• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991225272676 بازدید : 1331 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36051.9.17.0

نوع مقاله: پژوهشی