عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر دسترسی آزاد اولین سال انتشار شماره جاری نشریه مقالات زودآیند امار کلی مقالات بازدید زمان داوری
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات دارد 43 0 174 97893 0 روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع دارد 16 1 2248 180125 26روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات دارد 41 1 300 129868 0 روز