• صفحه اصلی
  • شناسایی ریسک‌های فناورانه فرایند توسعه محصول جدید و اولویت‌بندی با فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960506257287198 بازدید : 4546 صفحه: 18 - 26

10.7508/jstpi.2018.01.003

20.1001.1.17355486.1396.14.53.6.1

نوع مقاله: پژوهشی