عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 2322-1437 فناوری اطلاعات 0.036 1566 1182777 23روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 فناوری اطلاعات 1 89 23579 5روز دانشگاه آزاد اسلامی فصل نامه
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران 2538-3345 مهندسی شیمی ، نفت ، پلیمر 406 566576 6روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1255 2495399 22روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 1034 1577626 23روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوفصلنامه
فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران 16823745 برق و کامپیوتر 1850 2075786 39روز دانشگاه سوره فصل نامه
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2276 2088493 26روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 471 1533156 9روز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه دوفصلنامه