آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  تأثیر هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی روابط بین فردی در تیم-های پژوهشی (موردمطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

  منصوره محمدنژاد فدردی , احرام صفری
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , شماره 54 , دوره 14 , بهار 1402
  مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها با و از طریق دیگران. بااین‌حال، در مدیریت پروژه¬ داشتن قابلیت‌های فنی به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفته‌شده و کمتر به جنبه¬های رفتاری مدیران پرو چکیده کامل
  مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها با و از طریق دیگران. بااین‌حال، در مدیریت پروژه¬ داشتن قابلیت‌های فنی به‌عنوان معیار اصلی در نظر گرفته‌شده و کمتر به جنبه¬های رفتاری مدیران پروژه همچون هوش هیجانی به‌عنوان یک مؤلفه مهم در برقراری ارتباط با افراد توجه می¬شود. نتایج پژوهش¬های متعددی نشان داده است که عدم توجه به این موضوع باعث کاهش روابط بین فردی اثربخش در تیم-های پروژه و درنهایت شکست پروژه¬ها شده است. پژوهش حاضر باهدف سنجش تأثیر ابعاد مختلف هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی روابط بین فردی در تیم¬های پژوهشی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که جامعه آماری آن را مدیران و اعضای تیمهای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میدهند. نمونه آماری شامل 19 تیم پروژه است که به روش سرشماری انتخاب‌شده‌اند. به‌منظور گردآوری داده¬ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه روابط بین فردی سینیور استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و رگرسیون با متغیر موهومی و نیز آزمون تی وابسته استفاده‌شده است. نتایج نشان میدهد که هوش هیجانی مدیران پروژه بر روابط بین شخصی اثربخش در تیم‌ پروژه تأثیر دارد. بااین‌حال، فقط مهارتهای درون فردی، مهارتهای بین فردی و سازگاری قادر به پیشبینی روابط بین شخصی اثربخش در تیم¬ها‌ هستند و ابعاد خلق‌وخوی عمومی و کنترل استرس تأثیری بر این روابط ندارند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی مدل سیاست‌گذاری تأمین مالی کارآفرینی فناورانه در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار در ایران

  محسن نورعلی سرخنی , عین اله کشاورز ترک , مقتداالانام روانبخش
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف ا چکیده کامل
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی ، از نظر روش اجرا میدانی و از نظر ماهیت همبستگی است. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد ترکیبی و با هدف اکتشافی از روش تحلیل نظریه زمینه ای دربخش کیفی به بازسازی معنایی ابعاد مختلف مدل / الگوی بهینه سیاست گذاری تامین مالی کارافرینی فناورانه درمراحل اولیه ایجاد کسب و کار بپردازد و با استفاده از نظرات مدیران ارشد و اساتید متخصص در این زمینه مفاهیم و تفاسیر موجود را از دیدگاه آنان بررسی کرده و در بخش کمی پرسشنامه ای با استفاده از مفاهیم اصلی مستخرج از بخش کیفی ساخته تا به تعمیم و تأیید یافته ها پرداخته شود. در این تحقیق ابتدا به منظور شناسایی روش های تامین مالی و هم چنین معیارهای انتخاب روش تامین مالی مناسب از روش دلفی فازی استفاده و سپس برای تعیین اولویت ها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از تعیین این اوزان از طریق روش تاپسیس به اولویت بندی گزینه های مطرح شده پرداخته شد. نتایج نشان داد از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت‌های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته‌اند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  طراحی الگوی کارآفرینی سالمندی با رویکرد ساختاری تفسیری

  علی پورمندی , محمد باقر گرجی , ابراهیم عباسی , مجید اشرفی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  با توجه به اینکه ایران در مسیر توسعه است و کارآفرینان سالمند سهم فزآینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارند، مقوله‌ی کارآفرینی سالمندی می‌تواند به سرعت دادن روند چکیده کامل
  با توجه به اینکه ایران در مسیر توسعه است و کارآفرینان سالمند سهم فزآینده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دارند، مقوله‌ی کارآفرینی سالمندی می‌تواند به سرعت دادن روند توسعه کشور کمک کند. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سالمندی و طراحی الگو با رویکرد ساختاری‌ تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. تیم تصمیم شامل 11 نفر از کارآفرینان سالمند و اساتید دانشگاهی بودند. در گام اول عوامل مؤثر بر کارآفرینی سالمندی با استفاده از مصاحبه عمیق به روش داده‌بنیاد شناسایی شدند که شامل 24 مؤلفه در قالب هشت بعد (ویژگی‌های شخصیتی، مهارت کارآفرینانه، شایستگی کارآفرینانه، انگیزش کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه، عوامل شناختی، شبکه‌های انسانی و ویژگی‌های رفتاری کارآفرین) هستند. در گام دوم برای ارائه الگو از مدل‌سازی ساختاری تفسیری با نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند الگوی کارآفرینی سالمندی دارای چهار سطح است که شبکه‌های انسانی در سطح اول، ابعاد (مهارت کارآفرینانه، شایستگی کارآفرینانه، انگیزش کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه و عوامل شناختی) در سطح دوم، ویژگی‌های رفتاری کارآفرین در سطح سوم و ویژگی‌های شخصیتی در سطح چهارم قرار دارند. لذا می‌توان گفت زیربنای کارآفرینی سالمندی، ویژگی‌های شخصیتی است. همچنین، تحلیل MICMAC نشان داد ابعاد( 1-8) در خوشه مستقل و بعد ( 7) در خوشه وابسته و ابعاد ( 2-3-4-5-6) در خوشه پیوندی قرار دارند. یافته‌های تحقیق بازتاب کارآفرینی سالمندی به عنوان فرآیند بهره‌گیری از فرصت‌ها با ترکیب منابع توسط عوامل انسانی در راستای خلق ارزش‌های جدید است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی با در نظر گرفتن سرمایه¬ی اجتماعی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

  سید محمدرضا داودی , جواد قرقانی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  امروزه اعتقاد بر این است که پدیده موجود و محوری عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات هستند. بازده بالای چنین فناوری هایی باعث گرایش‏های فزاینده¬ای برای سرمایه چکیده کامل
  امروزه اعتقاد بر این است که پدیده موجود و محوری عصر فرا صنعتی یا عصر اطلاعات، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات هستند. بازده بالای چنین فناوری هایی باعث گرایش‏های فزاینده¬ای برای سرمایه‌¬گذاری در این حوزه و محور قرار دادن آن در چارچوب برنامههای توسعه و پیدایش برنامه-های توسعه دانایی محور، شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند‌سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 130 نفر از کارکنان شرکت سهامی ذوب‌ آهن اصفهان طی بازه‌ی زمانی 1398تا 1399 تشکیل می¬دهند که با استفاده از جدول مورگان، نمونه 97 نفره با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و دادههای به دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهاي آمـاری 25 spss و Smart pls تحليـل شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی است. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل: بررسی مدل‌های اندازه‌گیری (آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا) و برازش مدل ساختاری (ضرایب بار عاملی، معناداری ضرایب مسیر و ضریب تعیین، شاخص پیش‌بینی مدل، نیکوی برازش) است، جهت ارزیابی چهار مؤلفه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، خودکار آمدی و توانمند سازی مورد استفاده قرار گرفت. برازش هر دو بخش الگوریتم داده‌ها با مقادیر پایایی ترکیبی به ترتیب برابر با 894/0 ، 881/0 ، 864/0 ، 821/0 و روایی همگرا به ترتیب برابر661 /0 و702/0 و631/0 و689/0 نیز نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و مؤلفه‌ها بود بنابراين مدل نهايي توانسته است به گونه مناسبي روابط بين سؤالات توصیف ‌کننده متغير را بيان كنند. هم‌چنین یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و خودکار آمدی در شرکت ذوب‌ آهن اصفهان تأثیرگذار است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  ارائه مدلی جهت ارزیابی سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت پارس خودرو

  بهزاد حسنی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  هدف از این پژوهش شناسایی و الویت بندی معیار های سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی ونوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش تعقیق رتبه چکیده کامل
  هدف از این پژوهش شناسایی و الویت بندی معیار های سامانه های مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی ونوع تحقیق توسعه ای کاربردی و روش تعقیق رتبه بندی فریدمن و AHP است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان ارشد و مدیران شرکت پارس خودرو به تعداد 157 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 111 آزمودنی تعیین گردید. برای گردآوری داده¬ها با طراحی پرسشنامه توسط مطالعات پیشین و نظر خبرگان استفاده شد. براي تعیین روایی پرسشنامه ها از شاخص روایایی محتواییCVR و جهت سنجش ميزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0.728 استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXPERT CHOICE تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که: الویت منظر های BSC به ترتیب منظر مالی ، مشتری، رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی می باشد . در منظر مالی دانش مالی مدیر عامل بالاترین و اجتناب از تکرار هزینه ها پایین ترین و از منظر مشتری معیار افزایش کیقیت خدمات برای مشتری بیشترین و دانش از مشتری کمترین اولویت را داشته.از منظر رشد یاد گیری گویه توسعه و پرورش نیروی انسانی پر اهمیت ترین و تغییرات سامنه در جهت بهبود کم اهمیت ترین بوده و در آخرین منظر، منظر فرایند داخلی میزان اثربخشی سامانه در تحقق اهداف سازمانی دارای بیشترین اقبال و حجم اسناد داوری شده دارای کمترین توجه را داشته اند. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  برسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی

  یزدان شیرمحمدی , مهرشاد فخاری نیا
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و افزایش روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی این سوال ذهن فروشندگان و بازاریابان را به خود مشغول می‌کند که در این فضای رقابتی چگونه و با استفاده از چه فنا چکیده کامل
  با پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر و افزایش روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی این سوال ذهن فروشندگان و بازاریابان را به خود مشغول می‌کند که در این فضای رقابتی چگونه و با استفاده از چه فناوری می توان مصرف کنندگان کالا و محصولات را بیشتر تحت تأثیر قرار داد. یکی از این فناوری‌های جدید که قابلیت الهام بخشی در رفتار مشتریان را دارد واقعیت افزوده است. واقعیت افزوده اطلاعات مجازی را در درک کاربر از دنیای واقعی پوشش داده و ادغام می‌کند. با توجه به چشم‌انداز رو به رشد فناوری واقعیت افزوده در عرصه جهانی شرکت ها به طور فزاینده‌ای به استفاده از واقعیت افزوده در تبلیغات خود علاقه‌مند شده‌اند. این پژوهش دانش بیشتری در رابطه با پتانسیل‌های نهفته فناوری واقعیت افزوده در بازاریابی ایجاد می‌کند. در این زمینه استدلال ما این‌گونه است که استفاده از فناوری واقعیت افزوده در اپلیکیشن فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند منجر به الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان برای خرید محصولات شود. جامعه آماری این تحقیق کاربران فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا در اداره شهرداری منطقه چهار کرج با حجم نمونه ۱۷6 نفر انتخاب و با پرسش‌نامه که روایی و پایایی آن تأیید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 24و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smartاستفاده‌ شده است. یافته‌ها حاکی از اثر مثبت و معنا‌دار نقش این فناوری بر الهام بخشی روان‌شناختی و رفتاری مشتریان دارد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی عوامل موثر بر قصد خرید آنلاین سفر با استفاده از گسترش مدل پذیرش تکنولوژی

  سید مهدی میرمهدی , دانیال مولایی
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  امروزه رشد قابل توجه خرید آنلاین سفر موجب جذب محققان شده است؛ در کشور ما نیز با رونق گرفتن خریدهای اینترنتی خدمات سفر محققان به دنبال شناسایی رفتار مشتریان در محیط آنلاین و عوامل ت چکیده کامل
  امروزه رشد قابل توجه خرید آنلاین سفر موجب جذب محققان شده است؛ در کشور ما نیز با رونق گرفتن خریدهای اینترنتی خدمات سفر محققان به دنبال شناسایی رفتار مشتریان در محیط آنلاین و عوامل تاثیرگذار بر رفتار آنها هستند. شرکت ها و سازمان ها با شناسایی رفتار مشتریان و عوامل موثر بر آنها، میتوانند نقاط قوت و ضعف خود را در زمینه بازاریابی و خواسته¬های مشتریان بیابند و در نتیجه موجب وفاداری مشتریان و افزایش سودآوری خود شوند. پژوهش¬های پیشین بر مدل پذیرش تکنولوژی دِیویس، نظریه عمل منطقی و نظریه رفتار برنامه¬ریزی شده تمرکز داشته اند. در این پژوهش با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی ده فرضیه برای بررسی عوامل موثر خرید آنلاین سفر مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است که پرسشنامه آن که شامل 35 سوال بود به صورت آنلاین توزیع گردید. با به دست آمدن 250 نمونه و با تجزیه و تحلیل آنها به این نتیجه رسیدیم که نگرش، سودمندی درک شده، اعتماد و قیمت تاثیر معناداری بر قصد خرید آنلاین دارند. همچنین سودمندی درک شده و اعتماد تاثیر معناداری بر نگرش نسبت به خرید آنلاین سفر دارد. در نتایج به دست به دست آمده سهولت استفاده درک شده هیچ تاثیر معناداری بر نگرش و قصد خرید آنلاین نداشت. نتایج حاکی از آن است که حریم خصوصی درک شده تاثیر معناداری بر اعتماد در خرید آنلاین دارد ولی بر قصد خرید آنلاین سفر تاثیر معناداری مشاهده نگردید. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  سیاست¬گذاری توسعه نوآوری باز: الزاماتی برای ایران

  عاطفه ذوالفقاری , مرتضی اکبری , شکوه سادات علیزاده
  فصلنامه رشد فناوری , شماره 71 , دوره 18 , تابستان 1401
  در سیستم نوآوری باز سازمان ها افزون بر ایده های درون سازمانی می توانند از ایده های بيرون از سازمان نیز بهره¬مند شوند. بدین ترتیب مرزهای بین سازمان ها و محیط های بیرونی آن نفوذپذیرت چکیده کامل
  در سیستم نوآوری باز سازمان ها افزون بر ایده های درون سازمانی می توانند از ایده های بيرون از سازمان نیز بهره¬مند شوند. بدین ترتیب مرزهای بین سازمان ها و محیط های بیرونی آن نفوذپذیرتر می شود و در صورت سیاست گذاری مناسب برای توسعه نوآوری باز، امکان بهره¬برداری از امکانات سایر سازمان¬ها به طریق مناسب امکان پذیر می¬گردد. این پژوهش با مرور متون و مقالات و پژوهش های مرتبط با نوآوری باز و مباحث سیاست¬گذاری در امر نوآوری باز الزاماتی درخصوص سیاست گذاری نوآوری باز در ایران در خصوص سیاست¬گذاری نوآوری باز در حوزه‌ توسعه‌ تحقیقات و فناوری، سیاست¬گذاری نوآوری باز در حوزه شبکه‌سازی و تعاملات اکوسیستم نوآوری باز، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ کارآفرینی، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ علمی، سیاست گذاری نوآوری باز در هم آفرینی در دانشگاه ها، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ بازار کار، سیاست گذاری نوآوری باز در حوزه‌ رقابتی، سیاست گذاری نوآوری باز در سطح بین‌المللی را ارایه می دهد. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن

  مینا طهمورث , سمیه سادات ساداتی فیروزآبادی
  مجله روانشناسی , شماره 3 , دوره 26 , پاییز 1401
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا ب چکیده کامل
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن که در سال تحصیلی 1399-1400 به مرکز اختلال‏های یادگیری شهر لارستان مراجعه کرده بودند، به شیوۀ نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب و به‌‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه درجه‌‌بندی رفتاری کارکرد اجرایی (بریف) به عنوان پیش‌‌آزمون هر دو گروه و برنامه توالی واجی لیندامود به مدت 16 جلسه مداخله فشرده به گروه آزمایش ارائه گردید. بلافاصله پس از اتمام آموزش، هر دو گروه در پس‌‌آزمون و پس از یک ماه در آموزش پیگیری شرکت کردند. جهت تحلیل داده‌ها از تحليل واريانس با تکرار سنجش استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در کارکرد اجرایی بین دو گروه وجود دارد. بدین صورت که گروه آزمایش در پس‌‌آزمون و پیگیری عملکرد بهتری داشته است. به‌طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه توالی واجی لیندامود منجر به بهبود کارکرد اجرایی در دانش‌آموزان با اختلال خواندن شده است. به این صورت که استفاده از برنامه تجسم و کلام‌‌سازی در برنامه توالی واجی لیندامود، منجر به بهبود مهارت‌های شناختی در کارکرد اجرایی شده است. پرونده مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  اثربخشی آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی

  نیلوفر نقاش , افروز افشاری , بتول احدی
  مجله روانشناسی , شماره 3 , دوره 26 , پاییز 1401
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به سرطان با عارضه‌ ریزش مو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیش‌ چکیده کامل
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش خودحمایتی بر مهارت‌‌های ارتباطی نوجوانان مبتلا به سرطان با عارضه‌ ریزش مو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی تک آزمودنی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو هفته و یک‌ ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان 15-12 سال مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند و گروه نمونه شامل 4 نوجوان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود، انتخاب شدند. برنامه مداخله‌ آموزش خودحمایتی طی 5 جلسه اجرا شد و افراد نمونه در دو مرحله خط پایه A)) و مرحله آزمایشی B)) به پرسشنامه‌ مهارت‌‌های ارتباطی (عطارها، 1386) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد و نتایج آزمون t نشان داد که آموزش خودحمایتی اثر ماندگاری بر ارتباط مؤثر و مؤلفه‌های آنها برای نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی دارد. از این ‌رو می‌توان نتیجه گرفت که آموزش خودحمایتی به دلیل آموزش خودآگاهی، مهارت‌‌های ارتباطی و رهبری می‌تواند منجر به ارتقای ارتباط مؤثر نوجوانان مبتلا به ریزش موی ناشی از شیمی‌درمانی/ رادیوتراپی شود. پرونده مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

فهرست نشریات علمی ایران

اخبار داغ [آرشیو خبر]