• صفحه اصلی
  • نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071339563 بازدید : 961 صفحه: 159 - 185

20.1001.1.20085796.1401.17.32.11.3

نوع مقاله: پژوهشی