• صفحه اصلی
  • طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000706274839 بازدید : 2171 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36160.9.18.0

نوع مقاله: پژوهشی