• فهرس المقالات گرایش کارآفرینانه

   • حرية الوصول المقاله

    1 - اثر اشتیاق کارآفرینانه بر گرایش به کارآفرینی با تأکید بر هوشیاری کارآفرینانه (موردمطالعه: شهرک‌های شماره 1 و 2 خرم‌آباد)
    محسن عاف نژاد
    مطالعه اقتصادی نهادهای معتبر دولتی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی در بین فعالان اقتصادی کشور به‌شدت کاهش‌یافته و علی‌رغم تلاش‌های دولت در حمایت از کار و تولید، اشتیاق چندانی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید وجود ندارد. صرف‌نظر از متغیرهای أکثر
    مطالعه اقتصادی نهادهای معتبر دولتی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی در بین فعالان اقتصادی کشور به‌شدت کاهش‌یافته و علی‌رغم تلاش‌های دولت در حمایت از کار و تولید، اشتیاق چندانی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید وجود ندارد. صرف‌نظر از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار همچون نرخ سود بانکی و فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی که ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید را کاهش داده است، گرایش به کارآفرینی به دلایلی غیر از متغیرهای کلان اقتصادی در کشور کاهش‌یافته و فضای رکودی را تشدید نموده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر اشتیاق کارآفرینانه بر گرایش کارآفرینی با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در شهرک‌های صنعتی شهرستان خرم‌آباد است. این پژوهش ازنظر روش و ماهیت، ازجمله تحقیقات توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی شهرستان خرم‌آباد را شامل می‌شود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 112 پرسشنامه، بین مدیران شاغل در این واحدها توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار PLS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که اشتیاق کارآفرینانه اثر مثبت و معنی‌داری بر گرایش کارآفرینی و هوشیاری کارآفرینانه داشته و همچنین هوشیاری کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر گرایش به کارآفرینی دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - بررسی تاثیر میانجی گرایش به یادگیری سازمانی در رابطه گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با تعدیل کنندگی آشوب بازار (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شهر بیرجند)
    مرتضی ملکی
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرا أکثر
    طبق تحقیقات تک بعدی در ادبیات گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی و عدم وجود متغییرهایی که به شفافیت بیشتر و توسعه فهم ما از این رابطه کمک نماید لازم است تا بیشتر مطالعه صورت گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با توجه به متغیر گرایش یادگیری سازمانی به عنوان میانجی و آشوب بازار به عنوان تعدیل گر است. برای ارزیابی با سرشماری اقدام به جمع آوری داده ها از مدیران ارشد 55 شرکت کوچک و متوسط فعال و نیمه فعال در شهرک صنعتی شهرستان بیرجند شد. داده ها نشان دادند که شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای پرآشوب با برخورداری از سطح بالایی از گرایش کارآفرینانه میزان بیشتری گرایش به یادگیری سازمانی از خود نشان میدهند، اما باگرایش بالا به کارآفرینی لزوما گرایش به یادگیری در شرایط بازار پر اشوب بر عملکرد اثر مثبتی نمیگذارد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
    مجتبي ناهيد علی داوری فيروزه ساجدنيا
    در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان أکثر
    در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان‌ها را مجاب نموده گرايش به سمت فعاليت¬های کارآفرينانه داشته باشند، بحث بقا و رشد می‌باشد. در نتیجه بايد اذعان داشت زمان آن فرا رسيده كه به بررسي روابط ميان رفتار كارآفرينانه و عملكرد پرداخته شود. از اين رو هدف این پژوهش بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1394 می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده و جامعه آماری تحقیق برخی کارکنان برحسب سطوح مختلف مدیریتی و اعضای هیات علمی و كارشناسان که 110 نفر از 320 نفر كل کارکنان برآورد‌ گرديد. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و براي تائید مدل از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی به طور مستقيم و نوآوری، پیشگامی، مخاطره‌پذيري و رقابت تهاجمي به عنوان ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني به طور غیر مستقیم مي‌باشد، اما میان استقلال طلبي با عملکرد سازمانی رابطه معناداری یافت نشد؛ بنابراین توسعه نگرش و توجه به گرایش کارآفرینانه در سازمان می‌تواند در افزایش عملکرد سازمانی مؤثر واقع شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی
    زینب اسفندیاری محمدجواد نائیجی
    این مقاله به بررسی ارتباط بین گرایش شرکت (گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار)، سیستم های کنترل داخلی و توسعه محصول جدید می پردازد . گرایش کارآفرینی به شرکتها کمک می کند تا کنترل شخصی داشته باشند و در نتیجه بهبود بزرگ را در فعالیتهای توسعه محصول جدید ارتقا میدهد. از سوی دیگ أکثر
    این مقاله به بررسی ارتباط بین گرایش شرکت (گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار)، سیستم های کنترل داخلی و توسعه محصول جدید می پردازد . گرایش کارآفرینی به شرکتها کمک می کند تا کنترل شخصی داشته باشند و در نتیجه بهبود بزرگ را در فعالیتهای توسعه محصول جدید ارتقا میدهد. از سوی دیگرگرایش بازار بر کنترل خروجی بیشتر از کنترل شخصی برای توسعه محصول جدید تاکید می کند. مدیران در شرکتهایی که بر کنترل های خروجی تاکید می کنند بر اساس معیارهای مالی عینی ارزیابی و پاداش داده می شوند . کنترلهای شخصی بجای اهداف مالی کوتاه مدت بر اهداف مالی بلند مدت تاکید می کند . به‌طور‌کلی، کنترل شخصی به زمان بیشتر و هزینه‌ی هماهنگی بالاتر نسبت به کنترل خروجی نیاز دارد. در دهه‌های اخیر، شرکت‌ها به محصولات جدید، به عنوان منبع مزیت رقابتی و ابزار پیشی‌گرفتن از رقبا می‌نگرند. برخی پژوهش‌های بازاریابی، روابطی میان گرایش بازار و توسعه محصول جدید یافته اند . هدف گرایش بازار راضی کردن نیازهای بازارهای فعلی است بجای توسعه محصولاتی که نیازهای جدید در حال ظهور را هدف قرار میدهد . برخی محققان گرایش بازار را نقد می کنند به پیشنهاد آنها گرایش کارافرینانه باید جایگزین گرایش بازار گردد. بیشتر تحقیقات روی یک گرایش تمرکز می کنند از طرف دیگر آنها نقش سیستم های کنترل داخلی را به عنوان یک متغیر میانجی نادیده می گیرند بنابر این ما این موضوع را به طور کامل بررسی میکنیم . این مطالعه از لحاظ متدولوزی همبستگی – توصیفی است . تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شایستگی‌های فردی
    مهدی زیودار
    گرایش کارآفرینانه با توجه ویژه برنامه‌ریزان و مسئولان به کارآفرینی، به‌عنوان راهکار مسائل اقتصادی، به موضوعی مهم تبدیل شده است. از طرفی، با توجه به اهمیت روزافزون نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد، عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط، مورد توجه جدی واقع شده است. با بررسی ادب أکثر
    گرایش کارآفرینانه با توجه ویژه برنامه‌ریزان و مسئولان به کارآفرینی، به‌عنوان راهکار مسائل اقتصادی، به موضوعی مهم تبدیل شده است. از طرفی، با توجه به اهمیت روزافزون نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد، عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط، مورد توجه جدی واقع شده است. با بررسی ادبیات معتبر حوزه کارآفرینی در داخل کشور، مشخص می‌شود که در تحقیقات داخلی، عمدتاً به شایستگی مدیران و رهبران پرداخته شده است و کمتر به عامل مهم شایستگی فردی کارکنان توجه شده است. از آنجا که، عملکرد مؤثر کارکنان، موجب هماهنگی و پیشرفت سازمان می‌شود، در این پژوهش، شایستگی فردی به‌عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی مربوط به جامعه پژوهش و اطلاعات آماری ابعاد متغیرهای پژوهش در پرسشنامه محقق‌ساخته، صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دهند. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و رگرسیون برای تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، تأثیر مثبت گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد. فعالیت‌های مشوق کارآفرینی و توسعه گرایش کارآفرینانه برای شرکت‌های کوچک و متوسط؛ همراه با ارتقاء شایستگی کارکنان، منجر به دستیابی به عملکرد بالاتر می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    سید داوود حسینی راد مصطفی قاسمی عبدالرضا محسنی
    در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید أکثر
    در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد» است. پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. براي اين منظور داده¬هاي مربوط به 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال¬هاي 1391 الي 1397 جمع¬آوري و به روش معادلات ساختاری (PLS) مورد بررسي قرار گرفت. يافته¬هاي حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که زنان نقش تعدیلی بین معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص¬های عملکرد شرکت دارند. بدین معنا که نقش زنان در هیات مدیره باعث بهبود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی شرکت¬ها خواهد شد. تفاصيل المقالة