• فهرست مقالات یادگیری همراه

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تأثیر پیاده‌سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران
    رضا شریفی قاسمعلی بازآیی حسن اسدزاده
    به¬كارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، راه‌كارهاي نويني را برای بهبود و توسعۀ¬ نظام آموزشي ارائه کرده است که يادگيري¬ همراه ازجمله نتايج آن است. از مسائل مهم بخش آموزش در راه‌آهن، شرایط خاص برخی از مشاغل در حوزه‌های سیر و حرکت، ناوگان، خط، ارتباطات و علائم الکتر چکیده کامل
    به¬كارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، راه‌كارهاي نويني را برای بهبود و توسعۀ¬ نظام آموزشي ارائه کرده است که يادگيري¬ همراه ازجمله نتايج آن است. از مسائل مهم بخش آموزش در راه‌آهن، شرایط خاص برخی از مشاغل در حوزه‌های سیر و حرکت، ناوگان، خط، ارتباطات و علائم الکتریکی است که امکان حضور آن‌ها را در دوره¬های مشخص و سیستمی کاهش می‌¬دهد. ازجمله این مشاغل حساس می¬توان به لوکوموتیورانی اشاره کرد که هدف این پژوهش نیز، بررسی اثر سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران است. به‌منظور بررسي مسئله تحقيق و آزمون فرضيه از روش تحقيق نیمه آزمايشي و از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. گروه¬ها با استفاده از روش نمونه-گيري خوشه¬ای از میان لکوموتیو رانان ایستگاه تهران انتخاب شدند. جامعۀ آماری شامل کلیۀ لوکوموتیورانان ایستگاه تهران به تعداد 420 نفر بود. سپس 45 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری که نمرۀ فرسودگی شغلی آنان در مؤلفۀ عملکرد شخصی پایین¬تر از 32 بود، به روش نمونه¬گیری خوش¬ای انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری، دو گروه از شرکت‌کنندگان با رویکرد آموزش بزرگ‌سالان (آندراگوژی) و سیستم یادگیری همراه تعاملی (IMLS) با رویکرد هیتاگوژی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. یافته‌ها نشان داد که آموزش به شیوۀ یادگیری همراه تعاملی در افزایش فراوانی و شدت عملکرد شخصی شرکت¬کنندگان پژوهش مؤثر بود. پرونده مقاله