• فهرست مقالات Fe-BTC

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - حذف رنگ متیلن بلو از پساب با استفاده از Fe-BTC
    رضا  علیزاده
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گر چکیده کامل
    در این تحقیق ماده آلی فلزیFe-BTC (آهن-بنزن تری کربوکسیلات) تهیه شده با تابش فراصوت، به عنوان یک کاتالیست نوری جهت تخریب رنگ متیلن بلو (MB) از درون آب استفاده شده است. اثرات دما (50 و 70 درجه سانتی گراد) و زمان تابش (90 و 120 دقیقه) برای تهیه این ماده مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات تهیه شده Fe-BTC عملکرد نورکافتی خوبی را از خود نشان داده و در محدوده دمایی120-70 سانتیگراد ییشترین فعالیت را در حذف رنگ متیلن بلو دارا بود. این عملکرد نتیجه دو عامل مهم شامل مهار فرآیند نوترکیبی حامل های بار و افزایش سطح کاتالیست نوری است. سرعت واکنش تخریب رنگ متیلن بلو از معادله سرعت شبه مرتبه اول لانگمویر پیروی می کند. نمونه Fe-BTC70-120 به دلیل ذرات کوچکتر و همچنین نوترکیب الکترون-حفره کمتر، بیشترین تخریب رنگ را از خود نشان داد.، این تخریب رنگ نتیجه خواص اکسید کنندگی رادیکال هیدروکسیل است. آزمون ها، پایداری نمونه را برای سه دوره مصرف نشان داد. استفاده از فوتوکاتالیست Fe-BTC با فعالیت و پایداری بالا، می تواند انتخاب نوینی در تصفیه پساب های رنگی باشد. پرونده مقاله