عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1516 525975 40روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1160 604323 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning فناوری اطلاعات 1 27 2028 3روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 172 174302 19روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1447 233550 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 496 221910 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 595 258324 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1104 423749 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 709 678031 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) ۳۲۷۹-۲۳۸۳ علوم تربیتی 0 2127 361300 8روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1069 1286610 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 1997 652352 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2070 1064014 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1118 241067 53روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 887 55069 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 زمین شناسی 0.55 558 397667 0 روز دوفصلنامه