• الصفحة الرئيسية
  • تاملی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی بسپار در نظام آموزش عالی ایران: بهره‌گیری از رویکرد CDIO در تربیت مهندس

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : 1400121734408 زيارة : 1497 الصفحة: 51 - 61

نوع المخطوط: المراجعة