• صفحه اصلی
  • الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه
کد مقاله : 20200418000000 بازدید : 750 صفحه: 14 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط