• صفحه اصلی
  • تحلیل غزل «چهرۀ آفتاب پنهان است» از حسين منزوي بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی شعر «مایکل ریفاتر»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401052738949 بازدید : 1527 صفحه: 65 - 84

20.1001.1.17351030.1401.20.67.3.4

نوع مقاله: پژوهشی