• Home
 • نرگس نعمتی فرد

  List of Papers نرگس نعمتی فرد


 • Paper

  1 - کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران
  محرم منصوری زاده مهدی سخائی نیا نرگس نعمتی فرد
  Journal of Information and Communication Technology , Number 35 , Year , SpringSummer 2018
  با توسعه وب 2 و شبکه¬های اجتماعی، مشتریان و کاربران نظرهای خود را درباره¬ی محصولات مختلف با یکدیگر به اشتراک می¬گذارند. این نظرها به عنوان یک منبع ارزشمند، جهت تعیین جایگاه کالا و موفقیت در بازاریابی، می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد. استخراج نواقص گزارش شده از میان حج Full Text
  با توسعه وب 2 و شبکه¬های اجتماعی، مشتریان و کاربران نظرهای خود را درباره¬ی محصولات مختلف با یکدیگر به اشتراک می¬گذارند. این نظرها به عنوان یک منبع ارزشمند، جهت تعیین جایگاه کالا و موفقیت در بازاریابی، می¬تواند مورد استفاده قرار گیرد. استخراج نواقص گزارش شده از میان حجم زیاد نظرهایی که توسط کاربران تولید شده از مشکلات عمده این زمینه تحقیقاتی است. مشتریان و مصرف¬کنندگان با مقایسه محصولات تولیدکنندگان مختلف نقاط قوت و ضعف محصولات را در قالب نظرهای مثبت و منفی بیان می¬نمایند. طبقه¬بندی نظرات بر اساس واژگان حسی مثبت و منفی در متن نظر به اسناد حاوی گزارش نقص و فاقد آن نتیجه درست و دقیقی در پی ندارد. چون گزارش نواقص صرفاً در نظرات منفی صورت نمی¬گیرد. ممکن است که مشتری نسبت به یک کالا حس مثبتی داشته باشد و با این حال در نظر خود یک نقص را گزارش نماید. بنابراین چالش دیگر این زمینه تحقیقاتی طبقه¬بندی درست و دقیق نظرات است. برای حل این مشکلات و چالش¬ها، در این مقاله روشی موثر و کارا برای استخراج نظرهای حاوی گزارش نقص محصول از نظرهای آنلاین کاربران ارائه گردیده است. بدین منظور طبقه¬بند جنگل تصادفی برای تشخیص گزارش نقص و تکنیک بدون ناظر مدل¬سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله را برای ارائه¬ی خلاصه¬ای از گزارش نقص بکار گرفته شدند. برای تحلیل و ارزیابی روش¬ پیشنهادی از داده¬های وب¬سایت آمازون استفاده شده است. نتایج نشان داد جنگل تصادفی حتی با تعداد کم داده¬های آموزشی عملکرد قابل قبولی برای کشف گزارش نقص دارد. نتایج و خروجی¬های استخراج شده از اسناد حاوی گزارش نقص، شامل خلاصه¬ی گزارش نقص جهت سهولت در تصمیم¬گیری تولیدکنند-گان، یافتن الگوهای وجود گزارش نقص در متن به صورت خودکار و کشف جنبه¬هایی از محصول که بیشترین گزارش نقص مربوط به آنها می¬باشد، نشان¬دهنده توانایی روش تخصیص پنهان دیریکله است. Paper Details