• صفحه اصلی
  • بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دانشجویان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990905250918 بازدید : 944 صفحه: 373 - 388

نوع مقاله: پژوهشی