• صفحه اصلی
  • زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990127236571 بازدید : 2857 صفحه: 45 - 70

20.1001.1.10199616.1398.22.1.2.5

نوع مقاله: پژوهشی