فهرس المقالات جلیل  غریبی


  • المقاله

    1 - مروري بر مفاهيم و روشهاي کمي در ارزش گذاري فناوري
    فصلنامه رشد فناوری , العدد 1 , السنة 4 , زمستان 1386
    روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي أکثر
    روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي مي‌باشند. متني که پيش رو داريد مروري است بر مفاهيم و روش‌هاي ارزش‌گذاري فناوري و بنابراين از توضيح روش‌هاي کيفي، مثل مدل‌هاي اقتصاد سنجي ، طوفان فکري و يا روش دلفي ، اجتناب شده است. کليه مطالب در 2 بخش اصلي بيان مي‌شوند. به اين ترتيب که در بخش اول پاره‌اي از مفاهيم اوليه ارزش‌گذاري فناوري مورد بررسي قرار داده ودر بخش دوم تعدادي از مهمترين و معروفترين روشها را معرفي و تا حدودي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم. تفاصيل المقالة