عنوان نشریه ISSN دسته بندی موضوعی ضریب تاثیر امار کلی مقالات بازدید زمان داوری صاحب امتیاز دوره انتشار
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 192 231822 20روز جهاد دانشگاهی فصل نامه
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 2717-0411 فناوری اطلاعات 773 867878 27روز انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فصل نامه
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 فناوری اطلاعات 1126 1524215 22روز جهاد دانشگاهی دوماهنامه