• صفحه اصلی
  • ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990314237588 بازدید : 2531 صفحه: 181 - 194

نوع مقاله: پژوهشی