• فهرست مقالات گردشگری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
    مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د چکیده کامل
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب و راهبردهای توسعه آن
    مهدی ابراهیمی سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
    برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از فعالیت‌های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد می‌کنند. امروزه گردشگری می‌تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. این پژوهش که با هدف تعیین موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرس چکیده کامل
    برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از فعالیت‌های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد می‌کنند. امروزه گردشگری می‌تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. این پژوهش که با هدف تعیین موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب صورت گرفته است، از نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- دلفی است. مدل مورد استفاده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی مبتنی بر تکنیک SWOT می‌باشد. داده‌های پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی، از 16 نفر از خبرگان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش نتایج تحقیق، ضمن بیان چشم‌انداز، ماموریت و اهداف توسعه پیشنهادی، نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نیز ارایه گردیده است. این نتیجه بیانگر آن است که صنعت گردشگری این شهرستان در موقعیت تدافعی بوده و نیازمند توجه ویژه مسئولین می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر
    محمدتقی لطفی نیا تیمور آمار
    گردشگری خانه های دوم یکی از الگوهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که برای مقاصد تفریحی و فراغتی خریداری و یا ساخته شده و سبب تاثیرات مختلف از جمله تاثیرات کالبدی-فضایی در روستاها می شود . هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای چکیده کامل
    گردشگری خانه های دوم یکی از الگوهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که برای مقاصد تفریحی و فراغتی خریداری و یا ساخته شده و سبب تاثیرات مختلف از جمله تاثیرات کالبدی-فضایی در روستاها می شود . هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر(1395-1385) است. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي- تحليلي است كه بخش عمده‌اي از داده هاي آن بر اساس مطالعات ميدانی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که دهه اخیرگردشگری خانه های دوم در زمینه کالبدی فضایی اگرچه سبب اثرات و پیامدهای مثبت همچون نوسازی ساختمان ها و بهبود کالبد روستا،استفاده از مصالح پردوام در ساخت و سازها،کاهش اراضی متروک و بی استفاده جهت احداث خانه های دوم،بهبود تاسیسات و تجهیزات روستا در این روستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی از قبیل تغییر و تخریب اراضی کشاورزی،تغییر کاربری اراضی،برهم زدن و تخریب چشم انداز روستا و تغییر الگوی مسکن و... را به همراه داشته است.براساس یافته های تحقیق در سال 95 تعداد 169 خانه دوم در ناحیه مطالعاتی احداث شده که از رشد 6/110 درصدی نسبت به سال 85برخوردار بوده که این راستا روستاهای انبارسر و بالارود به ترتیب با دارا بودن 55 و 42 خانه دوم بیشترین تعداد خانه های دوم را در بین روستاهای مورد مطالعه داشته و همچنین بیشترین تغییرات کاربری اراضی در دهه اخیر به ترتیب در روستاهای حسن سرا(6/56هکتار) و انبارسر(3/22هکتار) رخ داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی اثرات گردشگری درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان تالش)
    سمیرا اصغری
    از دهه 1950 توجه به گردشگري روستايي آغاز شد ودردهه 1960 جنبه اقتصادی آن بر جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1990افق‌هاي جديدي در توسعه گردشگري ایجاد وبه عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی استفاده گردید. به نحوي كه امروزه مهمترين ابزار براي توسعه پايد چکیده کامل
    از دهه 1950 توجه به گردشگري روستايي آغاز شد ودردهه 1960 جنبه اقتصادی آن بر جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1990افق‌هاي جديدي در توسعه گردشگري ایجاد وبه عنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی استفاده گردید. به نحوي كه امروزه مهمترين ابزار براي توسعه پايدار روستایی، استفاده از ظرفیتهای گردشگری بویژه طبيعي وفرهنگی محسوب مي‌شود.توسعه گردشگری در روستاها ، افزایش فرصتهای شغلی،ایجاد درآمد اضافی وفقرزدایی را درمناطق روستایی به ارمغان می آورد ومزایای زیست محیطی وفرهنگی زیادی را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی توسعه گردشگری درروستاهای شهرستان تالش می باشد که دراین تحقیق روستاهای بالای 200خانوار وروستاهای نمونه گردشگری بررسی شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد.داده های تحقیق از طریق اسناد کتابخانه ای ومیدانی وازطریق پرسشنامه ومستندات آماری وبرداشتهای میدانی بدست آمده است.با توجه به عدم وجود آمار متقن از تعداد گردشگران ورودی به منطقه، تعداد 383 عدد پرسشنامه که با ستفاده از فرمول کوکران بدست آمد، دربازه های زمانی فصول پرگردشگر از جمله فصل بهار وتابستان ارائه وتکمیل گردید.نتیجه پژوهش نشان می دهد که درفصول فوق الذکر رابطه معنا داری بین ورود گردشگران وایجاد اشتغال ودر آمد جوامع روستایی وجود دارد..با توجه به وجود جاذبه های منحصر به فرد طبیعی از جمله سواحل گیسوم، خلیف آباد، تکی تازه آباد، قروق، حویق و چوبر وجاده زیبای اسالم به خلخال، تالش به مریان، لیسار به سوباتان وتالش به شارسول، سرمایه گذاری وایجاد زیر ساختهای گردشگری درتوسعه هرچه بیشتر منطقه و ایجاد اشتغال پایدار تاثیر بسزایی خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان
    سعید احمدیان بهنام ولی زاده رشید  بوکانی
    هدف کلی این پژوهش نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان می¬باشد. به¬منظور رسیدن به این اهدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر با رويكرد و روش اكتشافي- تحليلي در پی این موضوع بوده است که گردشگری، چه نقشی در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ایفا می¬ چکیده کامل
    هدف کلی این پژوهش نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان می¬باشد. به¬منظور رسیدن به این اهدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر با رويكرد و روش اكتشافي- تحليلي در پی این موضوع بوده است که گردشگری، چه نقشی در توسعه روستایی شهرستان مریوان، ایفا می¬نماید. جامعه آماري پژوهش حاضر (15 روستای مورد مطالعه)، شامل 3 گروه کارشناسان و کارکنان (236 نفر)، روستاییان(8570 نفر) و گردشگران (1200 نفر) بوده¬اند كه با استفاده از فرمول كوكران و جدول مورگان، به¬ترتیب تعداد 146 نفر کارشناس و 368 نفر روستاییان و291 نفر از گردشگران به¬عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه¬گيري سيستماتيك و نهايتاٌ تصادفي ساده مي¬باشد. به¬منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل عاملي اكتشافي و آزمون ناپارامتريك فريدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مورد نقش گردشگری در توسعه روستایی نشان می¬دهد که بیشترین تاثیر گردشگری در بُعد اجتماعی مربوط به کاهش مهاجرت¬های روستایی و احیاء آداب و سنن محلی و در بُعد اقتصادی بیشترین تاثیر در افزایش قیمت زمین و مسکن بوده است. و در نهایت، با توجه به نتايج و يافته¬هاي به¬دست آمده از پژوهش، راهکارهایی در جهت توسعه فعالیت¬های گردشگری روستایی در شهرستان مریوان ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد)
    دکتر سعدی  محمدی اسکندر مرادی اصغر رشیدی ابراهیم حصاری
    گردشگری روستایی از جمله فعالیت¬های مهم اقتصادی و سودآور است که می¬تواند اثرات قابل ملاحظه¬ای از بُعد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، زیست¬محیطی و کالبدی ـ فضایی بر روی جامعه میزبان داشته باشد. در این پژوهش، اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی بخش اورامان شهرستان چکیده کامل
    گردشگری روستایی از جمله فعالیت¬های مهم اقتصادی و سودآور است که می¬تواند اثرات قابل ملاحظه¬ای از بُعد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، زیست¬محیطی و کالبدی ـ فضایی بر روی جامعه میزبان داشته باشد. در این پژوهش، اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی بخش اورامان شهرستان سروآباد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع¬آوری داده‌ها ترکیبی از روش اسنادی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان خانوار 4 روستای بخش اورامان (اورامان تخت، سلین، بلبر و کماله) که دارای بیشترین حجم گردشگر هستند را تشکیل می‌دهد که تعداد آنها برابر با 1270 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده 250 نمونه به¬دست آمد، نمونه¬ها به دو روش نمونه¬گیری طبقه‌ای و تصادفی براساس جمعیت هر روستا انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامۀ محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (0.84) به¬دست آمد. برای بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار از آماره‌های تی تک¬نمونه¬ای، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌های این تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری نشان می‌دهد که بر اساس آزمون تی تک¬نمونه‌ای گردشگری بر بُعد انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی و مالی روستائیان تأثیر مثبت دارد. بررسی تحلیل واریانس نشان داد که بین ابعاد مختلف معیشت پایدار اختلاف معنی‌داری وجود دارد. تحليل رگرسيون نشان داد همه ابعاد معیشت پایدار (بُعد انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی، مالی) تأثیر معنی‌داری را بر معیشت پایدار روستاییان دارند. همچنین نتیجه بر اساس تحلیل مسیر حاکی از آن است که همه ابعاد تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر معیشت پایدار روستایی دارند، به¬طورکلی از دیدگاه مردم گردشگری بر معیشت پایدار روستاییان بخش اورامان تخت¬تأثیر مثبت دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - توسعه گردشگری اجتماع محور با تأکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
    اعظم صفرآباد منصور طبیعی
    فرایند جهانی شدن گویای تلاش برای یکسان¬سازی فرهنگی از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه است. در عمل فشار برای از میان بردن خرده فرهنگ‌ها طی سال‌های گذشته به مقاومت قومی منجر شده است که گویای تمایل شدید به ایجاد تعلق‌های هویتی برای جلوگیری چکیده کامل
    فرایند جهانی شدن گویای تلاش برای یکسان¬سازی فرهنگی از طریق ایجاد بازارهای گسترده برای تولید کالاهای مشابه در شکل انبوه است. در عمل فشار برای از میان بردن خرده فرهنگ‌ها طی سال‌های گذشته به مقاومت قومی منجر شده است که گویای تمایل شدید به ایجاد تعلق‌های هویتی برای جلوگیری از حذف فرهنگ‌های قومی است. کشور ایران از بارزترین نمونه‌های تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی در جهان است که برخلاف اکثر کشورهای چند قومیتی، تنوع و تکثر قومی محلی یا موزاییک بودن پهنه فرهنگی آن، درون‌زا و بومی است. شهر کرمانشاه با توان‌های توسعه‌ای بسیار، با تعلق قومی جماعتی قوی، می‌تواند پیش زمینه ایجاد بازارهای گردشگری قومی باشد. قومیت کُرد از استمرار و پیوستگی فرامرزی برخوردار است که می‌تواند توان منطقه‌ای در حوزه کالایی شدن (گردشگری، رسانه و ...) باشد. این مسأله که چگونه از توان‌های قومی جهت نیل به اهداف توسعه اجتماعی در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی می‌توان بهره برد، حایز اهمیت است. روش تحقيق از نوع کاربردی ـ توسعه‌ای و شیوه گردآوري اطلاعات میدانی و کتابخانه‌ای است. جامعه آماری 40 نفر از مدیران شهری و 340 نفر از گردشگران می‌باشند. در مجموع اکثر پاسخگویان نمایه‌های قومی فرهنگی اثرگذار در توسعه گردشگری قومی در سطح شهر کرمانشاه را ضعیف و متوسط ارزیابی کرده‌اند. نتایج آزمون کای اسکوئر در بررسی کميت توسعه گردشگری اجتماع محور با تأکید بر جنبه‌های قومی محلی در شهر کرمانشاه معنی دار است. از آنجا که مقدار (sig) يا سطح معني¬داري متناظر با اين آماره کوچکتر از مقدار (<p 05/0) است بنابراین، با توجه به مقدار x2 و نیز درجه آزادي برابر با 4 و همچنين سطح معني داري برابر با 000/0، مي‌توان نتيجه گرفت گردشگری قومی محلی در توسعه گردشگری اجتماع محور نقش اثرگذار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه
    محسن شاطریان رسول  حیدری سورشجانی ژیلا  ورفی نژاد
    گردشگری به¬عنوان صنعتی پاک و پویا شناخته شده است که در صورت توسعه منافع زیادی از جمله افزایش عدالت اجتماعی و افزایش اشتغال برای جامعه درپی خواهد داشت و در صورت وجود زیرساخت¬های شهری توسعه بیشتری خواهد یافت. رقابت شدید میان شهرها به¬عنوان مقاصد گردشگری، شهرها را ناگزیر ب چکیده کامل
    گردشگری به¬عنوان صنعتی پاک و پویا شناخته شده است که در صورت توسعه منافع زیادی از جمله افزایش عدالت اجتماعی و افزایش اشتغال برای جامعه درپی خواهد داشت و در صورت وجود زیرساخت¬های شهری توسعه بیشتری خواهد یافت. رقابت شدید میان شهرها به¬عنوان مقاصد گردشگری، شهرها را ناگزیر به¬یافتن راهکارهایی جهت متمایز شدن از سایر شهرها و مقاصد گردشگری کرده است. شهر خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه شهر سازی است و نقش اساسی در رشد و توسعه شهر دارد. ظهور و فراگیر شدن ایده¬ی شهرخلاق شاهدی بر این ادعاست و می¬توان گفت که توسعه گردشگری یکی از راه های مطمئن برای رسیدن به شهرهای خلاق است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیرات پتانسیل¬¬های گردشگری در گسترش زیرساخت¬ها و شکل¬گیری شهر خلاق در شهر کرمانشاه می¬باشد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوری داده¬ها پرسشنامه می¬باشد. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهر کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسشنامه تعیین گردیده است که جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روش معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم¬افزار Amos استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که پتانسیل¬های گردشگری در گسترش زیرساخت¬ها و شکل¬گیری گردشگری خلاق و خلاقیت در شهر کرمانشاه مؤثر می¬باشند، زیرا سطح معنی¬داری (p value) برای هر دو مسیر کمتر از 05/0 بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot
    لطفعلی کوزگر کالجی سجاد دارابی
    امروزه از گردشگری به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد.گسترش صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی است که تقریبا بر تمام شاخص های کلان اقتصادی اثر می گذارد. درعصر حاضر با توجه به مقوله جهانی شدن اکثر کشورها و شهرها به دنبال انجام چکیده کامل
    امروزه از گردشگری به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد.گسترش صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی است که تقریبا بر تمام شاخص های کلان اقتصادی اثر می گذارد. درعصر حاضر با توجه به مقوله جهانی شدن اکثر کشورها و شهرها به دنبال انجام برنامه ریزی مناسب جهت بهبود جایگاه رقابتی خود و به دنبال آن افزایش کیفیت زندگی اجتماعی خود می باشند. این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی، استراتژیک Meta-SWOT انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری داده اسنادی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل 25 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل Meta-SWOT استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل در سطح کلان برای توسعه گردشگری استان ایلام ثبات سیاسی می باشد و مهم ترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام در رقابت با رقبای منطقه ای خود تردد زوار عتبات عالیات و همچنین اکو توریسم می باشد از جمله عوامل تاثیر گذار دیگر تقویت و توسعه زیر ساخت ها می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری
    رحيم سرور مجید اکبری بهروز درویش
    ایران با بیش از 4000 سال قدمت، سرزمینی بزرگ با تاریخ و شرایط متنوع جغرافیایی می¬باشد، هر منطقه¬ای از این کشور به علت شرایط اقلیمی، طبیعی و فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد. غذا در پهنه ایران زمین نمادی از زمینه¬های فرهنگی وابسته به چکیده کامل
    ایران با بیش از 4000 سال قدمت، سرزمینی بزرگ با تاریخ و شرایط متنوع جغرافیایی می¬باشد، هر منطقه¬ای از این کشور به علت شرایط اقلیمی، طبیعی و فرهنگی خاصی که دارد توانسته الگوهای متنوعی از تولید غذا را توسعه ببخشد. غذا در پهنه ایران زمین نمادی از زمینه¬های فرهنگی وابسته به جغرافیا در بستر تاریخی می¬باشد. در ایران وقتی صحبت از توریسم غذا می¬کنیم یعنی داریم از یک خلاقیت شکوفا شده صحبت می¬کنیم که دارای اجزای زیادی است مثل: نحوه تولید، عمل¬آوری، ذخیره¬سازی، فرآوری و دستوالعمل تهیه و بالاخره نحوه پذیرایی و سرو غذا و همچنین فرهنگ دارویی وابسته به آن.تنوع غذایی در مناطق مختلف ایران به حدی زیاد است که می¬توان از برند خلاقیت در توریسم غذا صحبت کرد. هدف اصلی این تحقیق تعیین متغیرهای اثربخش در مدل توسعه گردشگری غذا در ایران می¬باشد که برای جمع¬آوری داده¬ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است و بعد با استفاده از يك متدولوژي تحلیلی تحت¬عنوان مدل¬¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط بین متغیرهای توسعه گردشگری غذا تعیین و به¬صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت، با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها بر یکدیگر مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد عامل تهية غذاي سالم و رعايت نكات و اصول بهداشتي در مراحل مختلف تهيه و سرو آن با قدرت نفوذ 9 بیشترین تاثیر در توسعه گردشکری غذا در ایران عمل می¬کند همچنین برگزاری جشنواره¬ها و ترويج مصرف غذاهاي محلي نقش مهمی در خلاقیت این حوزه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل
    دکتر علیرضا  استعلاجی علیرضا هاتفی اردکانی
    گردشگری صنعت رو به رشد سالیان اخیر می باشد که دارای سود و اثرات مثبت اقتصادی بسیاری در این زمینه می باشد. به همین سبب بازاریابی مطلوب در این زمینه و جذب مخاطب از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر نیاز است این بازاریابی از طریق فن چکیده کامل
    گردشگری صنعت رو به رشد سالیان اخیر می باشد که دارای سود و اثرات مثبت اقتصادی بسیاری در این زمینه می باشد. به همین سبب بازاریابی مطلوب در این زمینه و جذب مخاطب از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر نیاز است این بازاریابی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت بپذیرد و شناسایی مقوله های موجود در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . بر همین اساس این تحقیق با هدف ارزیابی مولفه های اساسی آی سی تی در بازاریابی گردشگری با استفاده از معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل شکل گرفت و نمونه تحقیق 385 نفر از افراد متخصص، کارشناس و صاحب نظر اردبیلی در حیطه مورد بررسی بودند که به شیوه در دسترس هدفمند پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را تکمیل نمودند نتایج نشان داد 4 مولفه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری؛ زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات؛ مدیریت دانش و تخصص و نو آوری و تنوع بکارگیری فناوری اطلاعات عوامل اصلی در تبیین بازاریابی گردشگری برمبنای ICT می باشند. در بین مولفه های شناسایی شده مقوله زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین اثر مستقیم و نیز نو آوری و تنوع بیشترین اثر غیر مستقیم را دارد و در مجموعه مولفه های شناسایی شده توان تبیین بخش زیادی از متغیر بازاریابی گردشگری را دارا می باشند. بر مبنای نتایج بدست آمده مدل طراحی شده ابزاری کارآمد در شناسایی و ارزیابی اثرات مولفه های بازاریابی گردشگری بر مبنای ICT می باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه: شهرستان شوشتر
    سعید امان پور سعید  ملکی محسن احدنژاد روشتی سمیرا مرادی مفرد
    توسعة گردشگري در نواحي شهری از مؤلفه¬هاي گوناگوني تأثير مي¬پذيرد كه از جمله مي¬توان به كيفيت محيطي اين نواحي كه در رضايتمندي ساكنان محلي و گردشگران مؤثر است، اشاره كرد. بنابراین بررسی شاخص¬های کیفیت محیطی مقاصد گردشگری می¬تواند توان¬ها، نیازها و ضعف¬های موجود در این م چکیده کامل
    توسعة گردشگري در نواحي شهری از مؤلفه¬هاي گوناگوني تأثير مي¬پذيرد كه از جمله مي¬توان به كيفيت محيطي اين نواحي كه در رضايتمندي ساكنان محلي و گردشگران مؤثر است، اشاره كرد. بنابراین بررسی شاخص¬های کیفیت محیطی مقاصد گردشگری می¬تواند توان¬ها، نیازها و ضعف¬های موجود در این محیط¬ها را بر اساس میزان رضایتمندی یا آزردگی از محیط شهرها را مشخص نماید و متضمن پایداری این محلات گردد زیرا گردشگران با توجه به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات¬فراغت توام با لذت می¬باشند. برای این منظور، عمدتاً بدنبال یافتن مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان نقش کیفیت محیطی مقاصد گردشگری شهرستان شوشتر می¬باشد. از نظر هدف نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی است. به¬منظور گردآوري داده¬هاي موردنياز از دو روش اسنادي و ميداني (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. همچنین ابزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از روش¬های آماری توصیفی و استنباطی در محیط Excell و استفاده از نرم¬افزار Spss می¬باشد. جامعه آماری پژوهش دو گروه گردشگران و خانوارهای شهری شوشتر می¬باشد. نتایج آزمون T تک نمونه¬ای نشان می¬دهد که برخی از شاخص¬های کیفیت محیط شهرستان شوشتر از دیدگاه هر دو جامعه نمونه پژوهش بالاتر از حد متوسط بوده و در این میان بیشترین میانگین متعلق به کیفیت عملکردی-ساختاری(562/3)، کیفیت زیست¬محیطی(281/3)، جاذبه¬های گردشگری (191/3) و امنیت و آسایش (114/3) بوده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که بیشترین همبستگی و رابطه مثبت و معنادار بین شاخص توسعه پایدار و کیفیت عملکردی ـ ساختاری با ضریب 537/0 و با سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. علاوه بر این آزمون فریدمن نشان داد، پایین بودن سطح ابعاد کیفیت محیطی منطقه مورد مطالعه به میزان کمتر از حد متوسط در ابعاد، جاذبه¬های گردشگری، امنیت آسایش، محیط اجتماعی و بصری و بالاتر از حد متوسط در بعد کیفیت عملکردی ـ ساختاری وکیفیت زیست¬محیطی می¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - نقش گردشگری در اشتغال¬زایی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان فیروزکوه)
    رضا سير سعید احمدیان حمید  جعفری کتایون  علیزاده
    امروزه با توجه به تغییر دیدگاهها به¬مقوله گردشگری به¬خصوص گردشگری روستایی، توجه به ابعاد اقتصادی گردشگری بیش¬ازپیش افزایش پیدا کرده¬است. رشد خودجوش گردشگری در مناطق روستایی، طی سال¬های اخیر، تاثیرات زیادی بر اقتصاد جوامع روستایی داشته است. نوشتار حاضر، به¬دنبال بررسی چکیده کامل
    امروزه با توجه به تغییر دیدگاهها به¬مقوله گردشگری به¬خصوص گردشگری روستایی، توجه به ابعاد اقتصادی گردشگری بیش¬ازپیش افزایش پیدا کرده¬است. رشد خودجوش گردشگری در مناطق روستایی، طی سال¬های اخیر، تاثیرات زیادی بر اقتصاد جوامع روستایی داشته است. نوشتار حاضر، به¬دنبال بررسی نقش گردشگری در اشتغال روستاهای شهرستان فیروزکوه است. به¬منظور تدقیق مساله مورد پژوهش هشت روستا از روستاهای این شهرستان به¬صورت هدفمند انتخاب شده¬اند. به¬منظور گردآوری اطلاعات از روش¬های اسنادی و میدانی استفاده شد و لذا، پس از تدوین چارچوب نظری پژوهش عملیات میدانی از طریق تکمیل پرسش¬نامه جامعه محلی و کارشناسان انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزار SPSS و انجام آزمون t، آزمون لونANOVA و والش به مقایسه متغیرهای پژوهش، در تمامی روستاهای مورد بررسی پرداخته شده است. محاسبه پایایی ابزار اندازه¬گیری از روش آلفای کرونباخ بوده و ضریب پایایی 0.9 به¬دست آمده¬است. روایی پرسشنامه¬ها نیز براساس مطالعات قبلی و نظر کارشناسان موردتایید است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد گردشگری در روستاهای جلیزجند، بادرود، خمده و مزداران می¬تواند بر افزایش اشتغال در روستا نقش موثری داشته باشد و در روستاهای هرانده، لزور، طارس و سیمیندشت گردشگری بر افزایش اشتغال نقش موثری نداشته¬است، همچنین بیشترین اشتغالزایی در روستای خمده و کمترین اشتغالزایی مربوط به روستای سیمیندشت می¬باشد، در روستای خمده که بیشترین اشتغالزایی را داشته است، اشتغالزایی در زمینه عرضه و فروش محصولات زراعی و باغی، اجاره منزل، ویلا و یا سوئیت، خدمات¬رسانی به گردشگران، عرضه و فروش محصولات دامی و در نهایت، فروش صنایع دستی بوده است. به¬علاوه بیش از 60 درصد از پاسخ¬دهندگان اظهار داشتند مشاغل ایجاد شده توسط اهالی بومی اداره می-شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی (نوع مقاله : پژوهشی)
    هاجر مزیدی رحمت اله منشی زاده فرهاد عزیزپور بيژن  رحماني
    گردشگری روستایی نیز جزئی از گردشگری محسوب می شود که در یك اقتصاد پیرامونی قرار گرفته که نه تنها باعث توسعه مناطق روستایی و محلی نشده، بلکه سبب ایجاد عدم تعادل های محیطی وفضایی نیز در این مناطق گردیده و در نتیجه منافع بسیار اندکی از این فعالیت اقتصادی عاید روستائیان گشته چکیده کامل
    گردشگری روستایی نیز جزئی از گردشگری محسوب می شود که در یك اقتصاد پیرامونی قرار گرفته که نه تنها باعث توسعه مناطق روستایی و محلی نشده، بلکه سبب ایجاد عدم تعادل های محیطی وفضایی نیز در این مناطق گردیده و در نتیجه منافع بسیار اندکی از این فعالیت اقتصادی عاید روستائیان گشته و عمده منافع و هزینه های آن به مادر شهرها و شهرهای بزرگ جهان سوم و در نهایت به شرکت های فراملیتی و بزرگ بر می گردد(Holland at all,.2003).دراین راستاتوجه به امربرنامه ریزی فضایی ضرورت پیدامی کند. این نوع برنامه ریزی به طورخاص به عنوان رویکردی تاثیرگذاردرهدایت سازمان یابی فضایی گردشگری است که باید موردتوجه قرارگیرد. پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، برای گردآوريِ اطلاعات به شیوه ي اسنادي و میدانی عمل شده است. جامعه آماري موردمطالعه،شامل 20 مقصدگردشگري روستایی درناحیه محمدآباد- زرین گل واقع در شهرستان علی آبادکتول بوده است، برای وزن دهی معیارهاازروش(AHP)، براي امتیاز نهایی و رتبه بندي مقصدها از روش پرومتی و براي سطح بندي مقصدهاي گردشگري از روش تحلیل خوشه اي استفاده شده است؛همچنین برای تعیین حوزه عملکردی مقصدهای گردشگری روستایی ازنقطه شکست درمحیط نرم افزار(GIS) استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دادکه عدم تناسب در توزیع سطوح مقصدهاي گردشگري روستایی درمحدودموردمطالعه،یکی از چالش هاي مهم سازمان فضایی توسعه گردشگري این ناحیه به شمار می آید. نتایج تحقیق بازگو کننده این است که عدم توجه نظام برنامه ریزی نسبت به پراکنش مقصدهای گردشگری درچارچوب سازمان فضایی مناسب،سبب بروزنابرابری ونهایتا تضعیف جایگاه مقصدهای گردشگری ناحیه مورد مطالعه نسبت به سایرمقاصد گردشگری درنواحی دیگرمی شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ارزیابی و اولویت بندی پتانسیل های زمین گردشگری ژئوسایت ها (مطالعه موردی الموت قزوین )با رویکرد حفاظت و گردشگری پایدار (نوع مقاله : پژوهشی)
    محمد طاهرخانی سمیه  جهان تیغ مند محمدرضا سلیمی سبحان
    ژئوریسم از جمله شاخه های علوم زمین است،که امروزه بیانگر روش های نوین برای تبیین و تحلیل علوم زمین و شناخت جاذبه های طبیعی در هر منطقه محسوب می شود. که علاوه بر ایفای نقش آموزشی و علمی، سبب رشد و توسعه گردشگری در یک منطقه می شود. ژئوسایت ها در بردارنده ارزش های علمی، حف چکیده کامل
    ژئوریسم از جمله شاخه های علوم زمین است،که امروزه بیانگر روش های نوین برای تبیین و تحلیل علوم زمین و شناخت جاذبه های طبیعی در هر منطقه محسوب می شود. که علاوه بر ایفای نقش آموزشی و علمی، سبب رشد و توسعه گردشگری در یک منطقه می شود. ژئوسایت ها در بردارنده ارزش های علمی، حفاظتی و گردشگری هستند که در کنار هم ژئوتوریسم را شکل می دهند. ارزیابی ژئوسایت ها و اولویت بندی آنها از منظر توان های گردشگری، می تواند در ترویج حفاظت علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار، بسیار موثر باشد. منطقه الموت در شمال شرقی استان قزوین واقع شده است. در کنار توان های میراث زمین، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز یک مقصد مهم در کشور به شمار می رود. در این پژوهش که با هدف ارائه پتانسیل گردشگری منطقه الموت به بازار گردشگری انجام گرفته است، برای این منظور، ده ژئوسایت منطقه شامل الموت، معلم کلایه، دره اندج، صخره های اندج، قلل سیرکی دینه رود، قلل آتان-کوچنان، دریاچه اوان، دره گرمارود، آبشار پیچ بن و دره آتان انتخاب، و از طریق سه روش ارزیابی GAM، کوبالیکوا و کرچنر(2016) و روش پارک های ملی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ترکیبی سه روش نشان می دهد که ژئوسایت های اوان، الموت و معلم کلایه دارای مطلوب ترین شرایط بوده که می توان آنها را به عنوان کالای گردشگری به بازار عرضه کرد و در مقابل سه ژئوسایت قلل سیرکی اوانک – دینه رود و کوچنان- اتان و همچنین دره آتان در شرایط نامطلوبی قرار دارند و ضرورت برنامه ریزی در جهت مدیریت این ژئوسایت ها ضروری به نظر می رسد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست (نمونه مطالعاتی: طاق بستان کرمانشاه) (نوع مقاله : پژوهشی)
    سمانه جلیلی صدر آباد ابراهیم نظری
    گردشگری در بین بخش های خدماتی از نظر آثار اقتصادی که برای مقاصد دارد، مهم ترین بخش محسوب می شود.همراه با رقابت بی امان در بین مکانها (مقصدهای گردشگری)، جذب گردشگران و تداوم بخشیدن به آن از اهمیت فراوانی برای فعالان دولتی و غیردولتی در زمینه ی گردشگری برخوردار است. پژوهش چکیده کامل
    گردشگری در بین بخش های خدماتی از نظر آثار اقتصادی که برای مقاصد دارد، مهم ترین بخش محسوب می شود.همراه با رقابت بی امان در بین مکانها (مقصدهای گردشگری)، جذب گردشگران و تداوم بخشیدن به آن از اهمیت فراوانی برای فعالان دولتی و غیردولتی در زمینه ی گردشگری برخوردار است. پژوهشگر در این مقاله به دنبال بررسی اثر رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران طرفدار محیط زیست می باشد. رضایت مندی طبق نظر خبرگان ابعاد متعددی دارد که در این تحقیق 5 شاخص لذت بخشی، تحقق نیازها، اطمینان و اعتماد، مراجعه مجدد و انتخاب عاقلانه مورد بررسی قرار گرفته اند این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته کیفی - کمی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد(مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. نمونه آماری بخش کیفی شامل21 نفر از اساتید حوزه گردشگری و 9 نفر از خبرگان و مدیران سازمان میراث فرهنگی و شهرسازی تشکیل داده اند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که به مدت یکسال از طاق بستان کرمانشاه دیدن کردند و در نهایت طبق جدول کرجس و مورگان 381 نفر انتخاب شده است. نتایج تحلیل آموس تمام فرضیات تحقیق را تایید کرد و نشان داد که رضایتمندی روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مثبت و معنی داری دارد و ضریب اثر آن 83/. می باشد با توجه به اینکه این ضریب مثبت است اثر آن به صورت مستقیم است به عبارتی با تغییر یک واحد (افزایش) رضایت به میزان 86/0 درصد نیت رفتاری افزایش می یابد. بنابراین رضایمتمندی بر روی نیت رفتاری گردشگران تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تحلیلی بر ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد
    علی موحد علی  شماعی فرزانه  ساسان پور منصور ارجمندی
    مفهوم ظرفیت یک ابزار مهم در جهت تحقق گردشگری پایدار در چهارچوب توسعه پایدار می‌باشد. عدم توجه به مقوله ظرفیت در صنعت گردشگری موجب بروز تخریب‌های غیر قابل جبران بر محیط زیست و مناطق گردشگری طبیعی و همچنین عدم رضایتمندی بازدیدکنندگان و مردم بومی منطقه گردشگری می‌شود. مهم‌ چکیده کامل
    مفهوم ظرفیت یک ابزار مهم در جهت تحقق گردشگری پایدار در چهارچوب توسعه پایدار می‌باشد. عدم توجه به مقوله ظرفیت در صنعت گردشگری موجب بروز تخریب‌های غیر قابل جبران بر محیط زیست و مناطق گردشگری طبیعی و همچنین عدم رضایتمندی بازدیدکنندگان و مردم بومی منطقه گردشگری می‌شود. مهم‌ترین مرحله برنامه‌ریزی و گسترش گردشگری در سطح یک منطقه خاص، تحلیل ظرفیت‌های موجود در آن است. چراکه عدم توجه به ظرفیت‌ها با طرح‌ریزی نادرست و عدم توجه به توان اکولوژیکی منطقه، عدم تعادل بین حجم و نوع فعالیت‌های تفرجگاهی، عدم توجه به ظرفیت برد منطقه، عدم توجه به امکانات و عوامل زیربنایی (نوع و کمیت) لازم برای توسعه فیزیکی و عدم توجه به ماهیت فصلی تفرج و نوسانات در طول سال می‌تواند به‌عنوان یک عامل تهدید کننده محیط‌زیست تلقی شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و تحلیل ظرفیت‌های گردشگری شهر یزد می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی می‌باشد. اطلاعات تحقیق به وسیله پرسشنامه از 400 نفر از گردشگران و شهروندان و همچنین 30 نفر کارشناس (به عنوان حجم نمونه) تکمیل و سپس به وسیله آزمون T، روش دلفی و آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد می‌توان با اتکاء به ظرفیت‌های بالای گردشگری شهر یزد در سه سطح فردی، محیطی و سازمانی و جذب نیروهای متخصص در زمینه گردشگری، بهره گیری از پتانسیل‌های بافت قدیم این شهر، و با شناسایی محورهای گردشگری پایدار، و برگزاری جشنواره‌های متنوع در جهت رونق اقتصادی و مانند آن بسیاری از نقصانهای کنونی در پاسخگویی به نیازهای گردشگران را برطرف نمود و فضای گردشگری پایدار شهری یزد را توسعه داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - پارامترهای اساسی انتخاب محل پارک‌های جنگلی شهری براساس مولفه‌های توسعه پایدار
    مهناز بیگی مهرداد خانمحمدی سیدمحمود هاشمی
    تعیین کاربری های مناسب به منظور استفاده بهینه از سرزمین گامی موثر در استراتژی توسعه پایدار است. بر این اساس در این مطالعه معرفی معیارهای جهانی انتخاب محل جغرافیایی پارک های جنگلی برای کاربری اکوتوریسم مورد بررسی قرار گرفت. به علت فقدان برنامه ریزی جامع در سطح کشور، کار چکیده کامل
    تعیین کاربری های مناسب به منظور استفاده بهینه از سرزمین گامی موثر در استراتژی توسعه پایدار است. بر این اساس در این مطالعه معرفی معیارهای جهانی انتخاب محل جغرافیایی پارک های جنگلی برای کاربری اکوتوریسم مورد بررسی قرار گرفت. به علت فقدان برنامه ریزی جامع در سطح کشور، کاربری های خدمات شهری از جمله پار ک های جنگلی شهری با مشکلاتی مانند توزیع و مکان گزینی نامناسب و عدم پیش بینی چنین فضاهایی در سطح شهر ها مواجه هستند. با توجه به این مسئله نیاز به احداث فضاهای سبز شهری از جمله پارک های جنگلی شهری با مطالعات دقیق و روش های اصولی در شهر ها ضرورت می یابد. اهمیت مکان گزینی صحیح و انتخاب محل مناسب به عنوان مرحله تعیین کننده ی هزینه های احداث و برنامه ریزی های اقتصادی پروژه ها، آن را مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار داده است که نتیجه ی آن استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری برای مکان یابی است مکان یابی و جانمایی احداث پارک های جنگلی از لحاظ عملکردی دارای اهمیت بسیاری است. زیرا هیچ توسعه ای بدون برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی منجر به توسعه پایدار نخواهد گردید. در این مقاله پس از بیان تعاریف مقدماتی پارک جنگلی شهری، معیارها و استانداردهای مورد استفاده در سطح جهانی در مکان گزینی پارک های جنگلی شهری مورد بحث قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش بررسی معیارهای مکان یابی پارک های جنگلی شهری می باشد . نتایج حاصل به اهمیت معیارهای کاربری اراضی، دسترسی ، توپوگرافی، چشم انداز، نزدیکی به منابع آبی، پوشش گیاهی و... اشاره دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - شناسایی کاربردهای اینترنت‌اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد و جاذبه‌های گردشگری: یک مرور سیستماتیک
    خدیجه کاوه مریم نکوئی زاده مسلم  علیمحمدلو
    با توجه به این‌که گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در عصر حاضر است، استفاده از فناوری‌های هوشمند برای رفع نیازهای رشد و توسعه این صنعت امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. از طرفی، امروزه کشورها برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، به دنبال انجام سرمایه‌گذاری‌های مناسب در گ چکیده کامل
    با توجه به این‌که گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در عصر حاضر است، استفاده از فناوری‌های هوشمند برای رفع نیازهای رشد و توسعه این صنعت امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. از طرفی، امروزه کشورها برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، به دنبال انجام سرمایه‌گذاری‌های مناسب در گردشگری خود هستند. اینترنت‌اشیاء یک فناوری مدرن و هوشمند است که با ورود به گردشگری، منجر به تحول و ارتقاء این صنعت شده است. کشورهای بسیاری به سمت استفاده از این فناوری مدرن و هوشمند در شهرها و مقصدهای گردشگری خود حرکت کرده‌اند و توانسته‌اند نتایج خوبی را از آن با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این زمینه، انجام داده‌اند، بدست آورند. در این راستا، مطالعه حاضر، با هدف شناسایی کاربردهای اینترنت‌اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد و جاذبه‌های گردشگری، انجام گرفته است. در این مقاله، برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش‌های مرور نظام‌مند ادبیات و همچنین مصاحبه باز با خبرگان، استفاده شده است. یافته‌های بدست‌آمده می‌تواند به ایجاد آگاهی فعالان گردشگری منجر شده که هم با این فناوری مدرن و هوشمند آشنا شده و همچنین زمینه لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پیاده‌سازی این فناوری در گردشگری کشور مهیا کنند و نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و مناسبی برای تحقق این امر فراهم آورند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با تاکید بر صنعت گردشگری
    حامد  خاتمی نژاد محمد علی نسیمی بهزاد فرخ سرشت
    از دلایل اصلی سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی بوده است. لازمه رسیدن به مزیت های رقابتی و ورود به کسب و کارهای امروزی در حوزه های متنوع فناوری اطلاعات، تجاری سازی است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کاره چکیده کامل
    از دلایل اصلی سرعت پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی بوده است. لازمه رسیدن به مزیت های رقابتی و ورود به کسب و کارهای امروزی در حوزه های متنوع فناوری اطلاعات، تجاری سازی است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی و برمبنای روش داده بنیاد با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصین حوزه تجاری سازی فناوری اطلاعات استفاده شده است. حجم نمونه با روش نمونه گیری قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد تجاری سازی فناوری اطلاعات در کسب و کارهای آنلاین با 10 مولفه شامل (عوامل اقتصادی، مباحث حقوقی و قانونی، ساختار، عوامل مرتبط با بازاریابی، عوامل مدیریتی، عوامل موثر بر کسب و کار، مسائل سیاسی، پیش نیاز فرهنگی، محیط کسب و کار، مدیریت فناوری) تبیین شد. پیشنهاد می شود جهت دستیابی به تجاری سازی موفق در کسب و کار های گردشگری آنلاین شاخص های زیرساخت به طور مداوم پیگیری شود. حمایت هاي فرهنگی از فعالیت های تجاری سازی سازمان، تغییر و ترغیب نگرش هاي مصرف کنندگان و ایجاد نگرش مثبت به حوزه فناوری اطلاعات در اولویت قرار گیرد. با توجه به کمبود انجام پژوهش در زمینه تجاری سازی محصولات دانش بنیان، پیشنهاد می گردد مدل تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر فناوری اطلاعات مورد مطالعه قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - ارائه مدل هوش تجاری ابری درکسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری با رویکرد فراترکیب و مدلسازی ساختاری-تفسیری
    فاطمه حمیدی نوا عبدالحمید ابراهیمی روح اله سمیعی حسین دیده خانی
    کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری نسبت به کسب و کارهای بزرگتر در این صنعت پاسخگوتر هستند و در صورت استفاده از سیستم هوش تجاری می توانند از رقابت بالایی برخوردار شوند. استفاده از هوش تجاری در مشاغل منجر به تصمیم گیری بهتر در نتیجه بهبود فرآیندهای مدیریت داده شده است و چکیده کامل
    کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری نسبت به کسب و کارهای بزرگتر در این صنعت پاسخگوتر هستند و در صورت استفاده از سیستم هوش تجاری می توانند از رقابت بالایی برخوردار شوند. استفاده از هوش تجاری در مشاغل منجر به تصمیم گیری بهتر در نتیجه بهبود فرآیندهای مدیریت داده شده است و بستر ابر برای اجرای هوش تجاری هزینه های نگهداری و اجرا را برای این کسب و کارها کاهش میدهد. این مقاله با هدف مدلسازی هوش تجاری ابری در صنایع کوچک و متوسط گردشگری انجام گرفته است.استقرار سیستم هوش تجاری در ابر هزینه های و سرعت زمان نصب و نگهداری این تکنولوژی را را به نحو چشمگیری کاهش میدهند. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان باتجربه هوش تجاری است. برای نمونه‌گیری از روش گلوله‌برفی استفاده شده است. فرایند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت 19 نفر از خبرگان و ارائه دهندگان هوش تجاری ابری و پردازش ابری در این مطالعه شرکت کردند. در این مقاله برای شناسایی عوامل زیربنایی هوش تجاری از روش فراترکیب استفاده شده است. شاخص‌های نهایی، تعداد 6 عامل اصلی، 27عامل فرعی و تعداد 34 شناسه حاصل گردید برای اعتبارسنجی عوامل از روش دلفی فازی استفاده شده است. در نهایت نیز با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارائه مدل هوش تجاری ابری پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای MatLab و MicMac انجام شده است.تحقیق ما نشان داده است دو عامل اصلی "محرکها" و "مشخصه های کسب و کار" بالاترین قدرت نفوذ را بر بقیه متغیرها دارند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم
    شیرین اربابیان
    امروزه گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان و یکی از شاخص¬های مهم تجارت خدمات است و بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده است. از این رو ارزیابی عوامل مؤثر بر آن بویژه زیرساخت¬های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی عوامل مؤثر بر چکیده کامل
    امروزه گردشگری سومین صنعت بزرگ جهان و یکی از شاخص¬های مهم تجارت خدمات است و بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده است. از این رو ارزیابی عوامل مؤثر بر آن بویژه زیرساخت¬های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. بنابراین در این مطالعه به ارزیابی عوامل مؤثر بر گردشگری از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نوسان¬های نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف¬کننده، اختلاف دما و زیرساخت¬های اقتصادی (تعداد کاربران اینترنت) در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم با استفاده از روش میان گروهی پویا طی سال¬های 2015-1995 پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای نرخ ارز و کاربران اینترنت بر گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت است و متغیر نوسان نرخ ارز نیز در کوتاه¬مدت و بلندمدت دارای اثر منفی است، بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که سیاست یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از نوسان¬های نرخ ارز به بهبود تقاضای گردشگری کمک می¬کند. همچنین با سیاست¬گذاری در جهت تقویت زیرساخت¬ها از جمله دسترسی آسان¬تر به اینترنت و در نتیجه افزایش تعداد کاربران اینترنت نیز منجر به رشد گردشگری می¬شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک META SWOT
    سعید  کامیابی
    امروزه از صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامريي و صنعت بدون دود یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. همچنين صنعت جهانگردي جداي از كسب درآمد ارزي و ايجاد فرصتهاي شغلي مي تواند موجب تحولاتي براي توسعه ساير بخش ها نظير كشاورزي ، صنعت و تأمين زير ساخ چکیده کامل
    امروزه از صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامريي و صنعت بدون دود یاد می شود، که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. همچنين صنعت جهانگردي جداي از كسب درآمد ارزي و ايجاد فرصتهاي شغلي مي تواند موجب تحولاتي براي توسعه ساير بخش ها نظير كشاورزي ، صنعت و تأمين زير ساخت ها گردد.این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در استان سمنان با استفاده از مدل برنامه ریزی راهبردی، استراتژیک متا سوات انجام شده است. و از آنجا كه محور اصلي توسعه استان سمنان در سند بالادستي، گردشگري تعريف شده، بسيار اهميت و ضرورت دارد. روش این پژوهش توصیفی –تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری داده اسنادی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن شامل 25 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل متا سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل در سطح کلان برای توسعه گردشگری استان سمنان جذب گردشگر خارجي می باشد و مهم ترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری در استان سمنان در رقابت با رقبای منطقه ای خود، تبديل معبر به مقصد و همچنین تقويت نهادهاي زنجيره اکوتوریسم و همسو نمودن دستگاهاي اجرايي و مشارکت مردم در اين زمينه می باشد از جمله عوامل تاثیر گذار دیگر تقویت و توسعه زیر ساخت ها و ايجاد رويدادهاي گردشگري با توجه به ظرفيت شهرها و روستاهاي استان سمنان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - ارائه راهبردهایی برای توسعه بومگردی با تاکید بر محیط زیست در کرانه های جنوب غربی دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)
    مهدی  حسام
    اهمیت حفظ محیط زیست و بهره مندی جوامع میزبان از مزایای اقتصادی گردشگری، باعث شده است تا ایده بومگردی مورد توجه صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در سواحل دریای خزر و بخصوص استان گیلان به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری کشور، د چکیده کامل
    اهمیت حفظ محیط زیست و بهره مندی جوامع میزبان از مزایای اقتصادی گردشگری، باعث شده است تا ایده بومگردی مورد توجه صاحبنظران و برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در سواحل دریای خزر و بخصوص استان گیلان به عنوان یکی از مقصدهای اصلی گردشگری کشور، در این مقاله سعی شده است راهبردهایی را برای توسعه بومگردی با تاکید بر محیط زیست ارائه شود. مطالعه ¬حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است ¬¬که به ¬روش پیمایشی انجام¬گرفته است. جمع آوری داده های مورد نیاز به سیله مطالعات کتابخانه¬ای و میدانی انجام شده است. ابزار گردآوری داده¬ در بخش میدانی، پرسشنامه¬ بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه راهبرد توسعه بومگردی در منطقه موردمطالعه از روش تحليلي SWOT استفاده شد. با توجه به تقسیم‌بندی کلی استان گیلان در سه ناحیه ساحلی، کوهستانی و جلگه ای، سعی شده است، بعد محیط زیستی توسعه بومگردی در نواحی جغرافیایی متفاوت استان مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای محیط زیستی بومگردی به صورت عمومی و همچنین به صورت اختصاصی در ناحیه ساحلی، جلگه ای و کوهستانی مورد اشاره قرار گرفت و سپس به صورت مجزا برای کل استان و هر ناحیه راهبردهایی ارائه گردید و سپس در نهایت راهبردها اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد که آموزش جوامع محلی و گردشگران برای حفاظت از محیط‌زیست مهمترین راهبرد عمومی برای رسیدن به توسعه بومگردی در استان گیلان می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار
    علی اکبر شایان یگانه
    در فعالیت¬های گردشگری مانند همه فعالیت¬های تجاری دیگر باید راهبرد گردشگری طراحی شود تا بتوان در جهت توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. از مهم¬ترین مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی در توسعه گردشگری مدل سنتی SWOT است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی واقع است که چکیده کامل
    در فعالیت¬های گردشگری مانند همه فعالیت¬های تجاری دیگر باید راهبرد گردشگری طراحی شود تا بتوان در جهت توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. از مهم¬ترین مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی در توسعه گردشگری مدل سنتی SWOT است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی واقع است که به لحاظ طبیعی می تواند قابلیت گردشگری داشته باشد. در اين مقاله بر اساس تکنیک تحليلي SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و همچنين فرصت¬ها و تهديدهاي موجود (عوامل خارجی) در راه توسعه اکوتوریسم بررسي و پس از طرح پرسشنامه به وزن¬دهی و اولویت¬بندی هریک از این عوامل پرداخته شده است و در نهایت نتیجه-گیری شده و پیشنهاداتی جهت معرفی و توسعه اکوتوریسم منطقه ارائه شده است تا بتواند گامي كوچك در رفع مشكلات و تنگناهاي توسعه گردشگري اين منطقه بردارد. با توجه به تکنیک یاد¬شده بهره¬گيري از وضعيت ممتاز منطقه به عنوان یک جاذبه و چشم¬انداز اکوتوریسمی، ايجاد بستري مناسب براي سرمايه¬گذاري بخش خصوصي در فعاليت¬هاي اکوتوریسمی منطقه، تبليغات جهت معرفی پدیده¬های اکوتوریسمی منطقه و بازاريابي و تنوع در ارائه خدمات گردشگري براي جذب گردشگران و تبديل منطقه به قطب طبیعت¬گردی فعال در منطقه، لازم و ضروري مي¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار
    علی اکبر شایان یگانه
    در فعالیت¬های گردشگری مانند همه فعالیت¬های تجاری دیگر باید راهبرد گردشگری طراحی شود تا بتوان در جهت توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. از مهم¬ترین مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی در توسعه گردشگری مدل سنتی SWOT است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی واقع است که چکیده کامل
    در فعالیت¬های گردشگری مانند همه فعالیت¬های تجاری دیگر باید راهبرد گردشگری طراحی شود تا بتوان در جهت توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. از مهم¬ترین مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی در توسعه گردشگری مدل سنتی SWOT است. منطقه مورد مطالعه در شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی واقع است که به لحاظ طبیعی می تواند قابلیت گردشگری داشته باشد. در اين مقاله بر اساس تکنیک تحليلي SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و همچنين فرصت¬ها و تهديدهاي موجود (عوامل خارجی) در راه توسعه اکوتوریسم بررسي و پس از طرح پرسشنامه به وزن¬دهی و اولویت¬بندی هریک از این عوامل پرداخته شده است و در نهایت نتیجه-گیری شده و پیشنهاداتی جهت معرفی و توسعه اکوتوریسم منطقه ارائه شده است تا بتواند گامي كوچك در رفع مشكلات و تنگناهاي توسعه گردشگري اين منطقه بردارد. با توجه به تکنیک یاد¬شده بهره¬گيري از وضعيت ممتاز منطقه به عنوان یک جاذبه و چشم¬انداز اکوتوریسمی، ايجاد بستري مناسب براي سرمايه¬گذاري بخش خصوصي در فعاليت¬هاي اکوتوریسمی منطقه، تبليغات جهت معرفی پدیده¬های اکوتوریسمی منطقه و بازاريابي و تنوع در ارائه خدمات گردشگري براي جذب گردشگران و تبديل منطقه به قطب طبیعت¬گردی فعال در منطقه، لازم و ضروري مي¬باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)
    یزدان شیرمحمدی رمضان   غلامی اواتی مریم محمدی مقدم
    امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده چکیده کامل
    امروزه شبکه‌های اجتماعی به عنوان فرصتی برای سازمان‌ها و مقاصد گردشگری بوده و با توجه به اهمیت وفاداری مشتری، سازمان‌ها همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی براي دستیابی به این‌گونه مشتریان هستند. از جمله؛ تعاملات مشتري با مشتري از اهمیت بسیاري نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عده‌ای معتقدند که تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های ایجاد وفاداري به سازمان است. پژوهش حاضر نیز به دنبال ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران اروپایی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1398 هستند که با روش نمونه‌گیری ساده و از طریق فرمول کوکران تعداد آن‌ها 370 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که لذت درک مقصد گردشگری، احساس سودمندی، هیجان درک شده مقصد گردشگری، جذابیت مقصد گردشگری و زیبایی‌شناختی تبلیغات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی بر بازدید از مقصد گردشگری به واسطه تبلیغات دهان‌ به ‌دهان الکترونیکی، شباهت درک شده گردشگر با مقصد گردشگری، تعامل با مقصد گردشگری، وفاداری نگرشی و وفاداری کنشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - عوامل مؤثر در ارتقاء کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر حفظ محیط زیست
    سیده محدثه  حاتمی شاه خالی
    می توان گفت مانند دیگر فعالیت های خودجوش بشر، کارآفرینی که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مسیر توسعه و ارتقاء سطح کارآفرینی عوامل اثرگذاری نقش دارند ضمن اینکه در مقابل این عوامل موانع و چالش هایی نیز پیش روی کارآفرینان وجود دا چکیده کامل
    می توان گفت مانند دیگر فعالیت های خودجوش بشر، کارآفرینی که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مسیر توسعه و ارتقاء سطح کارآفرینی عوامل اثرگذاری نقش دارند ضمن اینکه در مقابل این عوامل موانع و چالش هایی نیز پیش روی کارآفرینان وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی این عوامل و مطالعه عناصر اثرگذار می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و می توان از نتایج تحقیق در مناطق دیگر نیز بهره برد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی_ تحلیلی می باشد. در این پژوهش جهت استخراج داده های پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تک نمونه ای استفاده شده است. پژوهش حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری بین عوامل نهادی و سازمانی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی و ارتقاء سطح کارآفرینی در روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش چابکسر شهرستان رودسر
    صابره  صلاح کار
    برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی نوعی رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ بالا بردن سطح تولید در اقتصاد است. در حالیکه صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های اقتصادی وابستگی دوسویه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآ چکیده کامل
    برای کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی نوعی رانت اقتصادی تلقی می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ بالا بردن سطح تولید در اقتصاد است. در حالیکه صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های اقتصادی وابستگی دوسویه دارد و رونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تأثیر بسزایی می گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری در افزایش درآمد روستاهای مورد مطالعه می باشد که به شیوه پیمایشی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق ساکنان 7روستای منتخب گردشگرپذیر از دو بخش سیاهکلرود و اوشیان بخش چابکسر شهرستان رودسر می باشند که براساس فرمول کوکران 331نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفته است. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است که روایی آن از سوی متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94% به تأیید رسیده است نتایج به دست آمده از آزمون علامت و فریدمن، افزایش درآمد روستاییان با میانگین 79/3 و انحراف معیار 51/0 را تبیین نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مناطق روستایی گیلان
    فرهاد جوان نازنین نعیم آبادی
    صنعت گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم یکی از پربازده¬ترین صنایع در کشور¬های مختلف بوده و نقش بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می¬کند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر مقاصد گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشور چکیده کامل
    صنعت گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم یکی از پربازده¬ترین صنایع در کشور¬های مختلف بوده و نقش بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می¬کند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر مقاصد گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشور ایران و روستا¬های آن ایفا می¬کند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی واکاوی عوامل موثر بر توسعه تقاضای گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مناطق روستایی گیلان پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی و هدف پژوهش نیز کاربردی می¬باشد، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل FARAS استفاده شد. نتایج مدل تحلیل اکتشافی نشان داد، در عامل کالبدی، زیرمعیار (وجود چشم¬اندازهای زیبا و منحصر به فرد ) بیشترین درصد اثر و معیار (مناسب بودن تجهیزات تفریحی و ورزشی) کمترین میزان اثر را داشته، در عامل اقتصادی، زیرمعیار (ارزان بودن سفر به روستاهای گیلان) بیشترین میزان تاثیر و و زیر معیار (قیمت مناسب اقامتگاههای رفاهی و سوییت¬های گردشگری) کمترین میزان تاثیر را داشته، در نهایت عامل اجتماعی، زیرمعیار (جذابیت سبک زندگی خاص مردم روستای گیلان برای گردشگران) بیشترین میزان تاثیر و زیرمعیار (سطح آگاهی و آموزش ساکنین روستا نسبت به گردشگران) کمترین میزان تاثیر را در توسعه تقاضای اکوتوریسم در مناطق روستایی گیلان می¬باشد. در ادامه نیز نتایج مدل آراس خاکستری نشان داد، به ترتیب بعد کالبدی با مقدار وزن (590/0)، بعد اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (542/0)، بعد اقتصادی با مقدار وزن (389/0)، بالاترین و پایین¬ترین رتبه¬ها را به خود اختصاص داده¬اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - ارزیابی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مُرادآب
    طلیعه  خادمیان حبیب  جباری
    هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه ساخت مجموعه فرهنگی و گردشگردی مُرادآب در محله اسلام¬آباد واقع در منطقه 1 شهرداری کرج و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی ناشی از آن است. روش این پژوهش از نظر فرایند اجرا، تلفیقی (کمی و کیفی) چکیده کامل
    هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه ساخت مجموعه فرهنگی و گردشگردی مُرادآب در محله اسلام¬آباد واقع در منطقه 1 شهرداری کرج و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی ناشی از آن است. روش این پژوهش از نظر فرایند اجرا، تلفیقی (کمی و کیفی) و از نظر زمان، مقطعی بوده است. اطلاعات در بخش کمی داده¬ها با نمونه¬ای 400 نفری از اهالی اسلام¬آباد کرج به دست آمده است و در بخش کیفی هم مصاحبه¬هایی با مدیران شهرداری منطقه کرج، عوامل اجرایی، مطلعان طرح و افراد شاخص و نخبگان محلی انجام شده است و برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که¬ اجرای این پروژه، اثرات مثبتی مانند بهبود گذران اوقات فراغت، بهبود سیمای محلی و بهبود محیط¬زیست، احساس آرامش و نشاط اجتماعی، افزایش احساس امنیت، افزایش دسترسی به خدمات تفریحی و فرهنگی، افزایش قیمت مسکن، ایجاد فرصت شغلی و درآمدزایی، بهبود سیمای محله، افزایش مشارکت و تعلق محلی و افزایش رضایت و اثرات منفی مانند دل¬زدگی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و طرح، مهاجرت اجباری و ایجاد نارضایتی از ازدحام و شلوغی بعد از اجرای طرح به همراه خواهد داشت که با اجرای سیاست¬های درست سامان¬دهی و جلب رضایت اهالی و طراحی اصولی و بهره¬مندی از سرمایه¬گذار خصوصی جهت تسریع امور می¬توان اثرات منفی را کاهش داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه: مجتمع گردشگری کرمانشاه)
    بهروز بادکو محمد قاسمی سیانی فرهاد جلالوندی
    در عصر حاضر، توريسم از بزرگ‌ترین صنايع دنيا و وابسته به بخش عمده‌اي از اقتصاد جهاني است؛ گردشگری از نظر اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و محيطي با زندگي انسان‌ها و دولت‌ها آميخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری و ارائه پیشنهاد راهبردی با تأکید چکیده کامل
    در عصر حاضر، توريسم از بزرگ‌ترین صنايع دنيا و وابسته به بخش عمده‌اي از اقتصاد جهاني است؛ گردشگری از نظر اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و محيطي با زندگي انسان‌ها و دولت‌ها آميخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری و ارائه پیشنهاد راهبردی با تأکید بر مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی در مجتمع گردشگری کرمانشاه است. این مقاله با بررسی عملکرد مدیریتی در چهار مجتمع گردشگری، رخش، نسار، نودشه و سفید برگ استان کرمانشاه در پی پاسخ به این سؤال است که مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی چه تأثیری در عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری مذکور دارند؟ و چگونه می‌توان با تمرکز بر این مؤلفه‌ها مدیریت موفق و مناسبی را برای مجتمع گردشگری جهاددانشگاهی کرمانشاه ارائه داد؟ این پژوهش با استفاده از پیمایش میدانی و ابزار پرسشنامه با ارائه به مدیران گردشگری کرمانشاه به تعداد 152 نفر انجام شد. نتایج نشان داد که مولفه¬های احیاء هویت فرهنگی و احساس غرور ملی، ارتقای فرهنگ پذیرش و نگهداشت گردشگر به ترتیب دارای رتبه اول، دوم و سوم در میان تمامی مولفه¬های شناسایی شده مؤثر بر عملکرد مدیریتی مجتمع¬های گردشگری هستند. بر همین اساس تاکید بر هویت فرهنگی و آموزش¬های لازم به مدیران مجتمع‌ها برای ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگر تاثیر بسزای در جذب گردشگران به مجتمع‌های گردشگری استان دارد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - استفاده از مسیرهای جانبی: استراتژی‌های زنان در مواجهه با محدودیت‌های گردشگری
    حامد بخشی فاطمه عطری
    مقالۀ حاضر به بررسی تفاوت تجربۀ گردشگری زنان و مردان، به عنوان جنبه‌ای از اوقات ‌فراغت پرداخته ‌است. چهار دستۀ محدودیت‌های هنجاری، وظایف نقشی زنانه، ضعف اقتصادی و نداشتن احساس امنیت موجب می‌شود تا زنان در تنظیم برنامۀ گردشگری خود متفاوت از مردان عمل کنند. برای این منظور چکیده کامل
    مقالۀ حاضر به بررسی تفاوت تجربۀ گردشگری زنان و مردان، به عنوان جنبه‌ای از اوقات ‌فراغت پرداخته ‌است. چهار دستۀ محدودیت‌های هنجاری، وظایف نقشی زنانه، ضعف اقتصادی و نداشتن احساس امنیت موجب می‌شود تا زنان در تنظیم برنامۀ گردشگری خود متفاوت از مردان عمل کنند. برای این منظور، داده‌های پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی ‌گردشگری ایران، با حجم نمونه 5009 نفر از کل استان‌های کشور، تحلیل ثانویه شد. مبتنی بر ادبیات تحقیق، هشت فرضیه دربارۀ انگیزۀ سفر، اقدام به سفر، انتخاب اقامتگاه، وسیله نقلیه و تور گردشگری میان زنان و مردان مقایسه شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که زنان در سفرهای تنهایی یا با دوستان خود، بیشتر از تورهای گردشگری استفاده می‌کنند؛ کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند؛ کمتر به قصد تفریح و بیشتر با هدف زیارت سفر می‌کنند. همچنین زنانِ تنها بیشتر به قصد دیدار اقوام خود به سفر می‌روند و در سفرهای با دوستان خود کمتر در چادرهای مسافرتی بیتوته می‌کنند. هرچند زنان کمتر از مردان، تنهایی یا با دوستان خود به سفر رفته بودند، میزان سفرهای داخلی زنان با مردان تفاوت معنی‌داری نداشت؛ زیرا سفرهای با خانواده آنها بیش از مردان بود. همچنین هرچند تعداد سفرهای خارجی زنان کمتر از مردان بود، تعداد سفرهای خارجی زنان شاغل با مردان، تفاوت معناداری نداشت. به نظر می‌رسد که علی¬رغم محدودیت‌های جدی در کیفیت تجربۀ گردشگری زنان نسبت به مردان، آنان با استفاده از گریزگاه‌های ساختاری و هنجاری جامعه توانسته‌اند به لحاظ کمّی، تجربۀ گردشگری برابری را با مردان برای خود رقم بزنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - ارزیابی پیامدهای لغو ویزا با جمهوری آذربایجان بر توسعه¬ پایدار گردشگری شمال‌غرب ایران
    رسول افضلی ابوالقاسم محمودی افسانه بشیری
    بسیاری از کشورهای جهان از سیاست لغو روادید به مثابه یک امتیاز برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار استفاده می کنند. سازمان جهانی جهانگردی از سال 2010 تا به امروز از روند رو به رشد لغو روادید و تسهیلات ورود گردشگر حمایت کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود چکیده کامل
    بسیاری از کشورهای جهان از سیاست لغو روادید به مثابه یک امتیاز برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار استفاده می کنند. سازمان جهانی جهانگردی از سال 2010 تا به امروز از روند رو به رشد لغو روادید و تسهیلات ورود گردشگر حمایت کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قصد دارد با بهره¬گیری از سیاست لغو روادید از مزایای آن بهره¬مند شود، البته به نظر می¬رسد مزایای سیاسی لغو ویزا برای ایران از اهمیت بیشتری نسبت به منافع آن در زمینه¬ گردشگری برخوردار است. منطقه¬ شمالغرب ایران به واسطه¬ شرایط خاص؛ هم¬جوار بودن با 4 کشور خارجی، وجود جاذبه¬های فراوان گردشگری و نیاز داشتن به توسعه بیشتر، برای اجرای سیاست لغو روادید مورد توجه است. از بین چهار کشور هم¬جوار با منطقه شمالغرب ایران، جمهوری آذربایجان به واسطه قومیت، مذهب و فرهنگ یکسان و همین¬طور برخی مسائل سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. لغو روادید با این کشور اثرات مثبت و منفی زیادی بر آمارهای گردشگری منطقه گذاشته است، با این وجود توسعه¬ پایدار گردشگری تأثیر مثبتی از این جریان نگرفته است، بررسی این اثرات و ارائه الگویی برای دیگر مناطق کشور از اهداف اصلی این تحقیق می¬باشد که با ترکیب روش¬های کمی و کیفی تحقیق نتیجه¬ به دست آمده حاکی از این است که لغو روادید با جمهوری آذربایجان با نگرش سیاسی انجام شده و تأثیرات مثبت چشم¬گیری بر شاخص¬های توسعه پایدار گردشگری در منطقه شمالغرب ایران نداشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد
    رحیم جاودان خرد
    اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجر چکیده کامل
    اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی وراهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری را روستاهای دارای پتانسیل گردشگری این شهرستان تشکیل می دهند. نتایج و یافته ها تحقیق نشان می دهد که توان جذب گردشگر مناطق روستاییان شهرستان بسیار بالاست و نیازمند ارایه سیاست های مناسب از سوی سازمان های مجری در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های موجود می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد
    رحیم جاودان خرد
    اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجر چکیده کامل
    اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی وراهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری را روستاهای دارای پتانسیل گردشگری این شهرستان تشکیل می دهند. نتایج و یافته ها تحقیق نشان می دهد که توان جذب گردشگر مناطق روستاییان شهرستان بسیار بالاست و نیازمند ارایه سیاست های مناسب از سوی سازمان های مجری در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های موجود می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - تحلیل شبکه¬های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی
    مهدی  حسام
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه¬ها نسبت به سایر حوزه¬ها در گردشگری اهمیت بیشتری چکیده کامل
    یکی از راهبردهای توسعۀ روستایی، توسعۀ گردشگری است. از ویژگی‎های گردشگری، ماهیت پراکندۀ آن است. به همین دلیل در چند سال اخیر موضوع همکارهای شبکه‏ای در گردشگری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در اقتصاد بسیاری از کشورها، شبکه¬ها نسبت به سایر حوزه¬ها در گردشگری اهمیت بیشتری دارند. از این روی پرداختن به تحلیل شبکه¬های اجتماعی و کاربردهای آن در توسعۀ گردشگری بسیار ضروری است. تحلیل شبکه¬های اجتماعی، روش‏شناسی علمی و تکنیکی آماری در توصیف، تحلیل و بررسی روابط تجربی بین موضوعات مورد پژوهش و ساختار این روابط است. این موضوعات می‌توانند افراد، اشیاء، گروه‌ها، مفاهیم، مشاغل، سؤالات، عوامل، ابعاد، خوشه‌ها و طبقات مختلف باشند. این تحلیل دارای این قابلیت است که واقعیت بیرونی را که به صورت شبکه است، به طور منظم و فشرده تشریح کند و امکان چکیده‏سازی، ذخیره، تکثیر، ترکیب و یکپارچه‏سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات را فراهم آورد. در این پژوهش با مرور ادبیات موجود، به بررسی ابعاد مختلف نظری و روش‏شناسی شبکه، سابقۀ کاربرد تحلیل شبکه¬های اجتماعی در موضوعات مختلف، همچنین ظهور،کاربرد و مزایای آن به‏ویژه در گردشگری روستایی پرداخته شده است. نتایج نشان می‏دهد با توجه به ماهیت پراکندۀ مقصدها و کسب‏و‏کارهای گردشگری، رویکرد شبکه‏ای می‏تواند روشی برای بقا و توسعۀ فعالیت‏های گردشگری محسوب شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)
    نازنین  تبریزی
    گردشگری میراث، یکی از شاخه¬های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می¬شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث چکیده کامل
    گردشگری میراث، یکی از شاخه¬های اصلی گردشگری فرهنگی و معماری سنتی از مهم‏ترین مقاصد آن محسوب می¬شود. آمل، شهر تاریخی استان مازندران که در دوران ساسانی کرسی طبرستان بوده، با آثار معماری سنتی منحصر به‏فرد خود، همچون مجموعه میربزرگ از پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری میراث فرهنگی و توسعۀ اقتصادی مناطق شهری برخوردار است. پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است، به ارزیابی عملکرد مجموعۀ میربزرگ، یکی از مقصدهای گردشگری میراث شهر آمل، بر اساس تحلیل بایدهای چهارگانه می‌پردازد. مبنای سنجش در این مدل براساس 4 معیار مشاهده، تأثیر پذیرفتن فرهنگی ، آموختن و استنتاج شکل گرفته است. داده‏های پژوهش به روش اسنادی و بررسی¬های میدانی (پرسش‏نامه گردشگران) گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی تفسیر شده و در فرآیند پژوهش، کیفیت عملکرد مجموعه در حوزۀ بایدهای چهارگانه با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون واریانس یک¬طرفه و آزمون رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تعیین میزان اثرگذاری هر یک از زیرمعیارهای تحلیل بر گردشگران و عملکرد مجموعه، حاکی از آن است که کیفیت عملکرد باید¬های چهارگانه در مجموعه با هم متفاوت بوده و بعدکیفیت بصری بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد)
    حامد بخشی فائزه اعظم کاری
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏ه چکیده کامل
    احساس امنیت، بعد ذهنی وجود امنیت در مقصدهای گردشگری زیارتی است و نقش مهمی را در توسعۀ کمّی و کیفی امر گردشگری مذهبی ایفا می‏کند. شهر مشهد به علت همجواری با حرم مطهر امام رضا (ع) همواره شاهد حضور زائران در عرصۀ اجتماعی خود می‏باشد. در این میان حضور دائمی زائران در مکان‏های تفریحی شهر مشهد، مکان‏های تاریخی و دیدنی درون و بیرون شهر، زیارتگاه‏هایی نظیر خواجه ربیع و ییلاقات بیرون شهر و ... به عنوان اماکن گذران اوقات فراغت برای گردشگران و زائران،وجود سطح قابل قبولی از احساس امنیت را در این محیط ضروری می‎سازد. نوشتار حاضر به سنجش میزان احساس امنیت زائران در سه بعد احساس امنیت جانی، مالی و اخلاقی در این مکان‏ها از دیدگاه گردشگران پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش بر روی نمونۀ400 نفری از زائرانی که قصد ورود به حرم از درهای چهارگانه را داشتند، صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‎دهد که ‏به‏طور کلی زائران اماکن تاریخی را از لحاظ عدم دستبرد به اموالشان، مواجه شدن با مزاحمت اخلاقی و یا صدمه و تهدید جانی و بدنی خود و همراهانشان محیطی امن‏تر از سایر اماکن فراغت ارزیابی کرده‏اند. همچنین میزان احساس امنیت جانی نسبت به احساس امنیت مالی و اخلاقی در میان پاسخگویان بیشتر است. احساس امنیت در اماکن گذران اوقات فراغت در شهر مشهد کمی بیشتر از حد میانگین(در بازه 1 تا 3)در سه بعد امنیت مالی، جانی و اخلاقی برآورد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری
    سعید شریعتی مزینانی
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند چکیده کامل
    مطالعات گردشگری در مقیاس جهانی و به طور خاص در ایران عمدتاً در چارچوب رویکردهای کمّی مبتنی بر رهیافت اثباتی انجام شده‏اند. اتخاذ بینش، برداشت و ارائه تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری بر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش‏ها‏ و بینش‏هایی (فردی) هستند و خود می‏توانند تحلیلی دقیق از آن‏ها ارائه دهند، توجه به روش‏های تفسیری جایگزین در مطالعات گردشگری را به یک ضرورت تبدیل می‏کند. پدیدارشناسی با تأکید‏ بر وجه انسانی و تجربی گردشگری، این امکان را به محققان می‏دهد تا به گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه می‏کنند، یعنی گردشگران، نظر کنند. نوشتار حاضر با این هدف تدوین شده است تا ضمن مروری بر برخی مطالعات معتبر و پر ارجاع نشان دهد که پدیدارشناسی، به‏ویژه در گونۀ هرمنوتیکی، چه درکی از گردشگری و به طور خاص تجربه گردشگران دارد و این که یاری‏های پدیدارشناسی هرمنوتیکی به محققان اجتماعی گردشگری کدام‏اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
    سحر اقبالی مژگان عظیمی هاشمی حامد بخشی
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگ چکیده کامل
    پژوهش حاضر، انواع کنش گردشگری فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن را بین زائران و گردشگران مشهد واکاوی می¬کند.رویکرد نظری نگارندگان ترکیبی از نظریه¬های انگیزه، نگرش و سرمایه¬های سه¬گانه بوردیو است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‏نامه‏‏ با حجم نمونه 302 نفر از زائران و گردشگران مشهد در نوروز 1392 گردآوری شده است. بر اساس یافته¬های تحقیق، گردشگران فرهنگی به سه دسته تقسیم شدند: «گردشگران فرهنگی خاص» شامل گردشگرانی که هدف سفرشان مقصد فرهنگی است، «گردشگران فرهنگی عام» شامل گردشگرانی است که در سفرهای خود از مقصدهای فرهنگی هم بازدید می¬کنند و «گردشگران فرهنگی تصادفی» که برحسب اتفاق و بدون شناخت از مقصدهای فرهنگی بازدید کرده‏اند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد امکانات و تسهیلات، نگرش به سفر فرهنگی و انگیزه برای اقدام به سفر فرهنگی تأثیرگذار است. ضریب تعیین مدل نشان می‏دهد، متغیرهای واردشده 45 درصداز تغییرات متغیر وابسته (کنش فرهنگی) را تبیین می-کند و میزان تحصیلات، بیشترین تأثیر را بر متغیر کنش سفر فرهنگی دارد. با توجه به نتایج تحقیق، ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش گردشگری فرهنگی و فرصت کسب تجربه برای گردشگران در بازدید از جاذبه و شرکت در رویدادهای فرهنگی وجود دارد که مخاطبان ویژة آن، افراد تحصیل‌کرده خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
    علیرضا  احمدی
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل چکیده کامل
    یکی از عوامل مؤثر در افزایش روند گردشگری، توجه به جامعه میزبان در محیط¬های گردشگری و میزان رضایت‏مندی و خشنودی آن‏ها از این فعالیت¬هاست. موفقیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و تعیین عوامل مؤثر بر رضایت و حمایت جامعه میزبان است. به همین دلیل این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ساکنان محلی از گردشگری، همچنین حمایت آن‏ها نسبت به گردشگری انجام شد. در این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی ساکنان روستاهای گردشگری در شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آن‌ها به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شد. جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‏نامه انجام شد که روایی آن را متخصصان امر تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (63/0 تا 92/0=α) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده و تعهد رابطه آماری معنی¬دار دارد و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک¬شده، ارزش درک¬شده، تصویر (وجهه) استنباط¬شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی¬دار دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای تعهد، رضایت و وجهه استنباط¬شده در مجموع 2/38 درصد از تغییرات در متغیر حمایت ساکنان را تبیین می¬نمایند و متغیر کیفیت درک-شده نیز قادر است در مجموع 7/11 درصد از تغییرات در متغیر رضایت¬مندی را تبیین کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
    مختار  بهرامی
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در چکیده کامل
    گردشگری، فعالیتی پیچیده و چند بعدی است و برنامه¬ریزی برای توسعه آن نیازمند سازگاری و هم‏سویی اقدامات در سطوح مختلف تصمیم¬گیری است. توسعۀ گردشگری، زمانی امکان¬پذیر است که اقدامات عملی در مقیاس محلی با سیاست¬گذاری کلان در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یک جهت قرار گیرند. این پژوهش بر آن است تا اثرات مقیاس¬های محلی، ملی و جهانی را بر توسعه گردشگری در استان کردستان در غرب ایران بررسی نماید و سپس با تعیین مهم‏ترین مقیاس اثرگذار بر توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه، مهم‏ترین عواملی را که در مقیاس¬های سه گانه فوق منجر به وضعیت عدم توسعه گردشگری در این مکان شده است، شناسایی کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی - تحلیلی است و شیوۀ گردآوری داده¬ها نیز اسنادی و پیمایشی است. فرض اصلی تحقیق این است که مقیاس ملی با توجه به ماهیت بینابینی خود، بیشترین اثرگذاری را بر عدم توسعه گردشگری دارد و عوامل سیاسی که لزوماً درون حوزه گردشگری قرار نمی¬گیرد، مهم‏ترین دلایل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان به حساب می¬آید. یافته¬های کتابخانه¬ای و میدانی تحقیق هر دو فرضیه تحقیق را مورد تأیید قرار می¬دهد. بدین معنی که مقیاس¬های ملی، جهانی و محلی به ترتیب بیشترین اثرات را بر به‏وجود آمدن وضعیت موجود داشته و «ضعف زیرساخت¬های حمل‏و‏نقل» و «وجود رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت به جامعه محلی» در مقیاس محلی، «دیدگاه سیاسی و دینی ایدئولوژیک نسبت به سیاست‏گذاری گردشگری» در مقیاس ملی و «روابط تیره سیاسی میان ایران و کشورهای غربی» در مقیاس جهانی، مهم‏ترین عوامل عدم توسعه گردشگری در استان کردستان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
    عبدالرضا  رکن الدین افتخاری
    کارآفرینی، مؤلفه¬ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می¬تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می¬دهد. علاوه بر ا چکیده کامل
    کارآفرینی، مؤلفه¬ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می¬تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می¬دهد. علاوه بر این، در صنعت گردشگری با تعامل گسترده میان افراد و پیامدهای اجتماعی گسترده، چالش¬های اجتماعی اهمیتی دوچندان می¬یابد. هتل¬ها نیز به عنوان یکی از بخش¬های مهم صنعت گردشگری آثار مختلفی بر جامعه و محیط برجای می¬گذارند، اما مظاهر پایبندی به اصول پایداری اجتماعی در بین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتل¬ها در ایران، چندان گسترده نیست. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش¬ است که میزان توجه به بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل¬های ایران چگونه است؟ بدين منظور از پیمایش¬های میدانی و مشاهده بهره گرفته شده و هتل¬های 4 و 5 ستاره تهران (در مجموع 17 هتل) مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر این 5 شاخص عینی در رابطه با فعالیت¬های پایدار اجتماعی هتل¬ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مشاهده با نتایج حاصل از پرسش‏نامه¬ها مقایسه گردیده است. پرسش‏نامه¬ها در میان مدیران (17 مدیر هتل)، کارکنان (213 نفر)، مهمانان (96 نفر) و همسایگان هتل (196 نفر) توزیع گردید. برای دست‏یابی به پاسخ پرسش مقاله نیز آزمون¬های تی تک¬نمونه¬ای، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت میان دیدگاه¬های گروه¬های چهارگانه با واقعیت¬های موجود (شاخص¬های عینی قابل مشاهده) است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
    مجتبی  محمودزاده
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه¬ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد و اولویت¬بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و چکیده کامل
    با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه¬ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد و اولویت¬بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و اروپایی است. برای تحقق اهداف ابتدا با استفاده از روش کتابخانه¬ای جاذبه‏های گردشگری شهر یزد به دو گروه اصلی و زیر مجموعه‏ها تقسیم شدند؛ سپس برای اولویت¬‏بندی جاذبه¬های گردشگری اصلی از دیدگاه خبرگان، از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شد. همچنین برای اولویت¬بندی زیر مجموعه¬های هر یک از جاذبه¬های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی از پرسش‏نامه استفاده شد. گردشگران مورد بررسی شامل 103 گردشگر اروپایی و 111 گردشگرآسیایی هستند که در سال 1393 به یزد سفر نموده بودند. برای اولویت‌بندی دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی ازتکنیک ویکور فازی استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که خبرگان گردشگری شهرستان یزد جاذبه¬های اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به 5 گروه اصلی (1. جاذبه¬های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر 2. جاذبه¬های فرهنگی ناملموس 3. جاذبه¬های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر 4. جاذبه¬های طبیعی 5. رویدادها) با 15 زیرمجموعه تقسیم نمودند. بر این اساس اولویت¬بندی جاذبه¬ها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - مقایسۀ انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان
    محمد غفاری
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش¬نامۀ محقق ساخته‌ای شامل 40 سؤال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه¬ای مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی شناسایی شد که شامل انگیزه‌های فرهنگی- تاریخی، دیدار بستگان و دوستان، خرید، همراهی با خانواده و دوستان، استراحت و خوش‌گذرانی، بهره¬مندی از سفری کم هزینه، بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری، بهره¬مندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینۀ انگیزه فرهنگی- تاریخی، انگیزه استراحت و خوش‌گذرانی، انگیزه خرید، انگیزه همراهی با خانواده و دوستان، انگیزه بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری و انگیزه بهره¬مندی از سفری ایمن تفاوت معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینه‌های دیدار بستگان و دوستان، بهره¬مندی از سفری کم هزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - خوشرویی، فریبکاری و منفعت طلبی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد
    حامد بخشی آمنه  اخلاقی
    شهر مشهد یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری مذهبی در ایران و جهان اسلام است. توسعه پایدار این بازار منوط به رضایت دو طرفه ارائه¬دهندگان خدمات و مشتریان (گردشگران) است. یکی از بخش¬های مهم خدمات گردشگری، خرید سوغات است که عمدتاً توسط خرده فروشی¬ها ارائه می شود. این مقاله به چکیده کامل
    شهر مشهد یکی از بزرگترین بازارهای گردشگری مذهبی در ایران و جهان اسلام است. توسعه پایدار این بازار منوط به رضایت دو طرفه ارائه¬دهندگان خدمات و مشتریان (گردشگران) است. یکی از بخش¬های مهم خدمات گردشگری، خرید سوغات است که عمدتاً توسط خرده فروشی¬ها ارائه می شود. این مقاله به دنبال شناسایی ادراک زائران به عنوان مشتریان از فروشندگان کالا در شهر مشهد است. در ادبیات رضایت مشتری، یکی از ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده، ادراک مشتری از شیوه تعامل ارائه¬دهنده خدمات است که در حوزه گردشگری، به شکل تعامل فروشنده- مشتری در تجربه خرید گردشگر مطرح می شود. برای این منظور، با انتخاب تصادفی 410 زائر ورودی به حرم امام رضا (ع)، از آنان خواسته شد تا فروشندگان شهر مشهد را توصیف کنند. پاسخ¬های آنان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی کیفی و کمی، ابتدا مقوله¬بندی و سپس فراوانی هر مقوله محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد سه مقوله منفعت طلبی، فریبکاری و خوشرویی به ترتیب با 40.7، 36.3 و 27.1 درصد، بیشترین فراوانی را در بین صفات نسبت داده شده به فروشندگان مشهدی داشتند. این موضوع می‌تواند بدان معنا باشد که تصور زائران از فروشندگان خرده‌فروشی‌های مشهد، فردی است که از دو راهبرد خوشرویی و فریبکاری برای رسیدن به اهداف منفعت¬طلبانی خود استفاده می¬کند. به نظر می¬رسد، موقتی بودن گردشگر- خریدار از یک سو، و فشار زائران برای تخفیف گرفتن در خرید، فروشندگان را به سوی انتخاب راهبردهای «انعطاف فریبکارانه» برای تأمین منافع بیشتر سوق داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - راهکارهاي توسعۀ گردشگري سالمندي با رويکرد تکنيك مدل¬سازي ساختاري تفسيري (ISM) در استان یزد
    میر محمد  اسعدی
    در میان حوزه¬هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت¬هاي رقابتی از توجه زیادي برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایۀ چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگري سالمندی است. پديدۀ نوين گردشگري سا چکیده کامل
    در میان حوزه¬هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت¬هاي رقابتی از توجه زیادي برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایۀ چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگري سالمندی است. پديدۀ نوين گردشگري سالمندي که برخاسته از افزايش اوقات فراغت است، به تدريج در تمامي جوامع جهان رسوخ کرده و در ميان حوزه¬هاي مختلف گردشگري، از اهمیت زيادي برخوردار شده است. در اين تحقيق، ابتدا با بررسی ادبيات در زمينۀ فرآيند¬هاي گردشگري سالمندي، ابعاد و شاخص¬هاي فرآيند محوري شناسايي و در گام بعد، با استفاده از يک متدولوژي تحليلي نوين با عنوان «مدل¬سازي ساختاري تفسيري» روابط بين ابعاد و شاخص¬هاي فرآيند تعيين و به ¬صورت يكپارچه مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي¬دهد، امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان، اساسي¬ترين عامل در مدل توسعۀ گردشگري سالمندي است و بايد در وهلۀ اول بر آن¬ها تأکيد شود. نتايج روش مدل¬سازي ساختاري تفسيري نشان داد که از ديد خبرگان و اساتيد، مهم¬ترين عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري سالمندي که سطح یک و دو را به خود اختصاص دادند به ترتيب در سطح اول عبارتند از: امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان و در سطح دوم: رضايتمندي از کيفيت، خدمات، بهداشت، دسترسي¬ها، امکانات و سرويس¬دهي اقامتگاه، برنامه¬ريزي و رسيدگي کامل و جامع سفر ويژه گردشگران سالمند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - تحلیل شبکه روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری در راستای توسعۀ گردشگری در جزیره‌ هرمز
    حنانه محمدی کنگرانی
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می¬کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه¬ چکیده کامل
    توسعه گردشگری در جزیره هرمز با توجه به قابلیت‌های فراوان گردشگری، رو به افزایش بوده و زنان در آن، به-طور مستقیم و بدون واسطه از گردشگران پذیرایی می¬کنند. با توجه به تصویب کلیات لایحۀ الحاق جزیرۀ هرمز به منطقۀ آزاد قشم در مجلس شورای اسلامی و افزایش ورود گردشگران، سرمایه¬گذاران و بخش خصوصی به این جزیره، امکان ایجاد تضادهایی میان توسعه و ساختارها و شبکه¬های عرفی و سنتی موجود در میان زنان جزیره هرمز وجود دارد. براین اساس، ضروری است که شبکۀ روابط میان زنان جزیره هرمز که در فعالیت‌های گردشگری به¬طور گسترده‌ای اشتغال دارند، بررسی گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل شبکۀ روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری جزیره هرمز با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه¬ای انجام شد و داده‌های مورد نیاز با پرسش از زنان شاغل در بخش گردشگری (شامل 13 نفر زنان شاغل در بخش آشپزی و 10 نفر زنان شاغل در بخش صنایع¬دستی) و بخش غیرگردشگری (شامل هشت نفر زنان شاغل در بخش خیاطی) جمع‌آوری و وارد نرم‌افزار اِکسل شده و شبکه‌ها با استفاده از نرم¬افزار ویژن و بر اساس شاخص‌های مرکزیت درجه درونی، درجه بیرونی، بردار ویژه و جایگاه، ترسیم و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که زنان شاغل در بخش گردشگری نسبت به زنان شاغل در بخش غیرگردشگری دارای ارتباطات گسترده¬تری هستند، اما شاغل ‌بودن در بخش گردشگری یا غیرگردشگری تأثیری در میزان قدرت این زنان نداشته و قدرت آن¬ها ناشی از نحوۀ سازمان‌دهی و ارتباطات‌شان با کانون‌های قدرت خارج از جزیره است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - باورهای جامعه روستایی دربارۀ اثرات توسعۀ گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای فش، شهرستان کنگاور)
    وحید  علی آبادی
    گردشگری یکی از بزرگترین و سریع¬ترین صنایع در حال رشد است. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، گردشگری، ابزار قابل دوام و مناسب برای افزایش فعالیت¬های اقتصادی مناطق محلی فرض شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی باورهای جامعه روستایی درخصوص اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در ر چکیده کامل
    گردشگری یکی از بزرگترین و سریع¬ترین صنایع در حال رشد است. در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، گردشگری، ابزار قابل دوام و مناسب برای افزایش فعالیت¬های اقتصادی مناطق محلی فرض شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی باورهای جامعه روستایی درخصوص اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در روستای فش شهرستان کنگاور بوده است. جمعیت این مطالعه، اهالی روستای فش هستند (1925 نفر) که با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی سیستماتیک، 225 نفر برآورد گردید. ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسش‏نامه است که روایی صوری آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می‏دهد که اثرات توسعۀ گردشگری روستایی در سه عامل فرهنگی، اقتصادی و زیست¬محیطی جای گرفتند. همچنین، میانگین باور جامعۀ روستایی نسبت به اثرات اجتماعی و اقتصادی توسعۀ گردشگری از حد مطلوب بیشتر است. یکی از پیامدهای منفی توسعۀ گردشگری روستایی به باور جامعۀ روستایی این است که برخی از گردشگران باعث آسیب رساندن به محیط طبیعی شده¬اند که در این زمینه می¬توان پیشنهاد نمود که با ایجاد تیم¬های مردمی ناظر محیط زیست یا ناظر گردشگری با این معضل مقابله نمود؛ تا به این روش خود مردم محلی نیز در حفظ و مدیریت محیط زیست منطقه مشارکت فعال داشته باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
    مهدی کروبی ساسان  احمدی محمد  رسولی
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و چکیده کامل
    حضور گردشگران در هر کشوری بر الگوی زندگی افراد بومی تأثیر می¬گذارد. بازدیدکنندگان نیز تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش¬های موجود در آن قرار می-گیرند. در این پژوهش سعی شده است پیامدها و اثرات مثبت و منفی توسعۀ گردشگری بر جامعۀ میزبان بررسی شود. روش پژوهش، پیمایشی است و از پرسش¬نامه مصاحبه¬ای برای جمع¬آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. جامعۀ مورد مطالعه، خانوارهای ساکن شهر بانه هستند و حجم نمونه آماری 396 نفر است که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای به دست آمد. آلفاي كرونباخ، حدود70 درصد بوده و روايي نسبتا ًبالايي داشته است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تحلیل یافته¬های تحقیق، بیانگر این است که مهم¬ترين عامل تأثير¬گذار در پيش-بيني متغير وابستۀ تغییر در جامعۀ میزبان، تغییر فرهنگی است و بعد از آن اثر نمایشی، اقتباس فرهنگی به ترتيب بيشترين تأثير را بر نگرش جامعۀ میزبان داشته¬اند. کالایی شدن فرهنگ كمتر از ديگر شاخص¬ها تأثيرگذار بر تغییر در جامعۀ میزبان بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
    حمید ضرغام بروجنی مرتضی بذرافشان
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست¬های گردشگری برنامۀ پنج¬ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست¬های گردشگری مذکور در سند چشم¬انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه د چکیده کامل
    این مقاله می‏کوشد با توجه به سیاست¬های گردشگری برنامۀ پنج¬ساله پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سیاست¬های گردشگری مذکور در سند چشم¬انداز 1404، چارچوبی برای تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران معرفی کند. برای این کار از خبرگان گردشگری (مشتمل بر جامعه دانشگاهی مرتبط با موضوع، کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در قالب پرسش‌نامه‌ای متشکل از 15 سوال با طیف 5 گزینه¬ای لیکرت دربارۀ سیاست¬های بخش، نظرخواهی شد. پاسخ¬های این خبرگان، پس از انجام آزمون لازم برای تعیین تناسب آن‌ها برای تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (با استفاده از نرم¬افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل) تحلیل گردید. به اتکای نتایج، چهارچوبی متشکل از سیاست¬های اقتصادی – حمایتی، سیاسی – امنیتی، توسعه – بازاریابی و فرهنگی ارائه شد که می¬تواند برای سیاست-گذاری¬های آتی (به‌ویژه برنامۀ پنج¬ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رسیدن به اهداف سند چشم¬انداز 1404 مورد استفاده قرار گیرد. یافته¬ها هم‌چنین نشان می‌دهد که از نظر خبرگان در فرآیند تدوین سیاست¬های گردشگری، سیاست¬های توسعه – بازاریابی دارای بالاترین اولویت هستند. در این تحقیق اولویت اهمیت شاخص¬های هر یک از سیاست¬های پیشنهادی گردشگری نیز مشخص گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد)
    زهرا نیکخواه
    خودپنداره فردی به توضیح و پیش‏بینی واقعیت‌های مختلف رفتارهای مصرف¬کننده کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر خودپنداره گردشگران مراجعه¬کننده به سد چالیدره مشهد را بر تمایل آن¬ها به توصیۀ مقصد گردشگری به دیگران با وساطت متغیرهای رضایت از سفر و تجربۀ سفر مورد آز چکیده کامل
    خودپنداره فردی به توضیح و پیش‏بینی واقعیت‌های مختلف رفتارهای مصرف¬کننده کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر خودپنداره گردشگران مراجعه¬کننده به سد چالیدره مشهد را بر تمایل آن¬ها به توصیۀ مقصد گردشگری به دیگران با وساطت متغیرهای رضایت از سفر و تجربۀ سفر مورد آزمون قرار دهد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، تمامی گردشگران مراجعه¬کننده به سد چالیدره مشهد و نمونۀ آماری، 308 نفر از گردشگرانی هستند که به شیوۀ نمونه¬گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده¬های مورد نیاز با بهره¬گیری از پرسش¬نامه جمع¬آوری گردیده و مدل مفهومی و فرضیه¬های تحقیق با بهره¬گیری از مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم افزار lisrel مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تجربۀ ادارک شده از سفر تسهیل¬گر رابطه میان خودپندارۀ ایده¬آل و رضایت از سفر گردشگران بوده و همین¬طور رضایت از سفر تسهیل¬گر رابطه میان تجربۀ ادراک شده از سفر و تمایل به توصیۀ مقصد گردشگری است. در نهایت نتایج این پژوهش می¬تواند موجب بهبود ادراک مدیران از رفتارهای گردشگران و زمینه¬ای برای سیاست¬گذاری در حوزۀ بازاریابی گردشگری باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)
    ابوالفضل  قنبری
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر چکیده کامل
    هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری در شهر سی‌سخت است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصيفي - تحلیلی است. جامعۀ آماری، شامل 2000 نفر از زنان بالای 15 سال شهر سی‌سخت، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونۀ آماری 322 نفر از زنان شهر مورد مطالعه بود. ابزار اصلی پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن را اساتید دانشگاهی تأیید کردند. میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای عوامل پیش‌برنده 817% و برای عوامل بازدارنده 756% است و نشان می‌دهد ابزار پژوهش، قابلیت اعتماد لازم را داراست. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی نشان می‌دهد عوامل پیش‌برنده با مجموع 56/0 واریانس وابسته تعیین‌شده با چهار عامل در توانمندسازی زنان نقش دارند؛ عامل اقتصادی با 341/18 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین و مهم‌ترین عامل است. عوامل بازدارنده با مجموع 58/0 واریانس وابسته تبیین شده با شش عامل در بازدارندگی رشد و توسعۀ گردشگری و توانمندسازی زنان نقش دارند و عامل اقتصادی با 221/14 تبیین کل واریانس متغیرهای وابسته، اولین عامل در بین عوامل بازدارنده محاسبه شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)
    حمدالله  سجاسی قیداری الهه  دلير
    رفتارها و فعاليت¬هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت¬ها و نگراني¬هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست چکیده کامل
    رفتارها و فعاليت¬هاي تفريحي نامناسب گردشگران ممكن است به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر محيط مقصد گردشگري تأثیر منفي بر جای بگذارد، به همین دلیل كاهش ميزان تأثيرات منفي گردشگري بر محيط زيست جزء اولويت¬ها و نگراني¬هاي اصلي اين حوزه است. بر اين اساس، امروزه رفتار مسئولانة زيست¬محيطي گردشگران در مسير دست¬يابي به توسعه پايدار گردشگري اهميت و ضرورت زيادي يافته است. پژوهش حاضر در بهار 1395 با هدف تحلیل میزان مسئولیت¬پذیری اجتماعی گردشگران روستایی انجام شد. براي اين منظور از روش¬شناسي توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه¬اي و مطالعه ميداني(پرسش¬نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 228 نفر از گردشگران 14 نقطه روستایی شهرستان خواف تشکیل داده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬ها از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای با ابزار پرسش¬نامة محقق-ساخته بر اساس شاخص¬ها و مؤلفه¬های ابعاد پنج¬گانة مسئولیت¬پذیری اجتماعی مستخرج از ادبيات نظري استفاده شد. سطح پایایی ابزار اندازه¬گیری براساس ضریب آلفای کرونباخ، (0.869) است. نتایج و یافته¬های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگران روستاهای نمونه در برخورداری از مؤلفه¬های مسئولیت¬پذیری اجتماعی، بالاتر از سطح مطلوب میانگین عددی 3 قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور
    مژگان عظیمی هاشمی زهرا بستان
    بررسی تلاش¬های تحقیقاتی صورت گرفته در هر حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش-ها و تکنیک¬های مورد استفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه فراهم می¬کند. در کنار مباحث کلی در رابطه با ماهیت و تکامل دانش علمی، بحث¬های پارادایمی و پژوهش¬های نوین گردشگری می¬توانن چکیده کامل
    بررسی تلاش¬های تحقیقاتی صورت گرفته در هر حوزه، درک صحیحی از رویکرد نظری، روش-ها و تکنیک¬های مورد استفاده تحقیق و چگونگی پیشرفت نظری و روشی در آن حوزه فراهم می¬کند. در کنار مباحث کلی در رابطه با ماهیت و تکامل دانش علمی، بحث¬های پارادایمی و پژوهش¬های نوین گردشگری می¬توانند فرضیاتی را در رابطه با تکامل دانش گردشگری ارائه کنند. در این نوشتار با بهره¬گیری از روش مرور نظا¬مند، آثار علمی - پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری در ایران، با هدف آشکارسازی بینش و تفکر اجتماعی در مورد گردشگری بررسی شد. به تأسی از مفهوم¬¬سازی کوهن از جامعه شناسی گردشگری، رویکرد مفهومی در مسأله-شناسی مطالعات اجتماعی گردشگری به چهار سطح گردشگر (علایق، نگرش‌ها، واکنش‌ها و نقش‌های او)؛ روابط میزبان و گردشگر؛ ساختار‌ها و کارکردهای گردشگری و پیامدهای گردشگری، طبقه بندی شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مهمترین موضوع اجتماعی مورد توجه محققان گردشگری در ایران، ساختار و کارکردهای گردشگری بوده‌ و پس از آن عمده مقالات به گردشگر پرداخته¬اند و پیامدهای گردشگری و روابط گردشگر و میزبان به ترتیب در مراتب سوم و چهارم اهمیت قرار داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که موضوع گردشگری چندان مورد اقبال جامعه¬شناسان در ایران نبوده است و جغرافی¬دانان تفوق بیشتری در تولید و انتشار مسایل اجتماعی گردشگری داشته¬اند. یافته¬ها شواهدی از رشد مطالعات بین¬-رشته¬ای در موضوع گردشگری در ایران را نشان نداده و بیشتر مؤید پژوهش¬های چندرشته¬ای است که عمدتا با بهره¬گیری از روش¬های کمی و با نظرسنجی از ذینفعان و کارشناسان انجام شده است. نتایج نشان داد خلاءهای مفهومی و روشی زیادی برای توسعه دانش بین رشته¬ای گردشگری و تأثیرگذاری آن در مسایل سیاست¬گذاری، توسعه و مدیریت گردشگری تجاری در ایران وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران
    جعفر آهنگران رضا اصلاني
    رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه¬های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می¬تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می¬تواند جایگاه رستوران چکیده کامل
    رستوران‏داری یكی از زیرمجموعه¬های مهم صنعت گردشگری است که تأثیر بسزایی در افزایش جذابیت مقصدهای مختلف گردشگری دارد. همچنین غذا می¬تواند به عنوان سفیر فرهنگي جوامع، نقش ایفا کرده و موجبات ترویج زوایای مختلف فرهنگی را فراهم سازد. از جمله عواملی که می¬تواند جایگاه رستوران¬داری را در ایران توسعه و بهبود بخشد، به¬كارگيري روش¬ها و مفاهيم نويني همچون¬ مشاركت برند است. هدف اين پژوهش بررسی تأثیر عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان در رستوران¬های زنجیره¬ای سطح شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده¬ها کیفی و از نظر روشِ گردآوری داده¬ها، اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماري تحقيق، رستوران¬هاي زنجيره¬اي شهر تهران است. از این رو، پیمایشی با استفاده از 268 پرسش¬نامه به روش نمونه¬گیری در دسترس، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنوف ، ضریب همبستگی پیرسون ، تحليل عاملي تأیيدي، مدل معادلات ساختاري و ارزيابي مدل مفهومي پژوهش از طريق تحليل مسير به روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرم¬افزار پی¬ال¬اس انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود تأثير مثبت و معنادار مزیت قیمت، پاداش¬های تبلیغاتی و پشتیبانی خدمات به عنوان سه بخش اصلی از عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتریان است، لذا مشاركت برند به عنوان یک استراتژي مؤثر بازاریابی می¬تواند مدیریت رستوران¬ها را قادر سازد علاوه بر جلب بیشتر رضایت مشتریان، سیاست¬¬گذاری بهتری را جهت تحقق اهداف به انجام رسانند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد
    وحید  مرزی
    با وجودی که در سال¬های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه¬های گردشگری انجام شده است، اما می¬توان گفت تحقیق در مورد انگیزه¬های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش¬ چکیده کامل
    با وجودی که در سال¬های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد انگیزه¬های گردشگری انجام شده است، اما می¬توان گفت تحقیق در مورد انگیزه¬های گردشگری مذهبی در دوران نوباوگی خود قرار دارد و مطالعات انگشت شماری در این زمینه صورت گرفته است. محققان این حوزه تا کنون در ایجاد تمایز میان بخش¬های گردشگری مذهبی و زیارتی به اجماع دقیقی نرسیده¬اند. موفقیت بازاریابی مقصد باید از طریق یک تحلیل جامع از انگیزش گردشگران هدایت شود، و بدین دلیل این مقاله به بررسی و اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران مذهبی عراقی پرداخته است. مرور ادبیات گذشته در مورد انگیزش نشان می¬دهد که تحلیل انگیزه¬ها بر اساس دو بعد عوامل رانشی و کششی مورد قبول بسیاری از پژوهشگران گردشگری بوده است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه¬ای و استفاده از پرسشنامه است. در این مطالعه 385 پرسشنامه در میان گردشگران عراقی شهر مشهد توزیع شد. 38 گویه و 10 متغیر پنهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اصلی از روش تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. پس از بازبینی نهایی، 247 پرسشنامه پذیرفته شدند. روایی، پایایی و برازش داده¬ها تأیید، و در نهایت برای رتبه¬بندی عوامل از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در میان عوامل رانشی انگیزه¬های معنوی و خودشکوفایی از بالاترین اولویت برخوردارند و بعد از آن انگیزه احترام و کسب پرستیژ، انگیزه خانوادگی، جست¬وجوی امنیت و آرامش، انگیزه تفریحی و فراغتی، انگیزه یادگیری و کنجکاوی، انگیزه فرهنگی و در میان عوامل کششی به ترتیب انگیزه¬های مذهبی- فرهنگی، جاذبه¬های تفریحی و ویژگی¬های زیرساختی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی
    امین  فرجی ملائی محمد  نعمت پور امید  عشریه
    گسترش¬ صنعت¬ گردشگري علاوه بر ابعاد¬ مثبت می¬تواند ابعاد¬ منفی بسیاری نیز در زمینه¬های -اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست¬محیطی در ¬پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش¬های ¬پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف ¬اصل چکیده کامل
    گسترش¬ صنعت¬ گردشگري علاوه بر ابعاد¬ مثبت می¬تواند ابعاد¬ منفی بسیاری نیز در زمینه¬های -اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست¬محیطی در ¬پی داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مرور و تجزیه و تحلیل پژوهش¬های ¬پیشین و نظرات کارشناسان پرداخته است. هدف ¬اصلی این مقاله شناسايي و اولويت¬بندي اثرات ¬مثبت¬و¬منفی¬گردشگری¬ در ¬مقياس ملی و در جریان روند توسعه گردشگری ايران است. این اثرات شامل اثرات اقتصادی (افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، افزایش هزینه¬های زندگی، ایجاد تورم و¬ غیره)، اثرات اجتماعی- فرهنگی (افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی، احیای ارزش¬های محلی، افزایش شکاف اجتماعی، مصرف¬گرایی و ¬غیره) و اثرات زیست¬محیطی (بهبود کیفیت محیط، ترویج معماری سبز، کاهش سطح سرانه¬های طبیعی، کاهش ظرفیت تحمل فیزیکی و غیره) است. به منظور تجزیه¬و¬تحلیل داده¬ها از تحلیل سیستمی در محیط نرم¬افزار Micmac استفاده شده است. پژوهش حاضر ضمن ارائه و تنظیم مهم¬ترین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر در ابعاد اقتصادی، زیست¬محیطی و اجتماعی- فرهنگی، حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیستم پایدار در گردشگری توجه به اثرات منفی تأثیر¬گذار به ویژه در حوزه زیست¬محیطی در درجه اول اهمیت قرار دارد و در مرحله دوم می¬باید بر کاهش اثرات دو وجهی و ریسک به جهت غیرقابل پیش بینی بودن، تمرکز شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون
    منیژه  احمدی ارسطو  خیراللهی مهدی  چراغی
    هنگامی‌که بحث رضایت‌مندی گردشگران از یک جاذبه مطرح می‌شود، باید به مؤلفه‌های مرتبط با ارزیابی رضایت‌مندی توجه نمود. به هر میزان رضایت، توقعات و انتظارات گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق می‌شود. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است ک چکیده کامل
    هنگامی‌که بحث رضایت‌مندی گردشگران از یک جاذبه مطرح می‌شود، باید به مؤلفه‌های مرتبط با ارزیابی رضایت‌مندی توجه نمود. به هر میزان رضایت، توقعات و انتظارات گردشگران تأمین شود به همان میزان جذب گردشگر و توسعه گردشگری محقق می‌شود. بر این اساس، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی از مجموعه میراث جهانی بیستون چیست؟» با توجه به هدف پژوهش، نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقيق، پیمایشی - تحليلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و در تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و آزمون تی مستقل) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از مجموعه تاریخی بیستون هستند. تعداد نمونه لازم به علت مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 گردشگر داخلی و 384 گردشگر خارجی محاسبه شد. یافته¬های پژوهش بر اساس آمار استنباطی (روش تحلیل عاملی) نشان می‌دهد که 6 مؤلفه‌ مؤثر بر رضایت-مندی گردشگران شامل کیفیت محیطی، کیفیت خدمات، کیفیت رفتار جامعه میزبان، کیفیت هزینه خدمات، کیفیت امنیت، کیفیت خدمات حمل‌ و نقل است. همچنین نتایج نشان می¬دهد کیفیت هزینه خدمات، کیفیت محیطی و کیفیت خدمات حمل‌ و نقل مهم¬ترین عامل مؤثر در رضایت¬مندی گردشگران داخلی و خارجی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران
    محمد حسین  ایمانی خوشخو سید محمد موسوی
    در پژوهش حاضر به شناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا از طريق مطالعه ادبيات و پیشینه تحقيق، عوامل مؤثر بر سبز شدن زنجيره تأمين شناسايي و سپس در فاز كمي ابتدا 100 نفر از ذی¬نفعان صنعت گردشگری انتخاب ش چکیده کامل
    در پژوهش حاضر به شناسايي و ترسيم مدل عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا از طريق مطالعه ادبيات و پیشینه تحقيق، عوامل مؤثر بر سبز شدن زنجيره تأمين شناسايي و سپس در فاز كمي ابتدا 100 نفر از ذی¬نفعان صنعت گردشگری انتخاب شده و از آن¬ها جهت بحرانی بودن عوامل شناسایی شده زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری نظرسنجي شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش¬نامه بوده است. جهت تحلیل داده¬های تحقیق، ابتدا با استفاده از روش تحلیل آماری و آزمون t ضریب اهمیت مؤلفه¬ها مشخص شد و در فاز دوم جهت اولویت¬بندی شاخص¬ها و نیز علت و معلول بودن آنها از تکنیک دیماتل فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسي و شناسايي عوامل بحراني تحقق زنجيره تأمين سبز نشان مي¬دهد هر 33 عامل شناسايي شده به عنوان عوامل تحقق زنجيره تأمين سبز در صنعت گردشگری ايران بحراني و اساسي بوده و نقش پراهميتي در تحقق آن دارند. تحليل عوامل قرار گرفته در بعد مديريت تأمين كنندگان نشان مي¬دهد بين 6 عامل قرار گرفته در زمره عوامل تأثيرگذار، عوامل «ارائه خدمات ترغيب كننده به تأمين كننده در راستاي توجه و صيانت از محيط زيست»، «لحاظ نمودن ويژگي¬هاي زيست¬محيطي به عنوان الزامات کیفی تأمين كننده» و «برگزاري نشست با تأمین کنندگان»، سه عامل اصلي و ريشه¬اي يا علت سبز شدن زنجيره تأمين سبز صنعت گردشگری مي¬باشد. اين در حالي است كه تحقق سه عامل «كمك به تأمین کنندگان در راستاي حل مشكلات زيست¬محيطي آنان»، «توجه به اصول زيست¬محيطي و پايبندي به آن در برگزاري مناقصات» و «تلاش براي كاهش اثرات زيست¬محيطي از طريق تحویل بموقع تعهدات تأمين كننده» به طور سطحي و ناپايدار، همانند يك هدف كوتاه¬مدت، موجب سبز شدن زنجيره تأمين صنعت گردشگری ايران خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
    سکینه جعفری محمد نجارزاده رضوان گلستانه نرجس دیرگندم
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک چکیده کامل
    گردشگران امروزی بیش از هر زمان دیگری برای جست¬وجوی اطلاعات سفر، به اینترنت وابسته-اند. آن¬ها تجارب سفر خود را پی‌درپی در فضای مجازی به اشتراک می¬گذارند. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر متغیرهای ایجاد انگیزة سفر، جست¬وجوی اطلاعات و کیفیت خدمات گردشگری الکترونیک بر رفتار مصرف¬کنندگان جوان، در سنین 20 تا 40 ساله شهر تهران انجام شد. شرکت‌کنندگان 182 نفر از جوانان شهر تهران (46 نفر مصرف¬کننده مرد، 105 نفر مصرف¬کننده زن) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مدل تحلیل مسیر و با استفاده از نرم‌افزار ليزرل تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ایجاد انگیزه سفر به ‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری کیفیت خدمات بر رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک، اثر معناداری دارد. این پژوهش مشخص کرد که ایجاد انگیزه سفر و جست¬وجوی اطلاعات به ‌طور غیرمستقیم و با واسطة کیفیت خدمات، می‌تواند رفتار مصرف¬کنندة خدمات گردشگری الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر
    لیلا وثوقی نیلوفر رحبی مقدم
    در مطالعات اخیر گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا رفتار گردشگر را توصیف می¬کند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر می¬کنند و در این مقصدها یادمان¬های مربوط به چکیده کامل
    در مطالعات اخیر گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، زیرا رفتار گردشگر را توصیف می¬کند و در شناخت نحوه تصمیم گیری و انتخاب مقصد گردشگر مؤثر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر ساله گردشگران زیادی به مناطق جنگی سفر می¬کنند و در این مقصدها یادمان¬های مربوط به جنگ، بخش مهمي از جاذبه‌های گردشگری جنگ را تشکیل می‌دهند. در ایران نیز با توجه به آثار مربوط به جنگ تحمیلی هشت ساله، تقاضا و ظرفیت مطلوبی وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه گردشگران جنگ است و موزه جنگ خرمشهر، به عنوان مورد اين مطالعه انتخاب شده است. جامعه آماری این تحقیق را بازدیدکنندگان موزه جنگ تشکیل می‌دهند. داده‌های لازم با استفاده از پرسش¬نامه و به روش نمونه‌گیری از270 بازدیدکننده، گردآوری شده است. در اين رابطه عوامل انگیزشی براساس 18 معیار مبتنی بر چهار مؤلفه¬ی تبلیغات، علاقه به کسب آگاهی و شناخت، وجود تسهیلات و امکانات و عوامل درونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده¬ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، بیش¬ترین مقدار همبستگی گردشگری جنگ در موزه جنگ خرمشهر با شاخص علاقه به کسب آگاهی ¬و شناخت (R2=0.645) بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
    سید احمد  حبیب نژاد فرزانه  عبدالمحمدی
    وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای م چکیده کامل
    وضعیت فعلی تعطیلات به همراه چالش‌ها و مشکلات آن، بر جوانب مختلفی همچون اقتصاد، گردشگری، مسافرت، استراحت کارمندان، بهره‌وری، ساعات کار مفید و رضایت شغلی آنان اثراتی منفی بر جای می¬گذارد. لازمة حل مشکلات موجود، ایجاد تغییراتی در قوانین تعطیلات است که البته باید متغیرهای مؤثر بر تعطیلات لحاظ گردد تا نتایج مطلوبی در پی داشته باشد. اصول حقوقی همچون اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی، اصل سازگاری و تطابق خدمات عمومی، اصل کرامت انسانی، اصل تناسب و اصل سرعت اصولی هستند که به یاری آن‌ها می‌توانیم امر ساماندهی تعطیلات در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بهتر و دقیق‌تر به مرحلة اجرا برسانیم. در این مقاله با دقت نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر اسناد بالادستی و سایر قوانین، همچون قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی بر استخراج مواد، اصول و مفاهیمی شده‌ است که قانون‌گذار در مسیر تقنین تعطیلات، باید مد نظر قرار دهد و نظام حقوقی حاکم بر تعطیلات ترسیم شود تا در کنار آثار و نتایجی که دارد منتج به رونق بیشتر صنعت گردشگری، به عنوان یکی از منابع مهم، جایگزین نفت گردد و نزدیک شدن به تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی
    ابوالفضل دانایی امیر قربانی ابوالقاسم رئیسی نافچی
    امروزه اگرچه صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی نسبت به گذشته به طور فزاینده¬ای دستخوش تغییر گشته و شاهد توسعه این صنعت هستیم؛ لکن فقدان تحقیقات علمی در زمینه گردشگری کاملاً محسوس است. تعداد فعالان در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حال حاضر نسبت به جمعیت منطقه اف چکیده کامل
    امروزه اگرچه صنعت گردشگری در استان خراسان جنوبی نسبت به گذشته به طور فزاینده¬ای دستخوش تغییر گشته و شاهد توسعه این صنعت هستیم؛ لکن فقدان تحقیقات علمی در زمینه گردشگری کاملاً محسوس است. تعداد فعالان در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در حال حاضر نسبت به جمعیت منطقه افزایش یافته است؛ لیکن از جانب دیگر مدیران پس از مدتی فعالیت، تصمیم به خروج از این کسب و کار می¬گیرند. کارکنان نیز از شرایط کاری خود رضایت ندارند. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی و کاربردی است که به منظور آسیب¬شناسی روابط انسانی با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد انجام شد. جامعۀ پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی بوده است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش، از روش سرشماری استفاده شد که از تعداد 105 پرسش¬نامه‏ توزیع شده، 86 مورد که به‌صورت درست تکمیل شده بود جمع¬آوری و تجزیه و تحلیل‏ها بر اساس این تعداد صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی براساس مدل شش بعدی وایز بورد وضعیت مناسبی ندارد و کارکنان از هر گونه تغییر در راستای بهبود شرایط استقبال می¬کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان
    محمد غفاری امیررضا کنجکاو منفرد
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع¬آوری داده‌ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در بهار 1396 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسش¬نامه¬ای و حاوی 40 سؤال بسته است که با مرور ادبیات پژوهش تدوین گردید. روایی پرسش¬نامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از مدل¬یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. در این رابطه، نرم¬افزارهای SPSS و لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مسئولیت‌های اجتماعی مقصد گردشگری اصفهان تأثیر معنی¬داری بر هر یک از ابعاد ارزش ویژه برند مقصد از جمله آگاهی از برند، ارزش ادراک شده این مقصد گردشگری، کیفیت ادراک شده برند، تصویر ذهنی گردشگران و وفاداری به برند این مقصد گردشگری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران
    علی اصغر شالبافیان هاشم آقازاده حمید ضرغام بروجنی علی حیدری
    امروزه، اتحاد¬های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب¬وکار قرار گرفته¬اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه¬های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات مح چکیده کامل
    امروزه، اتحاد¬های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب¬وکار قرار گرفته¬اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه¬های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات محیطی، با اقبال بیشتری روبه¬رو شده است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی دقیق اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در گردشگری پزشکی است. بدین منظور، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه¬گیری گلوله برفی شناسایی شدند و داده¬ها از طریق مصاحبه نیمه¬ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم¬افزار مکس کیو دی اِی 10، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در میان کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی را می¬توان در هشت تم (مقوله) شامل اهداف رفع موانع قانونی، ماهیت صنعت، منافع شخصی، اهداف سازمانی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف استراتژیک، اهداف اقتصادی و تأمین منافع ملی جای داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد
    زهرا نیکخواه نرگس اهنچیان زهرا نوری
    ارزش ادراک‌شده از برند یک مفهوم اساسی براي خرید برند است که عموماً به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و بایسته سرمایه-گذاري در نظر گرفته می¬شود. بازاریابان نیاز دارند که برای پیشبرد فروش محصولاتشان عوامل مؤثر بر قصد خرید به برند را شناسایی نموده و زمینه¬ساز بهبود ارزش ادراک‌شده چکیده کامل
    ارزش ادراک‌شده از برند یک مفهوم اساسی براي خرید برند است که عموماً به‌عنوان یک دارایی ارزشمند و بایسته سرمایه-گذاري در نظر گرفته می¬شود. بازاریابان نیاز دارند که برای پیشبرد فروش محصولاتشان عوامل مؤثر بر قصد خرید به برند را شناسایی نموده و زمینه¬ساز بهبود ارزش ادراک‌شده از برند گردند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا این مفهوم را در حوزه گردشگری به‌کاربرده و تأثیر ارزش¬های ادراک‌شده گردشگران بر قصد خرید سوغات (آبنبات بجنورد) و تصویر برند را مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام گردشگران مراجعه¬کننده به شهر بجنورد بوده است که با توجه به جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (۱۹۷۷) تعداد 384 نفر از گردشگران انتخاب و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری اتفاقی موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بومی‌سازی شده بهره گرفته شده و مدل مفهومی و فرضیه¬های تحقیق با استفاده از مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که ارزش‌ ادراک ‌شده گردشگران از سوغات بر تصویر برند و قصد خرید گردشگران بر خرید آبنبات بجنورد تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تصویر ذهنی گردشگران از برند آبنبات بجنورد بر قصد خرید آبنبات بجنورد توسط گردشگران تأثیر مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که بازاریابان حوزه گردشگری می¬توانند با بهبود شاخصه¬های ارزش¬های ادراک شده سوغات آبنبات و تلاش در جهت برندسازی این سوغات محلی تمایل گردشگران به خرید آن را افزایش داده و از این طریق زمینه¬ساز توسعه صنعت گردشگری در این زیست¬بوم باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران
    محمدرضا فرزین امیر افسر علیرضا دبیر ابتهال  زندی
    يكي از مهم¬ترين رويدادها در صنعت گردشگري هر كشور، ميزان تقاضا براي يك محصول يا مقصد گردشگري است. اما باید توجه داشت پیش‌بینی‌ها هرگز نمی‌توانند به طور صددرصد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد تطابق داشته باشند. همیشه فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی موجود خوا چکیده کامل
    يكي از مهم¬ترين رويدادها در صنعت گردشگري هر كشور، ميزان تقاضا براي يك محصول يا مقصد گردشگري است. اما باید توجه داشت پیش‌بینی‌ها هرگز نمی‌توانند به طور صددرصد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد تطابق داشته باشند. همیشه فواصل و انحرافاتی بین مقادیر واقعی و پیش‌بینی موجود خواهد بود، ولی استفاده از روش‌های علمی و نوین در امر پیش‌بینی، باعث خواهد شد نتایج حاصله به مراتب بیش از یک تخمین عینی به حقیقت نزدیک شود. در سال‌های اخیر با تغییر الگوی تعطیلات و شکل-گیری تعطیلات کوتاه¬مدت، شهرها فرصتی برای توسعه گردشگری پیدا کردند. یکی از مهم¬ترین انواع گردشگری داخلی شهر تهران، بر اساس آمار مرکز ملی آمار و نظرات صاحب نظران این حوزه، گردشگری تفریحی است به همین منظور پژوهش حاضر سعی دارد مدل هايي براي پيش بيني تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران پيشنهاد كند. براي اين كار از اطلاعات ماهیانه بين سال هاي 1381 تا 1394 استفاده شده است. متغير مستقل اين تحقيق تعداد گردشگران تفریحی داخلی شهر تهران است و متغیرهای وابسته نیز بر اساس تکنیک دلفی و دیماتل فازی انتخاب شدند، چارچوب مدل، تركيبي از رگرسیون ، شبکه عصبی فازی و الگوریتمSVR است که با ترکیب این روش‌ها مي¬توان خطاي پيش¬بيني را اندازه¬گيري و روش‌ها را با هم مقايسه كرد. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد رویکرد ترکیبی رگرسیون و شبکه¬های عصبی فازی (ANFIS) پیشنهادی می‌تواند پیش‌بینی بهتری نسبت به سایر روش‌ها در خصوص پیش‌بینی گردشگری تفریحی داخلی داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس)
    مهدی  میرزاده کوهشاهی علی شهدادی منا رستمی
    پایداری بوم‏گردی مستلزم مشارکت همه‌جانبۀ جامعۀ میزبان در پروژه‏های بوم‏گردی است. بوم‏گردی جامعه بنیاد رویکردی است که در آن جامعۀ محلی به مثابه بانی و مروج توسعۀ بوم‏گردی عمل می‏کند و مشارکت همه‏جانبه‏ای در توسعۀ بوم‏گردی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مناسب‏ترین زیست‏بوم‏ چکیده کامل
    پایداری بوم‏گردی مستلزم مشارکت همه‌جانبۀ جامعۀ میزبان در پروژه‏های بوم‏گردی است. بوم‏گردی جامعه بنیاد رویکردی است که در آن جامعۀ محلی به مثابه بانی و مروج توسعۀ بوم‏گردی عمل می‏کند و مشارکت همه‏جانبه‏ای در توسعۀ بوم‏گردی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مناسب‏ترین زیست‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه‏بنیاد (CBET) در دهستان سیاهو شهرستان بندرعباس است. به بیانی دیگر این پژوهش در پی آن است با بررسی و تحلیل وضع موجود شاخص‎های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، نهادی-کالبدی و زیست‎محیطی تأثیرگذار بر بوم‎گردی جامعه‏بنیاد در دهستان سیاهو به این پرسش‏ پاسخ دهد که مناسب‏ترین زیست‎بوم‏های توسعۀ این گونه از بوم‏گردی در این دهستان کجا است؟ پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه‎ای و با توجه به شیوۀ گردآوری داده‏ها در زمرۀ تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار دارد و بر حسب ماهیت داده‏ها، کمی است. جامعۀ آماری پژوهش را جامعۀ محلی، گردشگران و نخبگان مرتبط با حوزۀ گردشگری تشکیل می‏دهند. داده‏های پژوهش با روش پیمایش، تکنیک مصاحبه و ابزار پرسشنامه با روش نمونه‎گیری سهمیه‎ای هدفمند از چهار روستای هدف گردشگری در این دهستان با حجم نمونه 370 نفر از جامعۀ محلی، 359 نفر از گردشگران دهستان سیاهو و 15 نفر از نخبگان گردآوری شد. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.22 توصیف و تحلیل شدند. در پایان با استفاده از تکنیک SWOT استراتژی توسعۀ بوم‎گردی جامعه بنیان در دهستان سیاهو ارائه شد. یافته‎های پژوهش نشان داد با استفاده از رویکرد بوم‎گردی جامعه بنیاد و با توجه به مؤلفه‏های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-نهادی و زیست‏محیطی، در دهستان سیاهو روستای بنگلایان مناسب‎ترین شرایط برای توسعۀ بوم‏گردی جامعه‏بنیاد را دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران
    کمال سخدری نادر سیدامیری علی رضا رجائیان جواد سخدری
    با وجود ظرفیت¬های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره¬برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می¬کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) چکیده کامل
    با وجود ظرفیت¬های فراوان گردشگری سلامت در ایران، بهره¬برداری مناسبی از پتانسیل های موجود در قالب رفتارهای کارآفرینانه نشده است. نظریه پیوند عامل- فرصتدر کارآفرینی پیشنهاد می¬کند که کارآفرینی اساساً حاصل پیوند عاملان (کارآفرینان و سازمان ها) و محیط یا فرصت (زمینه مناسب) می باشد.یکی از عوامل مهم محیطی که بر فرایندهای کارآفرینی تأثیرگذار است، عوامل نهادی است. لذا این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی به دنبال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت با تمرکز خاص بر استان تهران می¬باشد. در این پژوهش، از روش مصاحبه عمیق نیمه¬ساختار یافته باکارآفرینان و صاحب¬نظران حوزه گردشگری سلامت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده¬اند در شهر تهران و در بازه زمانی فروردین تا تیرماه 1395 جهت جمع¬آوری داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که ترتیبات نهادی لازم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی می¬تواند از طریق افزایش تمایل کارآفرینان برای بهره¬برداری از فرصت¬های کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در این حوزه را افزایش دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری
    محمد غفاری کیوان مام رمضانی
    با توجه به پیشرفت¬های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز، بسیاری از گردشگران تمایل دارند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری جهت سفر به مقاصد گردشگری را از طریق ارتباطات توصیه ای آنلاین جمع آوری کنند. بنابراینهدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای بررسی تاثیر ارتباط چکیده کامل
    با توجه به پیشرفت¬های تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز، بسیاری از گردشگران تمایل دارند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری جهت سفر به مقاصد گردشگری را از طریق ارتباطات توصیه ای آنلاین جمع آوری کنند. بنابراینهدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای بررسی تاثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را آن دسته از گردشگران خارجی تشکیل دادند که در شهریور سال 1395 به شهر تهران سفر کرده بودند. بر همین اساس نمونه ای به حجم 200 نفر و به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند، برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 24 سوال در نظر گرفته شد و با مرور ادبیات پژوهش روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر مورد بررسی و تائید گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ارتباطات توصیه ای آنلاین بر تصویر ذهنی مقصد گردشگری و تصویر ذهنی مقصد گردشگری بر اعتماد به مقصد گردشگری و قصد سفر به مقصد گردشگری تاثیر معنی داری دارد؛ اعتماد به مقصد گردشگری بر قصد سفر به مقصد گردشگری تاثیر معنی¬داری دارد؛ ارتباطات توصیه ای آنلاین بر اعتماد به مقصد و قصد سفر به مقصد گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر معنی¬داری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد)
    هاشم رئیسی سرتشنیزی امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
    گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت ا چکیده کامل
    گردشگری هوشمند با توجه به پیشرفت‌های اخیر و گسترش فناوری اطلاعات به وجود آمده است و حالت‌های جدید ارتباطات، روش‌های جدید جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های جدید برای خلق ارزش و مدیریت را پیشنهاد داده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می¬باشد. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از گردشگران داخلی در دسترسی است که به شهر یزد سفر کرده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ‌16 گزاره‌ای یوو و همکاران (2017) و هوانگ و همکاران (2017) استفاده گردیده است و حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه، 240 نفر تعیین گردید. به‌منظور اطمینان یافتن از دقت و صحت نتایج تحقیق ویژگی‌های فنی پرسشنامه در دو بخش روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی از طریق اسمارت پی ال اس3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته¬های نشان داد که هر سه فرضیه، آماره تی بالاتر از 96/1 داشته¬اند، به همین جهت تمامی فرضیه¬های پژوهش تأیید شدند. همچنین بیشترین ضریب تأثیر مربوط به اطلاع‌رسانی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر می¬باشد. نتایج نشان داد که فرضیه اصلی فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر اثر دارد و اطلاع‌رسانی، تعامل و دسترسی بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ می¬توان نتیجه گرفت که رضایت از استفاده از فناوری در سفر باعث ایجاد سودآوری برای شرکت‌های حوزه گردشگری می‌شود، در نهایت رضایت منجر به ایجاد وفاداری گردشگران نسبت به یک مقصد خاص می¬گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران)
    احمدرضا شاهپوری حمید امیرنژاد محمد قربانی
    با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی¬های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون¬ پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گ چکیده کامل
    با توجه به پتانسیل بالقوه سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر، ارائه الگوی گردشگری به کمک سنجش مطلوبیت گردشگران برای بهبود ویژگی¬های این صنعت به صورت موردی در شهر رامسر به کمک روش الگوی آزمون انتخاب و رگرسیون¬ پیشرفته لاجیت شرطی است. به همین سبب با 640 نفر از گردشگران به عنوان نمونه در سواحل رامسر که تعداد آنان به روش مختص به نمونه¬گیری در آزمون انتخاب حاصل شد، در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام و از اطلاعات استخراج شده، مدل¬های مد نظر برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب نشان داد، به ترتیب ویژگی¬های بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و امکانات خدماتی-تفریحی و چشم انداز ساحل، تأثیر مثبت بر مطلوبیت نهایی گردشگران دارند و آنان حاضرند به ازای بهبود 50 درصدی هر یک، 40 درصد نسبت به وضع کنونی بیشتر هزینه کنند. در انتها بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه¬گذاران پیشنهاد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد)
    فرزاد  ویسی رسول صفیاری سوران منوچهری
    توسعه پایدار گردشگری به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم باز گردشگری و اثرپذیری بالای آن، از روندها، اتفاق¬ها و تغییرات محیط پیرامون، که از آنها به عنوان پیشران¬ها یاد می¬شود، نیازمند اتخاذ روش مطالعه مبتنی بر آینده¬پژوهی است تا بتواند این پیچیدگی‎ها و نحوه عملکرد پیش چکیده کامل
    توسعه پایدار گردشگری به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم باز گردشگری و اثرپذیری بالای آن، از روندها، اتفاق¬ها و تغییرات محیط پیرامون، که از آنها به عنوان پیشران¬ها یاد می¬شود، نیازمند اتخاذ روش مطالعه مبتنی بر آینده¬پژوهی است تا بتواند این پیچیدگی‎ها و نحوه عملکرد پیشران‎ها را شناسایی، درک و تحلیل نماید. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده¬پژوهی در پی شناسایی مهمترین پیشران¬هایی است که در آینده بر توسعه پایدار گردشگری روستایی منطقه اورامان استان کردستان اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با بهره¬گیری از تکنیک دلفی و با حضور 38 نفر از متخصصان و کارشناسان که به صورت هدفمند انتخاب شدند؛ پیشران¬ها شناسایی و سپس با بهره¬گیری از نرم¬افزار میک-مک ، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که سیستم گردشگری منطقه در آینده در مسیر توسعه ناپایدار قرار دارد و در شکل¬گیری این وضعیت به ترتیب، پیشران¬های تجمع¬یافته در شاخص¬های اقتصادی، مدیریتی-نهادی و محیطی–کالبدی، اثرگذارتر از پیشران¬های اجتماعی، عمل خواهند کرد. همچنین پیشران نامناسب بودن فضای کسب و کار روستایی، به عنوان اثرگذارترین و پیشران ایجاد فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی به عنوان اثرپذیرترین پیشران¬ها در توسعه پایدار آینده گردشگری منطقه شناخته شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب
    مهنا نیک بین حمید ضرغام بروجنی سید رضا صالحی امیری کامران محمدخانی فرهاد غفاری
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبی چکیده کامل
    گردشگری به طور خاص یک وسیله قدرتمند برای مبادلات فرهنگی میان جوامع است. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2030؛ دو دهه آینده را زمان رشد پایدار گردشگری می‌دانند. در این میان توسعه گردشگری فرهنگی اگر بدرستی انجام شود می‏تواند به حفظ گنجینه‏های فرهنگی و طبیعی مقصد کمک کند و کیفیت زندگی جامعه بومی را ارتقا داده و هم موجب خوشنودی گردشگران شود. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از رویکرد تفسیری و روش نظام‌مند فراترکیب، یافته‌های مطالعات انجام‌شده توسط سایر محققین را در حوزة مطالعات توسعه پایدار گردشگری فرهنگی به صورت سیستماتیک بررسی کند و سپس براساس استراتژی تحلیل محتوی پنهان، کدهای استخراج شده را شناسایی و در قالب مقولات دسته‌بندی و در نهایت مدل مفهومی آن‌را ارائه نماید. در این تحقیق پایگاه‌های علمی فارسی و انگلیسی معتبر تا اواخر سال 2018 میلادی (آذرماه 1397) بررسی و مقالات منتخب با استفاده از معیار CASPشناسایی شدند. کدهای شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Maxqda2018.1 طبقه‎بندی، تحلیل و تفسیر شدند. که بر این اساس 104کد اولیه در قالب29دسته مقولات اصلی و فرعی و 4 کد محوری عبارتند از؛ مولفه‌ها، عوامل موثر، پیامدها و چالش‌های توسعه پایدار گردشگری فرهنگی دسته‌بندی شدند. همچنین مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی مقصدهای گردشگری نیز ارائه گردید. در نهایت روایی نتایج تحقیق انجام شده با شاخص کاپای کوهن در نرم افزار Spss بر اساس نظرات خبرگان خارج از نویسندگان تحقیق با اندازه712/. مورد تایید قرار گرفت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز
    مسلم باقری پیام شجاعی سمانه اصغری جهرمی
    امروزه گردشگری در عرصه جهانی به یکی از مهمترین صنایع پیشرو بدل گشته و نقشی مهم و تعیین¬کننده¬ در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ جوامع گوناگون ایفا می¬کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری و ارائه الگویی جامع در این حوزه است. در این راستا ا چکیده کامل
    امروزه گردشگری در عرصه جهانی به یکی از مهمترین صنایع پیشرو بدل گشته و نقشی مهم و تعیین¬کننده¬ در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ جوامع گوناگون ایفا می¬کند. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری و ارائه الگویی جامع در این حوزه است. در این راستا از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده که در بخش کیفی با بهره¬گیری از روش فراترکیب مدل پیامدهای روانشناختی با دو بعد، شش مؤلفه و 39 شاخص ارائه شده است. سپس در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل عملکرد – اهمیت، وضعیت فعلی و اهمیت شاخص¬های این الگو در شهر شیراز، با نظرسنجی از خبرگان حوزه جامعه¬شناسی گردشگری شهر شیراز، تعیین گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود اشتغال، رونق فعالیت¬های فرهنگی و بهبود در زندگی اجتماعی فرهنگی جامعه محلی، مهمترین پیامدهای مثبت و کلاه¬برداری و اخاذی مهمترین پیامدهای منفی جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز بوده¬اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد)
    حامد بخشی مریم هاشمیان
    روابط گردشگر و میزبان در طول سفر غیرقابل اجتناب است. فرض گردشگران بر این است که تعاملات¬شان با جامعه میزبان با تجربیات مثبتی همراه است، اما زمانی که با تجارب منفی مواجه می¬شوند، نگرش¬های متضادی به جامعه محلی و به طور بالقوه به مقصد گردشگری در آنان رشد می¬یابد. این مطالع چکیده کامل
    روابط گردشگر و میزبان در طول سفر غیرقابل اجتناب است. فرض گردشگران بر این است که تعاملات¬شان با جامعه میزبان با تجربیات مثبتی همراه است، اما زمانی که با تجارب منفی مواجه می¬شوند، نگرش¬های متضادی به جامعه محلی و به طور بالقوه به مقصد گردشگری در آنان رشد می¬یابد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان به مردم شهر مشهد انجام شده است. در این رابطه، تجربه تعاملی و نگرش گردشگران به چهار گروه رانندگان، خادمین حرم امام¬رضا (ع)، فروشندگان و شهروندان مشهدی بررسی شده است. اطلاعات مربوط به تجربیات گردشگران از تعامل با جامعه میزبان با سؤالات باز در پرسشنامه استخراج شده و سپس این تجربیات کیفی با تکنیک تحلیل مضمونی طبقه¬بندی و به شکل دو مقوله تجربیات مثبت و منفی کدگذاری شده و به داده¬های کمی تبدیل شده¬اند. نگرش زائران و گردشگران نیز با استفاده از گویه¬هایی در قالب طیف لیکرت سنجیده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد در مجموع میانگین نمره نگرش گردشگران به مردم مشهد 3.33 (5-1) است که حاکی از نگرش خنثای زائران و گردشگران به آنان می¬باشد. همچنین از بین ویژگی¬های جمعیت¬شناختی، تنها دو متغیر سن و تحصیلات با نگرش رابطه معناداری دارند؛ به طوری ¬که سن رابطه مثبت و تحصیلات رابطه منفی با نگرش گردشگران داشته است. به علاوه، نگرش زائران و گردشگران تحت تأثیر تجربه تعاملی آنان نیز می¬باشد. نتیجه تجربیات تعاملی خوشایند و مثبت زائران و گردشگران با جامعه محلی، نگرش مثبت بوده است، اما تجربیات تعاملی ناخوشایند آنان ، نگرش منفی¬شان را به دنبال داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار)
    پروانه پرچکانی سید سعید  هاشمی عبدالرضا رکن الدین افتخاری
    در حال حاضر که برندسازی برای مقصدهای گردشگری از اهمیتی حیاتی برخوردار شده است، این مقصدها تلاش دارند حمایت‌های گسترده‌تری در زمینه‌های اجتماعی، محیط‌زیست، مدیریت و... جلب کنند و شیوه‌های مدیریت برندسازی مقصدها را برای توسعه گردشگری منطقه خود تعیین نمایند. این مهم نیازم چکیده کامل
    در حال حاضر که برندسازی برای مقصدهای گردشگری از اهمیتی حیاتی برخوردار شده است، این مقصدها تلاش دارند حمایت‌های گسترده‌تری در زمینه‌های اجتماعی، محیط‌زیست، مدیریت و... جلب کنند و شیوه‌های مدیریت برندسازی مقصدها را برای توسعه گردشگری منطقه خود تعیین نمایند. این مهم نیازمند شناسایی عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مطلوب مدیریتی است. پژوهش‌حاضر، با هدف تعیین رویکرد مدیریت برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر این رویکرد تلاش داشته تا با نظریه مبتنی بر منابع این مهم را با تکنیک متاسوات در منطقه ساحلی چابهار انجام دهد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و ترکیبی در جامعه آماری 84 نفری خبرگان و گردشگران انجام شده و در آن از شاخص‌های آزمون شده برند پایدار بهره‌گیری شده است. رویکرد مبتنی بر منابع در برندسازی پایدار مقصد ساحلی چابهار، به عنوان مجموعه سرمایه‌ها و قابلیت‌هایی تعریف شدند که به منظور شناسایی و واکنش به تهدیدها و فرصت‌های موجود در دسترس و مفید هستند و بر مبنای «ارزشمندی»، «کمیابی»، «تقلیدناپذیری»، «جانشین ناپذیری منابع» و «قابلیت‌های داخلی» در نظر گرفته شدند و به منظور شناسایی ابعاد رقابتی نیز منطقه ساحلی چابهار با عمان، کیش و قشم مقایسه شده است. با توجه به گرایش مردم محلی ودولت برای توسعه اقتصادی منطقه ساحلی چابهار و پژوهش‌های کمی و کیفی انجام شده در منطقه، به نظر می‌رسد منطقه ساحلی چابهار از ظرفیت‌های لازم برای مدیریت مشارکتی و اجتماع محور برخوردار است و از این رو بر اساس نتایج این پژوهش، رویکرد مدیریتی مطلوب برای این منطقه مبتنی بر منابع، مشارکتی و اجتماع محور تشخیص داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی
    رضا مینایی فرشید نمامیان فخرالدین معروفی علیرضا مرادی
    گردشگری با به¬کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم¬های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، چکیده کامل
    گردشگری با به¬کارگیری فناوری اطلاعات بزودی به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل می شود. پلتفرم¬های شبکه های اجتماعی که استفاده از آن با دسترسی به اینترنت موبایل فراگیر شده، از ارزشمندترین ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با امکان تعامل کاربران و تبادل انواع محتوا، سبک جدیدی از زندگی و رفتار گردشگران را ایجاد نموده است. بازاریابان باید از مزایای شبکه¬های اجتماعی اینترنتی و گردشگری الکترونیک برای افزایش توان رقابتی، سهم بازار وکسب سود با ارایه خدمات مطابق با خواست گردشگران اقدام نمایند. این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و پس از بررسی حدوداً یک صد پژوهش مرتبط دارای نتایج کیفی و منتشر شده در مجلات معتبر، الگویی جامع، شامل 5 تم اصلی (محیط کلان، عوامل مدیریتی، فردی، گروه و بازاریابی) که شبکه¬های اجتماعی از طریق آنها بر رفتار گردشگران تاثیر می¬گذارند را بر اساس اولویت ارایه می نماید. همچنین مطابقت مدل با رفتار گردشگران ایرانی نیز با استفاده از روش های کمی و آماری بررسی شد. نتایج این پژوهش می¬تواند توسط کلیه بازاریابان و فعالان گردشگری مورد استفاده عملیاتی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر)
    مهدی رمضان زاده لسبوئی فرشته  دوستی
    در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت توجه نمی¬شود درحالی¬که این مقوله در فرایند توسعه و برنامه¬ریزی گردشگری نقش اساسی را ایفا می¬کند. روابط جنسیتی حاکم در جامعه به افراد هویت بخشیده و میزان قدرت و مشارکت آن¬ها را در روند اجرای امور اجتماعی، فرهنگی و زیست¬محیطی مشخص می¬سا چکیده کامل
    در جوامع سنتی به نقش و جایگاه جنسیت توجه نمی¬شود درحالی¬که این مقوله در فرایند توسعه و برنامه¬ریزی گردشگری نقش اساسی را ایفا می¬کند. روابط جنسیتی حاکم در جامعه به افراد هویت بخشیده و میزان قدرت و مشارکت آن¬ها را در روند اجرای امور اجتماعی، فرهنگی و زیست¬محیطی مشخص می¬سازد. تمامی انواع گردشگری از جمله گردشگری دوچرخه¬سواری ، بر میزان توزیع عادلانه قدرت و منابع مالی و مشارکت و حمایت قشرهای جامعه به¬خصوص زنان و جوانان نقش مؤثری دارد. شهرستان بابلسر با دارا بودن 27 کیلومتر نوار ساحلی بیشترین طول نوار ساحلی شنا را در استان مازندران داراست که در اغلب فصول سال پذیرای انواع گردشگران است. نوار ساحلی این شهر با ارتقای استانداردهای مخصوص، قابلیت جذب گردشگران دوچرخه¬سوار و حتی برگزاری مسابقات دوچرخه¬رانی در کشور را داراست. در این پژوهش به مقایسه¬ی الگوی نگرشی مردان و زنان به توسعه گردشگری دوچرخه¬سواری و عوامل انگیزشی موثر بر زنان پرداخته شده است. دویست پرسشنامه به¬صورت تصادفی در بین گردشگران ساحل بابلسر توزیع و جمع¬آوری گردیده است. داده¬ها در نرم¬افزار SPSS با استفاده از روش آماره تی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج می¬توان ذکر کرد که بیشتر زنان همانند مردان تمایل بالایی به استفاده از این وسیله در صورت فراهم نمودن شرایط محیطی داشته و خواهان ایجاد زیرساخت¬های استاندارد هستند تا بتوانند مهارت خود را ارتقا بخشند. از بین مؤلفه¬های انگیزشی از نقطه¬نظر زنان، مولفه¬ی نگرش¬های طرفدار و ادراک مثبت دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری در توسعه گردشگری دوچرخه¬سواری در شهر بابلسر هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
    علی جهانی ریحانه خالق پناه حمید گشتاسب نعمت اله خراسانی
    مزایای فضای سبز عمومی امروزه بخوبی روشن است؛ اما هنوز به سختی می¬توان گفت که کدام یک از پارک¬ها پتانسیل بالاتری جهت تأمین تقاضای تفرجی کاربران (گردشگران و شهروندان) دارند. هدف از اين مقاله مدل¬سازي ارزيابي تقاضاي تفرجي در پارک¬هاي شهري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به چکیده کامل
    مزایای فضای سبز عمومی امروزه بخوبی روشن است؛ اما هنوز به سختی می¬توان گفت که کدام یک از پارک¬ها پتانسیل بالاتری جهت تأمین تقاضای تفرجی کاربران (گردشگران و شهروندان) دارند. هدف از اين مقاله مدل¬سازي ارزيابي تقاضاي تفرجي در پارک¬هاي شهري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به منظور کشف روابط حاکم در رضايت¬مندي و تقاضاي تفرجي کاربران از پارک شهري است. 104 پارک شهري محلي، ناحيه¬اي و منطقه¬اي در مناطق 22گانه شهر تهران با تنوع بالا در کيفيت خدمات رفاهي و شيوه طراحي انتخاب گرديد. ارزيابي ميزان تقاضاي تفرجي در پارک¬هاي شهري با استفاده از ديدگاه درک کاربر محور صورت گرفته و نقش متغيرهاي منطقه¬اي و خدماتي در افزايش تقاضاي استفاده از پارک¬هاي شهري به روش اندازه گیری میدانی در سال 1395 تا 1396 بررسی شد. با توجه به نتايج شبكه¬هاي آموزش داده شده، مدل شبکه عصبی مصنوعی با توجه به بيشترين مقدار ضريب تبيين در سه دسته داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون، بهترين عملكرد بهينه¬سازي ساختار را نشان مي¬دهد. بر اساس نتايج آناليز حساسيت تعداد پارک¬هاي منطقه، مساحت امکانات ورزشي، مساحت امکانات فرهنگي و کيفيت منظر به ترتيب با ضريب اثرگذاري 5/183، 1/58، 7/52 و 4/30 بيشترين تاثير را در ميزان تقاضاي تفرجي کاربران در پارک¬هاي شهري از خود نشان دادند. مدل ارائه شده به عنوان يک سيستم پشتيبان تصميم¬گيري در طراحي مهندسي پارک¬هاي شهري شناخته مي¬شود. چنین رویکردی موجب توسعه شهرها بر اساس افزایش جاذبه¬های گردشگری و در نتیجه توسعه گردشگری شهری در سطح کلان می¬شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی
    مهدی  حسام حسن اروجی مهدی چراغی
    بوم¬گردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در بوم¬گردی، شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است. در این رابطه، تقاضای گردشگری معمولا در ارتباط با بازار گردشگری سنجیده می‌شود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه چکیده کامل
    بوم¬گردی به عنوان یکی از اشکال گردشگری در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در بوم¬گردی، شناخت و تبیین وضعیت تقاضا است. در این رابطه، تقاضای گردشگری معمولا در ارتباط با بازار گردشگری سنجیده می‌شود و بازار گردشگری عمدتاً مرتبط با منطقه گردشگرفرست و خصوصیات و ترجیحات نمایندگان آن‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه بوم¬گردی، در این تحقیق به بررسی وضعیت تقاضای بوم¬گردی استان گیلان پرداخته شده است. مطالعه -حاضر از نوع تحلیلی است و گردآوری داده¬ها به ¬روش پیمایشی از طریق فرایند پرسشنامه تقاضای بوم¬گردی و انجام مصاحبه¬ها و گفتگو و مشاهدات میدانی انجام¬گرفته است. جامعه آماری، کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان می¬باشند که تعداد 384 نفر نمونه آماری از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه¬گیری در دسترس، جهت بررسی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده¬های به دست آمده حاصل از پرسشنامه، از آزمونهای آماری ویلکاکسون، دوجمله¬ای و تی و روش اولویت¬بندی کوپراس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقش جاذبه¬های زمین گردشگری مانند سواحل و مناطق جنگلی در انگیزه برای سفر حال حاضر و آینده گردشگران به استان گیلان بسیار مهم است. اما هدف تعداد زیادی از گردشگران از سفر به چنین جاذبه¬هایی، صرفاً برای تفریح و آرامش بوده و کمتر انگیزه¬های بوم¬گردی در آنها دیده می¬شود. همچنین خدمات بوم¬گردی و اسکان در اقامتگاه¬های بوم¬گردی، چندان در مسافرت گردشگران تأثیرگذار نبوده و انگیزه زیادی برای آنها ایجاد نکرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد
    میر محمد  اسعدی مهدي باصولي ياسمين برومندزاد
    سفر همواره حس زندگي دوباره، اميد و رها شدن از مشغله‌هاي روزانه را با خود به همراه دارد. بنابراين اغلب متخصصان، سفر را به همه افراد به ويژه سالمندان، معلولان و جانبازان توصيه مي‌كنند؛ ليكن موضوع اصلي اين است كه براي معلولان و افرادي كه به لحاظ جسمي مشكلاتي دارند، در شبكه چکیده کامل
    سفر همواره حس زندگي دوباره، اميد و رها شدن از مشغله‌هاي روزانه را با خود به همراه دارد. بنابراين اغلب متخصصان، سفر را به همه افراد به ويژه سالمندان، معلولان و جانبازان توصيه مي‌كنند؛ ليكن موضوع اصلي اين است كه براي معلولان و افرادي كه به لحاظ جسمي مشكلاتي دارند، در شبكه گردشگري ايران جايگاهي تعريف نشده است. بسیاری از فضاهای شهری و عمومی فاقد امکانات مناسب بوده و استفاده از آن‌ها برای معلولان دشوار است و افراد معلول با شرایط فعلی فرصت‌های کمتر و یا بسیار محدودی برای لذت بردن از فعالیت‌های گردشگری دارند؛ بنابراين در حال حاضر این نوع از گردشگری نیازمند توجه بیشتری است. با توجه به ثبت جهاني شهر يزد توسط يونسكو اين امر، اهميت بيشتري يافته است. از