• صفحه اصلی
  • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استراتژی تحول دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران با تمرکز بر اینترنت اشیا و تحلیلگری داده
کد مقاله : 1402021242076 بازدید : 573 صفحه: 20 - 1

نوع مقاله: پژوهشی