• صفحه اصلی
  • بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990607249172 بازدید : 7303 صفحه: 233 - 252

20.1001.1.23833279.1399.11.41.12.1

نوع مقاله: پژوهشی