عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 211 319138 19روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1197 2125270 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه
فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 894 1203014 25روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوماهنامه