برداري قرار گرفته، تأسيس پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري است. به همين منظور در ايران نيز مدتي است كه از سوي وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه چکیده کامل
    يكي از راه‌هاي ممكن جهت ايجاد همكاري ميان دولت، دانشگاه و صنعت، كه توسط ديگر كشورهاي توسعه‌يافته به صورت جدي ترغیب و مورد بهره‌برداري قرار گرفته، تأسيس پارك‌ها و مراكز رشد علم و فنّاوري است. به همين منظور در ايران نيز مدتي است كه از سوي وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه فعاليت‌هاي گسترده‌اي جهت ورود دانشگاه و دانشگاهيان در اين همكاري سه جانبه از طريق توسعه پارك‌هاي علمي و فنّاوري و مراکز رشد صورت گرفته است. مقاله حاضر ضمن مروري بر اهميّت، ساختار و فعاليت‌هاي پارک‌ها و مراکز رشد علم و فنّاوري، به نقش آن‌ها در انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مؤسّسات پژوهشي به بخش‌هاي توليدي و خدماتي جامعه به منظور افزايش موقعيّت دانشگاه در جهت عقد قراردادهاي تحقيقاتي، افزايش روحيه واقع‌گرايانه و توجه به نياز‌هاي روز جامعه در دانشگاه پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - زمينه‌هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و تجارب وزارت نيرو
    اسماعيل  درويشي مريم  مرندي مصطفي  خطيبي زهرا  اطاعتگر
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دان چکیده کامل
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعي است كه از سال‌هاي گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات زيادي در اين زمينه به صورت تئوري و عملي از قبيل مقاله، كتاب، برگزاري سمينار و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي همكاري انجام گرفته است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن بررسي فلسفه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه، نظام‌ها و انواع همكاري‌هاي صنعت و دانشگاه بررسي شده و اقدامات وزارت نيرو براي ايجاد و توسعه‌ی‌ ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي از طريق روش‌هايي نظير همكاري‌هاي پژوهشي، ايجاد مراكز علمی‌ـ تحقيقاتي مشترك، تجاري‌سازي نتايج پژوهشي و نظام‌نامه‌ی ارتباطات علمی‌مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - جايگاه مديريت منابع انساني در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌ها
    طهمورث  حسنقلی پور سید مهدی شریفی
    يكي از سياست‌هاي جدي دولت در غالب برنامه‌هاي توسعه موضوع خودگرداني دانشگاه‌ها از محل فروش تحقيقات به مراكز صنعتي و نوآوري است. در مقاله تهيه شده با هدف جلب توجه به اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق، ابتدا مراحل تجاري‌سازي درون دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است و سپس جايگاه ك چکیده کامل
    يكي از سياست‌هاي جدي دولت در غالب برنامه‌هاي توسعه موضوع خودگرداني دانشگاه‌ها از محل فروش تحقيقات به مراكز صنعتي و نوآوري است. در مقاله تهيه شده با هدف جلب توجه به اهميت تجاري‌سازي نتايج تحقيق، ابتدا مراحل تجاري‌سازي درون دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است و سپس جايگاه كليدي مديريت منابع انساني در اثربخشي فرايند تجاري‌سازي با مرور بر ادبيات رايج در اين حوزه تبيين شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحليل فضايي تغييرات الگوي تراکم جمعيت متأثر از اقدامات نوسازي در کلانشهر تهران (1375-90)
      عباس زند زهرا نظریان
    اين مقاله به بررسي تفاوت هاي فضايي تراکم جمعيت، متاثر از فرايند مداخله نوسازي در محله هاي مختلف کلانشهر تهران
    اين مقاله به بررسي تفاوت هاي فضايي تراکم جمعيت، متاثر از فرايند مداخله نوسازي در محله هاي مختلف کلانشهر تهران پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهاي کارآفرینی در مناطق کویري با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کویر مرنجاب)
    محسن شاطریان صدیقه کیانی سلمی پریناز زورمند
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تبيين معيارهاي موثر بر کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه اکوتوریست ها در منطقه کویری مرنجاب است. ابراز پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي با 6 شاخص، 29معيار و 120 زيرمعيار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 349 نفر محاسبه و به طور تصادفي در بين اکوتوریست ها توزيع گرديد. براي انجام تحليل هاي، توصیفی، آماري و پاسخگويي به فرضيات پژوهش از نرم افزار spss و آزمون هاي آماري T-Test و آناليز واريانس ANOVA استفاده شد. نتایج آزمون تی اثر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی را تأیید کرده است و نتایج تکمیلی آزمون آنوا نشان می دهد هر یک از ابعاد از لحاظ میانگین اثرگذاری با یکدیگر تفاوت داشته اند. مدلسازي و تببين عوامل موثر بر کارآفريني اکوتوريستي نيز با استفاده از نرم افزار Amosصورت پذيرفت. يافته هاي بدست آمده از مدل عاملي مرتبه دوم مدلسازي معادلات ساختاري نشان مي دهد، عامل اجتماعی بيشترين بار عاملي اثر-گذاري بر توسعه کارآفرینی اکوتوريستي را با 94/0 به خود اختصاص داده است. پس از آن عوامل زیرساختی بار عاملی 86/0 را دریافت داشته است. عوامل خدماتي و محیطی با بار عاملي 86/0 مشترکاً جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. عامل هاي نهادي و اقتصادي نيز با بارهاي عاملي 70/0و 69/0 در رتبه هاي بعدي تأثير گذاري بر گسترش فرصت هاي کارآفريني تشخيص داده شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مطالعه حوزه رسوبي شمال غرب ايران با استفاده از مدل¬سازي سه¬بعدي داده‌هاي گراني‌سنجي
    مجتبی  توکلی علي  نجاتي كلاته
    مدل سازی وارون داده های گرانی ، یکی از جالب ترین ابزارهای عددی به منظور به دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین شناسی است. در این مقاله از مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرا نی سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می شود. در فرآیند مدل سازی سه بعدی آن چکیده کامل
    مدل سازی وارون داده های گرانی ، یکی از جالب ترین ابزارهای عددی به منظور به دست آوردن تصاویر سه-بعدی از ساختارهای زمین شناسی است. در این مقاله از مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرا نی سنجی جهت تعیین توپوگرافی سه بعدی سنگ بستر استفاده می شود. در فرآیند مدل سازی سه بعدی آنومالی-های گرانی، یک سنگ بستر عموما به وسیله یک سری از بلوک های راست گوشه کنارهم چیده شده، مدل شده و سپس ضخامت آن ها محاسبه می‌شود. الگوریتم تهیه شده بر مبنای روش تجزیه مقادیر تکین، طی تکرارهای مختلف با مقایسه داده های واقعی و داده های مدل تعدیل یافته، مدل اولیه را بهبود می دهد. به-منظور نشان دادن کارایی زیر برنامه های کامپیوتری ارائه شده، ابتدا مدل سازی وارون برای داده های مصنوعی بدون نوفه و حاوی نوفه صورت گرفت. در پایان مدل سازی روی قسمتی از داده های گرانی سنجی ناحیه مغان در شمال غربی ایران انجام شد. حوضه رسوبی مغان به علت نزدیکی به مناطق نفت خیز باکو و ضخامت زیاد سنگ های رسوبی جهت اکتشافات هیدروکربوری مورد توجه می باشد. یک فاکتور مهم در بحث اکتشاف نفت و گاز، بررسی سنگ های رسوبی به ویژه از لحاظ ضخامت می باشد. در منطقه مورد مطالعه هدف پیداکردن ضخامت رسوبات یا به عبارت دیگر مرز میان سازند اجاق قشلاق و سنگ بستر غیر رسوبی است که نتایج با واقعیات زمین شناسی، مقاطع لرزه ای و مطالعات گرانی سنجی قبلی هم خوانی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پیامک، اسپرانتویی(1) نوین؛ بررسی ساختاری- محتوايی
    ليلا  شريفي
    مقاله حاضر به بررسي پیام کوتاه و زبانی مي‌پردازد. که حاصل مخفف‌سازی جوانانی است که از تلفن همراه استفاده می‌کنند، مي‌پردازد. اختصارسازی انواعی دارد، اما آنچه در این مقاله بدان اشاره می‌شود اختصار و کوتاه‌شدگی مختص پيامك است كه جوانان برای غلبه بر سختی تایپ و اتلاف وقت م چکیده کامل
    مقاله حاضر به بررسي پیام کوتاه و زبانی مي‌پردازد. که حاصل مخفف‌سازی جوانانی است که از تلفن همراه استفاده می‌کنند، مي‌پردازد. اختصارسازی انواعی دارد، اما آنچه در این مقاله بدان اشاره می‌شود اختصار و کوتاه‌شدگی مختص پيامك است كه جوانان برای غلبه بر سختی تایپ و اتلاف وقت مبدع آن شده‌اند. خالق ادبیاتی که قواعد زبانی را در هم شکسته و وارد حوزه جدیدی از کلام شده است و به شدت قوانین حاکم بر تلفظ و دستور زبان معیار را نادیده می‌گیرد. زبانی که محدودیت‌های مرزهای جغرافیایی را نمی‌بیند و نشانی از جهانی‌شدن به همراه آورده است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حذف حروف در پيامك منظم و قابل پيش‌بيني است و قواعد آن تحت كنترل دو اصل واج‌شناختي «شكل و زمينه» (درسلر1996) و «قوي-قويتر» (دونگان 1985/1978) مي‌باشد. نتايج نشان مي‌دهند كه اصول واج‌شناختي، فرايند كاهش طول كلمات پيامك را البته بدون در نظر گرفتن سطح هموندي يا نواختي، در كنترل دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - نقد چهل لغت ترجمه شده‌ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي همراه با ارائه‌ي پيشنهادهاي جديد و روشهاي اصلاحي
    اميد  مجد
    يكي از بزرگترين نيازهاي روز زبان فارسي، ترجمه و مقابله با هجوم و حضور هزاران لغت علمي است كه همراه با علوم و فنون مختلف، به زبان فارسي سرازير شده‌اند. بديهي است اين امر نيازمند آگاهي، تحقيق و تمرين لغت‌سازان و مترجمانست. از سوي ديگر لازمست علاوه بر ساختن لغات تازه، ل چکیده کامل
    يكي از بزرگترين نيازهاي روز زبان فارسي، ترجمه و مقابله با هجوم و حضور هزاران لغت علمي است كه همراه با علوم و فنون مختلف، به زبان فارسي سرازير شده‌اند. بديهي است اين امر نيازمند آگاهي، تحقيق و تمرين لغت‌سازان و مترجمانست. از سوي ديگر لازمست علاوه بر ساختن لغات تازه، لغات علمي‌اي كه تاكنون ديگران ساخته‌اند، نقد و بررسي شود، تا با طرح معايب و محاسن آنها، لغات نادرست حذف گردد. هدف اين مقاله نيز همين است و پس از ارائه نظريه‌هاي كلي لغت سازي، چهل لغت در رشته‌هاي مختلف علمي را كه به‌دست فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنياد فرهنگ (كه در رژيم پهلوي كاري مشابه فرهنگستانِ امروز مي‌كرد) ترجمه شده‌اند، بررسي مي‌كند و معايب آن را بر مي‌شمارد. همچنين براي اكثر لغات نقد شده، لغات جايگزين پيشنهاد شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - «همسان‌سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان
    محمد  عمران‌پور فروغ  صهبا
    مقاله‌ي حاضر پژوهشي است درباره‌ي «همسان‌سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار مهدي اخوان ثالث كه به روش استقرائي انجام شده است. يكي از تمهيدات زباني اخوان در شعر، استفاده از «همسان‌سازي» براي گسترش سازه‌هاي كلام و ورود به عرصه‌ي اطناب است. اخوان با پيوندي كه از نظر لفظي چکیده کامل
    مقاله‌ي حاضر پژوهشي است درباره‌ي «همسان‌سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار مهدي اخوان ثالث كه به روش استقرائي انجام شده است. يكي از تمهيدات زباني اخوان در شعر، استفاده از «همسان‌سازي» براي گسترش سازه‌هاي كلام و ورود به عرصه‌ي اطناب است. اخوان با پيوندي كه از نظر لفظي يا معنايي بين دو ركن گروه‌هاي «همسان بدل‌دار» ايجاد مي‌كند، از آن‌ها به صورت عامل برجسته‌ساز زبان و عنصر زيبايي‌شناختي شعر استفاده مي‌كند. مهمترين نقش گروه‌هاي «همسان بدل‌دار» در اشعار اخوان، آشنايي‌زدايي، برجسته‌سازي، تبديل زبان ارجاعي به زبان ادبي و آفرينش زيبايي است. ازديگر جنبه‌هاي كاركرد زيبايي‌شناختي «همسان‌سازي» در اشعار اخوان عبارت است از: سوق دادن زبان شعر به سوي اطناب،‌ توصيف مبدل‌منه، ايجاد فاصله‌ي زيبايي‌شناختي بين عقل و عاطفه. همچنين، با تكيه بر نقش اصلي گروه‌هاي «همسان بدل‌دار» كه همسان‌پنداري در ادبيات است، اخوان با گزينش بدل از مجموعه‌ي «مجردات، اجسام، گياهان، سيالات» و همنشين كردن آن با مبدل‌منه، تصاوير زيبايي كه متكي بر تجريد‌پنداري، تجسم پنداري، گياه‌پنداري، سيال‌پنداري و غيره است، به نمايش گذاشته‌است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي
    جهانگير  معيني علمداري
    در اين مقاله درباره نظريه انتقادي جديد بحث شده است. اين رويكرد در پاسخ به شبهه هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است. هدف اصلي صاحبان اين نظريه، به چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسم و احياي تفكر چکیده کامل
    در اين مقاله درباره نظريه انتقادي جديد بحث شده است. اين رويكرد در پاسخ به شبهه هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است. هدف اصلي صاحبان اين نظريه، به چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسم و احياي تفكر راديكال است. نظريه انقادي جديد، اهميت و ضرورت انطباق با شرايط جديد را تشخيص داده است. اين نظريه مي خواهد به اصول پايبند بماند، بي آنكه ضرورت بازنگري در نظريه هاي مكتب فرانكفورت را نايده بگيرد. اين طرز تلقي، نظريه انتقادي جديد را به سمت دفاع از اصل «تداوم در عين تغيير» سوق داده است. اين ديدگاه از ارائه يك راه حل راديكال براي نقد سرمايه داري متأخر، فراسوي تفكر پسا انتقادي و پست مدرنيسم، دفاع مي كند و در عين حال ملاحظات جديدي را در برنامه خود گنجانده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني
    ميلاد آقايي رضا آقايي
    تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان‌هایی است که در قرن حاضر فعالیت می‌کنند؛ سازمان‌هايی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی رو به رو می‌شوند که در صورت عدم پاسخگويی سریع به آنها، بی‌شک از دایره فعالیت و بقاء باز چکیده کامل
    تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان‌هایی است که در قرن حاضر فعالیت می‌کنند؛ سازمان‌هايی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی رو به رو می‌شوند که در صورت عدم پاسخگويی سریع به آنها، بی‌شک از دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند. در این راستا، بی‌شک مي‌توان گفت، سازمان‌هایی مي‌توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهای جدید همچون مفهوم چابکی استفاده می‌کنند. چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است. چابکی مفهومی است که مي‌تواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط‌های سازمانی با ویژگی‌های تغییرات پیوسته و همراه با عدم اطمینان تبدیل شود و سازمان‌ها کمک کند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند. از این رو و با توجه به اهمیت این مسأله، هدف این مقاله بررسی مفهوم چابکی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن در محیط‌های سازمانی است. در این راستا، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مروری بر کلیه مقالات مرتبط با حوزه چابکی از سال 2000 به بعد، به بررسی عوامل مؤثر بر چابکی و چابک‌سازی سازمان‌ها پرداخته و در انتها چارچوبی نظری و مفهومی را برای سازمان‌ها ارائه می‌نماید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق در ابتدا کلیه شاخص‌های مؤثر استخراج گردیدند و در انتها نیز کلیه شاخص‌ها با استفاده از روش دلفی در دو دور، کلیه شاخص‌ها با استفاده از مؤلفه‌های مدل اسکاپ طبقه‌بندی گرديدند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که براساس مطالعه مدل‌ها و مقالات حوزه چابکی، الگوی مفهومی چابکی سازمان دربرگیرنده 5 مؤلفه‌ اساسی به صورت زیر است: عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل راهبردي و عوامل فناورانه است. در تحقیقات آینده مي‌توان الگوی معرفی شده در این تحقیق را در محیط عملی سازمان‌ها با استفاده از روش‌های آماری بررسی نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تحقيق و توسعه صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه؛ مورد مطالعه کشور هند
    سیده صدیقه جلال پور فرانک نادی
    تحقيق و توسعه نقش کليدي در توليد دانش و فناوري ايفا مي‌کند بنابراين سرمايه‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين زمينه، براي حفظ و تداوم مزيت رقابتي حائز اهميت است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه به طور معمول واردکننده فناوري‌هاي پيشرفته از کشورهاي توسعه‌يافته هستند و از طرفي چکیده کامل
    تحقيق و توسعه نقش کليدي در توليد دانش و فناوري ايفا مي‌کند بنابراين سرمايه‌گذاري و برنامه‌‌ريزي در اين زمينه، براي حفظ و تداوم مزيت رقابتي حائز اهميت است. از آنجايي که کشورهاي در حال توسعه به طور معمول واردکننده فناوري‌هاي پيشرفته از کشورهاي توسعه‌يافته هستند و از طرفي در طول سال‌هاي اخير تأمين نيازهاي مراقبت بهداشتي با موانع جديدي از جمله هزينه بالاي داروها و الزامات جديد تجارت بين‌المللي رو به رو شده است در نتيجه اين مسئله منجر به شکل‌گيري و توانمندسازي تحقيق و توسعه داخلي در اين صنعت شده است. اين مقاله ابتدا مروري بر تحقيق و توسعه در صنايع دارويي کشورهاي در حال توسعه داشته و سپس نظريات مرتبط با آن را مورد بررسي قرار داده است. با توجه به اينکه کشور هند به موفقيت‌هاي بسياري در صنعت دارويي از طريق اتخاذ و اجراي سياست‌هاي مناسب در زمينه تحقيق و توسعه دست يافته است، در همين راستا تجربيات کشور هند در صنعت داروسازي مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت مسيري که هند از سال 1947 تاکنون در اين صنعت طي نموده، در قالب چارچوب مناسبي شامل ابعاد، نوع تحقيق و توسعه، نوع نوآوري (محصول يا فرايند) و زمان به همراه ويژگي‌هاي هر دوره از آن ارائه شده است. اين چارچوب مي‌تواند به عنوان راهنمايي براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در صنايع داروسازي ساير کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مورد استفاده قرار گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - نحوه تخصيص سهام شرکتهاي دانشگاهي بين مالکين آنها
    بهمن فکور
    مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور در رويكرد به تجاري‌سازي نتايج تحقيقات، در ابتداي تجربه تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي هستند. تصويب قانون "حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات" در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرا چکیده کامل
    مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور در رويكرد به تجاري‌سازي نتايج تحقيقات، در ابتداي تجربه تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي هستند. تصويب قانون "حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات" در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، فرصت مناسبي را براي تشكيل اين شركت‌ها در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور فراهم ساخته است. اما اين مؤسسات نيازمند تكميل ظرفيت‌هاي زيرساختي خود از جمله قوانين و مقررات مورد نياز براي تشكيل اين شركت‌ها مي‌باشند. يكي از مهمترين اين مقررات، مقررات نحوه تخصيص سهام شركت‌هاي دانشگاهي بين مالكين اصلي آنها است که اين مالکين معمولاً مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي، اعضاي علمي اين مؤسسات، سرمايه‌گذاران و افراد بيروني هستند. تقسيم سهام بين اين شرکاء به نحوی كه مورد رضايت همة طرف‌ها باشد، عملاً مي‌تواند به چالشي براي مسئولين مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي در مسير تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي تبديل شود. اين مقاله ابتدا با تحليل بنيان‌گذاران و ساير شرکايي که به تدريج و در مسير رشد شركت‌هاي دانشگاهي به آنها اضافه مي‌شوند، سهام‌داران اين شرکت‌ها را شناسايي و تعريف مي‌کند. سپس عوامل تأثيرگذار بر ميزان سهم هر يک از سهامداران را مورد شناسايي قرار مي‌دهد و در نهايت نحوه تخصيص سهام بين مالکين اين شرکت‌ها را مورد بررسی قرار مي‌دهد. هدف نهايي مقاله به دست دادن چارچوبي از ملاحظات مرتبط با نحوه تخصيص سهام شركت‌هاي دانشگاهي مي‌باشد. براي دست‌يابی به اين هدف، 10 دانشگاه صاحب تجربه و پيشرو در تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي در آمريكا و انگليس و مقررات ذيربط آنها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارتقاي ظرفيت انتقال و توانمندي تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه سازمانهاي پژوهش و فناوري از طريق ايجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه
    رضا بندريان
    هدف از انجام تحقيقات در سازمان‌هاي پژوهش و فناوری حصول به نوآوري فناورانه به منظور خلق فرصت‌هاي كسب ‌و كار جديد و يا نوسازی یا متحول نمودن كسب‌ و كارهاي فعلي است. بر این اساس سازمان‌هاي پژوهش و فناوری ایده‌های فناورانه را در مسیر توسعه فناوری و تمهید تجاری‌سازی قرار می‌ چکیده کامل
    هدف از انجام تحقيقات در سازمان‌هاي پژوهش و فناوری حصول به نوآوري فناورانه به منظور خلق فرصت‌هاي كسب ‌و كار جديد و يا نوسازی یا متحول نمودن كسب‌ و كارهاي فعلي است. بر این اساس سازمان‌هاي پژوهش و فناوری ایده‌های فناورانه را در مسیر توسعه فناوری و تمهید تجاری‌سازی قرار می‌دهند. لازمه پيمودن موفق این مسیر، حرکت متوازن و همزمان «علمي– فني» و «تجاري» برای هر یک از ایده‌های فناورانه است. يکي از بهترين الگوها برای پیمودن مسیر متوازن تجاری همزمان با مسیر «علمي- فني» که در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري موفق و پيشرو در نقاط مختلف جهان مشاهده گرديده ايجاد مراكزي تحت عنوان «مركز توسعه كسب و كارهای فناورانه» است. مأموريت مراكز توسعه كسب و كار در سازمان‌ها‌ي پژوهش و فناوري پیاده‌سازی الزامات تجاری‌سازی در فرایند توسعه فناوری و سپس ارائه مشاوره و كمك فني، اقتصادي و تجاري پیرامون دستاوردهای فناورانه در حال ورود به مرحله تجاری‌سازی می‌باشد. این خدمات در خصوص مبانی شکل‌گیری كسب و كار براي دستاوردهای فناورانه سازمان خود به مشتریان بالقوه و بالفعل آن می‌باشد. این مقاله ابتدا به لزوم و اهمیت ایجاد مركز توسعه كسب و كارهای فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري اشاره می‌کند و سپس به ارائه تعریف و وظایف این مراکز در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري می‌پردازد و در نهایت با نتیجه‌گیری پایان می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - مروري بر مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي
    آیدا متین شادی محمدزاده
    شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجا چکیده کامل
    شاه ‌کليد دنياي امروز، خلق ارزش است. راهکار ورود به دنياي کسب و کار امروزي فناوري است و شاه کليد فناوري، تجاري‌‌سازي و ارزش افزوده ناشي از آن است. تجاري‌سازي، فرايند تبديل فناوري‌هاي جديد به محصولات موفق تجاري است و در برگيرنده آرايه‌هاي مختلفي از فرايندهاي مهم فني، تجاري و مالي است که باعث تبديل فناوري جديد به محصولات يا خدمات مفيد مي‌شود. به عبارتي تجاري‌‌سازي يافته‌هاي پژوهشي، حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه‌هاي انتهايي زنجيره ارزش است. از آنجا که به بازار رسانيدن يک محصول مي‌تواند تضمين‌کننده موفقيت و بقاي سازمان باشد، تجاري‌‌سازي دانش فني به عنوان يک عامل حياتي مطرح شده است. در سازمان‌هاي تحقيقاتي بدون تجاري‌‌سازي يک محصول، تحقيقات معنايي ندارد؛ زيرا بدون دستيابي به مشتريان خاص يک محصول، توليد و يا انجام آزمايش در مورد يک ايده بي‌فايده به نظر مي‌رسد. جهت به‌کارگيري مفهوم تجاري‌سازي در سازمان‌ها، لازم است با مدل‌هاي آن آشنا شويم. در يک تقسيم‌بندي، مدل‌هاي تجاري‌سازي به دو دسته مدل‌هاي خطي و کارکردي دسته‌بندي مي‌شوند. با توجه به اهميت مدل‌هاي خطي، در اين مقاله پس از بررسي مفهوم تجاري‌سازي، مهمترين مدل‌هاي خطي تجاري‌سازي را بررسي خواهيم نمود. مدل‌هاي خطي که در اين مقاله بررسي شده‌اند عبارتند از مدل گلداسميت، مدل کوکوبو، مدل کوپر (مدل مرحله-دروازه)، مدل راث‌ول و زيگفيلد، مدل اندرو و سرکين، مدل جولي و مدل يونگ- دوک‌لي. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - مطالعه تطبيقي مدل‌هاي انتقال فناوري
    حسنعلی آقاجانی رامین فرزادفر
    جهان امروز، جهان پیشرفت‌های عمده و عظیم در پدیده‌هاست که فناوری یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات در آن محسوب می‌شود. انـتقال فناوری، فـراينـد پيچيده و دشـواري اسـت كـه بـدون مطالـعه و بــررسي‌هـاي لازم ممکن است منجر به هـدر رفتـن سرمـايــه، زمـان و تـضعيـف فناوری چکیده کامل
    جهان امروز، جهان پیشرفت‌های عمده و عظیم در پدیده‌هاست که فناوری یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات در آن محسوب می‌شود. انـتقال فناوری، فـراينـد پيچيده و دشـواري اسـت كـه بـدون مطالـعه و بــررسي‌هـاي لازم ممکن است منجر به هـدر رفتـن سرمـايــه، زمـان و تـضعيـف فناوری گــردد. هدف این تحقیق ارائه یک چارچوب مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر در انتقال فناوری بوده که با رویکرد مقایسات تطبیقی صورت پذیرفته است. از این رو ابتدا به‌طور مختصر به تعریف انتقال فناوری پرداخته شده و بعد از آن مدل‌های انتقال فناوری به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. به دنبال آن برای درک بهتر موضوع نمونه مطالعات صورت گرفته در ایران ارائه شده ‌است. یافته‌ها با استفاده از روش مقایسه دیدگاه‌های تئوریکی مختلف حاصل گردید و عوامل مؤثر بر انتقال فناوری در ده طبقه کلی آشنایی با بازار، تمایل و توانایی انتقال‌دهنده وگیرنده‌ی ‌فناوری، سطح خطرپذيري و عدم‌اطمینان فناورانه، چرخه‌ی ‌عمر فناوری، تعاملات سازمانی، ماهیت ‌فناوری، هدف از همکاری، عوامل اقتصادی و مالی، ویژگی‌های دارنده فناوری (منبع) و فعالیت‌های تحقیق و توسعه معرفی گردید. هر یک از این عوامل خود شامل شاخص‌هایی می‌شود که در سنجش مدل‌های انتقال فناوری در تحقیقات آتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت بر اساس چارچوب پیشنهادی و یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود و موفقیت و اثربخشی پروژه‌های انتقال فناوری در ایران ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تجاري سازي موفق فناوري با رويکرد تيمي
    مصطفی بغدادی مرضیه شاوردی
    ايده‏پردازي، پژوهش و نوآوري فناورانه، زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود. تجاري‏سازي روشي است که مي‏توان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت. موفقيت در توسعه و تجاري‏سازي فناوري، مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر چکیده کامل
    ايده‏پردازي، پژوهش و نوآوري فناورانه، زماني ارزشمند است که منجر به خلق ثروت شود. تجاري‏سازي روشي است که مي‏توان به واسطه آن علم را به اقتصاد گره زده و به خلق ثروت از نوآوري پرداخت. موفقيت در توسعه و تجاري‏سازي فناوري، مستلزم کنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي از جمله تفکر خلاق، دانش فني مناسب، تفکر و روحيه کارآفريني و منابع مالي است. اما به ندرت پيش مي‏آيد يک فرد به تنهايي همه اين ويژگي‏ها را داشته باشد. از اين رو، بهترين راهکار براي تجاري‏سازي موفق فناوري، ايجاد تيمي متشكل از چهار شخصيت مختلف با ويژگي‏هاي فوق مي‏باشد: اين چهار شخصيت عبارتند از مخترع/نوآور، سرمايه‏گذار، فناور و كارآفرين. اين مقاله ضمن بررسي تعاريف و مفاهيم تجاري‏سازي، به سيزده مرحله در فرايند تجاري‏سازي -از ايده‏پردازي تا توسعه موفقيت و رشد- اشاره مي‏کند. در ادامه تشکيل تيم نوآوري را به عنوان يکي از راهکارهاي موفقيت تجاري‏سازي پيشنهاد داده و به بيان ويژگي‏هاي تيم نوآوري و اعضاي آن و نقش آنها در مراحل مختلف تجاري‏سازي مي‏پردازد. در پايان مقاله نيز به منظور دستيابي به دستاوردهاي بيشتر و بهتر در حوزه تجاري‏سازي، با توجه به شرايط موجود کشور پيشنهاداتي ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شركت هاي زايشي پژوهشي
    مظاهر ضیایی
    اهميت ايجاد شركت‌هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس‌ترين روش تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيده‌ترين روش تجاري نيز هست.‌ يكي از مهمترين جنبة‌ اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركت‌ها بايد چکیده کامل
    اهميت ايجاد شركت‌هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس‌ترين روش تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيده‌ترين روش تجاري نيز هست.‌ يكي از مهمترين جنبة‌ اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركت‌ها بايد در زمان و به ميزان مناسب در دسترس باشد تا اين فرايند به طور موفقيت‌آميزي به سرانجام برسد. هدف اين مقاله نشان دادن اين تعدد و تنوع منابع و اهميت نقش آن در سياستگذاري براي توسعه‌ موفقيت‌آميز اين نوع شركت‌ها و نگاهي كلي به شرايط ايران است. بنابراين مقاله با نگاهي كوتاه به شركت‌ها‌ي زايشي پژوهشي و مراحل ايجاد آن از ديدگاه "الگوي بازنوآوري" شروع مي‌شود سپس دو جنبة دانش و مالي اين فرايند بررسي و نشان داده مي‌شود که منابع مورد نياز براي انجام موفقيت‌آميز اين فرايند محدود به منابع مالي، آن هم در مراحل اوليه فرايند نيست بلکه منابع متنوعي در هريک از چهار بعد فني، مالي، نيروي انساني و اجتماعي مورد نياز است. وجود تيم‌هاي مشاوره‌اي با تجربه و دسترسي به شبکه‌هاي علمي،‌ فناوري، صنعتي و تجاري و متخصصان انتقال فناوري و تجاري‌سازي و مديريت شرکت‌هاي بالغ برخي از مهمترين اين منابع هستند. در نتيجه‌گيري تأكيد مي‌شود كه در ايران تنها برخي از مراحل اوليه مورد توجه بوده است و منابع مورد نياز براي مراحل مياني و نهايي اين فرايند كمتر مدنظر قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي
    بهمن فکور
    شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي كه بر اساس نتايج تحقيقات مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي و با مشاركت اين مؤسسات و محققين ذيربط آنها تأسيس مي‌شود، يكي از مهمترين سازوكارهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محسوب مي‌شود كه بيشترين منافع مالي را عايد اين مؤسسات كرده و تأثير قابل‌توجهي نيز در ر چکیده کامل
    شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي كه بر اساس نتايج تحقيقات مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي و با مشاركت اين مؤسسات و محققين ذيربط آنها تأسيس مي‌شود، يكي از مهمترين سازوكارهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محسوب مي‌شود كه بيشترين منافع مالي را عايد اين مؤسسات كرده و تأثير قابل‌توجهي نيز در رشد اقتصادي دارد. اين مقاله درصدد دست‌يابي به يك راهنماي عمل قابل استفاده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي است تا دست‌اندركاران ذيربط در اين مؤسسات بتوانند با اعمال تغييرات و اصلاحات مورد نياز خود در آن، به چارچوب مورد نياز و قابل استفاده در مؤسسة خود برسند. در تهية اين راهنما علاوه بر استفاده از ديدگاه‌هاي نظري ارائه‌شده در پژوهش‌هاي قبلي، روال عمل مورد استفاده در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي موفق در زمينه تجاري‌سازي تحقيقات و تشكيل شركت‌هاي انشعابي ساير كشور‌ها مورد توجه و استفاده بوده است. مراحل مشخص‌شده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي به ترتيب عبارتند از: تصميم اوليه براي تشكيل شركت انشعابي (توليد ايدة تجاري و شناسايي فرصت براي آن)، ارزيابي اولية امكان‌پذيري تشكيل شركت انشعابي پيشنهادشده، دريافت موافقت اولية مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، جستجو و توافق با مدير يا مديران اجرايي واجد شرايط، جستجوي اوليه و مذاكره با شريكان و سرمايه‌گذاران، تهية طرح كسب و كار اصلي، ارزيابي طرح كسب و كار اصلي تهيه‌شده از طرف مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، شريكان و سرمايه‌گذاران، دريافت موافقت نهايي مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، تعيين و تشكيل ساختار مديريتي شركت، تشكيل و ثبت آن، توافق نهايي با شريكان و سرمايه‌گذاران در مورد ميزان و نحوة مشاركت و سرمايه‌گذاري آنها و سهم آنها از شركت انشعابي، دريافت ليسانس فناوري مبناي تشكيل شركت از مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، دريافت موافقت مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي شركت محققين مؤسس در شركت انشعابي بر اساس طرح مورد توافق طرفين، تهيه اسناد قانوني شركت، تعيين و تشكيل هيأت‌مديره براي ادارة شركت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل
    رضا بندريان
    سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي چکیده کامل
    سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي از عهده اجراي آن برنمي‌آيند. از سوي ديگر صنايع به علت حضور در محيط رقابتي و براي بقا و رشد در اين فضا نيازمند محصولات و فناوري‌هاي نوين و برتر مي‌باشند كه ياري‌گر آنها در عرصه رقابت باشد. مزيت صنايع در فرايند تجاري‌سازي است، چرا كه آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي‌باشند و اين دارايي‌ها امكان پذيرش ريسك‌هاي بزرگ را براي آنها فراهم مي‌كند. در اين ميان حلقه مفقوده، پيوند ميان سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع بكارگيرنده فناوري است. يكي از راهكارهايي كه براي برطرف‌كردن اين مشكل و ايجاد حلقه مفقوده در برقراري پيوند سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع وجود دارد بهره‌گيري از كارآفريني شركتي مي‌باشد. كارآفريني شركتي يكي از انواع كارآفريني است كه در آن، در درون شركت‌هاي موجود كارآفريني صورت مي‌گيرد. كارآفريني شركتي به دنبال معرفي محصولات جديد و نظام‌هاي سازماني نوين در چارچوب شركت مي‌باشد. كارآفريني شركتي پنج شيوه مختلف و متفاوت دارد و هر يك از شيوه‌هاي آن به گونه‌اي اين فرايند را اجرا مي‌كنند كه از ميان آنها كارآفريني تحصيلي و كارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت رابطه همزيستي صنايع و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري براي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي
    رضا مهدی
    از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظامهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه مانع از تحقق اهدا چکیده کامل
    از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظامهاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسائل و مشكلات زيادي وجود دارد كه مانع از تحقق اهداف تجاري سازي مي‌شود. يکي از موانع عمده تجاري سازي، ناکارآمدي روشها و عدم بکارگيري روش علمي- تجربي معتبر براي تجاري سازي است. در اين مقاله، با استفاده از متدولوژي تركيبي مطالعه اسنادي و پژوهشهاي ميداني با توجه به مفاهيم و الگوهاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشهاي علمي، انجام تحقيقات توليد نيمه صنعتي بعنوان يك راهكار اصولي براي امكان سنجي تخصصي فني- اقتصادي طرح و مديريت ريسك و اتصال دستاوردها و نتايج پژوهشهاي علمي به توليد صنعتي پيشنهاد و فرايند آن توسعه داده شده است. براساس الگو و راهكار پيشنهاد شده در اين مقاله، پس از دستيابي به نتيجه پژوهش علمي، تحقيقات توليد نيمه صنعتي بصورت نظام يافته انجام مي‌شود تا محصول نهايي با اطمينان بيشتر و ريسك و هزينه كمتر، با يك نقشه راه و طرح تجاري مشخص، آماده توليد صنعتي و عرضه به بازار مصرف شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - شناخت شرکتهای انشعابی دانشگاهی و انواع آنها
    بهمن فکور
    تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي چکیده کامل
    تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي و ملي ايفاء نمايد. اين مقاله در صدد است با بررسي ادبيات كارآفريني دانشگاهي، تعريف دقيق‌تري از اين شركت‌ها به دست داده و اهميت تاسيس اين شركت‌ها را از جنبه هاي گوناگون روشن سازد. مسئولين دانشگاهي در جهت زمينه سازي و مديريت شكل گيري اين شركت‌ها در بخش دانشگاهي نيازمند شناخت بيشتري از انواع مختلف اين شركتها مي باشند. از اينرو تلاش شده است دسته بندي نسبتاً جامعي از انواع اين شركت‌ها در اين مقاله ارائه گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - مزايا و چالش‌هاي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي در صنايع موجود
    روح الله  قابضی
    يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي چکیده کامل
    يافته‌ها و نتايج تحقيقاتي تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابند و عوايد آنها نصيب جامعه نشود نمي‌توانند منشاء رفاه عمومي و ثروت انسانها باشند. اين موضوع با تجاري سازي تحقق مي‌يابد كه يكي از پيچيده ترين مراحل فرايند نوآوري فناوريكي است و هيچ الگوي قطعي و بلامنازعي براي آن وجود ندارد. تجاري سازي موفق فناوري حداقل نياز به تقاضاي كافي، برتري بالقوه فناوري براي پاسخگوئي به آن تقاضا و يك فرد يا شركت كارآفرين با منابع و توانمنديهاي مديريتي و بازاريابي مناسب براي تحويل محصول نهائي به بازار مي‌باشد. يكي از راهكارهاي موجود براي تسهيل تجاري سازي بهره‌گيري از صنايع موجود مي‌باشد. منظور از صنايع موجود صنايعي مي‌باشند كه تجهيزات مورد نياز براي بكارگيري نتايج تحقيقات را داشته و علاوه بر آن ظرفيت خالي نيز داشته باشند. در اين مقاله پس از تعريف فرايند تجاري سازي به تبيين مزاياي بهره‌گيري از صنايع موجود براي تجاري سازي نتايج تحقيقات مراكز پژوهشي پرداخته مي‌شود و سپس برخي از موانع موجود كه در صنايع و مراكز تحقيقاتي مانع از تجاري سازي نتايج تحقيقات در صنايع موجود مي‌شود تشريح شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - مدل فرآيندي تجاري سازي دانش فني محصولات شيميايي
    ساسان صدرایی احمد موسائی
    تجاري سازي تكنولوژي از جمله مراحل بسيار مشكل فرايند توسعه تكنولوژي است و بسياري از سازمانهاي تحقيقاتي در اجراي آن با دشواري مواجه مي باشند. پيچيدگي و ماهيت خاص و متفاوت هر يك از تكنولوژي‌ها، طراحي فرآيند تجاري سازي تكنولوژي را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است. فقدان يك چکیده کامل
    تجاري سازي تكنولوژي از جمله مراحل بسيار مشكل فرايند توسعه تكنولوژي است و بسياري از سازمانهاي تحقيقاتي در اجراي آن با دشواري مواجه مي باشند. پيچيدگي و ماهيت خاص و متفاوت هر يك از تكنولوژي‌ها، طراحي فرآيند تجاري سازي تكنولوژي را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است. فقدان يكپارچگي بين اجزاي فرآيند هاي تجاري سازي و عدم هماهنگي شيوه تجاري سازي با استراتژي هاي سازمان‌هاي تحقيقاتي، اين مساله را با دشواري هاي مضاعفي همراه ساخته است. در اين مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبي فرآيندي تجاري سازي تكنولوژي براي محصولات شيميايي با تاكيد بر يكپارچگي فرآيندي در پژوهشگاه صنعت نفت تشريح گردد اين مدل برگرفته شده از ادبيات و توسعه يافته براساس تجربيات و افزودن اركان لازم به منظور برطرف شدن مشكلات موجود مي‌باشد. پس از طراحي مدل به منظور اعتبار سنجي، مدل مذكور براي چندين مورد تكنولوژي در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسايي و برطرف گرديد. در اين مقاله يك مورد مطالعه موردي براي تجاري سازي تكنولوژي يكي از محصولات شيميايي در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذكور ارائه شده است و در نهايت نتايج حاصل از اجراي مدل تشريح شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs
    عباس  خمسه رضا رادفر
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي چکیده کامل
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي کوچک و متوسط سير فزاينده‌اي پيدا نموده است. کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته به‌منظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکت‌هاي بزرگ، هميشه راهبردها و سياست‌هاي ويژه‌اي را براي ارتقاي صنايع کوچک و متوسط و تسهيل ورود شرکت‌هاي کارآفرين در عرصه اقتصادي اتخاذ نموده‌اند. شبكه به گروهي از شركت‌ها اطلاق مي‌شود كه در رابطه با پروژه خاصي با هم همكاري دارند و از تخصص‌هاي هم به‌منظور غلبه بر مشكلات معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده مي‌كنند. شبكه‌ها به‌عنوان بستر و موقعيت قوي در مبحث تجارت جهاني مطرح و از دهه 90 نيز در حوزه تجارت نوين و مساعدت در ايجاد نوآوري‌ها در شركت‌هاي كوچك و متوسطٌ شديداً مورد توجه قرار گرفتند. از آنجا كه شركت‌هاي کوچک و متوسط قيود، مشکلات و فرصت‌هاي مشابه دارند، يك خط مشي شبکه‌اي مشابه، تسهيلات شبکه‌اي متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي شركت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند، همچنين خوشه‌سازی و شبكه‌سازي شركت‌هاي کوچک و متوسط به‌عنوان يك منبع مهم اطلاعاتي و ايده‌سازي براي نوآوري‌هاي فرايند و توليد است. از سوي ديگر شركت‌هاي کوچک و متوسط مرتبط با هم‌، مي‌توانند R&D منسجم داشته باشند که هزينه کلي آن از مجموع هزينه‌هاي R&D هر شركت‌هاي کوچک و متوسط به تنهايي و جداگانه کمتر است. همچنين توسعه محصول، بهبود فرآيند، مشاوره‌هاي مشترک و هماهنگي در بهبود فرآيندها در شركت‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته در نظام شبکه‌اي بسيار ثمربخش‌تر از فرآيند و مشاوره براي شركت‌هاي کوچک و متوسط مجزا از هم مي‌باشد. اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و کدهاي مربوط براي تشکيلات شبکه‌اي سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزينه‌تر است. همچنين شبکه‌هاي آموزشي، امکان دسترسي به منابع آموزشي منسجم و مستمر را براي کليه شركت‌هاي کوچک و متوسط در شبکه فراهم مي‌آورد و به‌طور كلي اينكه منافع ناشي از تشکيل شبکه شركت‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند رافع نيازهاي آنها در ارتباط با ورود به عرصه رقابت جهاني باشد. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن بررسي نقش شبكه‌سازي R&D در ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط، به چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن بپردازيم. همچنين به منافع و عوايدخوشه‌سازی و شبكه‌سازي ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط پرداخته و خلق ارزش‌هاي حاصل از شبكه‌سازي R&D در موفقيت و پيشرفت شركت‌هاي کوچک و متوسط در بازار رقابت را مورد تحليل قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه
    سعید صمدی امین کلاهدوز سید رضا حسینی
    توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور چکیده کامل
    توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور كم و بيش با هدف كاهش فاصله بين پژوهش‌هاي دانشگاهي و تبديل آن به فناوري ايجاد شده‌اند. ليكن فرايند "توسعه تجاري فناوري" كه خود شامل 5 فرايند فرعي (توليد، انتقال، جذب و بومي‌سازي، اشاعه و مستند سازي) ‌است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال مي‌شود. يكي از ساختارهايي كه اخيراً براي تسهيل فعاليت‌هاي توسعه و مبادلا‌ت فناورانه در دنيا و به خصوص در آسيا مورد استفاده قرار گرفته، "فن‌بازارها" هستند. فن‌بازار پيشنهاد شده در اين مقاله در واقع جايگزيني نو براي زير ساخت‌هاي متعارف مبادله فناوري است كه ارتباط بين منابع فناوري و كاربران را به شدت تسهيل مي‌كند. در اين مقاله قصد داريم با تبيين مفهوم فن بازار به عنوان يكي از ساختارهاي مهم در توسعه و تجاري‌سازي فناوري و حيطه خدمات آن، به بررسي نوع ارتباط آن با پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز دانشگاهي - تحقيقاتي و صنايع بپردازيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت
    سيدامير آقايي ابرندآبادي سيدحسين حسيني محمد سعید سیف نويد محمدي
    صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آ چکیده کامل
    صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آل جهاني در جهت يافتن گلوگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت صنعت است. بدين منظور در ابتدا با مطالعه تطبيقي، تمامي مدل‌ها و چارچوب‌هاي بين المللي موجود در صنايع دريايي بررسي شده و از طريق مصاحبه با خبرگان، زنجيره ارزش بومي صنايع دريايي ترسيم شده‌است. سپس با بررسي شرکت‌هاي موجود در صنعت، نقاط ضعف و قوت و گلوگاه‌هاي ساختاري صنعت شناسايي و به منظور بهبود وضعيت زنجيره ارزش، راهکارهايي ارائه شده است. مبتني بر نتايج بدست آمده، چالش‌هاي ساختاري در فعاليت‌هاي پشتيبان زنجيره صنعت دريايي شامل نبود نظام و ساختار يکپارچه جهت ارائه خدمات ايمني، ضمانت و بيمه، نبود نظام‌هاي شغلي-مهارتي جهت ارتقا مهارت نيروي انساني، فعال نشدن موثر سيستم‌هاي مالي، نبود مديريت موثر در خصوص امور گمرکي و در نهايت نبود ساختارهاي تحقيق و توسعه در صنعت است. در خصوص خلاهاي موجود در فعاليت‌هاي اصلي زنجيره صنعت نيز مي‌توان به ضعف در فعاليت‌هاي نيازسنجي و امکان‌سنجي، نبود وندورليست‌هاي جامع، ضعف در مديريت تامين تجهيزات داخلي و کيفيت نامناسب فعاليت‌هاي مهندسي اشاره کرد. با بررسي صورت گرفته، با ايفاي نقش موثر و حاکميتي دولت، بهره‌گيري از ظرفيت شرکت‌هاي بخش خصوصي و بهره‌گيري از فرصت همکاري‌هاي بين المللي شرايط جهت بهبود وضعيت زنجيره ارزش صنعت فراهم مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - چشم‌انداز آينده نقش شبکه‌سازي در افزايش مزيت رقابتي از طريق نوآوري باز در کسب و کارهاي کوچک و متوسط
    عاطفه ذوالفقاری حسام زند حسامی
    شبکه‌سازي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه فناوري و نوآورى براى بهبود رقابت‌پذيرى سازمان‌ها در محيط پر رقابت است. بنگاه‌ها با نيروى انسانى كارآمد و ظرفيت‌هاى داخلى خود قادر به ايده‌گرفتن، شناسايى اولويت‌هاي فناوري‌هاي جديد و نيازهاى مشتريان از طريق آينده‌نگاري خواهند بود و س چکیده کامل
    شبکه‌سازي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه فناوري و نوآورى براى بهبود رقابت‌پذيرى سازمان‌ها در محيط پر رقابت است. بنگاه‌ها با نيروى انسانى كارآمد و ظرفيت‌هاى داخلى خود قادر به ايده‌گرفتن، شناسايى اولويت‌هاي فناوري‌هاي جديد و نيازهاى مشتريان از طريق آينده‌نگاري خواهند بود و سازمان‌ها برای این مهم به نوآورى و تقویت نوآوری باز نیاز خواهند داشت. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات آينده‌نگاري، مزيت رقابتي و شبکه‌سازي شكل گرفته است و با بررسي چشم‌انداز آينده با پس‌نگري (با طراحی یک سناریو) به نقش مهم شبکه‌سازي در کسب و کارهاي کوچک و متوسط اشاره کرده است. براساس اطلاعات جمع‌آوري شده فرايند نوآوري باز در شبکه‌سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط نقش بسيار مهمي دارد. با استفاده از فرايند نوآوري باز شرکت‌ها در طي مراحل کسب ايده تا رساندن محصول به بازار از ساير شرکت‌ها و سازمان‌هاي شبکه کمک دريافت کرده و در طول فرایند کسب ايده، دانش فني، فناوري و خدمات، روش توليد و توزيع جديد تا دريافت بازارهاي جديد در شبکه، باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت خواهند شد. همچنين در فرايند نوآوري باز شرکت‌ها مرتب در حال فروش ايده، دانش فني، فناوري، و خدمات خود به ساير شرکت‌هاي شبکه بوده که باعث افزايش درآمد و کاهش هزينه‌هاي شرکت و در نهايت رسيدن به مزيت رقابتي براي شرکت خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - تبيين فرآيند نوآوري فناورانه: از توليد تا تجاري‌سازي و انتشار ايده
    یاسر قاسمی نژاد
    نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزه چکیده کامل
    نوآوري نه ‌تنها پايه و اساس فناوري بوده، بلکه به‌عنوان محرک تغييرات فناورانه در سازمان‌ها محسوب مي‌شود. يعني تحول و تکامل در فنّاوري، به خلاقيت و نوآوري بستگي دارد. به ‌اين ‌ترتيب که سازمان‌هاي صنعتي توسط فرآيندي از محصولات و خدمات جديد و نوآورانه باعث تغييرات در مرزهاي فناوري مي‌شوند. با نظر به تحقيقات انجام‌شده در زمينۀ نوآوري مشاهده مي‌شود که محققان زيادي به اهميت فرآيند نوآوري، در ارتقاي رقابت‌پذيري و بهره‌وري سازمان اشاره کرده‌اند. اما تحقيق جامعي به‌صورت ويژه در ارتباط با تبيين مراحل حياتي در فرآيند نوآوري فناورانه و تعيين شاخص‌هاي ضروري جهت پياده‌سازي موفق اين مراحل مشاهده نشده است. در اين تحقيق با بررسي مطالعات گذشته در ارتباط با فرآيند نوآوري تلاش گرديده تا با استفاده از روش تحليل محتواي يک دسته‌بندي جديدي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي حياتي در فرآيند نوآوري فناورانۀ سازمان، ارائه گردد. با مرور و بررسي نظريات محققين مختلف در ارتباط با موضوع فرآيند نوآوري فناورانه، نتيجه تحقيق در قالب سه بعد «توليد ايده»، «پياده‌سازي ايده» و «تجاري‌سازي و انتشار» همراه با مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مربوطه تقسيم‌بندي شد. بعد ارزيابي و پياده‌سازي ايده از مهم‌ترين ابعاد (مراحل) فرآيند نوآوري فناورانه است. لذا سازمان‌ها بايد تحقق اين مرحله را مورد توجه بيشتري قرار دهند. نهايتاً شاخص‌هاي وجود فرآيند پرورش مفاهيم ايده به شکل عملي و قابل کاربرد، شناسايي مسائل و نيازهاي سازمان، وجود آزادي عمل براي کارکنان در انجام فرآيند کاري و همچنين استفاده از دانش بازاريابي و مهارت‌هاي فروش و انتشار از عمده‌ترين شاخص‌هاي مؤثر در پياده‌سازي فرآيندهاي نوآوري فناورانه بوده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان
    علی نوذری مهران  فرهادی مسیب یارمحمدی واصل
    هدف از پژوهش حاضر تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان بود. طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعة آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان درسال تحصيلي 98-97 بود. تعداد 373 دانشجو به روش نمو چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان بود. طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعة آماري اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان درسال تحصيلي 98-97 بود. تعداد 373 دانشجو به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و پرسشنامههاي ذهن آگاهي فرايبورگ، نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري کارو و وايت و پرسشنامه راهبردهاي تنظيم هيجان گروس و جان روي آنان اجرا شد. براي تحليل دادهها از ضريب همبستگي پيرسون و مدل يابي معادلات ساختاري استفاده شد. نتايج نشان داد که نظام بازداري رفتاري بر ذهن آگاهي اثر مستقيم و منفي دارد (0/01>p). نظام فعالسازي رفتاري بر ذهنآگاهي اثر مستقيم و مثبت دارد (0/01>p). ارزيابي مجدد هيجان بر ذهن آگاهي اثر مستقيم و مثبت دارد (0/01>p). سرکوبي هيجان بر ذهن آگاهي اثر مستقيم و منفي دارد (0/01>p). بر اساس يافته ها مي توان نتيجه گرفت که نظام بازداري- فعالسازي رفتاري و ارزيابي مجدد و سرکوبي هيجان متغيرهاي هستند که تعيينکنندة سطوح ذهن آگاهي است. مدل پيشنهادي از برازش مطلوبي با داده ها برخوردار بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه
    هادي  حکيمي محسن  فتح اله بياتي
    نوسازي واژه اي مختصر است براي تنوعي از ديدگاه ها که به وسيله غير مارکسيست ها براي جهان سوم به کار برده مي شود و از طريق آن رشد تکنولوژي، صنعتي شدن، مصرف انبوه، شهرنشيني، و حومه‌نشيني زندگي انساني، ارتباط انبوه، تمرکز گرايي دولتي و توسعه سيستم هاي آموزش رسمي اتفاق مي افت چکیده کامل
    نوسازي واژه اي مختصر است براي تنوعي از ديدگاه ها که به وسيله غير مارکسيست ها براي جهان سوم به کار برده مي شود و از طريق آن رشد تکنولوژي، صنعتي شدن، مصرف انبوه، شهرنشيني، و حومه‌نشيني زندگي انساني، ارتباط انبوه، تمرکز گرايي دولتي و توسعه سيستم هاي آموزش رسمي اتفاق مي افتد. اين پژوهش با هدف بررسي و نقد رويکرد نوسازي توسعه انجام يافته است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي بوده و براي جمع آوري داده ها از مطالعات اسنادي(کتابخانه اي) استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به ماهيت ديدگاه نوسازي انتقادهايي را مطرح مي کنند، از جمله؛ نگاه خطي به فرآيند توسعه، ناديده گرفتن نقش عوامل خارجي در عقب-ماندگي کشورها، از بين بردن استقلال سياسي- اقتصادي کشورها، ابزاري براي نفوذ سرمايه داري غرب، از بين رفتن شخصيت فرهنگي- تاريخي در مقابل رويکرد نوسازي، انتزاعي بودن مطالعات، از بين رفتن بنيان هاي معنابخش در اثر ديدگاه نوسازي، سنت را مانع توسعه قلمداد کردن، ناامني هستي‌شناسي و ناديده گرفتن نقش طبقه. علي رغم اين انتقادات بايد اذعان داشت که بسياري از پيشرفت هاي جوامع بشري بعد از جنگ جهاني دوم براساس مباني تئوريک اين رويکرد اتفاق افتاده و هنوز هم جهان توسعه‌يافته، جهاني صنعتي و شهرنشين مي باشد که اين موارد از شاخص‌هاي مورد تأکيد تئوري نوسازي مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان)
    حمید رضائی سید مهدی خاکزادیان مهسا زمانی
    هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی در استان گلستان بوده است. بنابراین، این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه اي – کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. براي این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستای چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی در استان گلستان بوده است. بنابراین، این تحقیق بر اساس هدف از نوع توسعه اي – کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. براي این منظور در گام اول عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه پایدار کارآفرینی روستایی از ادبیات نظري (به روش مرور نظامند) و مصاحبه با خبرگان (تحلیل محتوا) شناسایی شد . خروجی این مرحله شناسایی 29 مولفه در قالب چهار بعد اصلی بود. در گام بعدي به منظور برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاري شان از روش مدلسازي ساختاري تفسیري بهره گرفته شد که در این روش بر اساس مد نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل هاي صورت گرفته، مدل توسعه پایدار کارآفرینی روستایی احصا گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی و محیطی در سطح اول و اقتصادی و نهادی در سطح دوم قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - ارتباط سنجي اعتماد زنان روستايي به پروژه مناريد و مشاركت آنان در پروژه¬هاي آتي توانمندسازي؛ تجربه¬اي از شهرستان كرمانشاه
    شهپر گراوندی سوسن نوربخش
    تجربه قبلي از برنامه هاي توسعه اي و اعتمادسازي آن ها، همواره نقشي تعيين كننده در مشاركت مردم محلي در برنامه هاي آتي توسعه روستايي دارد. اين در حالي است كه برنامه ريزان و سياستگذاران حوزه توسعه روستايي در اغلب موارد از چنين تجربياتي غفلت نموده و به اجراي برنامه هاي توسعه چکیده کامل
    تجربه قبلي از برنامه هاي توسعه اي و اعتمادسازي آن ها، همواره نقشي تعيين كننده در مشاركت مردم محلي در برنامه هاي آتي توسعه روستايي دارد. اين در حالي است كه برنامه ريزان و سياستگذاران حوزه توسعه روستايي در اغلب موارد از چنين تجربياتي غفلت نموده و به اجراي برنامه هاي توسعه اي در مناطق با تجربه منفي مي پردازند. از اين رو پژوهش حاضر قصد دارد به بررسي فرضيه ارتباط معنادار اعتماد زنان روستايي شهرستان كرمانشاه به پروژه مناريد و مشارکت آنان در پروژه هاي آتي توانمندسازي بپردازد. براي اين منظور، از روش توصيفي پيمايشي هم بستگي استفاده شد و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه زنان مشاركت كننده در پروژه مناريد بودندN=270 كه تعداد 160 نفر آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب رگرسيون خطي ساده به كمك نرم افزار آماري SPSS استفاده شد. بر طبق يافته ها، پروژه مناريد توانسته است اعتماد متوسط به بالايي را در زنان روستايي ايجاد كند. بر اساس نتايج، زنان مشاركت كننده در حد زيادي نيز تمايل به مشاركت در پروژه هاي آتي توانمندسازي روستاييان دارند. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین دو متغیر اعتماد و مشارکت بیانگر آن است که دو متغیر دارای همبستگی مثبت و معناداری هستند و 54 درصد از تغييرات متغير وابسته ي مشاركت در پروژه هاي آتي توانمندسازي روستاييان توسط اعتماد به پروژه مناريد تبيين مي شود. در پايان پيشنهادهايي براي برنامه ريزان و مسئولان ارائه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن
    علی اصغر  توفیق منیره السادات  محمودی
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برا چکیده کامل
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. يکي از مسائل برنامه ريزي غير خطي، مسئله ي حداقل سازي حجم بيضي اي به مرکز O که مجموعه اي متناهي از نقاط فضا را پوشش مي دهد، مي باشد. اين مسئله تنها در فضاي دو بعدي و آن هم با راه حل هاي ابتکاري به سختي قابل حل است. اما در سه بعد و بالاتر به علت افزايش بي رويه ي حجم محاسبات، حل صريح اين مسئله بسيار سخت و دشوار مي شود. در حل اين مسئله از الگوريتم SA استفاده شده و مسئله ي موردنظر در دو حالت فضاي دو بعدي و سه بعدي حل شده و در فضاي n بعدي نيز قابل تعميم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل
    آمنه  کیارزم
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسا چکیده کامل
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش است. این تحقیق با هدف شناسایی، سطح بندی و وزن دهی به این عوامل، انجام شده است. در این تحقیق، برای شناسایی عوامل سازماني موثر بر پیاده سازی صحیح مدیریت دانش از روش کتابخانهای و بررسی ادبیات موجود استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري روابط بين ابعاد و شاخصهاي موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش تعریف شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که مدل بدست آمده شامل 7 عامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمان، استراتژی، منابع انسانی، رهبری و محکزنی در چهار سطح میباشد،که محکزنی و بعد از آن تکنولوژی بیشترین قدرت نفوذ و توان پیشران را در دیگر عوامل دارند و همچنین وابستگي كمتري به ديگر عوامل دارند، لذا لازم است جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش بیشترین توجه به آنها مبذول گردد. بعد از آن، فاکتور‌های استراتژی، ساختار و رهبری دارای توان پیشران و وابستگی بالا هستند و در سطح چهارم فرهنگ و منابع انسانی با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار میگیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري
    عمران محمدی
    سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که چکیده کامل
    سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که به صورتي معقول ريسک پذيرند، رمز موفقيت سازمان ها هستند. مطابق حديثي گهر بار از رسول اکرم (ص) که در کتاب کنز العمال قيد شده است: توکل کردن به خدا بعد از به کار بردن عقل، خود موعظه است. در پژوهش جاري تلاش مي شود تا ضمن تبيين مفاهيم توکل و ريسک پذيري، جايگاه آنها را در تصميم گيري ها و فرآيندهاي بهينه سازي با استفاده از رويکردهاي علمي شناسايي نموده و تعريفي نوين از ريسک و توابع مطلوبيت در قالب يک الگوريتم جديد پيشنهاد شده است. همچنين الگوريتم پيشنهادي با استفاده از فرآيند شبيه سازي اعتبارسنجي شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - طراحی زنجیره¬تامین تکنولوژی در یک بنگاه مادر با استفاده از تکنیک معماری محصول (مطالعه¬موردی صنعت خودروسازی ایران)
    احمد  کریم پور کلو محمد رضا آراستی محمدرضا اکبری جوکار
    علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکن چکیده کامل
    علاوه بر زنجیره تامین به معنای عام، که به تامین عناصر و مولفه های یک محصول اقدام می نماید. زنجیره تامین دیگری نیز وجود دارد که به تامین انواع تکنولوژی های مورد نیاز محصولات و فرآیندهای یک بنگاه می پردازد. این زنجیره تامين در ادبیات جدید مدیریت تکنولوژی، زنجیره تامین تکنولوژی نامیده می شود. امروزه طراحی و تکوین محصول، فرآیند و تامین تکنولوژی های آنها، بصورت یکپارچه و از طریق طراحی زنجیره تامین تکنولوژی صورت می پذیرد. در این زنجیره تامین، تکنولوژی ها، بصورت یکپارچه و سلسله مراتبی از منابع متعدد عرضه تکنولوژی شناسایی و تامین می گردند. هدف مقاله توسعه مدلی برای یکپارچه سازی تکنولوژی ها با منابع تامین آنها در یک بنگاه مادر، به منظور طراحی زنجیره تامین تکنولوژی مهندسی شده می باشد. در این مقاله، معماری محصول بعنوان یک بستر و ابزاری یکپارچه کننده برای طرحریزی گروههای تکنولوژی و طراحی زنجیره تامین استفاده شده است. داده های تحقیق با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی با کارشناسان بنگاههای خودروساز ایرانی و تامین کنندگان آنها جمع آوری و از طریق روش های متن کاوی و تم کاوی مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از روش تم كاوي، مدل مورد نظر طراحی و اعتبار آن با اجرای گروههای کانونی متعدد تصدیق، و در یک مطالعه موردی توصیفی صحه گذاری شده است. این مقاله مدعی است که بینش جدیدی برای طراحی و مهندسی زنجیره تامین تکنولوژی در سطح یک بنگاه مادر ارائه می نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - تبيين مهم¬ترين چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري¬سازي دستاوردهاي پژوهشي (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات)
    حسين  افتخاري فاطمه  ثقفي
    دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصا چکیده کامل
    دستاوردها و يافته‌هاي تحقيقاتي تا هنگامي‌که بستر و زمينه اي براي تجاري شدن نداشته باشند، نمي‌توانند عاملي براي توليد ثروت و رفاه عمومي جامعه باشند. از اين‌رو ايجاد بسترهايي براي تجاري‌سازي علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان‌ها، منجر به رشد اقتصادي و فني جامعه نيز مي‌شود. در اين پژوهش تلاش شده است تا چالش‌ها و عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي شناسايي و رتبه‌بندي شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه‌ي گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابتدا با مرور ادبيات موضوع و بهره‌گيري از نظر خبرگان و کارشناسان فعال در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و با استفاده از تکنيک دلفي، تعداد 11 متغير به عنوان چالش و 19 متغير به‌عنوان عوامل موفقيت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي، شناسايي شدند. براي اندازه گيري ميزان توافق در دلفي از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد. در مرحله بعد عوامل فوق با آزمون فريدمن رتبه بندي شد. نتايج نشان‌داد که مهم‌ترين چالش‌ها عواملي همچون: قوانين ضعيف حفاظت ازمالکيت فکري، موانع اقتصادي (محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي)، عدم وجود راهبردهاي تجاري‌سازي و همچنين مهم‌ترين عوامل موفقيت عواملي همچون: الزام اعضاي هيات علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در هنگام تدوين و ارايه پيشنهادهاي تحقيقاتي (توجيه تجاري)، حمايت از مالکيت معنوي، و برقراري ارتباط موثر ميان دانشگاه و صنعت هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - شبيه‌سازي رفتار خريد ناگهاني در بازار: رويکرد مدل‌سازي مبتني بر عامل
    محمد رضا مهرگان محمد  ابویی اردکان زهرا صادقی آرانی محسن نظری امید روزمند
    يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده چکیده کامل
    يکي از رفتارهاي خريد پيچيده انساني که تحت تأثير عوامل مختلف روانشناسي، اجتماعي، موقعيتي و ... تغير مي‌کند رفتار خريد ناگهاني است. اين رفتار معمولاً عقلايي نبوده و در اکثر مواقع تحت تأثير هيجان و احساسات آني و قوي خريدار شکل مي‌گيرد. مدل‌سازي و شبيه‌سازي اين رفتار پيچيده‌، مي‌تواند محققان رفتار را در درک و پيش‌بيني آن‌ و درنتيجه برنامه‌ريزي‌هاي آتي براي بازاريابي در اين حوزه ياري ‌رساند. بر اين اساس هدف اين مقاله ارائه‌ي يک مدل مفهومي و رياضي براي درک فرايندهاي پيچيده‌ي ذهني خريداران که منجر به اين نوع رفتار مي‌شود، مي‌باشد. در ادامه، شبيه‌سازي رفتاري خريد ناگهاني عامل خريدار با تأکيد بر ميزان هيجانات به وجود آمده‌ توسط خريدار هنگام خريد و با توجه به ويژگي‌هاي مدل فرهنگي و شخصيتي عامل خريدار و عوامل موقعيتي شامل ويژگي‌هاي کالا، ويژگي‌هاي فروشنده و ويژگي‌هاي مکاني فروشگاه و با استفاده از يکي از روش‌هاي شبيه‌سازي سيستم‌هاي اجتماعي به‌نام مدل‌سازي مبتني بر عامل، انجام مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - تبيين شکاف کارآفريني و تجاري سازي فناوري در همکاري صنعت و دانشگاه
    یزدان مرادی سیامک نوری
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس ب چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تحليلي مطالعات انجام شده در حوزه همکاري بين صنعت و دانشگاه طي سه دهه اخير انجام شده است تا از اين طريق شکاف موجود در همکاري‌هاي صنعت و دانشگاه تبيين گردد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با روش تحليل تحقيقات و مطالعات گذشته صورت گرفته است و سپس با دريافت نظرات خبرگان از طريق انجام مصاحبه‌هاي عميق با متخصصان هر دو نهاد دانشگاه و صنعت ادامه يافته است. انجام مصاحبه‌ها براساس کفايت نظري داده‌ها در 18 مصاحبه متوقف شد. از اين تعداد 8 نفر از اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظر در موضوع، 3 نفر مدير عامل شرکت‌هاي صنعتي، 4 نفر از مسئولان دولتي و 3 نفر از کارشناسان و مديرعاملان شرکت‌هاي واسطه‌اي حوزه کارآفريني و تجاري‌سازي در مصاحبه ها شرکت داشتند. نتايج نشان مي دهد که اگرچه همکاري‌هاي دانشگاه و صنعت در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري مطرح مي باشد ولي به مرور زمان هر چه به زمان حال نزديک‌تر مي‌شويم سهم آموزش و در ادامه سهم پژوهش و تحقيقات کاهش يافته و تمايل براي همکاري‌هايي از نوع کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري بيشتر شده است. بررسي رويکردهاي فعلي در همکاري بين صنعت و دانشگاه،گرايش زياد به بهره‌برداري از توان بخش خصوصي وشرکت‌هاي واسطه‌اي(هاب) را خصوصاً در فعاليتعاي کارآفريني دانش بنيان و تجاري سازي فناوري نشان مي دهد. همچنين نقش موثر الگوهاي بومي و نيز نيروي انساني کارآفرين که داراي تعهد و حس مسئوليت نسبت به کشور، صنعت و دانشگاه مي‌باشد در مدلهاي موفق همکاري صنعت و دانشگاه مشخص شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - طراحي مــدل مــعادلات ساختاري عوامل رقابت پذيري شرکت هاي بيمه
    محمدرضا عباسی حسین رحیمی کلور
    در عصر جهاني شدن ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران مطرح بوده و وسيله اي براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار قلمداد مي شود بر اين اساس بنگاه ها براي بقا و پيشرفت خود به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي بوده و موفقيت آنها مستلزم شناسايي عوامل تعيين کنندة ر چکیده کامل
    در عصر جهاني شدن ، رقابت پذيري موضوعي مهم در بين سياست گذاران مطرح بوده و وسيله اي براي نيل به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار قلمداد مي شود بر اين اساس بنگاه ها براي بقا و پيشرفت خود به دنبال منابع جديد مزيت رقابتي بوده و موفقيت آنها مستلزم شناسايي عوامل تعيين کنندة رقابت پذيري مي باشد تا از اين طريق الگویی براي ارتقاء توان رقابتي آن ها طراحي شود در اين مقاله ، ابتدا با مرور پيشينه تحقيق و بررسي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري ، به کمک روش تحليل عاملي تائيدي ، مجموعه اي از شاخص هاي تاثيرگذار روي رقابت پذيري شناسايي و در سه شاخص اصلي (عوامل محيطي، عوامل درون سازماني و ايجاد ارزش ادراکي) طبقه بندي می شوند و در مرحله بعدي به کمک مدلسازي معادلات ساختاري نحوة ارتباط سازه جديد و شاخص هاي اثرگذار بر رقابت پذيري برای موضوع تحت مطالعه بررسي می شود تا ضمن تبيين مدل مفهومي ، به ارائه مدل بومي رقابت پذيري پرداخته شود. داده هاي تحقيق حاضر از جامعه شرکت هاي بيمه مستقر در شهر تهران و از يک نمونه 138 نفره از خبرگان بيمه گردآوري و از نرم افزار ليزرل جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج مدلسازي نشان مي دهد که مدل اصلاح شدة تحقيق ، عامل ايجاد ارزش ادراکي را در مرتبة اول اهميت قرار داده و عوامل درون سازماني و محيطي را در مراتب بعدي اولويت نشان مي دهد از اين رو ، مدل پيشنهادي در اين مطالعه متفاوت از مدل نظري اولیه تحقيق بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش
    محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل ج چکیده کامل
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منبع از منابع سازمان محسوب می‌شوند که می‏توانند مزیت رقابتی سازمان‏های امروزی را جهت مقابله با تغییرات وسیع محیطی شکل دهند. منابع انسانی توانمند برگ برنده سازمان‏های عصر حاضر به شمار می روند. هدف از انجام این تحقیق دستیابی و طراحی مدل جامع توانمندسازی منابع انسانی به کمک مدیریت دانش در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی (دلفی) و کسب نظر خبرگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و خبرگان دانشگاهی که در زمینه‏های مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی صاحب‏نظر بوده‏اند استفاده شده است. این روش در سه دور انجام شد و دو بعد، نوزده مولفه و شصت و شش شاخص شناسایی شد که در ضمن فرایند دلفی پس از حذف مولفه‏های با میانگین پایین دو بعد، نوزده مولفه و چهل و شش شاخص جهت طراحی مدل استخراج شد. بعد از تعیین اوزان هر کدام از مولفه‏ها و شاخص‏ها، شاخص‏های با رتبه برتر در هر مولفه برای طراحی مدل نهایی انتخاب و مدل نهایی طراحی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش و عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی
    محمد سعید  پوررضا محمد علی سرلک علی جمشیدی
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و چکیده کامل
    چكيده منابع انسانی، ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می‌شوند كه همچون پایگاهی از دانش طی سال‌ها، تجارب، روندها، راه‌حل‌ها، ابتکارات، و غیره را به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری و حفظ می‌نمایند. وقتي اين دانش از حالت ضمني به حالت صريح، و از تصرف افراد خارج و در خدمت سازمان قرار گرفت و مدیریت شد، مي‌تواند مثمر ثمر واقع شده و به تحقق اهداف سازماني كمك كند. اين اتفاق طي فرايند مديريت دانش صورت مي‌گيرد. فرايند شناسایی، تولید، اشاعه، یکپارچه سازی و کاربرد دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان را مديريت دانش مي‌گويند. طي اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح توانمندسازی منابع انساني و پيامدهاي آن، به تبیین و تعریف مديريت دانش و ارتباط بين مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني پرداخته و تاثيرات مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني را تشريح نمائيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم (مورد مطالعه: صنايع کاشي و سراميک استان يزد)
    امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی حسین اسلامی هادی همتیان
    چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد م چکیده کامل
    چکيده زمينه: صنعت کاشي و سراميک مانند ساير صنايع و شرکت ها به منظور افزايش رقابت در بازار نيازمند نيروي توانمند انساني است. لذا، هدف اين پژوهش طراحي مدل ارزيابي عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني با رويکرد پويايي شناسي هاي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشد. روش: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها از نوع تحليلي-توصـيفي از شاخه پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش، خبرگان و پرسنل صنعت کاشي و سراميک استان يزد مي باشند که در ابتدا پنل خبرگان (20-15) نفر انتخاب و با روش مصاحبه نيمه ساختارمند متغيرهاي ديناميکي و کليدي مؤثر بر مدل شناسايي و ضمن جمع آوري داده هاي آماري و اطلاعات مالي با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه اي تهيه و با استفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت. سپس با توجه جمعيت پرسنل صنايع کاشي و سراميک استان يزد (حدود 22000 نفر) و با استفاده از جدول مورگان، پرسشنامه ها ميان 373 نفر توزيع شد. در نهايت، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار ونسيم در سه مرحله شبيه سازي و اعتبارسنجي مدل انجام گرديد. يافته ها: عوامل مؤثر در تعالي منابع انساني که از نتايج مدل پيشنهادي از طريق نرم افزار ونسيم بدست آمد شامل عوامل داخل و خارج از سازماني بود که بر اين اساس به تشريح سناريوهايي در راستاي ارتقاي متغيرهاي موثر بر تعالي منابع انساني پرداخته شد. نتيجه گيري: تعالي منابع انساني با اين روند براي چند سال آينده نيز به جايگاه واقعي خود نمي رسد مديران مي توانند با افزايش توانايي کارکنان، آينده پژوهي، توجه به صادرات و کاهش نفوذ سرپرست با ارائه ي سياست هايي مانند کنترل استخدامي ها، بازاريابي قوي و مدرن و سياست رفع الگوي محدوديت رشد به اين مهم دست يابند. همچنين جذب مديراني با سبک هاي رهبري اخلاقي و داراي تجربه‌هاي اجرايي و آموزشي و پژوهشي مناسب و افزايش تعالي منابع انساني در صنعت مذکور منجر به افزايش تعهد و وفاداري به سيستم، انگيزش خدمت و در نهايت بهبود عملکرد پرسنل صنايع کاشي و سراميک مي گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - طراحي مدل ارزيابي عوامل موثر بر رضايت مشتريان با رويکرد پوياشناسي سيستم در صنعت کاشي و سراميک استان يزد
    امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی
    چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوا چکیده کامل
    چکيده زمينه: در دنياي مدرن ، با بازار رقابتي و افزايش دسترسي به ارائه دهندگان مختلف،رضايت مشتري يکي از مهمترين عوامل ماندگاري صنايع است.بنابراين،هدف پژوهش حاضر ارائه يک مدل شبيه سازي شده از عوامل موثر بررضايت مشتريان براساس متدولوژي پوياشناسي به منظور تجزيه و تحليل عوامل ونيز بهبودرضايت مشتريان مي باشد. روش: اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها ازنوع تحليلي – توصيفي و شاخه پيمايشي است.ابتدا مدل اوليه وپيشنهادي براساس پيشينه تحقيق وادبيات ترسيم شد.جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل سه گروه متخصصين ،اطلاعات وداده ها وپرسنل صنعت کاشي وسراميک در استان يزد است.در ابتدا، گروهي از متخصصان (15-20) نفر انتخاب شدند ومتغيرهاي پويا وكليدي موثر در مدل از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته شناسايي شدند.در حالي كه داده هاي آماري و اطلاعات مالي جمع آوري شد، پرسشنامه اي با استفاده از نظر متخصصان تهيه و بااستفاده از تحليل عاملي مورد سنجش قرارگرفت. يافته ها: شبيه سازي توسط ونسيم، نشان مي دهد که عوامل افزايش رضايت مشتري شامل کيفيت ، تنوع محصول و تحويل به موقع و عوامل کاهش رضايت مشتري شامل واردات کاشي و سراميک از ساير کشورها ، کيفيت پايين ، قيمت بالا و عدم تحويل به موقع است. نتيجه گيري: بنابراين توجه شرکت ها به الگوي ارائه شده در اين مطالعه مي تواند تأثير بسزايي در افزايش رضايت مشتري داشته باشد. مديران همچنين مي توانند با اتخاذ سياست هاي استراتژيک و خلاقانه ، در افزايش رضايت مشتري نقش موثري داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - مروري بر سينتيك پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی/خاک رس
    محمد رضا کلایی
    رزین اپوکسی یکی از مهم ترین پلیمرهای حرارتی است که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی عالی در صنایع چسب، الکترونیک، مواد کامپوزیت با کارایی بالا، ترکیبات قالب گیری و پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح شده با پلی اکسی پروپیلن دی آمین، د چکیده کامل
    رزین اپوکسی یکی از مهم ترین پلیمرهای حرارتی است که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی عالی در صنایع چسب، الکترونیک، مواد کامپوزیت با کارایی بالا، ترکیبات قالب گیری و پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح شده با پلی اکسی پروپیلن دی آمین، دمای پخت را افزایش می دهد و اصلاح سطح نانوذرات خاک رس، می تواند نقش تأخیری در واکنش بین رزین اپوکسی با سخت کننده داشته باشد. در پژوهشی دیگر با افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح شده با آمینوسیلان بر رزین اپوکسی نشان داده شد جریان گرمایی افزایش و دمای بیشینه نانوکامپوزیت، مقداری کاهش پیدا می کند. همچنین سرعت واکنش پخت نانوکامپوزیت پرشده با نانوذرات اصلاح شده با مونتموریلونیت (OMMT) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مدل هوری نمی تواند ابتدای واکنش را خوب توصیف کند و همچنین افزودن نانوذرات خاک رس (Cloisite 25A) باعث افزایش انرژی فعال سازی رزین اپوکسی می شود. مدل های متفاوتی برای ارزیابی و توصیف واکنش پخت و مدل سازی نانوکامپوزیت های اپوکسی در حضور نانوذرات خاک رس بررسی شده است. در این پژوهش به معرفی مدلسازی سینتیک پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی و اثر اضافه کردن نانوذرات خاک رس و نانوذرات خاک رس بهبود يافته بر مقدار انرژی فعال سازی، سرعت پخت، درجه پخت، جریان گرمایی و مدل سازی سینتیک پخت پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - تشخيص تغييرات صحنه به روش زمينه‏ گيري هوشمند
    محمود فتحی حسن شكوري
    جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي چکیده کامل
    جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي متفاوت به نظر مي‏رسند به عنوان نواحي روزمينه مشخص مي‎كند. اين مقاله روش جديدي براي تفاضل زمينه ارائه مي‏كند كه در آن ابتدا هر تصوير به بلوكهاي يكساني تفكيك شده و سپس ويژگيهاي تعيين‎كننده‎اي از بلوك‏ها محاسبه شده و سابقة مقادير هر يك از اين ويژگي‏ها، به صورت تركيبي از توزيعها‎ي گوسين مدل مي‏گردد. با ورود هر فريم جديد، اين توزيعها با روش سريعي بهنگام مي‎شوند آنگاه توزيعهاي گوسين مدلهاي تركيبي، براي يافتن توزيعهايي كه بيان‎كنندة زمينه هستند ارزيابي مي‎شوند و هر بلوك بر اساس اينكه مقادير ويژگيهاي آن جزو كداميك از توزيعها باشد در دو كلاس زمينه و روزمينه دسته‎بندي مي‎شود. پياده‎سازي نرم‎افزاري اين روش روي كامپيوتر شخصي، حاكي از عملكرد قابل قبول سيستم در برابر اجسام متجاوز به صحنه (مستقل از سرعت حركت آنها)، اضافه يا كاسته شدن اجسام داخل صحنه، نويز تصويربرداري و تغييرات ناخواستة صحنه است و سرعت بالا و نياز به حافظة كم، آنرا براي درصد بالايي از كاربردهاي بلادرنگ مناسب مي‏سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - تخمين سرعت موتور القايي تكفاز و بهينه‎سازي گشتاور آن بدون استفاده از حسگر مكانيكي
    صادق واعظ‌زاده عليرضا پيمان
    بهبود رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. چکیده کامل
    بهبود رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. بدين منظور با استفاده از معادلات حاكم بر موتور القايي تكفاز در دستگاه مرجع ساكن، سرعت موتور بر حسب پارامترهاي موتور و مؤلفه‎هاي شار پيوندي استاتور بدست مي آيد. با بدست آوردن شارهاي پيوندي از ولتاژ و جريان سيم‎پيچيهاي موتور، سرعت موتور با دقت نسبتاً زياد تخمين زده مي شود. سپس سرعت تخميني در افزايش گشتاور متوسط، كاهش گشتاور نوساني و بهينه سازي كلي گشتاور ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج شبيه‎سازي در شرايط استفاده از سرعت واقعي و سرعت تخميني مقايسه مي شود. ناچيز بودن خطاي موجود مؤيد كارآمدي روش پيشنهادي در تخمين سرعت مي باشد. رفتار موتورهاي القايي تكفاز و كنترل سرعت آنها اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. اين موارد نيازمند سيگنال سرعت ماشين مي باشد. در اين مقاله روشي براي تخمين سرعت موتور القايي تكفاز ارائه مي شود و كاربرد آن در بهبود گشتاور ماشين مورد مطالعه و بررسي مشروح قرار مي گيرد. بدين منظور با استفاده از معادلات حاكم بر موتور القايي تكفاز در دستگاه مرجع ساكن، سرعت موتور بر حسب پارامترهاي موتور و مؤلفه‎هاي شار پيوندي استاتور بدست مي آيد. با بدست آوردن شارهاي پيوندي از ولتاژ و جريان سيم‎پيچيهاي موتور، سرعت موتور با دقت نسبتاً زياد تخمين زده مي شود. سپس سرعت تخميني در افزايش گشتاور متوسط، كاهش گشتاور نوساني و بهينه سازي كلي گشتاور ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج شبيه‎سازي در شرايط استفاده از سرعت واقعي و سرعت تخميني مقايسه مي شود. ناچيز بودن خطاي موجود مؤيد كارآمدي روش پيشنهادي در تخمين سرعت مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي فشرده‌سازي LZ78 در تعيين موقعيت كاربران مخابرات سيار
    سیدمحمدرضا میرصراف محمد حكاك
    در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ا چکیده کامل
    در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ابهام در آخرين موقعيت كاربر متحرك به دليل تأخير در به روز رساني موقعيت مي‌باشد. حسن استفاده ازاين الگوريتم كاهش تعداد به روز رساني موقعيت كاربر متحرك است. با ايجاد تغييراتي در به كارگيري الگوريتم LZ78 ما توانسته‌ايم مسائل پياده‌سازي الگوريتم را كاهش داده و آن را براي اعمال در شبكه‌هاي PCS پيشنهاد دهيم. اين تغييرات حاصل از تركيب الگوريتم LZ78 و الگوريتم به روز رساني فاصله پايه و ارسال نمادهائي متناظر با همسايگي‌هاي هر سلول به جاي ارسال شناسه سلول در الگوريتم فشرده‌سازي مي‌باشد. براي مقايسه الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته (روش پيشنهادي) از شبيه‌سازي استفاده شده است. در برنامه شبيه‌سازي ساختار شبكه PCS بصورت سلولهاي مربعي و سلولهای شش ضلعی در نظر گرفته شده و از دو مدل حركتي جهت دار و همه جهته استفاده شده است. پارامترهای خروجي برنامه كاهش تعداد به روز رساني، حداكثر ابهام در موقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات براي الگوريتم فشرده‌سازي است پس از مقايسه دو الگوريتم توسط شبيه‌سازي نتيجه مي‌گيريم كه الگوريتم LZ78 بهبود يافته ازنظر كاهش تعداد به روزرساني، حداكثر ابهام درموقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات داراي كارايي بسيار بالاتري نسبت به الگوريتم LZ78 مي‌باشد. درانتها هزينه مکان‌يابی موقعيت کاربر متحرک، بر حسب پارامتر تعداد متوسط مکالمه به متوسط حرکت برای سه الگوريتم به روز رساني فاصله پايه، الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته مقايسه شده است. اين مقايسه کارائی بالاتر الگوريتم LZ78 را مشخص می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - ديدگاه نوين در بازسازي مطمئن روي شبكه‌هاي مبتني بر MPLS
    آرش دانا
    تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باش چکیده کامل
    تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باشد. شبكه هاي مبتني بر MPLS با توجه به خواص ارتبا‌طي مسير‌نگر با بكارگيري روشهاي بازيافت مناسب مي‌توانند متضمن كيفيت سرويسها و زمان مناسب براي رفع اشكالات از سوي شبكه هاي IP باشند. در اين مقاله يك روش بازسازي جديد جهت پشتيباني از ارتباطات برقرار شده بر چسب دار بر‌ اساس مسيرهاي پشتيباني از پيش تعيين شده ارائه شده است. در توزيع ترافيك دو مدل خود شبيه و پواسن، بصورت مجزا بكار گرفته شده، نتايج حاصله با هم مقايسه و عملكرد روش به كار گرفته شده با افزايش راندمان شبكه و قابليت اطمينان تائيد گرديده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - يك روش جديد گوشه‌يابي و كاربرد آن در آشكارسازي وسايل نقليه
    احسان‌اله کبیر محمود فتحی هادی صدوقی یزدی
    آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان چکیده کامل
    آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان ناحية كوچكي از تصوير، گوشة مناسب استخراج ‌مي‌شود. روش ارائه شده در مقايسه با روش محاسباتي مبتني بر مقادير ويژه ماتريس همبستگيِ متقابلِ گراديان تصوير، كارايي بهتري نشان مي‌دهد. همچنين نتايج خوبي در برابر نويز بدست مي‌دهد. اين دو روش روي تصاوير ساختگي و تصاوير واقعي از صحنة ترافيك مقايسه شدند. از روش پيشنهادي نتايج بهتري حاصل شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - فشرده‌سازي وفقي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت با استفاده از تبديل موجک
    محمدحسن ساوجی
    در اين مقاله طراحي يک کد كننده ديكد كننده جديد در نرخ بيت kb/s 32 براي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت بررسي مي‌شود. اين كدر جايگزين خوبي براي کدرهاي باند وسيع قبلي مثل استاندارد G721 با نرخ بيت kb/s 32 و G722 با نرخ بيت kb/s 64 و 2/4 MOS= مي‌باشد. فشرده‌ساز يا کدر ما شامل چکیده کامل
    در اين مقاله طراحي يک کد كننده ديكد كننده جديد در نرخ بيت kb/s 32 براي سيگنال صحبت باند وسيع و صوت بررسي مي‌شود. اين كدر جايگزين خوبي براي کدرهاي باند وسيع قبلي مثل استاندارد G721 با نرخ بيت kb/s 32 و G722 با نرخ بيت kb/s 64 و 2/4 MOS= مي‌باشد. فشرده‌ساز يا کدر ما شامل قسمتهاي کدگذار تبديلي، مدل روان شنيداري، چندي‌کننده و قسمت کدگذار با طول متغير است. در قسمت کدگذار تبديلي از بسته موجکي که داراي باندهاي خروجي نزديک به باندهاي بحراني است استفاده شده است. تفاوت اين قسمت با کارهاي مشابه در استفاده از هسته تبديل موجک توسعه يافته پارامتري جديد و نيز روشي است که شاخه هاي WP را گسترش داده‌ايم تا انطباق بيشتري با باندهاي بحراني شنوايي داشته باشند. فكر استفاده از مدل روان شنيداري را از MPEG1-Audio گرفته‌ايم اما به جاي استفاده از طيف توان براي محاسبه نسبت سيگنال به ماسک S/M مستقيماً از داده‌هاي خروجي بسته موجکي استفاده کرده‌ايم. به اين ترتيب، علاوه بر تطبيق مناسب خروجي‌هاي بسته موجکي با مدل روان شنيداري، از ميزان محاسبات نيز کاسته شده است. در چندي‌کننده با توجه به تعداد بيت‌هاي هر باند بحراني که قبلاً توسط مدل روان شنيداري حساب شده است به چندي کردن خروجي‌هاي بسته موجکي مي‌پردازيم. در قسمت VLC، از روش کدگذاري آنتروپي استفاده کرده‌ايم. براي اين کار از جداول دوباره کد کننده استاندارد JPEG استفاده شده است. اما تغييراتي براي تطبيق هر چه بهتر با شرايط سيگنال صحبت اعمال نموده‌ايم. کدر قابليت استفاده وفقي از هسته موجک پارامتري را داراست. کدر با تغيير نسبت S/M قابليت کم کردن نرخ بيت و کاهش کيفيت در حد کيفيت مورد نياز را دارد. بنابراين، در جاهايي که احتياج به نرخ بيت ثابتي باشد با تغيير S/M در اطراف نقطه کاري نرخ بيت به ميزان خواسته شده مي‌رسد. در نهايت اين كدر با نرخ بيت kb/s 32 کيفيت بسيار خوبي دارد که به راحتي از سيگنال PCM ورودي با نرخ نمونه برداري kHz 16 تعداد بيت 16 در هر نمونه قابل تشخيص نيست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - گرافولوژي دست‎نوشته فارسي به کمک کامپيوتر
    علي بهرامي شريف احسان‌اله کبیر
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين چکیده کامل
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين ويژگي‌هاي دست‌نوشته كه در گرافولوژي استفاده مي‌شوند عبارتند از: شكل حاشيه‌هاي سفيد صفحه، فاصله بين سطرها، كجي سطرها، كجي كلمات، زاوية كشيدگي حروف به بالا و پايين، تيزي گوشه‌ها در حروف، ميزان درشت‌نويسي، فشردگي متن، سرعت نوشتن و نظم در نوشتن. در اين مقاله، روش‌هايي براي استخراج خودکار برخي از اين ويژگي‌ها پيشنهاد مي‌شود و نتايج حاصل از اجراي اين روش‌ها بر 118 نمونه دست‌نوشته افراد مختلف ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - بازشناسي مقاوم و توأم گفتار مستقيم و تلفني با استخراج مناسب بردارهاي بازنمايي و اصلاح آنها توسط معكوس‌سازي شبكه‌هاي عصبي
    منصور ولی سیدعلی سیدصالحی
    در حال حاضر تلاش فراگيري براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مقاوم نسبت به تنوعات گفتار صورت مي‌گيرد. يكي از اين تنوعات، گفتار تلفني نسبت به گفتار مستقيم (تهيه شده در شرايط عاري از هر گونه نويز محيط) مي‌باشد. در مقاله حاضر با بهره‌گيري از پارامترهاي طيفي LHCB و طراحي يك چکیده کامل
    در حال حاضر تلاش فراگيري براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار مقاوم نسبت به تنوعات گفتار صورت مي‌گيرد. يكي از اين تنوعات، گفتار تلفني نسبت به گفتار مستقيم (تهيه شده در شرايط عاري از هر گونه نويز محيط) مي‌باشد. در مقاله حاضر با بهره‌گيري از پارامترهاي طيفي LHCB و طراحي يك سري آزمايشهاي عملي مشخص مي‌گردد كه اين نوع بازنمايي براي طراحي سيستم‌هاي بازشناسي گفتار تلفني و سيستم‌هاي بازشناسي توأم گفتار مستقيم و تلفني كه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي باشد نسبت به روش متداول MFCC مناسب‌تر است. سپس با استخراج بردارهاي بازنمايي LHCB از گفتار مستقيم و تلفني و طراحي مدل بازشناسي گفتار مبتني بر شبكه عصبي MLP، يك سيستم بازشناسي توأم گفتار مستقيم و تلفني ساخته مي‌شود. آنگاه با استفاده از معكوس‌سازي شبكه‎هاي عصبي به روش گراديان بردارهاي بازنمايي گفتار تلفني به سمت بردارهاي بازنمايي گفتار مستقيم اصلاح مي‌گردد و با تعليم شبكه ديگري روي دادگان اصلاح شده تلفني و دادگان مستقيم دست نخورده، افزايش4/1٪ در صحت بازشناسي گفتار تلفني حاصل شده است. در مرحله بعد با استفاده از معكوس سازي عمومي شبكه‌هاي عصبي هر دو دسته بردارهاي بازنمايي گفتار مستقيم و تلفني به گونه‌اي اصلاح مي‌شوند كه بيشتر حاوي اطلاعات آوايي گفتار باشند و ساير تنوعات تا جاي ممكن حذف شوند. با تعليم شبكه ديگري روي اين دادگان اصلاح شده افزايش 98/2٪ در صحت بازشناسي گفتار تلفني و 68/1٪ در صحت بازشناسي گفتار مستقيم بدست آمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - راهکار‌هاي نوين در بهينه‌سازي آنتن ياگي اودا
    عباسعلی لطفی نیستانک فرخ حجت کاشانی
    در اين مقاله روشهاي مختلف بهينه‌سازي از قبيل الگوريتم ژنتيك و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات و الگوريتم ژنتيک مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات (PSO) در بهينه‌سازي يک آنتن ياگي 5 عنصره مورد استفاده قرار گرفته است. براي تحليل ا چکیده کامل
    در اين مقاله روشهاي مختلف بهينه‌سازي از قبيل الگوريتم ژنتيك و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات و الگوريتم ژنتيک مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات (PSO) در بهينه‌سازي يک آنتن ياگي 5 عنصره مورد استفاده قرار گرفته است. براي تحليل از نرم‌افزار Super NEC به دليل سرعت اجرايي بالاي آن استفاده شده است. از آنجايي که بهينه‌سازي آنتن‌ها در يک باند فرکانسي از طريق الگوريتم ژنتيک و الگوريتم ژنتيك با الهام از روش فرایند تدریجی سرد شدن فلزات زمان خيلي زيادي براي اجرا می‌طلبد و از طرفي ممکن است با کم کردن اعضاي جمعيت و تعداد تکرار دقت بهينه‌سازي کم شود سيستم بهينه‌سازي ژنتيکي مبتني بر تصميم گيري فازي نيز معرفي شده است. همچنين روش گروه ذرات نيز به عنوان يک روش کارا و با همگرايي خوب در اين بهينه‌سازي معرفي شده است. مقايسه ميان تكنيك‌هاي بهينه‌سازي نشان می‌دهد که الگوريتم ژنتيك مبتني بر تصميم گيري فازي و همچنين روش گروه ذرات در رابطه با نتايج حاصله مؤثرتر و بهتر عمل نموده و همچنين از نظر اجرا نيز به زمان كمتري نياز دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - پياده‌سازي فشرده‌سازي تلفاتي تصوير توسط موجک (2،2)CDF در CPLD
    عباسعلی لطفی نیستانک محمد محقق حضرتی محمد محقق حضرتی نرگس احميدی
    در اين مقاله پس از مقايسه روشهاي فشرده‌سازي تصوير از قبيل روش BTC، روش اهرام گاوسي، روش SVD، روش تبديل موجک و يا بطور خاص (2،2)CDF به پياده‌سازي سخت‌افزاري فشرده‌سازي تصوير به روش موجک (2،2) CDF پرداخته شده است. طراحي ارائه‌شده نشان‌دهنده اين است که سازمان‌دهي مناسب داد چکیده کامل
    در اين مقاله پس از مقايسه روشهاي فشرده‌سازي تصوير از قبيل روش BTC، روش اهرام گاوسي، روش SVD، روش تبديل موجک و يا بطور خاص (2،2)CDF به پياده‌سازي سخت‌افزاري فشرده‌سازي تصوير به روش موجک (2،2) CDF پرداخته شده است. طراحي ارائه‌شده نشان‌دهنده اين است که سازمان‌دهي مناسب داده‌ها (روش تقسیم‌بندي) و استفاده از خط لوله و پردازش موازي در بهينه‌سازي سخت‌افزاري مدار تاثير زيادي دارد. در حقيقت هدف اصلي، ايجاد کارايي و سرعت بيشتر در CPLD ساخت شرکت Xilinx به نام 9572XC مي‌باشد. جزئيات طراحي کد گذار و همچنين نتايج بدست آمده نيز در پايان ارائه شده‌اند. نتايج مقايسه روش‌هاي مختلف فشرده‌سازي تصوير مي‌تواند براي يک کاربر الگوي مناسبي جهت استفاده از روش بهينه را با توجه به نوع مسئله ارائه دهد. براي شبيه‌سازي از نرم‌افزار MATLAB و همچنين از ++ C استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - طبقه‌بندي کننده چندمنظوره گروه ذرات
    سیدحمید ظهیری
    در اين تحقيق با استفاده از روش بهينه‌سازي چندمنظوره گروه ذرات طبقه‌بندي کننده‌اي ارائه شده است که همزمان قادر به بهينه‌سازي شاخص‌هاي متفاوت و مهمي در تشخيص الگو نظير قابليت اطمينان، نرخ تشخيص صحيح و تعداد ابرصفحه‌هاي لازم براي مرزبندي مؤثر کلاس‌هاي متفاوت در فضاي ويژگي چکیده کامل
    در اين تحقيق با استفاده از روش بهينه‌سازي چندمنظوره گروه ذرات طبقه‌بندي کننده‌اي ارائه شده است که همزمان قادر به بهينه‌سازي شاخص‌هاي متفاوت و مهمي در تشخيص الگو نظير قابليت اطمينان، نرخ تشخيص صحيح و تعداد ابرصفحه‌هاي لازم براي مرزبندي مؤثر کلاس‌هاي متفاوت در فضاي ويژگي مي‌باشد. در طراحي طبقه‌بندي کننده پيشنهادشده مسايل مهم فوق-برازش و فوق-آموزش نيز برطرف شده است. توانايي دستيابي همزمان به شاخص‌هاي مذکور در ساير طبقه‌بندي کننده‌هاي مبتني بر روش‌هاي هوش جمعي وجود ندارد. نتايج عملي به دست آمده بر روي داده‌هاي آزمايشي نشان مي‌دهند که طبقه‌بندي کننده چندمنظوره پيشنهادي با تخمين جبهة پَرِتو بهترين مجموعه انتخابي از ابرصفحه‌هاي جداکننده کلاس‌هاي مختلف را براي برپايي شرايط دلخواه کاربر در خصوص انتخاب شاخص‌هاي فوق‌الذکر، فراهم مي‌آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - آشكارسازي ML در گيرنده سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO در حضور خطاي تخمين كانال
    مهرزاد بیغش احمدعلی فرهودی محمدعلی مسندی شیرازی
    ظرفیت سیستم‌های مخابرات بی‌سیم را می‌توان با به کار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. در چنین سیستم‌هایی، که سیستم‌های MIMO نامیده می‌شوند، گیرنده با اطلاع از کانال به آشکارسازی سیگنال ارسالی می‌پردازد. در صورتی که اطلاعات ک چکیده کامل
    ظرفیت سیستم‌های مخابرات بی‌سیم را می‌توان با به کار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. در چنین سیستم‌هایی، که سیستم‌های MIMO نامیده می‌شوند، گیرنده با اطلاع از کانال به آشکارسازی سیگنال ارسالی می‌پردازد. در صورتی که اطلاعات کانال در گیرنده همراه با خطا باشد، كارايي آشکارساز كاهش يافته و نرخ خطای بیت افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه در عمل، گیرنده تخمینی از کانال میان فرستنده و گیرنده را در اختیار دارد و نه مقدار دقیق آنرا، مقاله حاضر روشي بهبودیافته براي آشكارساز ML در سيستم‌هاي مخابرات بي‌سيم MIMO، در حالتي كه ماتريس كانال در گيرنده همراه با خطا در دسترس است را پيشنهاد مي‌کند. در روش پيشنهادي ما الگوريتم ML به صورت تحليلي اصلاح شده تا تأثير خطاي تخمين كانال بر روي آشکارسازی به حداقل كاهش يابد. بدین ترتیب در مقاله روشی پیشنهاد شده است که علاوه بر مقاوم‌بودن در برابر خطای تخمین کانال از نظر نرخ محاسباتی با الگوریتم ML چندان تفاوتی ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از شكل بهبوديافته الگوي باينري محلي
    فرشاد تاجری‌پور احسان‌اله کبیر عباس شیخی
    يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي رو چکیده کامل
    يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي روي كل تصوير پارچه سالم پيكسل به پيكسل اعمال مي‌شود و بردار ويژگي‌هاي مبنا به دست مي‌آيد. سپس اين تصوير به پنجره‌هايي تقسيم شده و عملگر الگوي باينري محلي روي هر كدام از اين پنجره‌ها اعمال شده و بر اساس مقايسه با بردار ويژگي مبنا يك حد آستانه مناسب براي سالم‌بودن پنجره‌ها محاسبه مي‌شود. در هنگام آشكارسازي، تصوير مورد بررسي به پنجره‌هايي تقسيم شده و با استفاده از حد آستانه محاسبه‌شده، پنجره‌هايي كه به قسمت‌هاي معيوب تصوير تعلق دارند مشخص مي‌شود. روش ارائه‌شده نسبت به انتقال تصوير و تغيير شدت روشنايي نقاط تصوير حساس نيست و از آن مي‌توان براي آشكارسازي عيوب بافتي در پارچه‌هاي بدون طرح و پارچه‌هاي طرح‌دار استفاده كرد. با توجه به سادگي روش، پياده‌سازي آن به صورت برخط ميسر است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه دسته وسيعي از عيوب بافتي پارچه با اين روش به صورت مطلوب قابل آشكارسازي هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در كلاتر غير گوسی
    محمدرضا تابان عبدالرضا محمدي سیدمحمود مدرس هاشمی
    در اين مقاله آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با تموج آهسته و شيفت داپلر نامعلوم در کلاتر غير گوسی حل شده است. به آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در معدود كارهاي تحقيقاتي و آن هم با فرض كلاتر گوسی توجه شده است. در رادارهاي امروزي ك چکیده کامل
    در اين مقاله آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با تموج آهسته و شيفت داپلر نامعلوم در کلاتر غير گوسی حل شده است. به آشکارسازی همدوس سيگنال راداری با شيفت داپلر نامعلوم در معدود كارهاي تحقيقاتي و آن هم با فرض كلاتر گوسی توجه شده است. در رادارهاي امروزي كه داراي تفکيک‌پذيری بالا هستند و در زواياي ميل کم، توزيع‌های شبه‌گوسی به صورت مناسب‌تری بر توزيع آماری كلاتر منطبق می‌شوند. از آنجايی که آشکارسازي بهينه هدف با شيفت داپلر نامعلوم در كلاتر شبه‌گوسی شامل يک انتگرال چندگانه پيچيده است، لذا در اين مقاله آشکارسازهای شناخته‌شده و شبه‌بهينه GLR و CGLR معرفی شده و براي اولين بار تحت شرايط جديد تعميم داده مي‌شوند. همچنين با استفاده از تخمين متغير تصادفي منصوب به توان کلاتر (τ) در سلول تحت آزمايش، آشکارساز GLRTLQ معرفي شده و براي حالت شيفت داپلر نامعلوم تعميم داده مي‌شود. خواهيم ديد اين آشکارساز ساختاری ساده و مستقل از توزيع کلاتر داشته و در نتيجه CFAR مي‌باشد. در ادامه با انجام شبيه‌سازي كامپيوتري عملکرد آشکارسازهای پيشنهادي بررسی شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - تشخيص خرابي‌هاي سطحي سيب براي درجه‌بندي كيفي آن
    مهدی باژن احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. ب چکیده کامل
    در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. براي درجه‌بندي سيب، به طبقه‌بندي تصوير به 6 كلاس سالم، دم، كاسبرگ، ضرب‌خوردگي، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه نياز داريم. در الگوريتم ارائه‌شده، پس از طبقه‌بندی پيکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون بر اساس ويژگي‌های رنگی RGB، اصلاح طبقه‌بندی و آشکارسازی دم انجام می‌شود. براي اصلاح نواحي طبقه‌بندي‌شده به كلاس ضرب‌خوردگي، از ويژگي‌هاي H و S از فضای رنگی HSI استفاده مي‌شود. اصلاح نواحي در كلاس‌هاي كاسبرگ، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه بر اساس فاصله گرانيگاه دم تا گرانيگاه هر ناحيه انجام مي‌شود. شناسايي نوع خرابي و تقسيم خرابي زنگ به دو كلاس زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه كار جديدي است كه در اين مقاله ارائه شده است. نتايج آزمايش الگوريتم پيشنهادي نشان مي‌دهد كه نرخ درجه‌بندي درست 120 تصوير سيب، 66/81% است. خطاهاي درجه‌بندي ناشي از عدم آشكارسازي دم و اشتباه در تشخيص خرابي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - يك روش دو‌مرحله‌اي براي تركيب طبقه‌بندها
    سیدحسن نبوی کریزی احسان‌اله کبیر
    يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفا چکیده کامل
    يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفاوتي بوده و قاعده مناسبي براي تركيب نتايج آنها به كار گرفته شود. در اين مقاله يك روش دومرحله‌اي براي تركيب نتايج طبقه‌بندها پيشنهاد مي‌شود كه در مرحله اول آن، با روش اختلاط خبره‌ها يك مجموعه طبقه‌بند با خطاهاي متفاوت ايجاد مي‌شود و در مرحله دوم با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات، وزن‌هاي بهينه براي تركيب خطي نظرات آنها پيدا مي‌شوند. نتايج آزمايش‌هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارآيي سيستم طبقه‌بندي مركب نسبت به روش‌هاي يادگيري مستقل و روش اختلاط خبره‌ها مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - الگوريتم PSO در پخش بار اقتصادي و پخش آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با وجود تلفات خطوط انتقال و محدوديت‌هاي عملي سيستم
    رحمت‌الله هوشمند معين پرستگاري
    يکي از مسائل مهم در بهره‌برداری از سيستم‌هاي قدرت پخش بار اقتصادی دقیق و مبتنی بر واقعیت می‌باشد. به‌این منظور در اين مقاله پخش بار اقتصادي به‌وسیله الگوريتم پيشنهادي PSO انجام می‌پذیرد. برای نزدیک‌شدن شرایط مسئله پخش بار اقتصادی به شرایط واقعی تابع هزينه مصرف سوخت نیرو چکیده کامل
    يکي از مسائل مهم در بهره‌برداری از سيستم‌هاي قدرت پخش بار اقتصادی دقیق و مبتنی بر واقعیت می‌باشد. به‌این منظور در اين مقاله پخش بار اقتصادي به‌وسیله الگوريتم پيشنهادي PSO انجام می‌پذیرد. برای نزدیک‌شدن شرایط مسئله پخش بار اقتصادی به شرایط واقعی تابع هزينه مصرف سوخت نیروگاه‌های سيستم قدرت به‌صورت ناصاف در نظر گرفته مي‌شود. از طرف دیگر کاهش میزان آلودگي ناشی از نیروگاه‌ها نيز به‌عنوان جزيي از اهداف مسأله در نظر گرفته شده و به‌همین علت هم‌زمان با پخش بار اقتصادي پخش آلودگی نیز انجام می‌شود. از طرفی براي انجام پخش بار اقتصادي واقعي و بهينه باید محدوديت‌هاي نقطه کار سيستم و تلفات شبکه نیز در روند بهينه‌سازي مد نظر قرار گيرد که اين محدودیت‌ها در الگوريتم پيشنهادي در نظر گرفته شده است. در انتها نتايج روش پيشنهادي با ديگر روش‌ها (از قبيل روش جست و جوي تابو، الگوريتم ژنتيک و شبکه‌هاي عصبي) مقايسه شده است، در نتیجه خصوصيات و مزاياي واقعي اين روش مشخص‌تر مي‌گردد. همچنين نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که روش PSO يک روش سریع با دقت قابل قبول مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - ارتقاء روش تفریق طیفی موجک با استفاده از آنالیز LPC جهت غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی
    مصطفی حیدری احسان نادرنژاد محمدرضا کرمی ملایی
    در این مقاله، روشي جدید برای غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر روش تفریق طیفی موجك می‌باشند، از ضرایب پیش‌گویی خطی (LPC) برای تخمین و استخراج نویز استفاده شده است. سپس به مقایسه روش پیشنهادی با روش تفريق طيفي موجك پرداخته‌ایم و مشاهده شده اس چکیده کامل
    در این مقاله، روشي جدید برای غنی‌سازی سیگنال‌های صوتی ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر روش تفریق طیفی موجك می‌باشند، از ضرایب پیش‌گویی خطی (LPC) برای تخمین و استخراج نویز استفاده شده است. سپس به مقایسه روش پیشنهادی با روش تفريق طيفي موجك پرداخته‌ایم و مشاهده شده است که روش پیشنهادی به میزان چشم‌گیری، نسبت سیگنال به نویز در سیگنال‌های صوتی آغشته به نویز را در مقایسه با روش تفريق طيفي موجك، بهبود بخشیده است. ضمن اينكه از نظر تست شنوايي نيز وضع به‌همين گونه بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - مکان‌يابي منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت‌ها
    حميد فلقی محمودرضا حقی‌فام محسن پارسامقدم
    در اين مقاله مسأله تعيين تعداد، موقعيت و ظرفيت منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت در اطلاعات بار و قيمت برق بازار انتقال، در قالب يک مدل رياضي با معيارهاي چندگانه فرموله‌بندي شده است. اهداف مکان‌يابي در مدل پيشنهادي عبارتند از: 1) کمي چکیده کامل
    در اين مقاله مسأله تعيين تعداد، موقعيت و ظرفيت منابع توليد پراکنده در شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي در حضور عدم قطعيت در اطلاعات بار و قيمت برق بازار انتقال، در قالب يک مدل رياضي با معيارهاي چندگانه فرموله‌بندي شده است. اهداف مکان‌يابي در مدل پيشنهادي عبارتند از: 1) کمينه‌سازي هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري، 2) کاهش ريسک‌هاي فني سيستم و 3) کاهش ريسک‌ اقتصادي ناشي از عدم قطعيت‌ها. براي مدل‌سازي عدم قطعيت‌ها از تئوري مجموعه‌هاي فازي استفاده شده است. مدل رياضي پيشنهادي توسط ويرايش خاصي از الگوريتم ژنتيک حل شده است. نتايج اجراي مدل و روش پيشنهادي روي يک شبکه توزيع نمونه ارائه گرديده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - آستانه‌گذاري وفقي ضرائب موجك برای پاکسازی سیگنال گفتار نویزی
    فاطمه شیخ علیشاهی حمیدرضا ابوطالبی محمدرضا تابان
    اين مقاله به مبحث بهسازي گفتار در حوزه موجك مي‌پردازد. در روش پیشنهادی، بعد از تجزيه سيگنال نويزي به باندهاي موجك تابع آستانه‌گذاري وفقي روي ضرايب موجك اعمال مي‌شود. در زيرباندهایی كه دارای انرژی گفتار با محتوای بسیار زیاد هستند، از حد آستانه كوچك‌تر و تابع آستانه‌گذاري چکیده کامل
    اين مقاله به مبحث بهسازي گفتار در حوزه موجك مي‌پردازد. در روش پیشنهادی، بعد از تجزيه سيگنال نويزي به باندهاي موجك تابع آستانه‌گذاري وفقي روي ضرايب موجك اعمال مي‌شود. در زيرباندهایی كه دارای انرژی گفتار با محتوای بسیار زیاد هستند، از حد آستانه كوچك‌تر و تابع آستانه‌گذاري سخت استفاده می‌شود و برعکس، در زيرباندهاي با محتوای ناچیز از انرژی گفتار، حد آستانه بزرگ‌تر و تابع آستانه‌گذاري نرم مورد استفاده واقع می‌شود. در نواحی با وضعیت بینابین دو حالت فوق، تابع آستانه‌گذاري به‌صورت وفقی و مابين دو وضعیت حدی آستانه‌گذاري سخت و آستانه‌گذاری نرم تعیین می‌شود. پارامتري كه تابع آستانه‌گذاري و حد آستانه را در هر زيرباند موجك تعيين مي‌كند با نسبت توان گفتار و نويز در هر زیرباند رابطه دارد. آزمایش‌های انجام‌شده در مقایسه با روش‌های قبلی نشان می‌دهد كه با اعمال اين تكنيك، نويز به‌نحو مطلوبي حذف شده و میزان اعوجاج در گفتار خروجي کاهش می‌یابد. علاوه بر اين، نتايج شبيه‌سازي حکایت از آن دارد كه افزايش رشد درخت موجك در بهبود خروجي سيستم بهسازي تأثير داشته و نوع موجك مناسب، وابسته به نوع نویز موجود در محیط می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه‌هاي انتقال در حضور مزرعه‌هاي بادي
    مريم رمضاني محمودرضا حقی‌فام حسین سیفی محسن پارسامقدم
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال چکیده کامل
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال يکي از مطالعات مهم در سيستم‌هاي قدرت تجديدساختار يافته است که به‌منظور ارزيابي حد تبادل توان ميان نواحي سيستم از طريق شبکه و مديريت تبادلات آتي انجام مي‌شود. در اين مقاله چگونگی ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل در سيستم‌هاي قدرت چندناحيه‌اي برخوردار از مزرعه‌هاي بادي مطرح مي‌شود. ابتدا روش کلی ارزیابی با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌کارلو، با لحاظ تغییرات بار شبکه و توان خروجي مزرعه بادي مطرح می‌گردد. در هر تکرار شبيه‌سازي، قابلیت تبادل با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي مبتني بر پخش بار بهينه محاسبه مي‌شود. سپس تغییرات احتمالاتی قابلیت تبادل برای یک سطح بار ثابت مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از تحليل ريسک به‌عنوان ابزار تصميم‌گيري و سنجش پيشنهاد می‌شود. در ادامه تغییرات توأم باد و بار برای ارزیابی قابلیت تبادل لحاظ‌شده و کاربرد روش دسته‌بندي اطلاعات در کاهش واریانس شبيه‌سازي مونت‌کارلو مطرح مي‌شود. کارايي روش‌هاي پيشنهادي با استفاده از شبکه آزمون 24 باسه IEEE - RTS مورد بحث قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در كلاتر‌ گوسی
    محمدرضا تابان
    در اين مقاله به حل آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در کلاتر اقدام شده است. در معدود تحقیقات انجام‌شده قبلی، در شرایط مشابه، بردار هدف به‌صورت یک بردار تصادفی گوسی و مستقل از بردار کلاتر مدل ‌شده است. در این مقاله بر مبنای همدوس‌بودن آشکا چکیده کامل
    در اين مقاله به حل آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در کلاتر اقدام شده است. در معدود تحقیقات انجام‌شده قبلی، در شرایط مشابه، بردار هدف به‌صورت یک بردار تصادفی گوسی و مستقل از بردار کلاتر مدل ‌شده است. در این مقاله بر مبنای همدوس‌بودن آشکارسازی و تعمیم مدل‌های سورلینگ به حالت بینابینی، به مدلي مي‌رسيم که نشان می‌دهد استفاده از فرض گوسی‌بودن بردار هدف در چنین حالتی صحیح نمی‌باشد. بر این مبنا، بر اساس روابط آشکارسازی بهینه، آزمون مهم GLR برای آشکارسازی اهداف با تموج میانی در کلاتر گوسي محقق و عملکرد آن با آشکارسازهای تخمین‌زن - همبستگی‌یاب (ECD) و آشکارساز خطی بیشینه‌کننده سیگنال به کلاتر (OF) مقایسه شده است. ضمناً در آشکارسازی، شیفت داپلر معلوم فرض می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبستهساز MIMO
    مهدی بکرانی مجتبی لطفي‌زاد
    در يک حذف‌کننده‌ پژواک آکوستيکي استريو وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنال‌هاي ورودي به دو کانال سيستم ارتباطي استريو سبب کندي قابل توجه سرعت همگرايي و همچنين عدم انطباق وزن‌هاي فيلترهاي وفقي با ضرايب پاسخ ضربه مسيرهاي آکوستيکي بخش گيرنده، حتي پس از اتمام دوره همگرايي م چکیده کامل
    در يک حذف‌کننده‌ پژواک آکوستيکي استريو وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنال‌هاي ورودي به دو کانال سيستم ارتباطي استريو سبب کندي قابل توجه سرعت همگرايي و همچنين عدم انطباق وزن‌هاي فيلترهاي وفقي با ضرايب پاسخ ضربه مسيرهاي آکوستيکي بخش گيرنده، حتي پس از اتمام دوره همگرايي ميگردد. در مقاله حاضر روشي براي بهبود عملکرد فيلتر وفقي NLMS بر مبناي کاهش همبستگي سيگنال‌هاي ورودي به کمک شبکه ناهمبسته‌ساز چندورودي - چندخروجي ارائه شده است. ناهمبسته سازی در این روش به صورت غیرخطی بوده و در دو مرحله انجام می‌گیرد. نتايج شبيهسازيها نشاندهنده بهبود سرعت همگرايي فيلترها و کاهش قابل توجه حساسیت آنها به تغییر گوینده، با به‌کارگيري اين ساختار پيشنهادي ميباشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - کاربرد نگاشت فضايي عصبي در مدل‌سازي ادوات نيمه‌هادي
    مهدی گردی ارمکی سیدابراهیم حسینی محمدکاظم انوري‌فرد
    در اين مقاله روش جديد و کارآمدي براي مدل‌سازي دقيق افزاره‌هاي نيمه‌هادي با استفاده از مدل تقريبي و به کمک شبکه عصبي ارائه شده است. بر خلاف مدل‌هاي دقيق که داراي پيچيدگي بالا و هزينه زماني و پردازشي زيادي هستند، روش پيشنهادي از پيچيدگي کمتر و سرعت پردازش بيشتري برخوردار چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديد و کارآمدي براي مدل‌سازي دقيق افزاره‌هاي نيمه‌هادي با استفاده از مدل تقريبي و به کمک شبکه عصبي ارائه شده است. بر خلاف مدل‌هاي دقيق که داراي پيچيدگي بالا و هزينه زماني و پردازشي زيادي هستند، روش پيشنهادي از پيچيدگي کمتر و سرعت پردازش بيشتري برخوردار است. در اين روش از شبکه عصبي RBF براي محاسبه پارامتر اصلاحي در مدل نفوذ - رانش استفاده شده است. بدين صورت حل مدل تقريبي اصلاح‌شده منجر به جواب دقيق مي‌شود. روش پيشنهادي ابتدا براي ديود n - i - n سيليکوني به صورت يک‌بعدي و سپس براي ترانزيستور اثر ميداني سيليکوني به صورت دوبعدي براي دو حالت درون‌يابي و برون‌يابي در رنج محدود، شبيه‌سازي شده است که نتايج آن براي متغيرهاي اساسي مدل، مثل توزيع الکترون و پتانسيل در طول افزاره در ولتاژهاي مختلف، دقت بالاي روش پيشنهادي را تأييد مي‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - مدل‌سازی نیروگاه بادی با روش فازی- مارکوف در مطالعات قابلیت اطمینان
    احمد قادری شمیم محمودرضا حقی‌فام
    در اين مقاله به مدل‌سازي توليد نيروگاه بادي در شبکه‌هاي قدرت پرداخته شده است. با توجه به متغيربودن سرعت باد، توليد نيروگاه‌هاي بادي با عدم قطعيت همراه خواهد بود. بنابراين مطالعات قابليت اطمينان شبکه در حضور نيروگاه بادي نيازمند يک مدل‌سازي مناسب براي نيروگاه‌هاي بادي مي چکیده کامل
    در اين مقاله به مدل‌سازي توليد نيروگاه بادي در شبکه‌هاي قدرت پرداخته شده است. با توجه به متغيربودن سرعت باد، توليد نيروگاه‌هاي بادي با عدم قطعيت همراه خواهد بود. بنابراين مطالعات قابليت اطمينان شبکه در حضور نيروگاه بادي نيازمند يک مدل‌سازي مناسب براي نيروگاه‌هاي بادي مي‌باشد. در اين مقاله ابتدا مروري بر روش‌هاي مدل‌سازي قبلي شده است و سپس از روش ترکیبی زنجيره‌هاي مارکوف و شبيه‌سازي مونت کارلو برای مدل‌سازی نیروگاه بادی در مطالعات قابلیت اطمینان استفاده شده است. در اين روش سرعت باد و در نتیجه توان خروجی توربین بادی به‌صورت يک فرآيند مارکوف مدل شده است به اين صورت که سرعت باد در چند حالت دسته‌بندی شده و با توجه به اطلاعات قبلي سرعت باد در هر ساعت، نرخ ورود و خروج به هر کدام از اين حالت‌ها محاسبه شده است. در ادامه از روش فازی- مارکوف نیز برای مدل‌سازی نیروگاه‌های بادی استفاده شده است. با توجه به اين که نرخ ورود و خروج حالت‌های مارکوف در مزرعه بادی که اطلاعات کافی در دست نباشد نمی‌توان یک مقدار معین برای آنها در نظر گرفت. بنابراين به‌ازاي هر کدام از اين نرخ ورود و خروج حالت‌ها يک تابع عضویت فازی مثلثی اختصاص داده شده است. در پایان ظرفيت قابل اعتبار واحدهاي بادي در مقايسه با واحدهاي معمولي با معيار قراردادن شاخص‌هاي قابليت اطمينان تعيين مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - بررسي مسأله زمان‌بندي درسي دانشگاهي با استفاده از ترکيب الگوريتم ممتيک بهبوديافته و الگوريتم سردشدن شبيه‌سازي شده
    مجید جودکی محمدعلی منتظری سیدرسول موسوی
    مسأله زمان‌بندی به‌عنوان يکی از مسایل پيچيده بهينه‌سازی شناخته می‌شود. يک نمونه از مسایل زمان‌بندی، برنامه‌ريزي درسي دانشگاهی است که هر نيم‌سال در دانشکده‌هاي يک دانشگاه انجام مي‌شود. تنوع محدوديت‌ها در اين مسأله باعث مي‌شود برنامه‌ريزي در دانشکده‌هاي مختلف به گونه‌های چکیده کامل
    مسأله زمان‌بندی به‌عنوان يکی از مسایل پيچيده بهينه‌سازی شناخته می‌شود. يک نمونه از مسایل زمان‌بندی، برنامه‌ريزي درسي دانشگاهی است که هر نيم‌سال در دانشکده‌هاي يک دانشگاه انجام مي‌شود. تنوع محدوديت‌ها در اين مسأله باعث مي‌شود برنامه‌ريزي در دانشکده‌هاي مختلف به گونه‌های متفاوتی انجام شود. کارهاي زيادي براي حل اين مسأله انجام شده است که اکثر آنها از روش‌هاي فرامکاشفه‌اي بهره برده‌اند. در اين مقاله يک مسأله زمان‌بندي واقعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و يک روش مبتني بر الگوريتم ممتيک بهبوديافته که از الگوريتم سردشدن شبيه‌سازي شده به‌عنوان رويه جستجوی محلی خود استفاده مي‌کند، ارائه مي‌شود. منظور از بهبود در الگوريتم ممتيک، استفاده از روش‌های مکاشفه‌ای در توليد جمعيت اوليه و همچنين تغيير عملگر تقاطع در اين الگوريتم مي‌باشد. همچنين يک عملگر به نام عملگر بهبود جهت بهبود راه حل‌هاي توليدشده و کاهش تعداد نقض محدوديت‌ها طراحي شده است. به‌کارگيري روش سردشدن شبيه‌سازي شده به‌عنوان رويه جستجوي محلي در الگوريتم ممتيک باعث افزايش توانايي بهره‌برداري اين الگوريتم خواهد شد. کارآمدی اين روش در مقايسه با برخی روش‌هاي جديد، با توجه به نتايج به‌دست آمده بر روي داده‌هاي استاندارد نشان داده شده است. همچنين مقايسه نتايج حاصل از اين روش با روش انجام‌شده به‌صورت دستي بر روي داده‌هاي واقعي نشان‌دهنده برتري اين روش مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس ريسك و بهبود آن به وسیله برنامه‏ریزی مجدد تولید
    مرتضی سعیدی حسین سیفی
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شو چکیده کامل
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شوند (شرايط فاقد امنيت) لازم است تصميمات پيشگيرانه‌اي اتخاذ شود تا از امنيت سيستم در صورت وقوع خطا اطمينان حاصل گردد. علاوه بر معيار قطعي جهت تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، اخيراً از معيار احتمالاتي و يا معيار بر اساس ريسک استفاده مي‏شود. ارزيابي امنيت بر اساس ريسک، بر محاسبه شاخص ريسک استوار مي‏باشد. در اين مقاله شاخص‌هاي ريسک امنيت استاتيکي و امنيت ديناميکي مطالعه و بررسي شده است. يک شاخص جديد ريسک پايداري گذرا تعريف شده و از آن در تصميمات بهره‌بردار استفاده شده است. به‌طور معمول امنيت به‌عنوان يک قيد در تصميمات بهره‌برداري در نظر گرفته مي‌شود. در اين مقاله براي اولين بار، شاخص ريسک امنيت استاتيکي به‌عنوان تابع هدف و شاخص ريسک امنيت ديناميکي به‌عنوان قيد مسأله برنامه‌ريزي مجدد توليد لحاظ شده است. تصميم بهره‌بردار در دو حالت ارزيابي قطعي و ارزيابي بر اساس ريسک مقايسه شده ‏است. متغير حالت بهره‌برداري، ميزان توان اکتيو توليدي نيروگاه‏ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوريتم بهينه‏سازي گروهي پرندگان به دليل کارایي بالاي آن جهت رسيدن به نقطه بهينه توليد استفاده شده ‏است. تابع هدف پيشنهادي شامل حداقل‌سازي هزينه توليد و حداکثرسازي امنيت (حداقل‌سازي شاخص ريسک امنيت) و قيد مسأله شامل در محدوده‌بودن شاخص ريسک پايداري گذرا مي‌باشد. قابليت بالاي روش پيشنهادي بر روي شبکه 24 شين IEEE نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - جداسازي تصوير به مؤلفه‌هاي بافت و ساختار براي بازيابي تصوير بر اساس محتوا
    سعید حیاتی سعید سریزدی حسین نظام‌آبادی‌پور
    در اين مقاله روش جديدي براي استخراج ويژگي‌هاي سطح پايين و نمايه‌سازي تصوير بر مبناي جداسازي تصوير به مؤلفه‌هاي بافت و ساختار ارائه شده است. ايده اصلي اين تحقيق جداسازي تصاوير به مؤلفه‌هاي بافت و ساختار براي کاهش اثر مخرب وجود بافت و ساختار به‌صورت هم‌زمان در تصوير در مر چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديدي براي استخراج ويژگي‌هاي سطح پايين و نمايه‌سازي تصوير بر مبناي جداسازي تصوير به مؤلفه‌هاي بافت و ساختار ارائه شده است. ايده اصلي اين تحقيق جداسازي تصاوير به مؤلفه‌هاي بافت و ساختار براي کاهش اثر مخرب وجود بافت و ساختار به‌صورت هم‌زمان در تصوير در مرحله استخراج ويژگي است. همچنين نشان داده شده است که با ترکيب بردار ويژگي استخراج‌شده از مؤلفه‌هاي بافت و ساختار، دقت در سيستم بازيابي تصوير به مقدار قابل توجهي افزايش مي‌يابد. براي ارزيابي روش پيشنهادي، از يک پايگاه داده عام شامل 10000 تصوير از 82 گروه معنايي متفاوت استفاده شده است. نتايج آزمايش‌ها کارايي اين روش را تأييد مي‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - مدل‌سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه‌هاي بيزي
    مجتبي الياسي حسین سیفی محمودرضا حقی‌فام
    شبکه‌هاي بيزي به عنوان چارچوبي قدرتمند براي بررسي پديده‌هاي احتمالاتي در بسياري از مسایل دنياي واقعي کاربرد موفقيت‌آميزي داشته اما در حوزه قابليت اطمينان سيستم‌هاي قدرت ترکيبي به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقايسه با روش‌هاي رايج، ارزيابي قابليت اطمينان با شبکه‌ها چکیده کامل
    شبکه‌هاي بيزي به عنوان چارچوبي قدرتمند براي بررسي پديده‌هاي احتمالاتي در بسياري از مسایل دنياي واقعي کاربرد موفقيت‌آميزي داشته اما در حوزه قابليت اطمينان سيستم‌هاي قدرت ترکيبي به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقايسه با روش‌هاي رايج، ارزيابي قابليت اطمينان با شبکه‌هاي بيزي هم در مدل‌سازي و هم در تحليل، قابليت‌هاي افزوده‌اي فراهم مي‌کند. از ديدگاه مدل‌سازي، بسياري از فرضيات محدودکننده روش‌هاي رايج حذف مي‌شود و از ديدگاه تحليل، امکان انجام بسياري از تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور فراهم مي‌شود که در روش‌هاي رايج به ندرت در دسترس و به سختي قابل انجام است. در اين مقاله، روشي جديد مبتني بر مجموعه‌هاي انقطاع حداقل براي مدل‌سازي قابليت اطمينان، ارزيابي قابليت اطمينان و تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور در سيستم‌هاي قدرت ترکيبي با شبکه‌هاي بيزي پيشنهاد شده است. ابتدا روشي جديد براي تعيين مجموعه‌هاي انقطاع حداقل در سيستم قدرت ترکيبي ارائه شده است. بر مبناي مجموعه‌هاي انقطاع حداقل، داده‌هاي قابليت اطمينان تجهيزات و ارتباط منطقي بين گره‌ها، ساختار و پارامترهاي مدل بيزي براي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي تعيين شده است. براي کاهش بار محاسباتي و کاربردپذيري روش براي سيستم‌هاي بزرگ، گره‌هاي واسط پيشنهاد و با مدل بيزي ترکيب شده است. با استفاده از مدل بيزي، تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور متعددي بر روي سيستم قدرت ترکيبي ارائه شده که براي مطالعات مختلف سيستم قدرت مفيد بوده و در روش‌هاي رايج به سختي قابل انجام است. براي نمايش چگونگي استخراج مدل بيزي قابليت اطمينان، روش پيشنهادي در شبکه RBTS به اجرا درآمده و براي اعتبارسنجي، نتايج آن با روش‌هاي ديگر مقايسه شده است. نتايج اجراي تحليل‌هاي مختلف قابليت اطمينان- محور در اين شبکه بررسي شده و همچنين براي نمايش امکان‌پذيري در شبکه‌هاي بزرگ، روش پيشنهادي بر روي RTS اجرا شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - انتخاب اتوماتیک تصویر مرجع در تطبیق هیستوگرام
    نجمه صمدیانی حمید حسن‌پور
    در اين مقاله روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه شده است. تطبيق هيستوگرام يکي از ساده‌ترين روش‌هاي مکاني بهبود تصوير است که با توجه به هيستوگرام تصوير مرجع، کنتراست تصوير اوليه را بهبود مي‌دهد. در روش‌هاي معمول تطبيق هيستوگرام، کاربر براي يافتن چکیده کامل
    در اين مقاله روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه شده است. تطبيق هيستوگرام يکي از ساده‌ترين روش‌هاي مکاني بهبود تصوير است که با توجه به هيستوگرام تصوير مرجع، کنتراست تصوير اوليه را بهبود مي‌دهد. در روش‌هاي معمول تطبيق هيستوگرام، کاربر براي يافتن مناسب‌ترين تصوير مرجعي که بهتر از ساير تصاوير هدف، کنتراست تصوير را بهبود ببخشد، نيازمند انجام چندين آزمايش با عکس‌هاي گوناگون روي تصوير اوليه است اما اين مقاله، روشي براي انتخاب اتوماتيک تصوير مرجع در تطبيق هيستوگرام ارائه مي‌دهد. روش کار بدين صورت است که براي تجزیه مؤلفه روشنایی از رنگ، ابتدا تصاوير از فضاي رنگي RGB به فضاي HSV انتقال مي‌يابند. سپس تصوير مرجع مناسب براي بهبود تصوير اوليه، توسط يک معيار شباهت با سنجش ميزان شباهت بين هيستوگرام مؤلفه روشنایی تصاوير موجود در پايگاه داده و هيستوگرام مؤلفه روشنایی تصوير اوليه انتخاب مي‌شود. به عبارت ديگر، تصويري که هيستوگرام آن شباهت بيشتري به هيستوگرام تصوير اوليه دارد در بهبود کنتراست تصوير اوليه، موفق‌تر عمل مي‌کند. انجام اين کار علاوه بر به دست آوردن نتيجه مطلوب، کاربر را از دغدغه انتخاب يک تصوير مرجع مناسب براي بهبود تصوير اوليه نيز بي‌نياز مي‌کند. همچنين روش ارائه‌شده قابل استفاده روي تصاوير هر دو حوزه RGB و خاکستري نيز مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏‏اي با تطبيق امپدانس
    همایون عریضی جمال حامدفر
    در اين مقاله يك روش عددي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي براي تقسيم توان اختياري بين دهانه‏هاي خروجي در يك باند فركانسي همراه با تطبيق امپدانس منبع به امپدانس بار ارائه مي‏شود. ابتدا، دامنه امواج منعكسه و منتقله در چهار دهانه پيوننده بر حسب ضرايب انعكاس و انتقال نوش چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش عددي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي براي تقسيم توان اختياري بين دهانه‏هاي خروجي در يك باند فركانسي همراه با تطبيق امپدانس منبع به امپدانس بار ارائه مي‏شود. ابتدا، دامنه امواج منعكسه و منتقله در چهار دهانه پيوننده بر حسب ضرايب انعكاس و انتقال نوشته شده كه بر حسب پارامترهاي پراكندگي و در نهايت بر حسب ماتريس انتقال در تحليل زوج و فرد بيان مي‏شود. بالاخره پس از محاسبه توان خروجي در چهار دهانه، تابع خطائي براي نسبت توانها در خروجيهاي پيوننده در باند فركانسي مطلوب مي‏سازيم. در اين روش مدلهاي پاشندگي براي خطوط ميكرواستريپ نيز منظور مي‏شود. كمينه‏سازي تابع خطا، ابعاد پيوننده مانند پهناي نوار ميكرواستريپ و طول خطوط و شاخه‏هايش را به دست مي‏دهد. پاسخ فركانسي حاصل از برنامه‏هاي كامپيوتري نشان مي‏دهد كه روش پيشنهادي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي موثر و كارآمد مي‏باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - بررسي نوسانات گالوپينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي؛ مدلسازي، محاسبه نقطه تعادل و ارائه مدل الكتريكي
    احمد  غلامي محمد ميرزايي
    يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط هوايي انتقال انرژي، نوسان هاديها مي‎باشد كه نقش اصلي در تعيين فواصل فازي دارد. يكي از انواع نوسانات هادي در يك اسپن، نوسان گالوپينگ مي‎باشد كه هر ساله ضررهاي اقتصادي شديدي را متوجه شركتهاي برق منطقه‎اي كرده است. در اين مقاله مدل چکیده کامل
    يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط هوايي انتقال انرژي، نوسان هاديها مي‎باشد كه نقش اصلي در تعيين فواصل فازي دارد. يكي از انواع نوسانات هادي در يك اسپن، نوسان گالوپينگ مي‎باشد كه هر ساله ضررهاي اقتصادي شديدي را متوجه شركتهاي برق منطقه‎اي كرده است. در اين مقاله مدل ديناميكي براي هادي هاي منفرد خطوط هوايي انتقال نيرو كه داراي نوسان گالوپينگ عمودي هستند، ارائه گرديده و با توجه به معادلات ديفرانسيل حاكم بر آن، اين مدل به روش‎هاي مختلف بر روي اسپن نمونه، جهت تخمين ميزان دامنه گالوپ، شبيه‎سازي شده است. همچنين با استفاده از تئوري‎هاي كنترل و تقريب‎هاي رياضي، مدل جديدي بر اساس پارامتر‎هاي الكتريكي، ارائه شده است. در ضمن با استفاده از دانش كنترل غير خطي، نقطه تعادل سيستم محاسبه شده و تاثير ميزان ميرايي دمپر در كاهش دامنه اين نوع نوسان ارزيابي مي‎گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - آشکارسازی آغازه در تکنوازی تار بر پایه انرژی و فرکانس پایه
    بهراز فرخی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله روشي تازه براي آشکارسازي آغازه در تکنوازي ساز تار ارائه شده است. در تعريف تابع آشکار‌ساز آغازه، از دو ويژگي انرژي و فرکانس پايه استفاده کرده‌ايم که نتيجه آن به کمک يک الگوريتم قله‌ياب سازگار براي آشکارسازي اوليه آغازه‌ها استفاده مي‌شود. با استفاده از يک روش چکیده کامل
    در اين مقاله روشي تازه براي آشکارسازي آغازه در تکنوازي ساز تار ارائه شده است. در تعريف تابع آشکار‌ساز آغازه، از دو ويژگي انرژي و فرکانس پايه استفاده کرده‌ايم که نتيجه آن به کمک يک الگوريتم قله‌ياب سازگار براي آشکارسازي اوليه آغازه‌ها استفاده مي‌شود. با استفاده از يک روش تطبيق کليشه‌اي بهبوديافته، فرکانس‌هاي پايه تعيين شده و از تطبيق زمانی آنها با نتايج اوليه‌، آشکارسازي نهايي آغازه‌ها انجام مي‌شود. تابع آشکارساز پيشنهادی به دليل استفاده هم‌زمان از دو ويژگي انرژی و فرکانس پايه، قابليت تشخيص نت‌های نرم و سخت را داراست. براي آزمايش، اين سيستم را روي مجموعه‏اي از قطعات تکنوازي تار با آغازه‌هاي معلوم به کار گرفته و نتايج آن را در مقایسه با روش مبتنی بر ویژگی انرژی و بر اساس ملاک F تحليل کرده‌ايم. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده بهبود کارایی سیستم در شناسایی آغازه‌های ساز تار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - بهينه‌سازي چندهدفه موتورهاي با آهن‌رباي سطحي با روش مدل‌سازي تحليلي جابه‌جايي قطب‌هاي آهن‌ربا
    وحید زمانی فرادنبه صمد تقی‌پور بروجنی
    در اين مقاله يك مدل تحليلي براي مطالعه اثر جابه‌جايي قطب‌ها در ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي در شرایط بی‌باری ارائه شده است. از مهم‌ترین نمایه‌های رفتاری ماشین آهن‌ربایی در حالت بی‌باری گشتاور دندانه و محتوای هارمونیکی چگالی شار فاصله هوایی می‌باشند. اگرچه روش جابه‌جايي آه چکیده کامل
    در اين مقاله يك مدل تحليلي براي مطالعه اثر جابه‌جايي قطب‌ها در ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي در شرایط بی‌باری ارائه شده است. از مهم‌ترین نمایه‌های رفتاری ماشین آهن‌ربایی در حالت بی‌باری گشتاور دندانه و محتوای هارمونیکی چگالی شار فاصله هوایی می‌باشند. اگرچه روش جابه‌جايي آهن‌رباهاي روتور، گشتاور دندانه را كاهش مي‌دهد ولي تقارن نيم‌موج فرد در قطب‌هاي روتور را از بين برده و سبب ايجاد هارمونيك‌هاي مکانی زوج در توزيع چگالي شار ماشين مي‌شود. از آنجايي که وجود هارمونيك‌هاي غير از هارمونيك اصلی، به ويژه هارمونيک‌هاي مرتبه پايين، سبب توليد ضربان گشتاور مي‌شود، حذف آنها بسيار ضروري و مهم مي‌باشد. با استفاده از مدل تحليلي فراهم‌شده به بهينه‌سازي هم‌زمان گشتاور دندانه و نسبت هارمونيك مکانی اصلي به هارمونيك‌هاي مکانی مرتبه بالاتر چگالي شار فاصله هوايي اقدام شده است. روش بهينه‌سازي استفاده‌شده الگوريتم جستجوي مستقيم می‌باشد. از آن جهت كه دو متغير ذكرشده در تابع هدف از يك جنس نمي‌باشند، از مقادير نرماليزه‌شده متغيرها در تابع هدف استفاده شده است. همچنين نتايج بهينه‌شده براي ضرايب وزني مختلف به دست آورده و در نهايت نتايج بهينه‌شده با روش المان محدود تأييد شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع با استفاده از رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور
    سعيد شکرالهي فريدون شمس جواد اسماعيلي
    سيستم فوق مقياس وسيع، يک سيستم يکپارچه از سيستم‌هايي است که معمولاً داراي دغدغه‌هاي متداخل زيادي هستند. هنگامي که اندازه سيستمي از سيستم‌ها رشد کرده و تعامل‌پذيري بين زيرسيستم‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند، يکپارچه‌سازي مقياس‌پذير و پوياي زيرسيستم‌ها به يک چالش اساسي تبديل چکیده کامل
    سيستم فوق مقياس وسيع، يک سيستم يکپارچه از سيستم‌هايي است که معمولاً داراي دغدغه‌هاي متداخل زيادي هستند. هنگامي که اندازه سيستمي از سيستم‌ها رشد کرده و تعامل‌پذيري بين زيرسيستم‌هاي آن افزايش پيدا مي‌کند، يکپارچه‌سازي مقياس‌پذير و پوياي زيرسيستم‌ها به يک چالش اساسي تبديل خواهد شد. در اين يکپارچه‌سازي، هر يک از زيرسيستم‌ها دامنه مخصوص به خود را داشته و هر دامنه ممکن است خط مشي‌هاي مستقلي داشته باشد. در سال‌هاي اخير، استفاده از سرويس‌هاي غني به عنوان يک رويکرد مناسب جهت تسهيل يکپارچه‌سازي سيستم‌ها مطرح شده است. در اين مقاله، جهت بهبود پويايي، مقياس‌پذيري و امنيت سرويس‌هاي غني در سيستم‌هاي فوق مقياس وسيع، رويکرد سرويس‌هاي غني داده- محور پيشنهاد مي‌شود. در رويکرد پيشنهادي، يک ميان‌افزار دولايه و داده- محور جهت همنواسازي سرويس‌هاي غني ارائه و به کار گرفته شده است. لايه زيرين ميان‌افزار شامل يک ميان‌افزار سرويس توزيع داده است که مسئول ارتباطات پويا، مقياس‌پذير و بلادرنگ سرويس‌هاي غني است. لايه بالايي ميان‌افزار نيز جهت پيكربندي و بازپيكربندي پويا و امن سرويس‌هاي غني به کار گرفته مي‌شود. در بخش ارزیابی، کارايي رويکرد پيشنهادي با استفاده از روش شبيه‌سازي، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل و بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که رويکرد پيشنهادي در يکپارچه‌سازي سيستم‌ها در سیستم‌های فوق مقياس وسيع در حد قابل توجهی مفید است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از روش مبتني بر بلوک بهبود‌يافته
    کوروش مرجوعي محبوبه هوشمند مرتضي صاحب‌الزماني مهدي صدیقی
    سنتز مدارهاي کوانتومي به فرايند تبديل يک گيت داده‌شده کوانتومي به مجموعه‌اي از گيت‌ها با قابليت پياده‌سازي در تکنولوژي‌هاي کوانتومي اطلاق مي‌شود. در تحقيقات پيشين، روشي با عنوان BQD براي سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از ترکيبي از دو روش مشهور سنتز مدارهاي کوانتومي با چکیده کامل
    سنتز مدارهاي کوانتومي به فرايند تبديل يک گيت داده‌شده کوانتومي به مجموعه‌اي از گيت‌ها با قابليت پياده‌سازي در تکنولوژي‌هاي کوانتومي اطلاق مي‌شود. در تحقيقات پيشين، روشي با عنوان BQD براي سنتز مدارهاي کوانتومي با استفاده از ترکيبي از دو روش مشهور سنتز مدارهاي کوانتومي با نام CSD و QSD معرفي شده است. در اين مقاله، يک روش بهبوديافته با تغيير BQD با نام IBQD معرفي مي‌شود. روش IBQD يک روش پارامتري است و در مقايسه با روش‌هاي سنتز CSD، QSD و BQD فضاي جستجوي بزرگ‌تري را براي يافتن بهترين جواب از لحاظ معيارهاي مختلف سنتز مداري جستجو مي‌کند. توابع هزينه روش IBQD از لحاظ معيارهاي مختلف سنتز بر حسب پارامترهاي روش پيشنهادي محاسبه و به منظور يافتن جواب‌هاي بهينه با توجه به اين توابع هزينه، مسأله سنتز IBQD به صورت مدل بهينه‌سازي مقيد تعريف مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي، کمترين هزينه کوانتومی را براي حالت خاص سنتز چهار کيوبيتي در بين ساير روش‌ها به دست مي‌آورد. همچنين براي اولين بار هزينه عمق مداري براي روش‌هاي سنتز CSD، QSD، BQD و روش پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج نشان مي‌دهد که IBQD موازنه‌اي را بين هزينه کوانتومی و عمق مداري در مدارهاي کوانتومي سنتزشده برقرار مي‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - تحليل مسأله بهينه‌سازي تخصيص ظرفيت در پروکسي‌‌هاي SIP و ارائه الگوريتم کنترل اضافه بار با عدالت Max-Min
    مجتبی جهانبخش سیدوحید ازهری وحید قاسم‌خانی
    پروتکل SIP يک پروتکل لايه کاربرد است که براي ايجاد، مديريت و اتمام جلسات چندرسان‌هاي در زيرسيستم‌‌هاي چندرسان‌هاي IP در نظر گرفته شده است. استفاده وسيع از این پروتکل منجر به حجم بالاي ترافيک در پروکسي‌‌هاي SIP شده و تخصيص با دقت منابع پردازشي به جريان‌‌ها را به يک مسأله چکیده کامل
    پروتکل SIP يک پروتکل لايه کاربرد است که براي ايجاد، مديريت و اتمام جلسات چندرسان‌هاي در زيرسيستم‌‌هاي چندرسان‌هاي IP در نظر گرفته شده است. استفاده وسيع از این پروتکل منجر به حجم بالاي ترافيک در پروکسي‌‌هاي SIP شده و تخصيص با دقت منابع پردازشي به جريان‌‌ها را به يک مسأله با اهميت بالا تبديل مي‌کند. در اين مقاله به تحليل مسأله بهينه‌سازي تخصيص منابع پردازشي در پروکسي‌‌هاي SIP مي‌پردازيم و دو تابع هدف حداکثرسازی مجموع گذردهي و حداقل‌سازی مربعات را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. تابع هدف حداکثرسازی مجموع گذردهي، به جريان‌‌هاي بین دامنه‌اي اولویت پایین‌تری را اختصاص مي‌دهد زيرا این جریان‌‌ها برخلاف جريان‌‌های داخل دامنه‎ای از دو پروکسي میانی عبور مي‌کنند. از سوی دیگر، تابع هدف حداقل‎سازی مربعات به سیاست با عدالت max-min منتهی می‌شود و بنابراین به منظور عملياتي‌سازي این نوع سياست، در پروکسی‌‌ها از سرويس‌دهي نوبت گردشی (RR) استفاده می‌کنیم و يک الگوريتم ارائه می‌دهیم که با کنترل طول صف جريان‌ها، اضافه بار را کنترل کرده و از ارسال مجدد و ناپايداري جلوگيري می‌کند. این الگوریتم در مقايسه با روش‌‌های موجود به استفاده بهتر از منابع پردازشي در پروکسي‌‌ها منتهی مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - مکان‌یابی اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه هاي توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار
    محمودرضا شاکرمی یاسر  محمدی‌پور
    در این تحقیق موضوع جایابی بهینه اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه‌هاي توزیع به طور هم‌زمان به عنوان یک مسئله بهینه‌سازي مطرح شده است. یک تابع هدف جدید شامل شاخص‌هاي تلفات توان حقیقی (اکتیو)، تلفات توان واکنشی (راکتیو)، پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان، ظرفیت بارگذاري (MVA) چکیده کامل
    در این تحقیق موضوع جایابی بهینه اتوبوسترها (AVRs) و بازآرایی شبکه‌هاي توزیع به طور هم‌زمان به عنوان یک مسئله بهینه‌سازي مطرح شده است. یک تابع هدف جدید شامل شاخص‌هاي تلفات توان حقیقی (اکتیو)، تلفات توان واکنشی (راکتیو)، پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان، ظرفیت بارگذاري (MVA) سیستم و پایداري ولتاژ معرفی گردیده است. جهت مقاوم‌نمودن وضعیت کلیدها در موضوع بازآرایی و همچنین مقاوم‌نمودن مکان و تپ اتوبوسترها در مقابل تغییرات بار، سطوح مختلفی از بار به طور هم‌زمان در تابع هدف در نظر گرفته شده است. به همین منظور یک روش جدید براي محاسبه سطوح بار با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار معرفی شده است. همچنین بار نیز به صورت مدل وابسته به ولتاژ در نظر گرفته شده و به همین منظور سناریوهاي مختلفی معرفی شده‌اند. براي حل این مسئله از الگوریتم بهینه‌سازي اجتماع ذرات عدد صحیح (IPSO) استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازي روي سیستم‌هاي توزیع شعاعی 33 و 69شینه استاندارد IEEE مؤثربودن روش ارائه‌شده را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    85 - جبران‌سازي بهينه و همزمان توان‌هاي اكتيو و راكتيو در سيستم‌هاي قدرت با استفاده از خودروهاي برقي متصل به شبكه
    فرزان رشیدی حسن فشکي فراهاني
    خودروهاي برقی قابل اتصال به شبکه در كنار مسئله كاهش آلودگي، ‌داراي قابليت‌هايي براي كمك‌رساني به سيستم‌هاي قدرت مي‌باشند. يکي از مهم‌ترين اين قابليت‌ها پاسخگويي به نياز شبکه جهت توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو است. در اين مقاله با توجه به قيود شبکه، ملاحظات فني و قيمت‌هاي چکیده کامل
    خودروهاي برقی قابل اتصال به شبکه در كنار مسئله كاهش آلودگي، ‌داراي قابليت‌هايي براي كمك‌رساني به سيستم‌هاي قدرت مي‌باشند. يکي از مهم‌ترين اين قابليت‌ها پاسخگويي به نياز شبکه جهت توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو است. در اين مقاله با توجه به قيود شبکه، ملاحظات فني و قيمت‌هاي پيشنهادي بازار، يک چارچوب نظري جهت اختصاص ظرفيت اين خودروها ارائه شده است. بدين منظور تابع هدفي با رويکرد حداقل‌سازي هزينه‌هاي پرداختي توسط بهره‌بردار مستقل شبکه توزيع يا DSO به توليد‌کنندگان هر يک از توان‌هاي اکتيو و راکتيو پيشنهاد شده است. با توجه به اين که مسأله مورد نظر در قالب يک مسأله بهينه‌سازي است، براي حل آن نيز از الگوريتم بهينه‌سازي اجتماع ذرات استفاده شده است. همچنين به منظور تسريع در فرايند بهينه‌سازي و جلوگيري از گيرافتادن الگوريتم در بهينه‌هاي محلي، راهکارهاي ابتکاري جديدي به الگوريتم اضافه شده است. در اين قالب پيشنهادي، خودروها براي توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو با ژنراتور رقابت مي‌کنند. کارایي روش پيشنهادي بر روي يک فيدر شبکه ولتاژ پايين با 134 مشترک و با حضور منابع توليد توان‌هاي اکتيو و راکتيو مورد ارزيابي قرار گرفته و ميزان توليد و هزينه‌هاي پرداختي براي هر يک از توليدکنندگان تعيين شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    86 - جداسازی نقاط دو رنگ با دو- گوه با زاویه مشخص
    مریم ملکی شهرکی علیرضا باقری مهدیس نیری
    مسئله پوشش از مسایل مهم و پرکاربرد در هندسه محاسباتي است که در اين مسأله، نقاط بايستي با حداقل يک شکل هندسي پوشانده شوند. نوع خاصي از مسأله پوشش، مسئله جداسازي نقاط است که در اين مسئله حداقل دو دسته نقطه وجود دارد که تمايز آنها با رنگ نشان داده مي‌شود (براي مثال نقاط آب چکیده کامل
    مسئله پوشش از مسایل مهم و پرکاربرد در هندسه محاسباتي است که در اين مسأله، نقاط بايستي با حداقل يک شکل هندسي پوشانده شوند. نوع خاصي از مسأله پوشش، مسئله جداسازي نقاط است که در اين مسئله حداقل دو دسته نقطه وجود دارد که تمايز آنها با رنگ نشان داده مي‌شود (براي مثال نقاط آبي و قرمز) و بايستي نقاط با يک شکل هندسي از هم جدا شوند که به اين شکل هندسي، جدا‌کننده مي‌گويند. در اين مقاله مسئله جداسازي نقاط آبي و قرمز با دو- گوه جدا‌کننده با زاويه مشخص مورد بررسي قرار مي‌گيرد. الگوريتم ارائه‌شده براي اين مسأله تمام دو- گوه‌هاي جدا‌کننده با زاويه مشخص را در زمان بهينه O (n log n) گزارش مي‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    87 - طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم با هدف افزايش چگالي گشتاور در کاربرد فلایویل: طراحي، تحليل المان محدود و ساخت
    امید صفدرزاده حسین ترکمن محمد مهدوی فخر
    طراحي بهينه موتورهاي الکتريکي به دليل وجود پارامترهاي طراحي مکانيکي، الکتريکي و مغناطيسي يک مسأله پيچيده بهينه‌سازي تلقي مي‌شود، اگرچه اخيراً به واسطه به کارگيري روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند قابل حصول شده است. در اين مقاله طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم بدون جاروبک رتور خ چکیده کامل
    طراحي بهينه موتورهاي الکتريکي به دليل وجود پارامترهاي طراحي مکانيکي، الکتريکي و مغناطيسي يک مسأله پيچيده بهينه‌سازي تلقي مي‌شود، اگرچه اخيراً به واسطه به کارگيري روش‌هاي بهينه‌سازي هوشمند قابل حصول شده است. در اين مقاله طراحي بهينه موتور آهن‌رباي دایم بدون جاروبک رتور خارجي براي کاربرد در ذخيره‌ساز فلایویل با استفاده از الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) به منظور دستيابي به چگالي گشتاور بيشينه در یک بازه سرعت انجام گرفته است. ابتدا معادلات طراحي موتور که مورد استفاده توابع ارزيابي الگوريتم مي‌باشند ارائه شده‌اند و سپس روند پياده‌سازي الگوريتم براي بهينه‌سازي موتور با تابع هدف چگالي گشتاور تشريح شده است. روند بهينه‌سازي تابع به همراه تعريف محدوديت‌هاي طراحي و مقادير اوليه پارامترهاي موتور به طراحي بهينه ابعاد آن منجر شده است. نتايج طراحي و بهينه‌سازي با استفاده از روش آناليز المان محدود (FEA) مورد ارزيابي قرار گرفته و پارامترهای عملکردی ماشين محاسبه و تحليل شده‌اند. در نهايت مدل ساخته‌شده موتور به همراه نتايج عملي ارائه شده که نشان‌دهنده کاربردي‌بودن الگوریتم پيشنهادشده مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    88 - شناسايي ماشين‌هاي همپا به روش همپايي کند
    سيدحميدرضا عادلي عبدالرضا ربیعی
    بررسي پايداري، کنترل و طراحي سيستم‌هاي قدرت امروزي به دليل وسعت زياد و پيچيدگي بيش از حد اين سيستم‌ها، کار مشکلي بوده و براي انجام چنين مطالعاتي، معادل‌سازي ديناميکي اين سيستم‌ها بسيار مفيد و گاه اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در اين مقاله از روش همپايي به عنوان روش معادل‌سازي چکیده کامل
    بررسي پايداري، کنترل و طراحي سيستم‌هاي قدرت امروزي به دليل وسعت زياد و پيچيدگي بيش از حد اين سيستم‌ها، کار مشکلي بوده و براي انجام چنين مطالعاتي، معادل‌سازي ديناميکي اين سيستم‌ها بسيار مفيد و گاه اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در اين مقاله از روش همپايي به عنوان روش معادل‌سازي و از روش همپايي کند به عنوان روش شناسايي ماشين‌هاي همپا استفاده شده است. اين روش با وجود سادگي، روش مؤثري در شناسايي ژنراتورهاي همپا ارائه مي‌دهد. همچنين در اين مقاله، روش جديدي براي خوشه‌بندي ماشين‌هاي سنکرون ارائه شده که داراي سرعت قابل قبولي مي‌باشد. در پايان صحت عملکرد روش شناسايي پيشنهادي توسط شبيه‌سازي زماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با روش‌هاي ديگر مقايسه مي‌گردد. نتايج حاکي از آن است که با استفاده از روش مذکور، گروه‌هاي ژنراتوري با سرعت بالاتري نسبت به ديگر روش‌ها تعيين مي‌شود و لذا روش پيشنهادي مي‌تواند با دقت خوبي در مطالعات معادل‌سازي ديناميکي استفاده گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    89 - امکان‌سنجی پیاده‌سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران
    سید محسن طباطبايي مزدآبادي
    نیازهای متنوع و متعدد آموزشی سازمان‌ها از یک سو و هزینه‌های بالا و صرف زمان زیاد برای آموزش از سوی دیگر باعث شده است که هرچه بیشتر روش‌هاي نوين آموزش و از جمله آموزش‌های از راه دور مورد توجه قرار گیرد. در این میان پیشرفت‌های سریع تکنولوژی به این امر سرعت بخشیده است. در چکیده کامل
    نیازهای متنوع و متعدد آموزشی سازمان‌ها از یک سو و هزینه‌های بالا و صرف زمان زیاد برای آموزش از سوی دیگر باعث شده است که هرچه بیشتر روش‌هاي نوين آموزش و از جمله آموزش‌های از راه دور مورد توجه قرار گیرد. در این میان پیشرفت‌های سریع تکنولوژی به این امر سرعت بخشیده است. در این تحقیق سعی بر آن است که امکان پیاده‌سازی آموزش از طریق موبایل به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های آموزش از راه دور، در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان مالی و اداری شهرداری تهران تشکیل می‌دهند که تعداد 330 نفر از میان آن‌ها به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن از طریق روش‌های استاندارد مورد تأیید قرار گرفته است. از آزمون tتک نمونه‌ای و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شهرداری تهران به ترتیب اولویت از جنبه یادگیرنده، ابزاری و اجتماعی، آمادگی لازم برای پیاده‌سازی آموزش موبایلی را دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    90 - ارائه چارچوب استراتژيك آموزش و بهسازي سازماني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
    مژگان  اتابکی محمدنقی ايماني گله‌ پردسری علی  ربیعی
    هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازي استراتژيك سرمايه‌هاي انساني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد. روش تحقيق به كار گرفته شده توصيفي و از نوع آميخته (تركيبي از روش‌هاي كمي و كيفي) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، كه در ابتدا نوع خاصي از پرسشنامه براي چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازي استراتژيك سرمايه‌هاي انساني در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد. روش تحقيق به كار گرفته شده توصيفي و از نوع آميخته (تركيبي از روش‌هاي كمي و كيفي) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، كه در ابتدا نوع خاصي از پرسشنامه براي اجراي روش نظرسنجي از خبرگان و با هدف نهايي‌سازي مدل تحقيق طراحي و در سه مرحله اجرا گرديد. پس از نهايي‌سازي الگو به شيوه فوق، به منظور اجراي پيمايش پرسشنامه ديگري شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص كه وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بر اساس آن با يك مقياس ده درجه‌اي توسط پاسخگو درجه‌بندي شده است طراحي گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه در چارچوب پيشنهادي 9 متغير پيش‌بين شامل عوامل قانوني (0.222)، عوامل اقتصادي (0.322)، عوامل تكنولوژيكي (0.212)، عوامل اجتماعي (0.350)، استراتژي آموزش (0.265)، نگرش راهبردي به آموزش (0.306)، نيازسنجي آموزش (0.265)، مديريت اجرايي آموزش (0.219)، فرهنگ يادگيري و رشد (0.333)، همبستگي معنادار با متغير ملاك (آموزش و بهسازي استراتژيك در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) دارند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    91 - محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI) دوره‌های تخصصی شرکت نفت و گاز پارس
    فيروز نوري كلخوران دکتر سعید صفایی موحد حمیده بافنده
    امروزه اصرار كارشناسان و متخصصان آموزش مبني بر قرار گرفتن فرآیند آموزش و بهسازي منابع انساني همانند ساير عناصر توليد، چالش جديدي را براي مباحث مديريت آموزش سازماني به وجود آورده است در ميان اين چالش‌ها بحث محاسبه نرخ بازگشت سرمايه است. متخصصان اعتقاد دارند با توسعه اين چکیده کامل
    امروزه اصرار كارشناسان و متخصصان آموزش مبني بر قرار گرفتن فرآیند آموزش و بهسازي منابع انساني همانند ساير عناصر توليد، چالش جديدي را براي مباحث مديريت آموزش سازماني به وجود آورده است در ميان اين چالش‌ها بحث محاسبه نرخ بازگشت سرمايه است. متخصصان اعتقاد دارند با توسعه اين پارادايم امكان گسترش پيوند آموزش با ساير اركان توليد مهيا خواهد شد. در این مطالعه آموزش‌های شرکت نفت و گاز پارس در حوزه مدیریت پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رويكرد پژوهش آميخته و روش پژوهش مورد استفاده در اين ارزشيابي مي‌باشد. در بخش كيفي مشاركت‌كنندگان در پژوهش جهت انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي برنامه از مجريان فازها و شركت‌كنندگان در برنامه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش كمي براي تعيين سهم خالص تأثيرات آموزش از ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده گردید. و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه برای دوره‌های مورد مطالعه معادل 59976% محاسبه گردید. نرخ بازگشت سرمايه به دليل محاسبه فروش نفت با مبناي ارزش مالي دلار بسيار بالا نمود مي‌كند. برقراري تعامل صحيح‌تر بين كارفرمايان و پيمانكاران فني شركت، نرخ بالاي قبولي در آزمون بين‌المللي PMI و همچنين نرخ بالاي حضور شركت‌كنندگان دوره آموزشي مورد مطالعه در رويدادهاي مديريت صنعت نفت از جمله دستاوردهاي ناملموس برنامه آموزشي محسوب مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    92 - آسيب شناسي نظام آموزش و بهسازي منابع انساني : مورد سازمان بيمه اي
    طلعت دیبا واجاري فيروز نوري كلخوران
    هدف از اين پژوهش، تشريح روند تكوين مدل آسيب‌شناسي آموزش و بهسازي منابع انساني، شناسايي و تعيين آسيب‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني و ارائه برنامه‌هاي بهبود آموزش صندوق بيمه كشاورزي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني مي‌باشد. رویکرد پژوهش در اين مطالعه آمیخته می‌باشد. د چکیده کامل
    هدف از اين پژوهش، تشريح روند تكوين مدل آسيب‌شناسي آموزش و بهسازي منابع انساني، شناسايي و تعيين آسيب‌هاي آموزش و بهسازي منابع انساني و ارائه برنامه‌هاي بهبود آموزش صندوق بيمه كشاورزي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني مي‌باشد. رویکرد پژوهش در اين مطالعه آمیخته می‌باشد. در اين پژوهش از رويكردهاي کمی و کیفی استفاده شده است. پژوهش در بخش كيفي مبتني بر روش ارزشيابي می‌باشد. و در بخش كمي از روش پيمايش براي تعيين اولويت برنامه‌هاي بهبود آموزشي (مبتني بر نرخ اولويت ريسك) استفاده شده است. براي سازماندهي الگوي آسيب‌شناسي آموزشي و شناسایی و انتخاب شاخص‌هاي آسيب‌شناسي از مصاحبه با متخصصين و مديران مجموعه استفاده شده است. انتخاب شرکت‌کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه‌گیری هدفمند (از نوع نظري) صورت گرفت. پس از انجام مصاحبه‌ها، محورهاي آسيب‌شناسي آموزشي تعيين شدند و شاخص‌هاي مرتبط در قالب الگوي آسيب‌شناسي آموزشي موسوم به MTM جانمايي شدند. پس از نهايي‌سازي الگوي MTM براي وزن‌دهي به محورهاي آسيب‌شناسي از نرم‌افزار مدل‌سازي تفسير ساختاري (IMS) استفاده شد. پس &#