• صفحه اصلی
  • سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200419000000 بازدید : 1177 صفحه: 56 - 43

نوع مقاله: پژوهشی