عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 1728 1640189 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 99 112719 6روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 431 758991 6روز فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1302 3218023 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1127 2070948 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1931 2886394 38روز پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2358 2668697 25روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 535 1999360 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه