آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  تحليل میزان اثرگذاری فرایندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاييان مطالعه موردي: روستاهاي دهستان کبود گنبد شهرستان کلات

  حمدالله سجاسی قیداری , الهام عاشوری گرو , رمضان فخرائی , مجید جویانی آبی بیگلو
  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی , شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
  به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری [...] بیشتر.
  به نظر میرسد که جهانی شدن برای مردم بیم و امید به ارمغان آورده است. در این بین آثار جهانی شدن بر روستاییان عمق و پیچیدگی بیشتری دارد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف میزان اثر گذاری فرآیندهای جهانی شدن بر کیفیت زندگی روستاییان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به شيوه پيمايش ميداني در بين 10 نقطه روستايي با حجم نمونه 118 نفر بوده است. جمع آوري داده ها از طريق ابزار پرسشنامه در قالب 42 شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- محیطی در سطح دهستان كبودگنبد شهرستان كلات ميباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روستاهای دهستان کبود گنبد، به طور نابرابر از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته اند به طوری که روستای گرو با گرفتن رتبه یک بیشتر از سایر روستاها از فرآیندهای جهانی تاثیر پذیرفته است. ویژگی های کارکردی روستاهای ایران نشان میدهد که به دلیل محدودیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی و تجربیات جهانی حاصل از جهانی شدن، تهدیدهای فراروی روستاها بیشتر از فرصت های پیش روی آنان است. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مجتمع¬های مسکونی انبوه(مورد پژوهی:محله بهار شهر اصفهان)

  فرزانه دهقانی گیشی , داریوش مرادی چادگانی
  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی , شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
  افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و ن [...] بیشتر.
  افزايش جمعیت در شهرها ، منجر به انبوه سازي مسكن شده است. امروزه فرسودگی مناطق متراکم و ساختمانهای بلند مرتبه از جمله واقعیتهای شهرهای بزرگ می باشند و به همراه خود مسائل، مشکلات و نیازهای خاصی را ایجاد کرده است چنین بافتهای روز به روز با کاهش شرایط زیست¬پذیری روبرو می¬شود ، چرا که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از تاسیسات، خدمات و زیرساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارمی¬شود. محله بهار که در جنوب شهر اصفهان واقع شده ، پس از گذشت 47 سال از ساخت آن، با افت شرایط زست¬پذیری روبرو گردیده است و این ساختمانهای قدیمی، نمای نامطلوبی را برای منطقه 6 شهر اصفهان ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل وضعیت زیست¬پذیری مؤلفه¬های مسکونی، مؤسسات تولیدی-خدماتی و روفاه عمومی، ،وضعیت مجراهای انطباق یافته و ساختار تصمیم¬گیری می -باشد که برای ارزیابی وضعیت شاخص¬های ذکر شده پرسشنامه ¬ای با حجم نمونه 135 نفر از ساکنان محله بهار تدوین گردیده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی و آزمون میانگین به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ساختار فضائی-فعالیتی مسکونی و ساختار تصمیم¬گیری مهمترین زمینه-هایی در وضعیت نامناسب، و ساختمانهای فرسوده و کم دوام، عدم جذب سرمایه¬گذار در زمینه مسکن ، عدم مشارکت ساکنان با یکدیگر، توان اقتصادی پایین ساکنان، عدم اعتماد ساکنان به شهرداری، دشورا بودن دریافت پروانه ساخت و ساز در محله از مهمترین مؤلفه های آن می¬باشد. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  تحلیل الگوهای فضایی ـ زمانی جرم سرقت در شهر سمنان

  اسماعیل نجفی , کرامت اله زیاری , علیرضا دربان آستانه
  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی , شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
  امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی [...] بیشتر.
  امروزه یکی از مهم¬ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزهکاری است. با گذشت زمان جرم¬شناسان متوجه شدند که مکان-های خاصی بر میزان وقوع جرم تأثیرگذار می¬باشند. به همین دلیل طی سال¬های اخیر پژوهش پیرامون رابطة متقابل محیط کالبدی شهرها با بزهکاری اهمیت زیادی یافته است. یکی از مهم¬ترین انواع جرایم، مسئله سرقت است. سرقت به انواع متفاوت در سطح جامعه وجود دارد. در پژوهش حاضر از سامانه اطلاعات جغرافیایی و همچنین نرم¬افزارهای Excel و SPSS به‌منظور تحلیل¬های فضایی ـ مکانی و همچنین زمانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با سرقت از تاریخ 1/1/1394 تا 29/12/1394 در محدوده قانونی شهر سمنان به‌عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با تهیه پایگاه داده¬ای جرایم سرقت و استفاده از آزمون-های آماری و گرافیکی اقدام به شناسایی و تحلیل فضایی کانون¬های جرم¬خیز شهر سمنان شد. روش تحقیق پژوهش، تحلیلی و توصیفی و داده¬ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه¬ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهم¬ترین کانون¬های جرم¬خیز شهری سمنان در محدوده خیابان امام (ره) از میدان امام تا چهاراه مازندران و همچنین بازار سمنان واقع شده است که جزء محدوده¬های پرازدحام و شلوغ شهر با کاربری غالباً تجاری که دارای ساختار کالبدی نامناسب می¬باشد، شکل گرفته است. از نظر زمانی نیز مشخص شد، بیشترین میزان سرقت در شهر سمنان در طی ماه¬ها و هفته‌های سال در طی ساعات اداری تمرکز یافته است و پیک زمانی وقوع سرقت در شهر سمنان ساعات نزدیک به ظهر بوده است. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری در بافت¬های تاریخی مطالعه موردی: بافت تاریخی آمل

  سعید گلزارطاهر , فرزین محمودی , سیدمحمود میثاقی
  پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی , شماره 4 , دوره 1 , زمستان 1399
  امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اسا [...] بیشتر.
  امروزه رقابت¬پذیری شهری چالش اصلی مدیران شهری در راستای دست¬یابی به جایگاهی شایسته برای شهرهاست. به¬همین منظور شناسایی مولفه¬های کلیدی ارتقای رقابت¬پذیری شهری یکی از عوامل اساسی در حفظ و توسعه شهرها به شمار می¬رود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که ابزارها و عوامل موثر بر رقابت¬پذیری شهری بصورت عام و بستری¬های رقابت¬پذیری شهری در بافت تاریخی شهر آمل به صورت خاص کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات از دو روش میدانی و کتابخانه¬ای برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است و با روش توصیفی-تحلیلی نتایج پژوهش حاصل گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد بافت تاریخی آمل در زمینه تعامل، فرهنگ، سنت¬های مردم محلی از عوامل انسانی موثر بر رقابت¬پذیری شهرها، دارای ظرفیت¬ها و پتانسیل¬های فراوانی برای توسعه گردشگری شهری است. همچنین در زمینه نوآوری، خلاقیت و استعدادهای محلی نیز بافت قدیم آمل دارای استعدادهایی نظیر برخورداری از صنایع فرهنگی و بومی برخورداری از موسیقی سنتی است که به ترتیب می¬تواند در جهت توسعه کارآفرینی شهری و برندینگ شهری مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت بافت قدیم آمل بسترهای لازم موثر بر رقابت¬پذیری شهری را در سطح استان برخوردار است. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  Drone Detection by Neural Network Using GLCM and SURF Features

  Tanzia Ahmed , Tanvir Rahman , Bir Ballav Roy , Jia Uddin
  Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) , شماره 33 , دوره 9 , زمستان 2021
  This paper presents a vision-based drone detection method. There are a number of researches on object detection which includes different feature extraction methods – all of those a [...] بیشتر.
  This paper presents a vision-based drone detection method. There are a number of researches on object detection which includes different feature extraction methods – all of those are used distinctly for the experiments. But in the proposed model, a hybrid feature extraction method using SURF and GLCM is used to detect object by Neural Network which has never been experimented before. Both are very popular ways of feature extraction. Speeded-up Robust Feature (SURF) is a blob detection algorithm which extracts the points of interest from an integral image, thus converts the image into a 2D vector. The Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) calculates the number of occurrences of consecutive pixels in same spatial relationship and represents it in a new vector- 8 × 8 matrix of best possible attributes of an image. SURF is a popular method of feature extraction and fast matching of images, whereas, GLCM method extracts the best attributes of the images. In the proposed model, the images were processed first to fit our feature extraction methods, then the SURF method was implemented to extract the features from those images into a 2D vector. Then for our next step GLCM was implemented which extracted the best possible features out of the previous vector, into a 8 × 8 matrix. Thus, image is processed in to a 2D vector and feature extracted from the combination of both SURF and GLCM methods ensures the quality of the training dataset by not just extracting features faster (with SURF) but also extracting the best of the point of interests (with GLCM). The extracted featured related to the pattern are used in the neural network for training and testing. Pattern recognition algorithm has been used as a machine learning tool for the training and testing of the model. In the experimental evaluation, the performance of proposed model is examined by cross entropy for each instance and percentage error. For the tested drone dataset, experimental results demonstrate improved performance over the state-of-art models by exhibiting less cross entropy and percentage error. جزئیات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  Human Activity Recognition based on Deep Belief Network Classifier and Combination of Local and Global Features

  Azar Mahmoodzadeh
  Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) , شماره 33 , دوره 9 , زمستان 2021
  During the past decades, recognition of human activities has attracted the attention of numerous researches due to its outstanding applications including smart houses, health-care [...] بیشتر.
  During the past decades, recognition of human activities has attracted the attention of numerous researches due to its outstanding applications including smart houses, health-care and monitoring the private and public places. Applying to the video frames, this paper proposes a hybrid method which combines the features extracted from the images using the ‘scale-invariant features transform’ (SIFT), ‘histogram of oriented gradient’ (HOG) and ‘global invariant features transform’ (GIST) descriptors and classifies the activities by means of the deep belief network (DBN). First, in order to avoid ineffective features, a pre-processing course is performed on any image in the dataset. Then, the mentioned descriptors extract several features from the image. Due to the problems of working with a large number of features, a small and distinguishing feature set is produced using the bag of words (BoW) technique. Finally, these reduced features are given to a deep belief network in order to recognize the human activities. Comparing the simulation results of the proposed approach with some other existing methods applied to the standard PASCAL VOC Challenge 2010 database with nine different activities demonstrates an improvement in the accuracy, precision and recall measures (reaching 96.39%, 85.77% and 86.72% respectively) for the approach of this work with respect to the other compared ones in the human activity recognition. جزئیات مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

اخبار داغ [آرشیو خبر]