• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960628111128130 بازدید : 4726 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی