• صفحه اصلی
  • The effect of chocolate milk consumption on muscle damage enzymes of men professional football players

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2022080638812 بازدید : 272 صفحه: 68 - 79

10.52547/jspac.38812.2.6.68

20.1001.1.27833038.1401.2.6.2.7

نوع مقاله: پژوهشی