• صفحه اصلی
  • تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139309171243541928 بازدید : 4584 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2015.02.001

نوع مقاله: پژوهشی