• فهرس المقالات شهر گرگان

   • حرية الوصول المقاله

    1 - واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان
    حسن  حسینی اميني حسین  موسی زاده شیما  کریمی امید  تبریزی سمیرا  قیاسی
    امروزه با استفاده از برنامه¬های جامع مدیریت بحران و با اجرای طرح¬های کاربردی پدافند غیرعامل قبل، می¬توان شدت گستردگی خسارات و تلفات ناشی از این¬گونه خطرات را به¬میزان قابل ملاحظه¬ای کاهش داد. از مهمترین این تمهیدات به¬کارگیری اصول پدافند غیرعامل جهت کاهش خطرپذیری است، ه أکثر
    امروزه با استفاده از برنامه¬های جامع مدیریت بحران و با اجرای طرح¬های کاربردی پدافند غیرعامل قبل، می¬توان شدت گستردگی خسارات و تلفات ناشی از این¬گونه خطرات را به¬میزان قابل ملاحظه¬ای کاهش داد. از مهمترین این تمهیدات به¬کارگیری اصول پدافند غیرعامل جهت کاهش خطرپذیری است، همچنین به¬کار بستن این تدابیر می¬تواند جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات طبیعی و انسان¬ساز مفید واقع شود. از طرفی سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی و تهدیدات انسان¬ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگین متحمل شده است. از این¬رو و با توجه به اهمیت تحقیق، هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی آسیب¬پذیری تأسیسات شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر گرگان است که بدین¬منظور از روش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایش میدانی و متعاقب آن پهنه¬بندی و همپوشانی لایه¬های اطلاعاتی (IndexOverlay) در نرم¬افزار تحلیل فضایی GIS استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از 5 معیار دسترسی به راه، تراکم جمعیتی، پراکندگی مراکز پلیس 10+، تراکم ساختمانی و توزیع فضایی تأسیسات حیاتی و حساس شهر گرگان و پهنه¬بندی آنها و در نهایت، با استفاده از همپوشانی لایه¬های تهیه شده، مشخص گردید که قسمت شمال¬غربی شهر گرگان به دلیل تمرکز بالای تأسیسات حیاتی نظیر شرکت توزیع برق استان، شرکت پخش ملی فراورده¬های نفتی و شرکت آب¬منطقه¬ای از آسیب¬پذیری بیشتری برخوردار است که نیازمند تدابیر برنامه¬ریزی شده بیشتری در چارچوب پدافند غیرعامل می¬باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - بررسی چشم‌انداز مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای با بهره‌گیری از مدل LEAP (مطالعه موردی: شهر گرگان)
    مریم قادریان عبدالرسول سلمان ماهینی حمیدرضا  کامیاب
    در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 139 أکثر
    در این پژوهش میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن در شهر گرگان مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور مدل تقاضا و عرضه‌ی شهر گرگان براساس سناریوی مبنا و سناریوهای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مدل LEAP تا سال 1414 (2035) با درنظر گرفتن سال پایه 1395 (2016) توسعه داده شد. در سال‌های اخیر راه‌کارهای مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شده که ازجمله مهم‌ترین راهبردهای کاهش مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی در مقیاس شهری محسوب می‌شوند. این راهکارها به‌طورکلی عبارتند از: 1- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 2- مدیریت انرژی در سمت تقاضای انرژی شهر، 3- توسعه‌ی فن‌آوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در سمت تقاضا و 4- افزایش سهم CNG در بخش حمل و نقل شهری. ابتدا هریک از این راهکارها در قالب یک سناریو در محیط مدل ارزیابی شد و سپس تأثیر آنها بر مصرف انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت یک سناریوی جدید با نام سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان تعریف شد که حاصل ترکیب چهار سناریوی ذکرشده بوده و بیانگر اجرای همزمان کلیه‌ی راهکارهای بهبود انرژی و انتشارهای محیط‌زیستی شهر گرگان است. در پایان پژوهش پیشنهاداتی درمورد بهینه‌سازی مصرف انرژی براساس سناریوی سیاست‌گذاری انرژی شهر گرگان ارائه شده است. تفاصيل المقالة