• صفحه اصلی
  • امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990528249002 بازدید : 1226 صفحه: 117 - 144

20.1001.1.98991735.1400.10.39.5.1

نوع مقاله: پژوهشی