عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1431 878482 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 69 11737 4روز دانشگاه آزاد اسلامی دوماهنامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 372 429249 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1170 1977334 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 855 1056039 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1702 1350767 39روز دانشگاه سوره دوماهنامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2202 1519423 24روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه فصل نامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 420 1028136 12روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه