عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 26456478 زبان و ادبیات 180 88860 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1160 604322 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning فناوری اطلاعات 1 27 2028 3روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 317 261553 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 172 174302 19روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 76 39887 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 37 21729 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1104 423749 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 709 678031 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 626 247283 38روز فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 1996 652347 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2070 1064014 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 زمین شناسی 0.55 558 397665 0 روز دوفصلنامه