• صفحه اصلی
  • رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306151223251859 بازدید : 4580 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی