فهرس المقالات سیما پری زاده


 • المقاله

  1 - رابطة توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی: با نقش میانجی فرسودگی شغلی
  مجله روانشناسی , العدد 4 , السنة 23 , زمستان 1398
  هدف از انجام مطالعة حاضر، تعیین نقش واسطه ای فرسودگی شغلی در رابطة بین توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونة پژوهش 291 نفر از کارکنان بیمارستان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه های استانداردی همچ أکثر
  هدف از انجام مطالعة حاضر، تعیین نقش واسطه ای فرسودگی شغلی در رابطة بین توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونة پژوهش 291 نفر از کارکنان بیمارستان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه های استانداردی همچون شرایط اثربخش کار- 2، رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی ساختاری رابطة منفی و معناداری وجود دارد و همچنین رابطة معناداری بین توانمندسازی ساختاری و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به دست آمد. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از برازندگی الگوی مفروض پژوهش داشت. با توجه به یافته ها می توان گفت که فرسودگی شغلی نقش واسطه ای در رابطة بین توانمندسازی ساختاری و رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی چون نقش توانمندسازی ساختاری و کاهش فرسودگی شغلی می توان میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را ارتقاء داد. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  2 - رابطه‌ی وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور
  مجله روانشناسی , العدد 4 , السنة 25 , زمستان 1400
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ب أکثر
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه‌های استانداردی هم‌چون ویژگی‌های شخصیتی (NEO)، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از برازندگی الگوی مفروض پژوهش داشت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که عزت‌نفس سازمان محور نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی هم‌چون وظیفه‌شناسی، توافق جویی و افزایش عزت‌نفس سازمان محور می‌توان میزان عملکرد وظیفه‌ای و رفتارهای شهروندی سازمانی را ارتقاء داد. تفاصيل المقالة