آخرین مقالات منتشر شده [همه]

 • دسترسی آزاد مقاله

  کاربرد مبانی و اصول نفس‌شناسی ملاصدرا در تعلیم و تربیت

  مهدی رضایی
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  تربیت نفس و روان در پژوهش¬های فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی از با¬ارزش¬ترین موضوعاتي است که کانون آگاهی برخی از پژوهشگران این گستره از علوم انسانی قرارگرفته است؛ نوشتار پيش رو با این چکیده کامل
  تربیت نفس و روان در پژوهش¬های فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی از با¬ارزش¬ترین موضوعاتي است که کانون آگاهی برخی از پژوهشگران این گستره از علوم انسانی قرارگرفته است؛ نوشتار پيش رو با این پرسش که بر اساس اندیشه‌های روان‌شناختی فلسفی ملاصدرا از چه مبانی و اصولی می توان در فرایند تربیت نفس و روان بهره جست؟ و باهدف بررسي و تبیین مبانی و اصول تربیت نفس و روان بر اساس اندیشه‌های روان‌شناختی فلسفی صدرالمتالهین شیرازی نگاشته شده است. نویسنده در این نوشتار از روش ترکیبی توصیفی- تحلیلی و استنباطی-استنناجی با به‌کارگیری منابع کتابخانه‌ای در توصیف مفاهیم، تحلیل و تبیین مسئله بهره جسته است. نگارنده مقاله این‌گونه نتیجه می‌گیرد که نفس انسانی در بستر حرکت جوهری اشتدادی به‌طور مستمر در حال تغییر و تحول است. همچنین این نفس در مسیر قرب الهی و فنای فی الله خواهد بود؛ اما دست‌یابی نفس به این مقام و مرتبه والای نفسانی مرهون تربیت نفس و روان بر اساس مبانی و اصول دانش روان‌شناختی فلسفی است که مرکب از سه مبنای چیستی شناسی، هستی‌شناسی و غایت شناسی نفس و اصول تربیتی استنتاج یافته از آن‌ها است. ازاین‌رو ما در این مقاله در جستجوی مبانی و اصول تربیت نفس و روان هستیم. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  کارکرد عقل و برهان در اثبات اوصاف الهی از دیدگاه ملاصدرا

  مژگان فتاحی , علي ارشدرياحي
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  ملاصدرا در آثار فلسفی خود، با به کارگیری عقل، آن را در فهم اوصاف الهی به تنهایی کارآمد می¬داند. در تبیین روش ملاصدرا در استفاده از عقل به مثابه منبع، روشن می¬گردد که وی طرح مباحث ر چکیده کامل
  ملاصدرا در آثار فلسفی خود، با به کارگیری عقل، آن را در فهم اوصاف الهی به تنهایی کارآمد می¬داند. در تبیین روش ملاصدرا در استفاده از عقل به مثابه منبع، روشن می¬گردد که وی طرح مباحث را با محوریت برهان صورت¬بندی کرده و در کارکرد یادشده، بحث¬های مفصل و منسجمی درباره صفات الهی ارائه داده است، به طوری¬که اهم مباحث اوصاف الهی به شکل قابل توجه¬ای تبیین و اثبات برهانی شده¬ است. بر اساس تتبع صورت گرفته، مهم¬¬ترین برها¬ن¬ها و قواعد فلسفی که با رویکرد یادشده توسط ملاصدرا تبیین و اثبات شده¬اند، عبارتند از: برهان¬های وجودشناختی؛ قاعده «بسیط الحقیقه کل الاشیاء»؛ قاعده «معطی شیء فاقد شیء نیست»؛ قاعده «واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته» و برهان عنایت است. بحث¬های مبسوط و مبتنی بر براهین عقلی ملاصدرا درباره اوصاف الهی، از یک سو حاکی از باور وی به صحت کارکرد استقلالی عقل در این حوزه و از سوی دیگر تأیید کننده¬ی توانمندی عقل برای گسترش معرفت¬شناسی اوصاف الهی به نحو مستقل است. نتیجه حاصل از این پژوهش، رهیافت تفکیک دوکارکرد استقلالی و ابزاری عقل است. رویکردی که در قالب پژوهش¬های مشابه مورد توجه نبوده است. این خلط زمینه¬ساز نسبت دادن روش غیر فلسفی به حکمت متعالیه و حتی التقاطی بودن آن شده است. پژوهش پیش¬رو، به عنوان یک بررسی موردی در حوزه اوصاف الهی، بیانگر بُعد فلسفی حکمت متعالیه صدرایی است. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  مرگ ارادی از دیدگاه سید حیدرآملی و تحلیل عرفانی و روانشناختی آن

  فاطمه کوکرم , عبدالله صلواتی , عین الله خادمی
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  در این پژوهش به اقسام مرگ ارادی از دیدگاه سید حیدر آملی پرداخته می¬شود و سعی شده است با تحلیل عرفانی و روان¬شناختی آن، گونه¬های مرگ ارادی تحلیل فلسفی و عرفانی شوند. به عقیده نگارند چکیده کامل
  در این پژوهش به اقسام مرگ ارادی از دیدگاه سید حیدر آملی پرداخته می¬شود و سعی شده است با تحلیل عرفانی و روان¬شناختی آن، گونه¬های مرگ ارادی تحلیل فلسفی و عرفانی شوند. به عقیده نگارندگان هر یک از اقسام مرگ ارادی نوعی سلوک عملی محسوب می¬شوند. قدر مشترکی میان همه مرگ¬ها وجود دارد و آن عبارت است از فاصله گرفتن از تعلقات این جهانی. پرسش¬ اصلی این پژوهش آن است که چگونه می¬توان تحلیل عرفانی و روان¬شناختی از انواع مرگ به روایت سید حیدر آملی ارائه داد؟ به عقیده نگارندگان دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: 1. قدر مشترکی میان همه مرگ-ها وجود دارد و آن این است که ما از تعلقات این جهانی در حال کنده شدن هستیم و از آن¬ها فاصله می¬گیریم، حال یکی با عنوان تعلق از طریق پوشیدن لباس وصله پینه است، اما نوع این فاصله گرفتن¬ها می¬تواند متفاوت باشد؛ گرسنگی، پوشیدن لباس¬های خاص و ... همه این¬ها می¬توانند ما را از تعلقات این جهانی دور کنند. 2. دستاوردهای دیگر این پژوهش تحلیل عرفانی و روان¬شناختی مرگ ارادی است؛ مثلا مرگ سبز به معنای پوشیدن لباس کم¬ارزش است. بنابراین، با نپوشیدن لباس¬های غرورآمیز و اشرافی، سالک به مرگ ارادی می¬تواند بمیرد. رنگ سبز نماد تعادل و پایداری است و سالک با مرگ ارادی و از بین بردن نفسانیات در خود به تعادل و جاودانگی دست پیدا می¬کند. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  فلسفۀ امامت و جایگاه آن در اندیشه ملاصدرا‎؛ با تأکید بر شرح اصول کافی

  عبدالله میراحمدی , مونا امانی پور
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  تأمّل در مباحث کتاب گران‌سنگ و عظیم «شرح اصول کافی» ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که صدرالمتألهین در این اثر همواره بر آن بوده که امامت و ماهیت آنها را به عنوان مقامی جعلی و انت چکیده کامل
  تأمّل در مباحث کتاب گران‌سنگ و عظیم «شرح اصول کافی» ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که صدرالمتألهین در این اثر همواره بر آن بوده که امامت و ماهیت آنها را به عنوان مقامی جعلی و انتسابی از جانب خداوند، با حقایق صادره از بیانات ائمّه معصومین(ع) تفسیر و تطبیق نماید. ملاصدرا با وجود صبغۀ عقلی و شرعی مفهوم امامت و رهیافت‌های گوناگون در این زمینه، هرگز به قرائت بشری و غیر الهی از این منصب‌ها نپرداخته و به عکس، با اصالت‌بخشی و عنایت به آموزه‌های روایی و باورهای کلامی شیعه، در تبیین روایات کتاب الحجّة «الکافی»، بر فرا بشری و الهی بودن این مقام‌ اصرار می‌ورزد. او هنگام شناسایی مفهوم امامت، ضمن طرح و نقد دیدگاه فرقه‌های مختلف اسلامی در موضوع نصب، وجود امام را با توجّه به قاعدۀ امکان اشرف ضروری دانسته و صفات و امتیازاتی را برای اثبات حجّت بودن امام برمی‌شمارد. صدرا در پایان، وارث حقیقی مقام امامت را پس از رحلت رسول خدا (ص)، بنا به لیاقت و شایستگی، حق امیرمؤمنان (ع) و خاندان مطهّرش (علیهم السلام) می‌داند و با دلایل گوناگون نقلی و عقلی، به اثبات امامت حضرت علی (ع) می‌پردازد. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  مقایسه رابطه نفس و بدن از دید رفتارگرایی فلسفی و ملاصدرا

  نعیمه نجمی نژاد , مرتضی رضایی
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  بحث از نفس و بدن همواره از مسائل چالشی بوده، مهم‌ترین مشکل در این زمینه چگونگی رابطه نفس به مثابه وجودی مجرد با بدن به مثابه وجودی مادی است؛ اندیشمندان مختلفی در پی پاسخ به این مشک چکیده کامل
  بحث از نفس و بدن همواره از مسائل چالشی بوده، مهم‌ترین مشکل در این زمینه چگونگی رابطه نفس به مثابه وجودی مجرد با بدن به مثابه وجودی مادی است؛ اندیشمندان مختلفی در پی پاسخ به این مشکل، نظریاتی ارائه کرده‌اند؛ در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است به بررسی دیدگاه رفتارگرایان که یکی از مهم‌ترین نظریات در فلسفه ذهن و دیدگاه ملاصدرا که برجسته‌ترین فیلسوف اسلامی است، پرداخته و مشخص می‌شود که هم رفتارگرایان و هم ملاصدرا در شمار یگانه‌انگاران نفس و بدن جای دارند؛ با این تفاوت که از دید رفتارگرایان، نفـس و حـالات نفـساني بـا رفتـار بيرونـي انـسان یکی دانسته شده است و در واقع، نفس مجرد و حالات غیرمادی آن انکار می شود. اما ملاصدرا با استفاده از مبانی خاص خود از جمله حرکت جوهری اشتدادی و جسمانیه الحدوث بودن نفس، رابطه نفس و بدن را از نوع ترکیب اتحادی می‌داند. در نگاه او، نفس در عین این که جوهری واحد است، به دلیل اشتمال بر مراتب گوناگون، هم از مرتبه مادیت و جسمانیت و هم از مراتب تجرد- اعم از تجرد مثالی و عقلی- برخوردار است. در واقع، یک حقیقت واحد متصل است که در مراتب پایین، بدن و در مراتب بالا، نفس است. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  نقد و بررسی دلایل ابن‌سینا درباره مادی‌انگاری تجربه‌های ادراکی جزئی؛ با تأکید بر مسئله «شکاف تبیینی»

  احمد واعظی , مهدی کریمی
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  با تشکیک در مادی بودن ادراکات، مبتنی بر مسأله شکاف تبیینی مبنایی عقلانی برای نقد ادله ابن‌سینا در خصوص امتناع تجرّدِ ادراکات جزئی و اثبات امکان بلکه ضرورت تجرد انواع ادراک، فراهم م چکیده کامل
  با تشکیک در مادی بودن ادراکات، مبتنی بر مسأله شکاف تبیینی مبنایی عقلانی برای نقد ادله ابن‌سینا در خصوص امتناع تجرّدِ ادراکات جزئی و اثبات امکان بلکه ضرورت تجرد انواع ادراک، فراهم می‌آید. تلقی مادی‌انگارانه در خصوص ادراک جزئی اعم از حسی و خیالی از دیدگاه‌های ابن‌سینا در خصوص هستی‌شناسی ادراک است. ابن‌سینا با بیان ادلّه‌ای بر امتناع تجرد تجربه‌های جزئی ادراکی، تنها حالت ممکن را در خصوص این تجربه‌ها مادی بودن آنها می‌داند. از سوی دیگر امکان جهان ممکنی که در آن می‌توان حالتی متافیزیکی مانند درد را بدون وجود فرآیند عصبی، تصور کرد، تمایز میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی را ممکن می‌سازد. این شکاف تبیینی(explanatory gap)، میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی با نفی این‌همانی میان این دو پدیده، امکان تجرد و غیر مادی بودن ادراک را فراهم می‌آورد. با عنایت به تمایز میان دو حیث فیزیکی و متافیزیکی و ضرورت تجرد ادراک از جهت براهین متعدد فلسفی، مادی انگاری ادراک جزئی محل مناقشه بوده و دیدگاه صدرا مبتنی بر تجرد ادراک حسی و خیالی همانند ادراک عقلی، تبیین جامع‌تری از ادراک و نفس ارائه می‌دهد. پرسش اصلی این مقاله چیستی هستی‌شناسانه ادراکات جزئی است که این پرسش ذیل کلان پرسش چگونگی رابطه نفس و بدن در فرآیند ادراک قرار می‌گیرد. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  عدم عمومیت دستیابی به مقام انسان کامل از دیدگاه ملاصدرا‎؛ دلایل و پیامدهای آن

  مریم احمدی , سحر کاوندی , محسن جاهد
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  انسان شناسی در نظام حکمیِ صدرایی از جامع¬ترین تتبعات صورت گرفته در این حوزه قلمداد می¬شود. یکی از نمودهای جامعیت این مباحث، پرداختن به ماهیت و جایگاه انسان کامل در نظام هستی، مصادی چکیده کامل
  انسان شناسی در نظام حکمیِ صدرایی از جامع¬ترین تتبعات صورت گرفته در این حوزه قلمداد می¬شود. یکی از نمودهای جامعیت این مباحث، پرداختن به ماهیت و جایگاه انسان کامل در نظام هستی، مصادیق و کارکردهای دنیوی و اخروی آن و ... است که در مقالات و تحقيقات پژوهشی - از زوایای مختلف - بارها بدان پرداخته شده است، اما آن¬چه كم و بيش در این پژوهش¬ها مغفول مانده، توجه به علل عدم عمومیت این مقام و پیامدهای حاصل از آن، در این نظام فکری است که به نظر می¬رسد پرداختن به آن، موجب تعمیق بیشتر مباحث انسان¬شناسانه در اندیشۀ صدرایی و فلسفۀ اسلامي خواهد شد. براین اساس مسأله¬ی اصلی این جستار، بررسی تحلیلیِ علل عدم عمومیت اين مقام در آثار صدرایی است. در این پژوهش نخست دلایل این عدم عمومیت، ضمن بررسی تحلیلیِ عوامل مؤثر در پدیدآیی و استکمال آدمی به¬واسطۀ تباین و تفاضل نفوس در قالب کثرت پیشینی و پسینی تبیین مي¬شود كه بر اين اساس، اصل مقام انسان کامل به واسطۀ دعوت انبیاء، تکلیف، تأدیب و ... قابل دستیابی است، اما دستیابی به نهایت مراتب عالیۀ این مقام، براي همگان امکان¬پذیر نیست كه اين امر خود، موجب توجیه عقلاني¬تر كيفيت استكمال ارادي پيامبران و امامان معصوم خواهد بود. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  سرمقاله

  آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
  خردنامه صدرا , شماره 2 , دوره 27 , زمستان 1400
  زمستان سرد و سخت با «آنهمه ناز و تنعم كه خزان ميفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد» و زمين سرد و بيجان، زندگي و جواني را دوباره آغاز كرد. از خجستگي اين دوره، تقارن دو بهار يعني «ب چکیده کامل
  زمستان سرد و سخت با «آنهمه ناز و تنعم كه خزان ميفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد» و زمين سرد و بيجان، زندگي و جواني را دوباره آغاز كرد. از خجستگي اين دوره، تقارن دو بهار يعني «بهار طبيعت» كه بهار اَبدان است با «بهار جانها» و دلهاي خسته و بيجان، يعني شعبان و رمضان ميباشد؛ فصلي كه بشر خسته‌دل و افسرده‌جان، رو به جواني و تجديد حيات مي‌آورد و جامة كهنة ماده‌پرستي را از تن درمي‌آورد و روح خفتة خود را از خواب زمستاني زندگي عادي و حيواني بيدار ميكند و نويد روزگاري نو را ميدهد و آغوش دل را براي معنويت و ياد جانبخش خداوندگار رحيم و رحمان ميگشايد. در اين دو بهار (بهار جان و بهار تن)، بر هر انسان باخرد و هوشمند است كه تا فرصتي هست لحاف غفلت را از سر خود بدور بيفكند و از زندگي روزمرة حيواني به عرصة انساني و ملكوتي روي بياورد و با عبادت در شعبان و روزه و ترك شكمبار‌گي و شهوت حيواني در رمضان، روح خود را صيقل دهد و زنگار از آينة دل بتراشد و تولدي ديگر را آغاز كند و انسان شود. ماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشيد از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد يكي از حقايق جامعه‌شنا‌ختي و فلسفي، جدايي و استقلال هويت هر جامعه از افراد آن است، يعني جامعه نيز مانند هر فرد انسان براي خود احكام و قواعدي دارد و در باطن آن روحي نهفته است كه فرهنگ و اعتقاد او را حفاظت ميكند، فرهنگي حكومت دارد كه كردار و رفتار اجتماعي هر جامعه را نشان ميدهد و آن جامعه را به جامعة سالم يا فاسد و بيمار، جامعه جوان و پويا يا افسرده و ناتوان، و جامعة با ارزش و بي‌ارزش، تقسيم ميكند. جوامع انساني نيز مانند افراد بشر، در كشاكش فشارها و آسيبهاي خواسته يا ناخواستة خود و بسبب دوري از معنويت و ترك صراط مستقيم قواعد آفرينش جهان، دچار بيماري و افسردگي ميشوند، يا بالعكس، در صورت پيروزي بر آسيبها و دشمنان و رويكردن به كمالات معنوي، رشد و تعالي مي‌يابند و با بهره‌گيري از بهار دلها و جانها، روح جواني يافته و شكوفا ميگردند. بهار انقلاب اسلامي در ايران مثالي براي اين واقعيت است. ملت ايران با انقلاب اسلامي خود و روي‌نمودن به معنويت، از بركت روح تازه‌يي كه «نَفَس رحماني» و الهي يافت توانست پيري و افسردگي تاريخي خود را به كناري بگذارد و شادابي و جواني را از سر بگيرد و استعدادهاي پنهان و خدادادي خود را در همة زمينه‌هاي پيشرفت نشان دهد؛ اگرچه فتنة دشمنان تاريخي و در كنار آنها، حاكمان بي‌تدبير يا خود فروختة داخلي، تحمل اين رشد و شكوفايي را ننموده و سعي بر آن دارند تا اين جامعة پويا را بسوي خزان و افسردگي بكشانند. بايد توجه داشت كه همانگونه كه هر فرد انسان، بنابر وظيفة الهي خود، مسئول رشد و تربيت خود و مكلف به بيدارنگه‌‌داشتن دل و روح خفته درون خود ميباشد، مديران رسمي جامعه نيز مسئول مراقبت و تربيت و بيدارسازي روح افسرده يا خفته هر جامعه و ملت هستند، وگرنه حيات سياسي و استقلال و نيز فرهنگ متعالي آن جامعه و ملت، رو به خطر خواهد رفت و طعمة دشمنان و گرگان در كمين نشسته خواهد شد. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  کاربرد چند فعل مرکب متروک به عنوان ویژگی سبکی در تاریخ بلعمی

  طیبه صابری , امین شایسته دوست
  پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) , شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
  یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلم چکیده کامل
  یکی از مشخصه‌های سبکی نویسندگان، به کار بردن واژه¬های خاص است که علاوه بر دادن تشخص سبکی به یک نویسنده، پیدا کردن دوره زمانی یک نوشته با نویسنده نامعلوم را ممکن می‌¬کند. چرا که کلمات به عنوان عناصر زنده زبان، دوره زمانی تولد، حیات و مرگ دارند. کتاب تاریخ بلعمی یکی از نخستین کتاب‌های زبان فارسی است که به دست ما رسیده و به دلیل اینکه به زبانی تازه تحول یافته از فارسی میانه نوشته شده، تعداد زیادی از واژگان قدیمی فارسی را در خود دارد. در این مقاله سعی شده است تعدادی فعل مرکب از کتاب تاریخ بلعمی انتخاب شود که امروزه فراموش شده یا به معنای دیگری به کار می‌¬روند و با بررسی ریشه شناسانه آن‌ها، سیر زندگی این کلمات تا آنجا که ممکن است پیدا شود و معلوم شود که آیا کاربرد این کلمات در این کتاب ویژگی سبکی نویسنده بوده یا خیر. نتیجه این تحقیق نشان می¬دهد بعضی از این افعال مرکب در هیچ یک از منابع فارسی میانه و دری دیده نشده و به نظر می¬رسد از ویژگی¬های سبکی نویسنده باشد. واژه¬هایی نیز توسط نویسنده تغییر داده شده¬اند و دیگر کلمات از گذشته تا قرون متمادی کاربرد داشته¬ و سپس از چرخه حیات بیرون رفته¬اند. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  بررسی واژگانی گویشوران روستای خسروشیرین

  رها زارعی فرد , راضیه ملایی
  پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات و فرهنگ (برازمان) , شماره 7 , دوره 2 , پاییز 1400
  گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویرا چکیده کامل
  گویش شناسی یکی از شاخه های زبانشناسی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ادبیات و جامعه شناسی واقع شده است. گویش لری خسروشیرینی برگرفته از گویش بویراحمدی می باشد که با ایجاد تغییراتی ساده تر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که واژگان به کار گرفته شده در محاورات روزمره ی دو گروه سنی در روستای خسروشیرین مقایسه شود و میزان تغییرات ایجاد شده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. بدین منظور دو گروه سنی از دو نسل زیر20 سال و بالای 40سال در روستای خسروشیرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. هر گروه شامل 50 نفر از گویشوران این روستا بودند. به هرکدام از این افراد نیم ساعت فرصت داده شد که در مورد یک موضوع صحبت کنند سپس از میان سخنان هر کدام 50 پاره گفت مورد مطالعه قرار گرفت. این پاره گفت ها سپس به لحاظ نوع واژگان بکار رفته مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و مشخص گردید که نسل قدیم تر به کاربرد واژگان کهن علاقه بیشتری دارند. بیشتر این واژگان دارای اصالت زبانی است که خود این گویشوران از اصل و تبار این واژگان آگاهی ندارد و در این پندارند که این واژگان بی پایه و سخیف و بر ساختهای نسل های پیشین بومی هستند بنابرین نسل جدید نسبت به کاربرد این واژگان بی علاقه و گریزان هستند. جزييات مقاله

نشریات رایمگ [همه]

ناشران

بانک اطلاعات نشریات علمی ایران

اخبار داغ [آرشیو خبر]