• صفحه اصلی
  • تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 19 بازدید : 1273 صفحه: 3 - 26

نوع مقاله: پژوهشی