عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون 27834166 زبان و ادبیات 190 135015 13روز انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دوماهنامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 38 6211 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 231834 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
پژوهش‌های اعتقادی کلامی 9899-1735 علوم قرآن و حدیث 1583 352173 9روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867900 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمین شناسی 0.55 590 461893 0 روز دوماهنامه
علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا علوم انساني 1 49 7025 0 روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران) 2383-3279 علوم تربیتی 0 2242 601588 7روز انجمن معارف اسلامی فصل نامه
مدیریت فردا 2228-6047 علوم انساني 3031 1058651 87روز جهاد دانشگاهی فصل نامه