فهرس المقالات شهپر  گراوندی


 • المقاله

  1 - واکاوی پیشران‌های موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پيشبرد اهداف صندوق‌هاي اعتبارات خرد استان کردستان
  راهبرد توسعه , العدد 58 , السنة 15 , تابستان 1398
  هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشرانهای موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پیشبرد اهداف صندوق های اعتبارات خرد استان کردستان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه 272 نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد می¬باشند که به کمک جدول نمونه گيري مورگان، 160 نفر از آنان به أکثر
  هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشرانهای موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پیشبرد اهداف صندوق های اعتبارات خرد استان کردستان می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه 272 نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد می¬باشند که به کمک جدول نمونه گيري مورگان، 160 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل از آنالیز داده های جمع آوری شده نشان داد فقط حدود 28 درصد از زنان عضو، در تصمیم گیری و برنامه¬ریزی صندوق ها نقش مشارکتی دارند. هم چنین بر اساس یافته ها، صندوق ها در برآورد برخی از اهداف مانند: ارتقاء مهارت، افزایش اعتماد به نفس و توسعه اشتغال تأثیرگذار بوده است. در مجموع، کارکرد این واحدهای مالی در مسیر درستی قرار دارد ولی سطح مشارکت تحقق یافته در آن به نسبت پایین می باشد. تحلیل دقیق تر بر یافته ها از طریق تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای مهارتهای فردی و گروهی، اعتماد به نفس، گرایش به روستا نشینی، سال های عضویت، عامل فرهنگی و سطح سواد شوهر از پیشرانهای موثر بر مشارکت پذیری زنان در صندوق های اعتبار خرد می باشد. بر این اساس مشخص گردید، افزایش مشارکت لزوماً با انگیزه های اقتصادی همراه نبوده بلکه فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نیز دارای سهمی مهم در تقویت آن دارند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  2 - رفاه اجتماعی روستایی؛ معرف¬ها و سنجش عوامل موثر بر آن (موردپژوهی: روستاییان دهستان منصور آقایی روانسر)
  راهبرد توسعه , العدد 61 , السنة 16 , بهار 1399
  مطالعه و سنجش شاخص¬های رفاه اجتماعي روستایی ضرورت و نيازي اساسي تلقی می¬شود، زيرا تصميم¬گيرندگان بر مبناي يافته¬هاي حاصل از آن، بهتر می¬توانند کنش¬ها و سیاست¬هایی را شکل دهند که می¬تواند باعث بهبود وضعیت رفاه اجتماعی در مناطق روستایی شود. از این رو هدف کلی این مطالعه تو أکثر
  مطالعه و سنجش شاخص¬های رفاه اجتماعي روستایی ضرورت و نيازي اساسي تلقی می¬شود، زيرا تصميم¬گيرندگان بر مبناي يافته¬هاي حاصل از آن، بهتر می¬توانند کنش¬ها و سیاست¬هایی را شکل دهند که می¬تواند باعث بهبود وضعیت رفاه اجتماعی در مناطق روستایی شود. از این رو هدف کلی این مطالعه توصیفی پیمایشی سنجش معرف¬های رفاه اجتماعی روستایی و تبیین عوامل موثر بر آن در دهستان منصورآقایی شهرستان روانسر است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه روستائیان سرپرست خانوار دهستان منصور آقایی بودند (N= 2294) که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 189 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه¬ای بود که روایی و پایایی آن از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. بر اساس نتایج، از بین شاخص¬های رفاه اجتماعی روستایی: شاخص‌های رضایت شغلی، انسجام و مشارکت اجتماعی به ترتیب در اولویت اول تا سوم جای گرفتند. علاوه بر این یافته ها نشان داد تفاوتهای معنی داری بین میزان رفاه اجتماعی روستایی از لحاظ جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات افراد وجود داشت. لازم به ذکر است زنان مورد مطالعه به طور کلی از رفاه اجتماعی کمتری نسبت به مردان برخوردار بودند. بر اساس یافته¬ها، رابطه مثبت و معنی‌داری نیز بین سن، تحصیلات و میزان درآمد با رفاه اجتماعی روستایی وجود دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش هرکدام از این متغیرها، میزان رفاه اجتماعی روستایی نیز افزایش می‌یابد. بر اساس یافته¬های استخراج شده سه متغیر سن، سطح تحصیلات و درآمد ماهیانه خانوار، 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفاه اجتماعی روستایی را تبیین می نمایند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  3 - مقایسه وضعیت تاب آوري اجتماعي نوع نظام بهره برداري در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه)
  راهبرد توسعه , العدد 67 , السنة 17 , پاییز 1400
  زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می¬گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده¬است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می¬شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکتری أکثر
  زمینه و هدف: تغییرات اقلیمی بر جوامع مختلف تأثیرات گوناگونی بر جای می¬گذارند و همواره به عنوان چالشی بزرگ مطرح بوده¬است. جوامع روستایی که جزء جوامع اصلی مولد در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما محسوب می¬شوند در معرض تهدید بیشتر این بلایا قرار دارند. بنابراین کوچکترین تغییر در میزان تولید آن¬ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای آن جوامع خواهد¬شد. از اين¬رو در پژوهش حاضر سعي شد به واكاوي تاب¬آوری اجتماعی سرپرستان نظام بهره¬برداري اجاره¬داری بومي و غير بومي در برابر تغييرات اقليمي پرداخته شود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده¬ها توصیفی ـ پیمایشی مقطعی مي¬باشد. جامعه آماری پژوهش سیب¬زمینی¬کاران شهرستان کرمانشاه بودند كه با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه¬ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار¬گرفتند. ابزار¬ گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق¬ ساخته مبتنی بر مدل S5 بود. روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. یافته¬ها: بر طبق نتایج حاصل از شاخص تركيبي محاسبه شده، اجاره¬داران ¬بومی در ابعاد؛ ساختار اجتماعی، عدالت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و اجاره¬داران غیربومی در ابعاد: ساختار اجتماعی، مکانیسم اجتماعی و باورهای اجتماعی بيشترين مقادير تاب¬آوری را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق نتایج به دست آمده از پژوهش در میان دو نظام بهره¬برداری مورد مطالعه، نظام بهره-برداری اجاره¬داری غیربومی دارای بیشترین مقدار تاب¬آوری اجتماعی(18.89) در برابر تغييرات اقليمي نسبت به اجاره¬داران بومی (15.59) مي¬باشد. نتایج: تاب¬آوری در برابر بلایا مفهوم جدیدی است که در دهه¬های اخیر بیشتر کاربرد داشته است. با توجه به ابعاد متفاوت تاب¬آوری اجتماعی در زمینه وقوع بلایا این مطالعه، مدل S5 در پژوهش اسلام¬سجا و همکاران(2018) که تمام ابعاد تاب¬آوری اجتماعی شامل ساختار اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مکانسیم¬های اجتماعی، عدالت اجتماعی و اعتقاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده-است را به عنوان مدلی جامع پذیرفته است؛ چرا که این مدل جامع بوده و اکثر شاخص¬هاي مربوط به تاب¬آوري اجتماعي در برابر تغييرات اقليمي را در خود جاي داده است. تفاصيل المقالة