• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاستگذاری ارتقای شاخصهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : A-10-1264-1 بازدید : 3441 صفحه: 55 - 70

نوع مقاله: پژوهشی