عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1516 526006 40روز دانشگاه سوره دوماهنامه
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1161 604367 24روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning فناوری اطلاعات 1 27 2028 3روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 317 261560 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0414 فناوری اطلاعات 709 678057 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1069 1286638 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2070 1064050 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 356 667229 18روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه