عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 947 382218 25روز
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 0414-2717 فناوری اطلاعات 245 296214 16روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2302 754275 26روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 326 368648 0 روز