• فهرس المقالات دانش محور

   • حرية الوصول المقاله

    1 - ظهور پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن
    حمید شفیع زاده  
    تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد أکثر
    تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد جهانی و تحولات عظیم صنعتی و تکنولوژیکی، گام در عصری نهاده که دانش، محور اساسی تمامی حوزه ها و عرصه ها قرار گرفته است. در این عصر که به تعبیری عصر کارآفرینی نامگذاری شده است، دانش، فناوری و نوآوری مبنای توسعه تمامی جوامع محسوب می گردد. چراکه کارآفرینی به مثابه مهمترین سلاح پیشرفت علمی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته، قادر است موجبات اشتغال زایی، افزایش بهره وری، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی را در کشورهایی نظیر کشور عزیزمان ایران فراهم نماید. یکی از الزامات دستیابی به توسعه علمی و فناوری، ایجاد درک صحیح و مشترک از ضرورت و اهمیت دانش، فناوری و نوآوری در جامعه از طریق بسیج ملی منابع و امکانات و ایجاد نظام جامع علم و فناوری در کشور است که لازمه آن ارتقای جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در قالب مجموعه های جدیدی تحت عنوان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمایت کننده از آنان خواهد بود.طی دهه های اخیر، ظهور پدیده پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستیابی به توسعه دانش محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، ابتدا به بیان تعریف پارک ها و مراکز رشد پرداخته و سپس بررسی وضعیت موجود و پیشینه پارک ها و مراکز رشد فناوری در جهان و سابقه آن در آسیا، ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت عوامل موثر بر اثربخشی پارک ها و مراکز رشد ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات
    اصغر زمانی مهتاب  پورآتشی
    هدف پژوهش حاضر بررسی دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات  است که یادگیری سازمانی از تجارب حوزه صنعت و دانشگاه در آن نهادینه شده است. به همین دلیل روش پژوهش در این تحقیق بررسی و تحلیل اسناد و مطالعات منابع کتابخانه ای است که به موضوع ساز أکثر
    هدف پژوهش حاضر بررسی دانش محوری در دانشگاه و صنعت از منظر یادگیری سازمانی مبتنی بر تجربیات  است که یادگیری سازمانی از تجارب حوزه صنعت و دانشگاه در آن نهادینه شده است. به همین دلیل روش پژوهش در این تحقیق بررسی و تحلیل اسناد و مطالعات منابع کتابخانه ای است که به موضوع سازمانهای دانش محور و یادگیری سازمانی از طریق تجربه نگاری و مستند سازی تجربیات و تسهیم آن پرداخته است. نتیجه بررسی حاکی از آن بود که در سازمانهای یادگیرنده و در یادگیری سازمانی مدیریت دانش ضمنی نقش اساسی دارد. و این دانش ضمنی یا تجربه سازمانی اعضا از مهمترین سرمایه های پنهان هر سازمان از جمله دانشگاه ها و صنعت است. همچنین، نتایج بررسی اسنادی حاکی از آن بود که با ذخیره سازی و مستند نمودن تجارب مدیران سازمان ها و خصوصا مدیران بخش صنعت و دانشگاه و انتقال آن به جانشینان آنها ، می توان دانش محوری را ایجاد نمود. برخی از نتایج و نقش تجربه در مدیران صنعت و دانشگاه دانش محور عبارتند از: کاهش اقتدارگرایی، سنخیت در دیدگاه ها وخواسته هامشترک صنعت و دانشگاه، مطلوبیت موقعیت شغلی و عدم هدر دهی سرمایه ها، ایجاد حافظه سازمانی غنی سازمانی در حوزه کلیه مسایل مبتلا به دانشگاه و صنعت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی دانش‌محوری دانشگاه بر اساس رویکرد آمیخته
    سید جلال موسوی خطیر
    هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای دانش‌محوری در دانشگاه با روش تحقیق آمیخته است. در مرحله نخست، مؤلفه‌های دانش‌محوری در دانشگاه با تحلیل محتوای داده‌های حاصل از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته با 16 نفر از متخصصان حوزه دانش‌محوری، شناسایی‌شده است. سپس این مؤلفه‌ أکثر
    هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای دانش‌محوری در دانشگاه با روش تحقیق آمیخته است. در مرحله نخست، مؤلفه‌های دانش‌محوری در دانشگاه با تحلیل محتوای داده‌های حاصل از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته با 16 نفر از متخصصان حوزه دانش‌محوری، شناسایی‌شده است. سپس این مؤلفه‌ها با روش گروه کانونی مورد اعتبار یابی قرار گرفت. در مرحله دوم، الگوی ارائه‌شده در مرحله کیفی به‌صورت کمی آزمون شد. جامعه آماری این بخش تحقیق شامل 208 نفر از مدیران دانشگاه تهران بود که با نمونه‌گیری تصادفی ساده، 134 نفر از ایشان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برازش الگو از معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS  استفاده شد. یافته های بخش کیفی پژوهش نشان می‏دهد که دانش‌محوری در دانشگاه دارای 8 مؤلفه اصلی  و 28 زیرمؤلفه است. مؤلفه‌های اصلی دانش‌محوری در دانشگاه عبارت‌اند از: فرایند مدیریت دانش، راهبرد حامی دانش‌محوری، ساختار حامی دانش‌محوری، محیط حامی دانش‌محوری، فرهنگ حامی دانش‌محوری، دانشگران، مدیریت حامی دانش‌محوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات حامی دانش‌محوری. تحلیل کمی به‌منظور برازش الگوی پیشنهادی برای دانش‌محوری در دانشگاه نشان می‌دهد که الگوی شناسایی‌شده برازش مطلوبی دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ برای دانش‌محوری دانشگاه نیاز است به همه‌ی هشت مؤلفه دانش‌محوری توجه شود و همچنین نتایج نشان می‌دهد که مؤلفه‌ مدیریت حامی دانش‌محوری  از مؤلفه‌های دیگر بر دانش‌محوری دانشگاه تأثیر بیشتری دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - دانشگاه صنعتي در چشم‌انداز 1404
    مصطفي  يوسفي راد هادي  غفاري
    در جهان امروز، ‌جوامع بشري و دولت‌هاي آنها براي نقش‌آفريني مؤثر و سهم‌خواهي نيازمند داشتن مؤلفه‌هاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفه‌ها حوزه‌ي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاه‌هايی با ويژگي‌های منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتناب‌ناپ أکثر
    در جهان امروز، ‌جوامع بشري و دولت‌هاي آنها براي نقش‌آفريني مؤثر و سهم‌خواهي نيازمند داشتن مؤلفه‌هاي استطاعت و مقبوليت لازم هستند. يكي از اين مؤلفه‌ها حوزه‌ي علم و فناوري است. در اين حوزه حضور دانشگاه‌هايی با ويژگي‌های منحصر به فرد از جمله دانشگاه صنعتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اين مقاله سعي دارد با بررسي شاخصه‌هاي دانشگاه‌هاي صنعتي در مفهوم سنتي و جديد، مفهومي جديد از اين نوع دانشگاه‌ها را بر‌اساس سند چشم‌انداز توسعه‌ی ايران در افق 1404 برای افزايش توان علمي- صنعتي كشور و به تبع آن رشد اقتصاد دانش‌محور ارائه كند. به همين منظور ضمن شناسايي چالش‌هاي موجود در دانشگاه‌هاي صنعتي سنتي در كشور، نقشه جامع جديدي مشتمل بر ساختار، ‌مأموريت و اهداف يك دانشگاه صنعتي پيشرفته معرفي شده است كه هر يك از اين زير حوزه‌ها با كاركردهاي متنوع و ويژه‌ي مكان بنيانگذاري چهار ركن اصلي يك دولت زنده، توسعه‌يافته و نقش‌آفرين را در جهان آینده فراهم مي‌سازد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - رويکردهاي مديريت دانش و الگوهاي شكاف‌هاي دانشي در عصر فناوري
    حسین رحمان سرشت نسترن سیمار اصل
    در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم أکثر
    در اقتصاد دانش– محور، قابليت کسب دانش و توسعه، تسهيم و کاربرد آن در سازمان‌ها مي‌تواند منجر به خلق مزيت رقابتي پايدار براي آنها شود. به نظر مي‌رسد نخستين گام ورود به دنياي مديريت دانش، بررسي رويکردهاي موجود در رابطه با آن باشد. پس از آن بررسي شکاف‌هاي مديريت دانش، لازم و ضروري به نظر مي‌رسد، زيرا ناتواني سازمان‌ها در شناسايي و برطرف کردن اين شکاف‌ها پيش از پياده سازي برنامه‌هاي مديريت دانش، تاثيرات نامطلوبي بر مرحله پياده سازي آن مي‌گذارد. در اين مقاله، ابتدا، شرح کوتاهي از مديريت دانش و ضرورت پياده سازي آن بر اساس مقايسه آمار و ارقام کشورهاي پيشرو در مديريت دانش و شاخص‌هاي اقتصادي آنها ارائه شده است. همچنين در راستاي توجيه ضرورت مديريت دانش، به مقايسه ميزان سرمايه گذاري شرکتهاي پيشروي جهاني در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به عنوان شاخصي از مديريت دانش با سودآوري و درآمد آنها پرداخته شده است. در بخش بعد، وضعيت رشد دانش در ايران از طريق ارائه رتبه ايران در رابطه با توليد علم در مقايسه با شانزده کشور ديگر ارائه شده است. در ادامه، پس از توضيح مختصري در رابطه با اقتصاد دانش- محور، کشورهايي با سطوح درآمدي بالا، از نظر رتبه اقتصاد دانش- محور با کشورهايي با سطح درآمد پايين و متوسط مقايسه شده‌اند. در بخش بعد، پيشينه مديريت دانش و سپس رويکردهاي مديريت دانش شامل رويکردهاي مکانيکي، سيستمي، مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي و رفتاري- فرهنگي و در نهايت، دو الگوي شکاف‌هاي مديريت دانش شامل الگوي لاوريچ و پيرس( Lovrich, Pierce, 1984) و الگوي شکاف‌هاي دانشي لين و همکارانش( Lin et al., 2005) ارائه شده است. در بخش نتيجه گيري، اولويت اتخاذ رويکردهاي سيستمي، فرهنگي / رفتاري و مبتني بر شايستگي‌هاي کليدي بر اتخاذ رويکرد سنتي مکانيکي و همچنين قابليت کاربرد مدل مبتني بر شرايط اجتماعي-اقتصادي و انگيزشي افراد در سطح کلان و مدل مبتني برشش شکاف مديريت دانش در سطح خرد عنوان شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - بررسي عوامل موفقيت شرکت‌هاي دانش محور
    حمید مهدوی مرتضی راستی برزکی محسن فتح اله بیاتی
    امروزه نقش کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SME ها) در پيشرفت و توسعه کشورها نقشي حياتي و غير قابل انکار است. سرمايه‌گذاري بر روي اين نوع کسب و کارها به توسعه اقتصاد دانش محور منجر مي‌شود. در کشور ما نيز اخيرا اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي حمايتي مورد توجه أکثر
    امروزه نقش کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SME ها) در پيشرفت و توسعه کشورها نقشي حياتي و غير قابل انکار است. سرمايه‌گذاري بر روي اين نوع کسب و کارها به توسعه اقتصاد دانش محور منجر مي‌شود. در کشور ما نيز اخيرا اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي حمايتي مورد توجه دولت واقع شده است. با توجه به نقش مهم اين سازمان هاي نوپا، بررسي عوامل کليدي موفقيت آنها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين پژوهش، عواملي که از ديدگاه مديران اين شرکت‌ها در موفقيت اين نوع سازمان‌ها موثرند، به ترتيب اهميت اولويت بندي شده است. اين مقاله در دو بخش کلي ارائه شده است؛ بخش اول به بررسي عوامل موفقيت واحدهاي فناوري اختصاص دارد و در بخش دوم پيشنهادات و راهکارهايي براي رفع موانع پيشرفت ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - بررسی ایجاد شبکه‌ای ‌بین شرکتهای دانش‌محور به کمک مدل منشور
    احسان گلشیری
    در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده أکثر
    در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده به صورت ساختار منشور است که شرکت‌های مختلف در وجوه این منشور قرار می‌گیرند. شکل منشور و تعداد وجوه آن به نوع پروژه بسیار وابسته است و باید تمامی وجوه پروژه را پوشش دهد. مزیت‌ها مدل منشور در ایجاد و توصیف شبکه، در تقسیم کار و وظایف و پوشش‌دهی کامل پروژه است و از پیچیدگی‌های آن می‌توان به چگونگی مشخص‌سازی توانایی و ویژگی خاص شرکت‌ها در ترسیم ساختار و نقش آنها در مدل اشاره نمود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - خوشه‌هاي فناوري وکارکردهای آن در ايجاد جريان تجارت فناوري در کشور
    سعید صمدی امین  کلاهدوزان مریم اسفندیاری
    امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه¬ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده¬ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي¬شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناور أکثر
    امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه¬ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده¬ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي¬شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناوري کشورها در توسعه¬ي صنايع و خدمات با فناوري برتر تجلي مي¬يابد و رشد و توسعه¬ي صنايع با فناوري برتر به شدت متأثر از جريان‌هاي نوآوري و ابداع و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است. مشخص شده است، اکثر فعاليت‌هاي اقتصادي نوآور و فناور که به نتايج قابل توجهي دست‌ يافته‌اند، اکثراً در مناطق خاص جغرافيايي به صورت خوشه‌اي متمرکز گشته‌اند.خوشه‌هاي فناوري مي¬توانند در ايجاد و جهت‌دهي به جريان‌هاي نوآوري و فناوري نقشي اساسي ايفا کنند. در اين مقاله سعي می شود علاوه بر مروري کلي بر مفاهيم اساسي، عناصر تشکيل دهنده و الزامات خوشه‌هاي فناوري، مدلي منطبق با شرايط و داشته‌هاي کشور ايران براي بهره‌گيري از اين ساختار در تجارت فناوري و دستاوردهاي تحقيق و توسعه ارائه شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی
    سید جلال  موسوی بازرگانی
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت أکثر
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت فکری به کارآفرینان میسر خواهد بود. به عنوان مثال طراحی محتوا و فرایند دوره های آموزش کارآفرینی را میتوان با هدف بهبود و ارتقای ساختار دانشی مخاطبین در حوزه تشخیص و عمل روی فرصتها بنا نهاد. بعلاوه ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی را می‌توان بر مبنای میزان تغییر و بهبود در چنان ساختار دانشی و یا بهبود در استفاده توامان از مکانیزمهای دو گانه پردازشی و نیز تاثیر گذاری بر روی عوامل پیش زمینه ای انجام داد. مقاله فقط با هدف ارائه چارچوب کلی بحث نوشته شده است و نگارنده امیدوار است در مقالات آتی هر یک از حوزه ها را بطور مفصلتری مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - تحلیل و تبیین عوامل مؤثر بر ترك خدمت دانشگران در صنعت ICT کشور
    سعید هداوند
    در سالیان اخیر، یکی از نگرانی¬های اصلی سازمان¬های دانش بنیان، افزایش تمایل دانشگران به ترک خدمت داوطلبانه می¬باشد. اساس این نگرانی در سیال بودن دانش و تخصص دانشگران است که توسعه و نگهداشت آنها را دشوار می¬سازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر خروج أکثر
    در سالیان اخیر، یکی از نگرانی¬های اصلی سازمان¬های دانش بنیان، افزایش تمایل دانشگران به ترک خدمت داوطلبانه می¬باشد. اساس این نگرانی در سیال بودن دانش و تخصص دانشگران است که توسعه و نگهداشت آنها را دشوار می¬سازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر خروج کارکنان دانش محور در صنعت ICT کشور می¬باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و ازحیث طرح تحقیق و روش جمع آوری داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 118 نفر از دانشگران پنج شرکت مورد مطالعه تشکیل می¬دهند. ابزار جمع آوري اطلاعات، یک پرسشنامه¬ 45 سؤالی است که در طیف پنج درجه¬ای لیکرت تنظیم شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آلفای 873/. نشانگر پایایی مناسب پرسشنامه است. ضریب روایی آن نیز با استفاده از سیگمای شمارشی محاسبه گردیده است. داده¬های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSSwin22 تحلیل گردید. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که عامل ویژگی¬های شغلی با میانگین 5/69 درصد دارای بیشترین تأثیر در نارضایتی شغلی و به تبع آن ترک خدمت سازمان می¬باشد. همچنین عوامل مدیریتی با میانگین 9/61، فرهنگ سازمانی با میانگین 2/54، رویه منابع انسانی با میانگین 6/46، شوک¬های کاری با میانگین 4/36 و وسوسه گری مشتریان با میانگین 7/34 از دیگر دلایل مؤثر در ایجاد انگیزه ترک خدمت در دانشگران می باشند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - خوشه بندی اعضا در تیمهای دانش محور پروژ ه های بزرگ با استفاده از الگوریتم مورچگان
    صدیقه رضائیان فردوئی
    خوشه بندی به مفهوم اختصاص n شی در k دسته می باشد. خوشه بندی از طریق راه حلهای مختلف قابل حل می باشد که یکی از آنها بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری است و از طرفی دیگر خوشه بندی خود می تواند ابزاری در جهت حل مسائل پیچیده باشد زیرا امکان جستجوی محلی را در فضای جستجو فراه أکثر
    خوشه بندی به مفهوم اختصاص n شی در k دسته می باشد. خوشه بندی از طریق راه حلهای مختلف قابل حل می باشد که یکی از آنها بکارگیری الگوریتم های فرا ابتکاری است و از طرفی دیگر خوشه بندی خود می تواند ابزاری در جهت حل مسائل پیچیده باشد زیرا امکان جستجوی محلی را در فضای جستجو فراهم می نماید]6.[ یکی از مسائل خوشه بندی که جز مسایل پیچیده می تواند مطرح باشد تشکیل ترکیبات بهینه از اعضا بر مبنای دانش افراد و تخصص مورد نیاز در پروژه های بزرگ جهت ارتقای عملکرد تیمی است، این موضوع از موضوعات با اهمیت و نسبتا جدیدی می باشد که در صنایع و سازمانها مورد توجه می باشد. یکی از الگوریتم های قابل استفاده در حل مسایل خوشه بندی، الگوریتم کلونی مورچگان است. الگوريتم کلوني مورچه الهام گرفته شده ازمطالعات و مشاهدات روي کلوني مورچه هاست. اين مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتي اجتماعي هستند که در کلونيها زندگي ميکنند و رفتار آﻧﻬا بيشتر در جهت بقاء کلوني است تا درجهت بقاء يک جزء از آن.رفتار مورچه ها داراي نوعي هوشمندي تودهاي است که اخيراً مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله براي اولين بار است که الگوريتم کلونی مورچگان را در يک مسأله خوشه بندی و تخصیص اعضا در تیم های دانش محور را بکار می برد. تا این زمان تنها در سال 2009یک مقاله ]5 [این مساله را مورد مطالعه قرار داده و آن هم از طریق الگوریتم ژنتیک حل شده است، البته بعد خوشه بندی بر اساس ویژگیها و محدودیتها نیز در مقاله مذکور مورد توجه قرار نگرفته است، در حالیکه این موضوع از مباحث مطرح در الگوریتم های فرا ابتکاری بوده و از این رو جز محورهای اصلی این مقاله در نظر گرفته شده است. تفاصيل المقالة