• فهرس المقالات آشوب

   • حرية الوصول المقاله

    1 - بررسی تاثیر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی در رابطه گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با تعدیل کنندگی آشوب بازار (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند)
    مرتضی ملکی
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرا أکثر
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرایش یادگیری سازمانی به عنوان میانجی و آشوب بازار به عنوان تعدیل گر است. برای ارزیابی با سرشماری اقدام به جمع آوری داده ها از مدیران ارشد 55 شرکت کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال در شهرک صنعتی شهرستان بیرجند شد. داده ها نشان دادند که شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای پرآشوب با برخورداری از سطح بالایی از گرایش کارآفرینانه میزان بیشتری گرایش به یادگیری سازمانی از خود نشان میدهند، اما باگرایش بالا به کارآفرینی لزوما گرایش به یادگیری در شرایط بازار پر اشوب بر عملکرد اثر مثبتی نمیگذارد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی
    محمد  نيكخو مسعود شفیعی كوروش  كياني
    در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح أکثر
    در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح مخابراتی ترکیبی از روشهای رمزنگاری مرسوم و روش مدولاسیون آشوبی است. نتایج تحلیلهای تئوریک و شبیهسازی با استفاده از سیگنال سینوسی و سیگنال صوتی و با وجود تاخیر انتشار ثابت نامشخص بین فرستنده و گیرنده بررسی شده است. همچنین مقاومت این طرح در برابر نویز گوسی کانال با واریانس 10^ -3 نیز بررسی شده و آنالیز امنیت این سیستم مخابراتی از نقطه نظر جستجوی بروت- فورس مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از این طرح مخابراتی طول کلید بسیار مناسبی حاصل شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه
    پیمان معلم مهرداد صادقی حریری مهدی هاشمی
    علی¬رغم موفقیت الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در حل مسائل بهینه¬سازی، این الگوریتم کماکان از به دام افتادن مکرر در کمینه محلی و سرعت پایین همگرایی رنج می¬برد. در این مقاله، نسخۀ جدیدی از این الگوریتم، به نام رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده (COICA)، پیشنهاد می¬شود. أکثر
    علی¬رغم موفقیت الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در حل مسائل بهینه¬سازی، این الگوریتم کماکان از به دام افتادن مکرر در کمینه محلی و سرعت پایین همگرایی رنج می¬برد. در این مقاله، نسخۀ جدیدی از این الگوریتم، به نام رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده (COICA)، پیشنهاد می¬شود. در سیاست جذب نسخه پیشنهادی، هرمستعمره از طریق تعریف بردار متعامد نوینی، فضای حرکت به سمت استعمارگر را جستجو می¬کند. همچنین احتمال انتخاب امپراطوری¬های قدرتمند، از طریق تابع توزیع بولتزمان تعریف شده و عمل انتخاب از طریق روش چرخ رولت انجام گرفته است. از الگوریتم پیشنهادی برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) جهت طبقه¬بندی مجموعه داده¬های استاندارد، از جمله یونسفر و سونار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد این الگوریتم و بررسی میزان تعمیم¬پذیری شبکه عصبی آموزش ديده با نسخه پيشنهادی، از روش اعتبارسنجی متقابل K-Fold استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبیه¬سازی¬ها، کاهش خطای آموزش شبکه و همچنین بهبود تعمیم¬پذیری الگوریتم پیشنهادی را تایید می¬کند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته‌های آشوبی بهینه‌شده
    سعید شعرباف تبریزی سيدعلیرضا سیدین
    طراحی ساختارهای مخابراتی پهن‌باند که از سیگنال‌های آشوبی برای ارسال اطلاعات استفاده می‌کنند، به یکی از زمینه‌های پرکاربرد در زمینه مخابرات طیف گسترده بدل گردیده است. در این میان، محدوده وسیعی از مطالعات به طراحی رشته‌های شبه‌نویز آشوبی به‌عنوان جایگزین برای کدهای گسترش أکثر
    طراحی ساختارهای مخابراتی پهن‌باند که از سیگنال‌های آشوبی برای ارسال اطلاعات استفاده می‌کنند، به یکی از زمینه‌های پرکاربرد در زمینه مخابرات طیف گسترده بدل گردیده است. در این میان، محدوده وسیعی از مطالعات به طراحی رشته‌های شبه‌نویز آشوبی به‌عنوان جایگزین برای کدهای گسترش متداول در سیستم‌های DS-CDMA متمرکز گردیده که با وجود برخی مزایای قابل توجه چون غیر متناوب بودن، امکان پیاده‌سازی آنالوگ و نیز امکان توسعه آسان برای تعداد کاربران زیاد، هنوز با مشکلاتی چون خطای نسبتاً بالا در کانال‌های با سیگنال به نویز کم و یا کانال‌های دارای تداخل چندمسیره دست به گریبان هستند. در این مقاله با هدف بهبود عملکرد سیستم‌های طیف گسترده آشوبی، از دو ایده بهینه‌سازی فرآیند تولید کد و کاهش تداخل بین کاربری استفاده شده که بدین منظور ابتدا روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، برای تولید مولدهای آشوبی بهینه در فرستنده پیشنهاد می‌گردد و در ادامه طرحی متکی بر تبدیل SVD برای تشخیص چندکاربره و کاهش وفقی اثر تداخل کاربران، در گیرنده پیاده‌سازی خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی برای شرایط مختلف کانال و تعداد کاربران متفاوت، نشان از بهبود قابل توجه عملکرد سیستم طیف گسترده آشوبی معرفی‌شده در حضور نویز کانال و اعوجاج چندمسیره، نسبت به ساختارهای آشوبی اولیه و نیز سیستم‌های طیف گسترده معمول که از رشته‌های حداکثر طول استفاده می‌کنند، دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - طراحي کنترل‌کننده‌هاي مد لغزشي انتگرالي-تناسبي براي سيستم‌هاي فوق آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعيت، اغتشاش و ورودي‌هاي کنترلي غير خطي
    علی ابویی محمدرضا جاهد مطلق زهرا رحمانی
    در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشا أکثر
    در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب مي‌باشد. براي تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب، معيار عملکردي تعريف در این مقاله کنترل مقاوم يک سیستم فوق آشوب جديد با در نظر گرفتن عدم قطعیت، اغتشاش خارجی و ورودی‌های کنترلی غیر خطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اهداف کنترلي سيستم فوق آشوب، شامل پايدارسازي ديناميک اين سيستم در حضور ورودي‌هاي کنترلي غير خطي، عدم قطعيت و همچنين تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب مي‌باشد. براي تضعيف اغتشاش وارد بر سيستم فوق آشوب، معيار عملکردي تعريف گرديده است که روش ارائه‌شده بايد اين معيار را برآورده سازد. براي برآورده‌ ساختن اهداف تعيين‌شده، روش کنترل مد لغزشی با تعریف سه سطح سوئيچينگ انتگرالي - تناسبي جداگانه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و پایداری روش کنترلی ارائه‌شده با استفاده از تئوری لیاپانوف به اثبات مي‌رسد. نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری نشان مي‌دهند که کنترل‌کننده‌های طراحی شده، کارایی بالایی در برآورده ساختن اهداف کنترلي تعيين شده دارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب
    محمد کلانتری سکینه سهرابی حمیدرضا رشیدی کنعان حسین کرمی
    در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی با استفاده از نظریه آشوب ارائه می‌شود که ضعف الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی استاندارد، یعنی سرعت همگرایی و افزایش تعداد تکرار اجرای الگوریتم برای رسیدن به جواب بهینه را برطرف می¬نماید. در الگوریتم پیشنهادی، در گام ایجا أکثر
    در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی با استفاده از نظریه آشوب ارائه می‌شود که ضعف الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی استاندارد، یعنی سرعت همگرایی و افزایش تعداد تکرار اجرای الگوریتم برای رسیدن به جواب بهینه را برطرف می¬نماید. در الگوریتم پیشنهادی، در گام ایجاد ذرات و گام جستجو، مقادیر حاصل از دو نگاشت چبیشف و لیبوویچ، جایگزین مقادیر تصادفی موجود در الگوریتم استاندارد می‌شود که این امر باعث بهبود نتایج حاصل از اجرای الگوریتم شده و انحراف معیار نتایج را کاهش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی بر روی توابع محک استاندارد نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی ضمن برخورداری از همگرایی سریع‌تر، دقت بیشتری نیز در یافتن جواب بهینه نسبت به الگوریتم جستجوی ابرکروی استاندارد و همچنین الگوریتم‌های بهینه‌سازی دیگر نظیر ژنتیک، ازدحام ذرات و الگوریتم جستجوی هارمونی دارد. تفاصيل المقالة