عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 26456478 زبان و ادبیات 181 88867 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 317 261560 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 172 174310 19روز جهاد دانشگاهی دوفصلنامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 76 39892 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1447 233558 9روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 496 221920 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه فصل نامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 37 21736 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 595 258330 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم سیاسی 1104 423756 44روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 709 678061 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 626 247288 38روز فصل نامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) ۳۲۷۹-۲۳۸۳ علوم تربیتی 0 2127 361318 8روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 105 28439 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1069 1286638 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 1997 652464 39روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2070 1064052 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 60 27820 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوفصلنامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1118 241095 53روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 887 55073 28روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 زمین شناسی 0.55 558 397684 0 روز دوفصلنامه