فهرس المقالات افسون فتح الهی


 • المقاله

  1 - آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 1 , السنة 5 , زمستان 1387
  از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن أکثر
  از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن معرفي مختصر روشهاي متداول در اين فرآيند، دسته بندي آنها را از نقطه نظر رويکردهاي مطرح ارائه کرده؛ ضمنا نگاهي هم به تجربيات سالهاي اول آينده نگاري دو کشور ژاپن و آلمان داشته باشد؛ و در مقابل تجربيات آغازين آينده نگاري در ايران را معرفي نمايد تفاصيل المقالة

 • المقاله

  2 - راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 3 , السنة 4 , تابستان 1387
  در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و أکثر
  در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و راهبرد فناوری خواهد داشت. سپس در خصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هریک در برابر دیگری ،دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح مهم ترین آنها می پردازد. همچنین پس از ارائه توضیح مختصری در زمینه ابعاد راهبرد فناوری ، به تشریح تحولات رویکردهای مدیریتی می پردازد. پس از آن ، خصوصیات رویکردها ونگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری ، به ویژه رویکرد موقعیت یابی بررسی شده و مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد معرفی و تشریح می شود. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری، سطح مورد استفاده ، تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرایند ، در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند. تفاصيل المقالة