عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 208 239530 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Iberian Journal of Applied Sciences and Innovations 2184-8114 علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
Iberian Journal of Social Science 2184-822X علوم انساني 0 0 0 روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوماهنامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 77 14372 5روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 211 319145 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1740 649560 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 112 55684 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2419 1172003 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 621 598841 0 روز دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 894 1203025 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3120 1455485 88روز جهاد دانشگاهی فصل نامه