عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 136256 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1327 743605 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 43 6541 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 22 5776 0 روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2083 802175 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1143 560287 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 13520 علوم اجتماعی 0 26 562 13روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 350 348783 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 193 236222 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 327 63573 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 51 3092 7روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 118 62044 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 68 23250 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1589 356985 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 536 305259 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 47 35921 14روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 658 338346 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 216 106705 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 469 62640 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 783 877639 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 693 420205 36روز دوماهنامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 591 465211 0 روز دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2242 617942 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 122 65948 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1130 1537587 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2152 1305132 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 45284 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1216 325599 48روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 945 92044 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 401 851080 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه