فهرس المقالات حبیب الله طباطبائیان


 • المقاله

  1 - الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان
  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی , العدد 13 , السنة 7 , بهار-تابستان 1397
  یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند، اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند أکثر
  یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند، اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان است در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که موانع مستقیم و غیر مستقیم موثر در موفقیت تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان را تحلیل و شناسایی نماید. از این رو سعی شده با الگوگیری از تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی چارچوب پایه مناسبی برای انجام این تحقیق ایجاد شود. سپس بر اساس چارچوب اولیه به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی ها پرداخته شود. جهت مطالعه دقیق مطالعه موردی های مد نظر تحقیق که 10 شرکت دانش بنیان از لیست شرکت های دانش بنیان صنعتی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستند از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک این شرکت ها جهت استخراج مدل مفهومی تحقیق استفاده شد. مدل مفهومی حاصل از بررسی این شرکت ها در ابعاد رونمایی کسب و کار، عوامل سازمانی، چرخه عمر، سیاست دولت، اکوسیستم نوآوری، عوامل محیطی ، توسعه بازار، موفقیت دامنه دار محصول تجاری سازی شده ترسیم شدند. روایی و پایایی تحقیق از طریق گروه کارشناسان 15 نفره و 5 مصاحبه مجدد مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شد و از نرم افزار MAX Qda  داده های حاصل از مصاحبه ها مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت مکعب فناوری شامل 6 بسته سیاستگذاری به عنوان پیشنهادات تحقیق ارائه شد. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  2 - آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی , العدد 14 , السنة 7 , پاییز-زمستان 1397
  علوم شناختی می تواند در آینده ای نه چندان دور، همراه با فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری ارتباطات، به عنوان علوم و فناوری­های نوظهور ، با ارتقای عملکردهای ذهنی و جسمی انسان، به عصری طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی أکثر
  علوم شناختی می تواند در آینده ای نه چندان دور، همراه با فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری ارتباطات، به عنوان علوم و فناوری­های نوظهور ، با ارتقای عملکردهای ذهنی و جسمی انسان، به عصری طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تجربیات آینده­نگاری کشورهای مختلف و شناخت پیشران­های تأثیرگذار برآینده علوم و فناری­های شناختی آینده حوزه علوم و فناوری­های شناختی را در ایران در افق 1404 را تدوین کنیم. به منظور استخراج و شناسایی پیشران­ها، مرور ادبیات و مطالعات جهانی به همراه مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه روش دلفی، عدم قطعیت­های مؤثر بر آینده این حوزه استخراج گشت. بدین ترتیب با استفاده از فضای دو بعدی حاصل از همگرایی و واگرایی گروه­ها و رویکرد مهندسی ذهن در برابر توانمندسازی ذهن، 4 سناریوی معرف آینده­های بدیل حوزه علوم و فناوری­های شناختی معرفی شده­اند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  3 - آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی , العدد 16 , السنة 8 , پاییز-زمستان 1398
  علوم شناختی می تواند در آینده اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی أکثر
  علوم شناختی می تواند در آینده اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تجربیات آینده نگاری کشورهای مختلف و شناخت پیشران های تأثیرگذار برآینده علوم و فناری های شناختی آینده حوزه علوم و فناوری های شناختی را در ایران در افق 1404 را تدوین کنیم. به منظور استخراج و شناسایی پیشران ها، مرور ادبیات و مطالعات جهانی به همراه مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه روش دلفی، عدم قطعیت های مؤثر بر آینده این حوزه استخراج گشت. بدین ترتیب با استفاده از فضای دو بعدی حاصل از همگرایی و واگرایی گروه ها و رویکرد مهندسی ذهن در برابر توانمندسازی ذهن، 4 سناریوی معرف آینده های بدیل حوزه علوم و فناوری های شناختی معرفی شده اند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  4 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 4 , السنة 10 , پاییز 1393
  با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد أکثر
  با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه‌بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی (OECD) از قوانین، قانون‌گذاری بر اساس جلوگیری از شکست‌های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر مي‌گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر مي‌رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسی‌های این پژوهش مواردی چون توجه به به‌سازی نهادهای موجود و یا نوآوری‌های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه‌های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  5 - چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 2 , السنة 6 , بهار 1389
  امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام مل أکثر
  امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تدوين سياست تكنولوژي، تجربه سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهور در کشور (نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و چالشهاي اساسي و همچنين چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت سياستگذاري ارائه گرديده و نهايتا با توجه به ادبيات و ملاحظات اساسي مطرح شده ضرورت طراحي رويكردي سيستمي در مواجهه با تكنولوژيهاي نوظهور تبيين شده است. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  6 - راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 3 , السنة 4 , تابستان 1387
  در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و أکثر
  در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و راهبرد فناوری خواهد داشت. سپس در خصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هریک در برابر دیگری ،دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح مهم ترین آنها می پردازد. همچنین پس از ارائه توضیح مختصری در زمینه ابعاد راهبرد فناوری ، به تشریح تحولات رویکردهای مدیریتی می پردازد. پس از آن ، خصوصیات رویکردها ونگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری ، به ویژه رویکرد موقعیت یابی بررسی شده و مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد معرفی و تشریح می شود. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری، سطح مورد استفاده ، تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرایند ، در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  7 - مروري بر مفاهيم و روشهاي کمي در ارزش گذاري فناوري
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 1 , السنة 4 , زمستان 1386
  روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي أکثر
  روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي مي‌باشند. متني که پيش رو داريد مروري است بر مفاهيم و روش‌هاي ارزش‌گذاري فناوري و بنابراين از توضيح روش‌هاي کيفي، مثل مدل‌هاي اقتصاد سنجي ، طوفان فکري و يا روش دلفي ، اجتناب شده است. کليه مطالب در 2 بخش اصلي بيان مي‌شوند. به اين ترتيب که در بخش اول پاره‌اي از مفاهيم اوليه ارزش‌گذاري فناوري مورد بررسي قرار داده ودر بخش دوم تعدادي از مهمترين و معروفترين روشها را معرفي و تا حدودي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم. تفاصيل المقالة

 • المقاله

  8 - رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 2 , السنة 4 , بهار 1387
  تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبرد أکثر
  تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبردهاي خود پرداخته و با صرف بهينه منابع، بيشترين بهره‌وري را بدست آورند. مجموعه مطالعات موجود و اظهارنظر كارشناسان به اين نكته كليدي ختم مي‌شود كه عامل اصلي در فرايند رقابت پذيري بنگاهها، فناوري است و شايد بتوان گفت كه اين موضوع به عنوان برداشتي يكسان در كليه محافل اقتصادي درآمده است . حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده در زمينه فناوري در كشور‌هاي مختلف جهان بويژه در كشور‌هاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه فناوري عامل كليدي مقوله رقابت پذيري در سطح بين المللي است. [1] تفاصيل المقالة

 • المقاله

  9 - تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط
  فصلنامه رشد فناوری , العدد 2 , السنة 11 , بهار 1394
  حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حدا أکثر
  حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حداکثری از منابع دریا، ضرورت جايگزيني شناورهاي فرسوده چوبی با شناورهاي لندینگ‌کرافت را دو چندان نموده است. بدین منظور مهمترین اهداف این تحقیق توسعه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا و دستیابی به توانمندی تولید شناورهای لندینگ کرافت می‌باشد. سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان شناور در تصمیم‌گیری نحوه تأمین، با دو سؤال روبرو هستند 1) اولویت سرمایه‌گذاری براساس کدام روش اکتساب است؟ و2) توانمندی صنعت نسبت به روش انتخاب شده در چه سطحی قرار دارد؟ اين تحقیق ابتدا با تعاريفي از فناوري و انتقال فناوري، زوایای مختلف فرایند اکتساب فناوري، از شناسایی، انتخاب، انتقال، بهره‌برداری و اشاعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل‌های تصمیم‌گیری ارائه شده توسط آقایان لیتل و فورد شناسایی و براساس داده‌های فوق مدلی برای تحقیق ارائه شده است. در اولین گام سازماندهی و ساختار اجرایی پروژه اکتساب تعیین و تقسیم وظایف اعضا صورت گرفت. ارزیابی توانمندی صنعت و شناسایی و ارزیابی تأمین‌‌کنندگان از مهم‌ترین فعالیت‌های گام دوم بوده است. داده‌های حاصله به وسیله مدل فورد مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها، تصویری شفاف برای تصمیم‌گیری مناسب مدیران ارشد ایجاد نمود و اقدامات لازم برای اکتساب شناورهای لندینگ کرافت از طریق همکاری مشترک صورت پذیرفت و در انتها مزايا و معايب نحوه دستیابی، توسعه درون‌زا و انتقال، مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة