عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 208 239454 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 77 14370 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 26 19598 6روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع علوم اجتماعی 0 16 7829 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2148 1044403 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1193 697573 43روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 0 62 9129 11روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 381 473668 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 211 319137 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 348 103694 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 71 44011 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 150 100586 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 81 44460 0 روز دانشگاه سوره 0
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 57 60132 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 232 152835 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 769 612749 34روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 112 55683 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 621 598830 0 روز دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 894 1203011 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2224 1680135 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 435 1175260 12روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه