• صفحه اصلی
  • بررسی انتقادی مراحل تدرج مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری «با نگاهی بر نظام حقوقی فرانسه»:

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971015166681 بازدید : 2863 صفحه: 8 - 18

نوع مقاله: پژوهشی