عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 208 239512 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1466 980837 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 77 14371 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
ارزیابی تأثیرات اجتماعی 2717-2406 علوم اجتماعی 0.0 26 19601 6روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زبان و ادبیات .585 2148 1044414 40روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
پژوهش سیاست نظری 2008-5796 علوم سیاسی 1193 697582 43روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش مسائل اجتماعی ایران 2821-0387 علوم اجتماعی 0 62 9129 11روز دانشگاه سوره دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 381 473676 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 211 319145 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش های روانشناختی 1019-9616 علوم انساني 0 348 103696 1روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های معماری نوین 28209818 هنر و معماری 1 71 44035 9روز دانشگاه سوره فصل نامه
پژوهش های میان رشته ای زنان 2783-1175 روانشناسی 0 150 100595 12روز دانشگاه شیراز فصل نامه
پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان ۲۶۴۵-۵۷۶۵ علوم انساني 81 44460 0 روز دانشگاه سوره 0
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1740 649521 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
تاریخ فلسفه 2008-9589 فلسفه و کلام 579 426140 16روز انجمن علمی تاریخ فلسفه دوماهنامه
خانواده و سلامت جنسی 2783-1205 روانشناسی 0 57 60133 13روز دانشگاه شیراز فصل نامه
خردنامه صدرا 1560-0874 علوم تربیتی 710 437043 22روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا دوماهنامه
دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث 4695-2676 علوم انساني 232 152837 9روز دانشگاه سوره دوماهنامه
دو فصلنامه فلسفه تربیت 2538-2802 علوم انساني 491 90976 19روز دانشگاه سوره فصل نامه
راهبرد توسعه 1735-2460 علوم تربیتی 769 612759 34روز دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2419 1171981 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه حقوق کودک 2717-2600 فقه و حقوق 141 113056 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1197 2125285 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 621 598841 0 روز دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 894 1203019 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2224 1680202 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
فلسفه و کودک 2322-4215 فلسفه و کلام 61 68533 0 روز بنیاد حکمت اسلامی صدرا فصل نامه
مجله روانشناسی 18808436 روانشناسی 1331 464022 48روز انجمن ایرانی روانشناسی دوماهنامه
مطالعات شهر ایرانی-اسلامی 2228-639x علوم اجتماعی 0.038 1013 162397 25روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 435 1175273 12روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه