اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991118262073 بازدید : 2817 صفحه: 102 - 110

10.52547/jist.15698.10.38.102

20.1001.1.23221437.2022.10.38.4.6

نوع مقاله: پژوهشی