عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1611 878571 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1319 730371 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 38 6064 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 349 344400 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 772 864888 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1125 1521193 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2147 1288556 22روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 400 839701 14روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه