عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135001 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 38 6202 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5538 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 11 2076 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2075 795151 39روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1141 554652 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 24 548 13روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 349 346097 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 231812 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 117 60594 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 68 22631 0 روز دانشگاه سوره 0
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 53 35070 14روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867851 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 689 415964 36روز دوماهنامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 590 461881 0 روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 7024 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2147 1292108 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 400 842429 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه