• صفحه اصلی
  • تبیین رضایت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990224237171 بازدید : 1440 صفحه: 171 - 193

نوع مقاله: پژوهشی