• فهرس المقالات TOPSIS

   • حرية الوصول المقاله

    1 - ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران)
    زین العابدین اکبرزاده محمد  ولی پور خطیر محمد  محمدپور عمران
    چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار ده أکثر
    چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی، چهار معیار اصلی «اهرمی ‌کردن اثر افراد و اطلاعات»، «روابط همکارانه»، «اغنای مشتریان» و «غالب آمدن بر تغییر» انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و تعیین روایی محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی، داده‌های تحقیق از طریق نظر خواهی از خبرگان سازمان توسعه برق ایران جمع‌آوری گردید. سپس به منظور تعیین پایایی، سازگاری ماتریس مقایسات زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، مهم‌ترین معیار در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیت (301/0) است. این در حالی است که در سازمان توسعه برق ایران، روابط همکارانه در رتبه سوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که، معیارهای اهرمی‌ کردن اثر افراد و اطلاعات با درجه اهمیت (277/0)، غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمیت (238/0) و اغنای مشتریان با درجه اهمیت (184/0) مهمترین معیارهای بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر محسوب می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که، سازمان توسعه برق ایران به منظور حداقل‌سازی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی می‌بایست تمرکز بیشتری بر اولویت شاخص‌های موثر بر چابکی سازمانی داشته باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس
    جان محمد رجبی سعید  پارسا مسعود  باقری علی‌اکبر  عزیز‌خانی
    معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در راستای شاخص های پدافند غیرعامل می شود. شناسایی خودکار سرویس ها با استفاده از شاخص های کیفی سرویس، تضمین کننده به کارگیری موفق معماری سرویس گرا است و می تواند گام موثری در جهت تسریع فرایند تولید نرم افزا أکثر
    معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در راستای شاخص های پدافند غیرعامل می شود. شناسایی خودکار سرویس ها با استفاده از شاخص های کیفی سرویس، تضمین کننده به کارگیری موفق معماری سرویس گرا است و می تواند گام موثری در جهت تسریع فرایند تولید نرم افزار سرویس گرا باشد. کم توجهی به نیازهای کیفی، عدم توجه همزمان به ارتباط فعالیت ها و موجودیت های کسب و کار و خودکار نبودن رتبه بندی کیفی سرویس های نامزد از جمله مهم ترین مشکلات روش های خودکار موجود است. روش ارائه شده در این مقاله هم فرآیندهای کسب‌وکار و هم موجودیت ها را توامان در نظر می گیرد، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک سرویس‌های نامزد براساس شاخص‌های کیفی دانه بندی، چسبندگی، پیوستگی و همگرایی مشخص می شوند. این شاخص ها از شکستن اهداف تا سطح نیازها حاصل می شوند. سرویس‌های نامزد با استفاده از روش تاپسیس بصورت خودکار رتبه‌بندی می شوند. در مطالعه موردی انجام شده با استفاده از این روش، سرویس های کسب وکار، با کمترین وابستگی به معمار شناسایی شد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی
    سمیه فریدونی
    توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت أکثر
    توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز
    هوشنگ  سرور منیژه لاله پور سولماز  سربازگلی
    امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. در این میان برنامه ریزان شهری با جمع آوری و تحلیل داده های مکانی و فضایی و انعکاس نتایج به مدیران شهری تلاش می کنند که توزیع خدمات و أکثر
    امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. در این میان برنامه ریزان شهری با جمع آوری و تحلیل داده های مکانی و فضایی و انعکاس نتایج به مدیران شهری تلاش می کنند که توزیع خدمات و امکانات شهری به نحوی هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه باشد و به گونه ای برنامه ها و طرح های توسعه زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها واقع شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در 37 ناحیه شهری تبریز و ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می باشد بدین صورت که برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و ضریب جینی، و برای ارزیابی توزیع خدمات از مدل‌ تاپسیس استفاده شده است. همچنین از آزمون همبستگی برای تبیین رابطه بین جمعیت و توزیع فضایی خدمات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل آنتروپی نشان دهنده توزیع و پراکنش موزون جمعیت در نواحی شهری تبریز می باشد. اما نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهری در مناطق شهری نشانگر آن است که نواحی مناطق 9و10 تبریز دارای کم‌ترین برخورداری و ناحیه یک منطقه2و3 دارای بیشترین برخورداری از خدمات شهری هستند. همچنین نتیجه ارزیابی همبستگی بین رتبه جمعیت و تأثیر آن در برخورداری از خدمات شهری با استفاده از مدل اسپیرمن در حدود (0.4991) بوده که نشان از وجود همبستگی بین رتبه جمعیت و دسترسی به خدمات شهری دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
    علی سعیدی مجتبی داودی حسن  حسینی اميني
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل های آن می توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه گاه در سطح شهر به منظور کاهش تلفات انسا أکثر
    امروزه پدافند غیرعامل اهمیت زیادی در زمینه نظامی و مدیریت شهری دارد؛ چراکه با پیاده سازی اقدامات پیشگیرانه طبق دستورالعمل های آن می توان تا حد زیادی از خسارات وارد آمده از حمله دشمن کاست. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ساخت پناه گاه در سطح شهر به منظور کاهش تلفات انسانی در زمان بحران است. ساخت پناه گاه دارای ملاحظات و قوائدیست که یکی از این ملاحظات، مکان ساخت پناه گاه هاست که در نقاطی از شهر واقع شوند که بیشترین افراد ممکن قادر باشند در زمان مناسب به آنجا برسند. در این پژوهش، مکان یابی پناه گاه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و با استفاده از الگوریتم های تصمیم گیری چندمعیاره انجام شده است. ابتدا از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی معیارها استفاده شد، سپس نقشه های معیار تولید شده با استفاده از توابع منطق فازی، فازی سازی و در انتها، نقاط به الگوریتم TOPSIS وارد شده تا ارزیابی و اولویت بندی شوند. در این پژوهش، 39 لایه اطلاعاتی شهر زاهدان گردآوری و در 15 معیار دسته بندی شد. معیار «فاصله از مراکز حساس و مهم» و «فاصله از مراکز با عملکرد پشتیبانی» به ترتیب با 23 و 13 درصد بیشترین وزن؛ و «فاصله از حریم راه آهن» و «شیب زمین» به ترتیب با 1 و 1 درصد کمترین وزن را دارند. پس از اجرای زنجیره پردازشی روی معیارها، لایه خروجی تولید شد و نقشه نهایی مکان یابی پناهگاه شهری ایجاد شد. نتایج نشان می دهد که اکثر مناطق شرق و شمال و تا حدودی مرکز شهر برای احداث پناه گاه نامناسب هستند، چراکه چندین عامل منفی مانند بافت فرسوده ی شهر، مراکز خطرناک و صنعتی، گسل، آب های سطحی، آب های زیرزمینی و بخشی از خطوط انتقال فشار قوی برق همگی در شرق و شمال شهر متمرکز شده و باعث تشدید یکدیگر شده اند و باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر (و چند منطقه کوچک در شرق و جنوب شرقی شهر) برای احداث پناه گاه مناسب تشخیص داده شوند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)
    بهرام ایمانی حسن  حسینی اميني رضا طالبی
    مخاطرات محیطی و انسانی یکی از اصلی ترین موانع تحقق توسعه پایدار بخصوص در سکونتگاه های انسانی (به ویژه روستاها) می باشد. در چند دهه اخیر با رویکرد مدیریت بحران استفاده از همه دستاوردهای مدیریتی، سازمان دهی و برنامه ریزی قبل از وقوع بحران با هدف مقابله با مخاطرات طبیعی و أکثر
    مخاطرات محیطی و انسانی یکی از اصلی ترین موانع تحقق توسعه پایدار بخصوص در سکونتگاه های انسانی (به ویژه روستاها) می باشد. در چند دهه اخیر با رویکرد مدیریت بحران استفاده از همه دستاوردهای مدیریتی، سازمان دهی و برنامه ریزی قبل از وقوع بحران با هدف مقابله با مخاطرات طبیعی و انسانی، امری عقلانی و الزامی می باشد. در مواجه شدن با بحران های احتمالی، یکی از ارکان اصلی مقابله و پیشگیری مناسب از اثرات منفی این نوع مخاطرات در نظر گرفتن مراکز مدیریت بحران است که همه اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله، از جمله امداد رسانی، اسکان موقت حادثه دیدگان، در آن مهیا شود تا پیامدها را درباره ی بحران احتمالی به حداقل ممکن است. از این رو شهرستان اردبیل به علت واقع شدن در یک محدوده خطرپذیر طبیعی و دارا بودن تاسیسات صنعتی بزرگ قابلیت بالای شکل گیری مخاطرات طبیعی و انسانی را دارا می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم افزار ARC GIS به پهنه بندی محدوده شهرستان اردبیل در راستای جانمایی مراکز مدیریت بحران روستایی اقدام شد. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل TOPSIS (8 معیار) به اولویت بندی اجرائی مراکز مدیریت بحران روستایی در محدوده منطقه مورد مطالعه اقدام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 13.3 درصد از اراضی شهرستان اردبیل بالاترین قابلیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران را از خود نشان می دهد. با توجه به پهنه های بهینه مشخص شده، 7 موقعیت برای استقرار مراکز مدیریت بحران در محدوده مورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل TOPSIS به اولویت بندی این مراکز اقدام شد و نتایج نشان داد که پایگاه شماره 2 بالاترین قابلیت و پایگاه شماره 1 کمترین قابلیت برای استقرار مرکز مدیریت بحران را از خود نشان داد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
    هانیه میربلوکی بابک رازدار متین محافظت کار
    اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب، به‌عنوان عامل ﺣﯿﺎت و ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي حفاظت و مدیریت آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻧﺪﮐﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن بوده که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از أکثر
    اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب، به‌عنوان عامل ﺣﯿﺎت و ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي حفاظت و مدیریت آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻧﺪﮐﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺳﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن بوده که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش های آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧون و ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪي کیفیت آب ﺳﺪﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه است. ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ پسیخان، ﺷﺎﺧﺰر، ﭘﻠﺮود و ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎخص های ﻣﻮرد اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (Ec)، pH، ﮐﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل (TDS)، دﻣﺎ، ﺳﻮﻟﻔﺎت (SO4)، ﺑﯽﮐﺮﺑﻨﺎت (HCO3)، ﮐﻠﺮ (Cl)، ﮐﻠﺴﯿﻢ (Ca)، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ (Mg)، ﺳﺪﯾﻢ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب (TSS)، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل (DO)، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد‌ﻧﯿﺎز واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (BOD5)، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (COD) ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺷﺎﻧون ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎخص ها، بیشترین وزن ﺷﺎﺧﺺ مربوط به ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب (TSS) با مقدار 1973/0 و کمترین آن مربوط به pH با مقدار صفر می باشد. ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن های ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺘﺮوﭘﯽ و ﺷﺎخص های ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، سد پسیخان رتبه اول، ﺳﺪ ﭘﻠﺮود رﺗﺒﻪ دوم، ﺳﺪ ﺷﺎﺧﺰر رﺗﺒﻪ سوم و ﺳﺪ ﺗﺎرﯾﮏ در رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار دارد. بر این اساس می توان با توجه به روش های انتخاب چند متغیره، به بررسی کیفیت آب در سدهای مختلف پرداخت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری یزد
    سيد حبيب اله  میر غفوری حسین صيادي تورانلو مریم کریمی نیا
    در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤث أکثر
    در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد می‌باشد. به این منظور برای شناسایی شاخص‌های مؤثر بر ارتقای نوآوری، از مقالات به روز دنیا، مطالعات صورت گرفته در این حوزه و همچنین از نظرات خبرگان در حوزه نوآوری استفاده شده است که در نهایت تعداد سی و هفت شاخص مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پس از طراحی پرسشنامه، از شاخص‌های به دست آمده و تأیید روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان، پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران و کارکنان شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار داده شد و تعداد 200 پرسشنامه تکمیل شد و داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها توسط تکنیک تاپسیس فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس سی و هفت شاخص موجود در پرسشنامه با توجه به پاسخ‌های ارائه شده توسط مدیران و کارکنان شرکت‌ها، به ترتیب اهمیت آنها رتبه‌بندی شدند که کسب دانش و اطلاعات جدید و دسترسی به فناوری‌های جدید و پیشرفته به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد شناخته شدند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اساس استاندارد PMBOK و رتبه بندی آن ها با رویکرد AHP و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب، پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شرکت نفت ستاره خلیج فارس)
    ابراهیم جمالی مهناز برخورداری احمدی
    با توجه به این که وجود ريسک در پروژه ها مي تواند اثر معني داري بر عملکرد کوتاه مدت و نيز اثر منفي بلند مدت بر عملکرد مالي سازمان داشته باشد، بنابراین مديريت ريسک براي کاهش شکست هاي ناشي از ريسک هاي مختلفي نظير چرخه هاي نامطمئن اقتصادي، تقاضاي نامطمئن مشتري و حوادث طبيعي أکثر
    با توجه به این که وجود ريسک در پروژه ها مي تواند اثر معني داري بر عملکرد کوتاه مدت و نيز اثر منفي بلند مدت بر عملکرد مالي سازمان داشته باشد، بنابراین مديريت ريسک براي کاهش شکست هاي ناشي از ريسک هاي مختلفي نظير چرخه هاي نامطمئن اقتصادي، تقاضاي نامطمئن مشتري و حوادث طبيعي و انساني غيرقابل پيش بيني و ... ضروري است. مطالعات پیشین نشان می دهد که داشتن یک لیست جامع از ریسک های مهم در زمینه پروژه های نفتی و گازی و هم چنین اولویت بندی و تعیین اهمیت آنها حائز اهمیت است. شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه ها بر اساس استانداردPMBOK در شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب برای اولین بار توسط محقق صورت می گیرد. به منظور شناسایی ریسک های شرکت فنی مهندسی تهران جنوب با استفاده از روش های شناسایی و گروه بندی ریسک براساس استاندارد PMBOK از یک گروه خبرگان استفاده شد که ریسک ها در چهار گروه دسته بندی گردیدند. بعد از شناسایی ریسک ها، گروه خبرگان وزن معیارهای زمان، هزینه، محدوده و کیفیت را براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و براساس مقایسات زوجی مشخص نمودند. سپس جهت برآورد میزان اهمیت تأثیرگذاری هر کدام از ریسک ها بر روی معیارهای چهارگانه اصلی شناسایی شده پرسش نامه ای در نظر گرفته شد. هم چنین پرسش نامه دیگری برای تعیین میزان احتمال هر مولفه ریسک، طراحی شده که به صاحب نظران مربوطه ارائه گردید. سپس با استفاده از ضرب نتایج حاصل از این دو پرسشنامه ماتریس تصمیم نهایی بدست آمد. بعد با اعمال وزن های به دست آمده از معیارهای چهارگانه که از روش AHP فازی به دست آمد در ماتریس تصمیم و با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی به اولویت بندی رسیک ها در معیارهای چهارگانه پرداخته شد که نهایتا رتبه بندی ریسک ها نسبت به یکدیگر و در گروه های چهارگانه براساس نزدیکی به جواب ایده آل و دورترین فاصله از جواب ضدایده آل محاسبه گردید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد تاپسیس فازی مردد
    علی  مروتی شریف آبادی الهام  مفتح زاده مهرداد کیانی
    امروزه دانشگاه به‌عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش‌محور و چرخه نوآوری ایفای نقش می‌نماید و می‌تواند به‌عنوان موتور محرک دانش بشری به‌شمار آید و رشد و تعالی جوامع را دنبال می‌کند. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به‌عنوان تولیدکننده و هم نهادی انتشاردهنده دانش أکثر
    امروزه دانشگاه به‌عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش‌محور و چرخه نوآوری ایفای نقش می‌نماید و می‌تواند به‌عنوان موتور محرک دانش بشری به‌شمار آید و رشد و تعالی جوامع را دنبال می‌کند. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به‌عنوان تولیدکننده و هم نهادی انتشاردهنده دانش ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی است. جهت‌گیری‌های این پژوهش، ترکیبی از تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای است. مبنای فلسفی این تحقیق اثبات‌گرایی و از نظر رویکرد، استقرایی است. راهبرد تحقیق نیز از نوع پیمایشی است و از نظر نوع روش، جزء تحقیقات کمّی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری در برگیرنده تمامی اساتید و مدیران دانشگاه یزد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 10 نفر انتخاب شدند که در مرحله اولویت‌بندی هر یک از عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مردد همکاری کردند. نتایج نشان از شناسایی 33 عامل در ابعاد آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اقتصادی، بین سازمانی، فرهنگی و انسانی دارد که در این بین، عوامل حمایت مالی و معنوی دولت از فعالیت‌های کارآفرینی دانشگاه‌ها، میزان بودجه تخصیص داده شده دانشگاه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حمایت مدیران ارشد دانشگاه از افراد دارای ایده، جذب کمک‌های مالی از نهادهای مستقل، شرکت‌های بزرگ و منابع خارجی و توسعه ایده‌ها، طرح‌ها و مدل‌های کسب‌وکار به ترتیب مهم‌ترین عوامل مؤثر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی محسوب می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS
    سيدكمال  چهارسوقي احمد  نورنگ مجيد  حسني دانيال  بيدگلي
    نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم أکثر
    نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم پروژه مي تواند دربهبود چيدمان و افزايش سطح بهره برداري از گروه هاي دانشي موثر باشد. به منظور كشف قوانين وابستگي در بين متغيرها، متدولوژي هاي مختلف وجود دارد كه منجر به نتايج گوناگون مي شود. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار مي گيرد بهره گيري از سه متدولوژي به منظور كشف اوليه قوانين وابستگي بين گروه هاي دانشي در بين اعضاء تيم پروژه مي باشد. سپس قوانين اوليه شناسايي شده پايش گرديده و با بهره گيري از تكنيك تصميم گيري چند شاخص قوانين پايش شده، اولويت بندي مي گردند. نتايج اين پژوهش با توجه به بهره گيري تركيبي از متدولوژي هاي كشف قوانين وابستگي و اولويت بندي نهايي قوانين با تكنيك TOPSIS مي تواند به معرفي بهترين قوانين وابستگي در بين گروه هاي دانشي در تيم هاي پروژه بپردازد كه اين نتايج به ارتقاء سطح عملكرد مديريت دانش در مديريت پروژه منجر گردد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    12 - طراحي مدل سیستم خدمات انعطاف پذیر FSS در نظام بانکی
    فرشته  امین
    شاید به جرات بتوان گفت دنیایی که در آن بسر می بریم. شباهت بسیاری به جنگلی داردکه در آن سازمانها در تکاپوی همیشگی برای بقاء هستندو عناصر بقاء آن جنگل بجای قدرت فیزیکی و درنده خویی ، چالاکی و انعطاف پذیری سازمان در پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای محیطی می باشد. آنچه د أکثر
    شاید به جرات بتوان گفت دنیایی که در آن بسر می بریم. شباهت بسیاری به جنگلی داردکه در آن سازمانها در تکاپوی همیشگی برای بقاء هستندو عناصر بقاء آن جنگل بجای قدرت فیزیکی و درنده خویی ، چالاکی و انعطاف پذیری سازمان در پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای محیطی می باشد. آنچه در دنیای امروزی بقاء سازمانها را تضمین می کند. میزان موفقیت در برآورده سازی نیازها و خواسته های مشتریان می باشد و این امر میسر نیست جز از طریق انعطاف پذیری محصولات و خدمات و طراحی سیستم هایی برای ایجاد انعطاف پذیری در تولید و ارائه کالا و خدمت می تواند نقش مهمی در جلب رضایت و وفاداری مشتریان داشته باشد. طراحی این سیستم ها نیازمند توجه به دو عنصر خدمت و بسته محصول یا خدمت می باشد. ودر تمام مراحل طراحی سیستم بایستی میزان ادراک مشتری از کیفیت و انعطاف پذیری خدمات سنجیده شود. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی یک مدل انعطاف پذیری خدمات برای سیستم بانکی و یک مدل ریاضی برای اندازه گیری انعطاف پذیری خدمات است.دراین تحقیق با مطالعه ادبيات موضوع و مصاحبه با خبرگان بانکی، مولفه ها ومتغیرهای مورد نیاز برای طراحی مدل مذکور شناسايي شد وبا استفاده از آنها پرسشنامه های تحقیق تدوین گردید پس از توزيع، جمع آوري و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها با استفاده از روش های هرمونتیک و تحلیل عاملی و استفاده از تکنیک DEA و TOPSIS مدل مناسب جهت اندازه گیری انعطاف پذیری خدمات در بانک طراحی گردید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    13 - تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
    میرزاحسن  حسینی علی اکبر  جوکار زین العابدین  رحمانی الهام  کشاورز
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت ش أکثر
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت شناسایی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر ،اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش های FuzzyTOPSIS , FAHP ، ,vikor ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت ،برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین ،بردا و کپ لند است ،استفاده شد . با توجه به ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از روش FAHP به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را داردو سپس مزیت رقابتی ، حفظ مشتری ، ارزش بازار شرکت ،ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند و همچنین با توجه به هدف ارتقاء عملکرد شرکت ،کارآفرینی سازرمانی نسبت به سرمایه فکری در بهبود عملکرد شرکت رتبه بالاتری را دارا می باشد .با توجه به اینکه تکنیک های مختلف ،رتبه های متفاوتی برای سرمایه فکری و زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری ارائه داده اند ،برای رسیدن به یک اجماع در رتبه بندی از روش ادغام استفاده شدکه براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب اهمیت عبارتند از : سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از : توانایی رهبری، شایستگی کارکنان،تجربه کارکنان ، خلاقیت کارکنان ، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی،قابلیت بازاریابی ، پایگاه اطلاعات ، سیستم های مدیریت، استفاده از دانش ، ارزش های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت،ارزش برند، بینش ورسالت ، ارتباط با تامین کنندگان ورقبا،اندازه سازمان ،فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمانهای دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت،تناسب مشتری ، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.همچنین براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد کارآفرینی سازمانی که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب عبارتند از : عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری و همچنین با توجه به زیر معیارهای عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری مهم ترین عوامل به ترتیب عبارتند از : ساختار سازمان کارآفرین ، استراتژی سازمان کارآفرین، سیستم پاداش،عوامل سیاسی / دولت ،تصمیم گیری وکنترل ،زیر ساخت ها ،فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیریت، ارتباطات ،سیستم مالی ،دسترسی به منابع ، فناوری ،سیستم ارزیابی عملکرد ، عدم اطمینان / تغییرات ،توانمند سازی کارکنان ،سیستم اطلاعاتی، پیچیدگی ،سیستم تحقیق وتوسعه، خطر پذیری ،بازار ، ویژگی های کارکنان ،روحیه گروهی ،ویژگی های مدیران ،آینده نگری ،خود کارآمدی،خلاقیت ونوآوری، تجربه های پیشین و سبک رهبری سازمان های کارآفرین تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    14 - ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
    فاطمه  ثقفي مهدی  حمیدی بهروز  محمودی
    صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند أکثر
    صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. این پژوهش، با مروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است . سپس آنها را در چهار بعد مختلف شامل1) توانمندی و سیاست های دارنده فناوری، 2)توانمندی و سیاست های گیرنده فناوری، 3)ویژگی های خود فناوری و 4)سیاست های مشترک دارنده و گیرنده فناوری دسته بندي كرده است. در ادامه محصول فناورانه STM16 توليد شده در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مورد مطالعاتی بررسي شده است برای رتبه بندی مدل های انتقال فناوری مناسب برای این محصول از ابزار پرسشنامه و تحليل آن از روش ترکیبی AHP و TOPSIS استفاده شده است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای، تحقیق میدانی و همبستگی می باشد. نتایج نشان داد بهترين روش براي انتقال فناوری مذكور در این سازمان به ترتيب "اعطای حق لیسانس" و "فرانشیز" است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    15 - رتبه بندی رشد، توسعه یافتگی و پيشرفت استانهای کشور در عرصه هاي مختلف
    عزیز صادقی عصمت مسعودی
    توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل سي أکثر
    توجه به رهيافت توسعه متوازن و همه جانبه استان‌های کشور، كاهش ناهمگوني و نابرابري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي تحقق هدف‌هايي كه بر حسب ويژگي‌هاي ساختاري، امكانات و محدوديت‌هاي هر استان، تغيير مي‌كنند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر استان با توجه به جايگاه آن در كل سيستم کشور است. در اين پژوهش، استان‌هاي مختلف كشور در بخشهاي « اجتماعی، فرهنگی و سیاسی »، «اقتصادي و توليدي» و «زيربنايي و فني»، از نظر رتبه بندی براساس روش‌هاي TOPSIS و SAW مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته‌اند. نتايج و يافته‌هاي حاصل از رتبه‌بندي استان‌ها به تفکیک شاخص‌های مورد بررسی برای 31 استان کشور، بيانگر کسب جایگاه‌های متفاوت استان‌ها می‌باشد. براي نمونه استانهاي سمنان، ايلام و خراسان جنوبي از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي رتبه هاي اول تا سوم كشور هستند، ليكن از نظر اقتصادي و توليدي استانهاي فارس، مازندران و خراسان رضوي و از نظر شاخص هاي زيربنايي و فني استانهاي اصفهان، مازندران و قم جايگاه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    16 - ارائه یک مکانیزم تصمیم‌گیری چندمعیاره برای برون‌سپاری ترافیک شبکه‌ ‌سلولی به شبکه مکمل
    مجید فلاح خوشبخت صالح یوسفی بابک قالبساز جدّی
    به دلیل گسترش روزافزون استفاده از گوشی‌های هوشمند، ترافیک داده شبکه سلولی به صورت انفجاری افزایش یافته و باعث ازدحام در شبکه‌های سلولی شده است. برون‌سپاری داده به یک شبکه مکمل مانند WiFi به عنوان یک راه حل منطقی و مقرون به صرفه برای مقابله با ازدحام شبکه سلولی، مطرح شده أکثر
    به دلیل گسترش روزافزون استفاده از گوشی‌های هوشمند، ترافیک داده شبکه سلولی به صورت انفجاری افزایش یافته و باعث ازدحام در شبکه‌های سلولی شده است. برون‌سپاری داده به یک شبکه مکمل مانند WiFi به عنوان یک راه حل منطقی و مقرون به صرفه برای مقابله با ازدحام شبکه سلولی، مطرح شده است. در این مقاله، یک مکانیزم برون‌سپاری داده با نام MCO ارائه شده که با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره TOPSIS و با بهره‌گیری از یک مدل پیش‌بینی الگوی اتصال به شبکه WiFi، مناسب‌ترین روش را از میان سه روش 1) تبادل داده از طریق خود شبکه سلولی، 2) برون‌سپاری با تحمل تأخیر (DTO) به شبکه مکمل و 3) برون‌سپاری با کمک گره‌های واسط (PAO) انتخاب می‌کند. معیارهای استفاده‌شده در تصمیم‌گیری شامل درصد ترافیک قابل برون‌سپاری (از کل درخواست کاربر)، هزینه تبادل داده اپراتور سلولی و کاربر، پهنای باند تبادل داده کاربر (در دو شبکه سلولی و مکمل) و مصرف انرژی کاربر می‌باشند. به منظور ارزیابی روش MCO سناریوهای متعددی از نقطه نظر ویژگی‌های کاربران و ترافیک آنها، نرخ پوشش شبکه مکمل و نسبت هزینه تبادل داده شبکه سلولی به شبکه مکمل، شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد مکانیزم MCO قادر به در نظر گرفتن ترجیحات اپراتور سلولی و کاربرانش بوده و در نتیجه از لحاظ ایجاد تعادل بار در شبکه، کاهش هزینه‌های اپراتور سلولی و کاهش مصرف انرژی کاربران، نسبت به روش‌های پیشنهادی پیشین عملکرد بهتری دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    17 - شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌‎پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند معیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)
    بهروز قلیچ لی شهرام مشعوفی سعید قهرمانی
    پژوهش حاضر با هدف شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌پروری در صنعت بانکداری انجام گرفته است که با توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه های اجرا، توصیفی است و از بین مدیران و کارشناسان خبره بانک رفاه، تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمون أکثر
    پژوهش حاضر با هدف شناسائی و رتبه‌بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌پروری در صنعت بانکداری انجام گرفته است که با توجه به هدف، کاربردی و از نظر شیوه های اجرا، توصیفی است و از بین مدیران و کارشناسان خبره بانک رفاه، تعداد 15 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری از طریق مراجعه به آراء خبرگان انجام و نظرات خبرگان به روش دلفی جمع‌آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته عوامل اثربخش بر موفقیت جانشین‌پروری بود که داده های آماری با استفاده از نرم افزارهای Spss و Excel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين پژوهش از روش رتبه‌بندی تاپسیس فازی که یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می‌باشد، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل "حمايت و مشارکت مديران ارشد" و "عدالت" به عنوان مهمترین عوامل موفقیت نظام‎‌های جانشین‌پروری و به ویژه در رویکرد اجرا با کانون ارزیابی و توسعه مطرح هستند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    18 - گزینش مطلوب‌ترین روش یادگیری توسعه مدیران با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS (مورد مطالعه: شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)‌‌‌
    یاسمین جوادی مهدیه اسدی حمیدرضا یزدانی
    پژوهش حاضر به منظور گزينش روش‌هاي مطلوب يادگيري توسعه ي مديران براساس معيارها و ابعادِ اثرگذار با بهره‌گيري از تكنيك TOPSIS انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. شرکت ملّي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي أکثر
    پژوهش حاضر به منظور گزينش روش‌هاي مطلوب يادگيري توسعه ي مديران براساس معيارها و ابعادِ اثرگذار با بهره‌گيري از تكنيك TOPSIS انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. شرکت ملّي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان جامعه آماري انتخاب گرديده و با استفاده از روش نمونه گيري هدف مند قضاوتی 15 نفر از مدیران و خبرگان در حوزه های مرتبط با یادگیری و توسعه مدیران برای مصاحبه برگزیده شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای یا اسنادی به منظور مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی مشتمل بر مصاحبه های ساختاریافته، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسش نامه از سوی خبرگان سنجیده و از طریق تطبیق با ادبیات پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن توسط تکرار دوباره آزمون تأیید شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها و شناسايي وزن معيارهاي اثرگذار بر روش هاي يادگيري و تعيين اولويت آن ها از روش BWM و شناسايي ضريب نزديكي و اولويت هر يك از روش هاي يادگيري از تكنيك TOPSIS و نرم افزار Excel استفاده شد. يافته هاي پژوهش حاکی از آن است که روش بازي و شبيه سازي، مطلوب ترين روش يادگيري براي اجراي برنامه هاي توسعه ای مدیران در شرکت می باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    19 - اولویت‌بندی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی دانشگاه فرهنگیان با روش تاپسیس فازی
    مرجان  معیری پروانه  امیری پور
    انتخاب اساتید ریاضی در دانشگاه‌ها مسئله مهمی است و استادان از ارکان اصلی دانشگاه‌ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن‌ها، منجر به ارتقای کیفیت رشته ریاضی دانشگاه‌ها می‌شود. از فرایندهایی که به‌منظور این ارتقا کیفیت انجام می‌شود، ارزیابی و توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ری أکثر
    انتخاب اساتید ریاضی در دانشگاه‌ها مسئله مهمی است و استادان از ارکان اصلی دانشگاه‌ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن‌ها، منجر به ارتقای کیفیت رشته ریاضی دانشگاه‌ها می‌شود. از فرایندهایی که به‌منظور این ارتقا کیفیت انجام می‌شود، ارزیابی و توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی است. هدف از اجرای این تحقیق اولویت‌بندی صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی دانشگاه‌های فرهنگیان کشور از طریق تاپسیس فازی است. تحقيق حاضر ازنظر هدف، كاربردي و ازنظر ماهيت و روش، تلفیقی از روش‌های تحلیل محتوای اسنادی، توصيفي- تحليلـــــي است. جامعه آماری این تحقیق با توجه به استفاده از تکنیک دلفی، در بخش شناسایی مولفه ها شامل 12 نفر از خبرگان با تجربه ای است که در زمینه ریاضی فعال می باشند انتخاب گردید. متدولوژی این تحقیق بدین گونه است که در ابتدا با انجام مطالعه بر روی ادبیات موضوعی و پژوهش های مرتبط پیشین، 80 مؤلفه برای صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی فهرست گردید، که پس از تهیه پرسشنامه و تکمیل کردن آن توسط خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی به چهار مؤلفه و 13 زیرمولفه تلخیص شدند که این چهار مؤلفه به‌صورت صلاحیت دانش‌ حرفه‌ای (با سه مشخصه)، صلاحیت توانایی‌ حرفه‌ای (با سه مشخصه)، صلاحیت مهارت‌ حرفه‌ای (با چهار مشخصه) و صلاحیت ویژگی‌ حرفه‌ای (با سه مشخصه) دسته‌بندی شدند. برای بررسی روایی محتوایی، پرسش نامه طراحی شده در اختیار اعضای خبرگان قرار گرفت و بر اساس نظرات اعلام شده، شاخص روایی محتوایی(CVI=0/90) و نسبت روایی محتوایی (CVR=0/87) محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 89/0 تعیین شد. در مرحله دوم برای رتبه‌بندی صلاحیت‌های انتخاب‌شده تعداد پنج نفر از اساتید ریاضی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان (پردیس‌های شهید بهشتی و فاطمه الزهرا هرمزگان) به‌صورت هدفمند انتخاب شدند که میزان اهمیت هركدام از شاخص‌ها را در یك پرســـــشنامه طراحی‌شده تعیین نموده‌اند و سپس اطلاعات با استفاده از روش تاپسیس فازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها صلاحیت دانش حرفه ای ، توانایی حرفه ای ، ویژگی حرفه ای و مهارت حرفه ای به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند و همچنین از بین زیر مؤلفه‌ها دانش برقراری ارتباط، دانش تخصصی، مهارت تدریس و ویژگی‌های اخلاقی بیشترین وزن دهی را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج بیان‌شده می‌توان دریافت که دانشگاه‌های فرهنگیان می‌توانند جهت انتخاب صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید ریاضی خود از نتایج این تحقیق استفاده نمایند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    20 - سنجش و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستان های استان قزوین
    سعیده سلیمیان یوسف قنبری
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان ها، منجر أکثر
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان ها، منجر با اصلاح سیاست گذاری ها و الویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان های استان قزوین در زمينه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزيع مكاني - فضايي با نرم افزار GIS میزان توسعه يافتگي كشاورزی شهرستان های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه كشاورزي قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    21 - اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات مبتنی بر رایانش ابری با روش تصمیم گیری چند معیاره
    زهرا  عباسی سمیه  فتاحی محمدجواد ارشادی
    امروزه کیفیت یکی از مهمترین عامل ها در جلب رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان های خدماتی است. بنابراین، یکی از دغدغه های اصلی مدیران بالابردن کیفیت خدمات است. با پیشرفت اینترنت و دنیای ارتباطات مفهومی به نام رایانش ابری در دنیای ارتباطات گسترش یافته است که الگویی تازه أکثر
    امروزه کیفیت یکی از مهمترین عامل ها در جلب رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان های خدماتی است. بنابراین، یکی از دغدغه های اصلی مدیران بالابردن کیفیت خدمات است. با پیشرفت اینترنت و دنیای ارتباطات مفهومی به نام رایانش ابری در دنیای ارتباطات گسترش یافته است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی را ارائه می کند. هدف از این پژوهش، تصمیم گیری بهینه در انتخاب سرویس ابری مناسب با توجه به شرایط کاربران است به نحوی که آنان به بالاترین رضایت برسند. روش دلفی فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش تاپسیس فازی و در نهایت روش تصمیم گیری چندمعیاره روش های به کارگرفته شده در این پژوهش است. نتایج روش دلفی فازی نشان می دهد که شاخص‌های شفافیت، دسترسی و قابلیت اطمینان بایستی حذف شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص هزینه را به عنوان مهمترین شاخص و شاخص پشتیبانی در هنگام تقاضا را به عنوان کم اهمیت ترین شاخص شناسایی نمود. با توجه به نتایج تاپسیس فازی براساس وزن‌های حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی نیز به ترتیب سرویس‌های ابری SAAS، IAAS و PAAS رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. استفاده از سرویس SAAS مزایای بی شماری را از قبیل کاهش زمان و هزینه صرف شده جهت کارهای زمان گیر مانند نصب، مدیریت و ارتقاء نرم افزار برای کارمندان و شرکت‌ها فراهم می‌کند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    22 - سنجش و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستان های استان قزوین
    یوسف قنبری سعیده سلیمیان
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر أکثر
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر به اصلاح سیاست گذاری ها و اولویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان¬های استان قزوین در زمينه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزيع مكاني - فضايي با نرم افزار GIS میزان توسعه يافتگي كشاورزی شهرستان¬های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان¬های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه كشاورزي قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد. تفاصيل المقالة