• صفحه اصلی
  • مقایسه نتایج روش¬های زمین¬آماری خطی و غیرخطی در مدلسازی و ارزیابی ذخیره کانسار مس نارباغی شمالی ساوه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981025214735 بازدید : 301 صفحه: 43 - 59

نوع مقاله: پژوهشی