• صفحه اصلی
  • کفایت روانسنجی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل: روايي، پايايي و ساختار عاملي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631870 بازدید : 5780 صفحه: 29 - 38

10.52547/fash.2.1.29

20.1001.1.27831205.1400.2.1.2.8

نوع مقاله: پژوهشی